پاسخ به پیام‌های Gmail

فقط می‌توانید به فردی که برایتان رایانامه ارسال کرده است، یا به همه کسانی که رایانامه را دریافت کرده‌اند پاسخ دهید.  

پاسخ به پیام

 1. در رایانه به Gmail بروید؛
 2. پیام موردنظر را باز کنید؛
 3. در پایین پیام روی پاسخ یا پاسخ به همه کلیک کنید؛
 4. روی ارسال کلیک کنید.اگر روی ارسال + بایگانی کلیک کنید، مکالمه نیز بایگانی می‌شود یا تا وقتی فرد دیگری پاسخ دهد، از صندوق ورودی‌تان برداشته خواهد شد. درباره بایگانی کردن بیشتر بدانید.

پاسخ دادن با پیشنهادهای پاسخ هوشمند

می‌توانید پیشنهادهای «پاسخ هوشمند» را براساس ای‌میل دریافتی‌تان ببینید. جهت تسریع در پاسخ‌دهی، روی یکی از عبارت‌ها ضربه بزنید. می‌توانید پاسختان را قبل از ارسال ویرایش کنید.

روشن یا خاموش کردن پاسخ هوشمند: 

 1. در رایانه به Gmail بروید؛
 2. در بالا چپ، روی «تنظیمات» تنظیمات کلیک کنید؛
 3. روی تنظیمات کلیک کنید؛
 4. در کنار «پاسخ هوشمند»، پاسخ هوشمند را روشن یا خاموش کنید

خاموش کردن سقلمه

شاید رایانامه‌های قدیمی را در بالای صندوق ورودی‌تان به همراه پیشنهادی برای پاسخ دادن یا پیگیری ببینید. 

برای پنهان کردن این پیشنهادها:

 1. در بالا چپ، روی «تنظیمات» تنظیماتو سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 2. در بخش «سقلمه‌ها»، پیشنهاد ای‌میل‌ها برای پاسخ دادن یا پیشنهاد ای‌میل‌ها برای پیگیری را لغوانتخاب کنید.

تنظیم «پاسخ به همه» به‌عنوان تنظیم پیش‌فرض

 1. در رایانه به Gmail بروید؛
 2. در بالا چپ، روی «تنظیمات» تنظیمات کلیک کنید؛
 3. روی تنظیمات کلیک کنید؛
 4. در بخش «نوع پاسخ پیش‌فرض»، پاسخ به همه را انتخاب کنید.

همچنان می‌توانید فقط به یک نفر پاسخ دهید، اما «پاسخ به همه» همچنان اولین گزینه است.