Gắn dấu sao email trong Gmail

Khi bạn gắn dấu sao email trong Gmail, bạn đánh dấu chúng là quan trọng. Điều này giúp bạn nhớ xem chúng sau này.

Gắn dấu sao email

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Trong hộp thư đến của bạn, hãy chuyển đến bên trái của thư rồi nhấp vào biểu tượng Gắn dấu sao Gắn dấu sao. Nếu thư đang mở, hãy nhấp vào Thêm sau đó Thêm dấu sao.
  3. Nếu bạn có nhiều dấu sao thì tiếp tục nhấp vào biểu tượng dấu sao cho đến khi bạn thấy biểu tượng bạn muốn sử dụng.

Tìm kiếm email được gắn dấu sao của bạn

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở bên trái của trang, hãy nhấp vào Có gắn dấu sao. Bạn có thể cần phải nhấp vào Thêm trước.

Bạn cũng có thể sử dụng cách nhanh hơn để tìm thư được gắn dấu sao bằng tìm kiếm is:starred hoặc has: với tên dấu sao, như là has:yellow-star.

Thêm tùy chọn dấu sao khác

Bạn có thể các dấu sao có màu khác nhau hoặc biểu tượng khác.

  1. Trên máy tính, hãy mở Gmail.
  2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả tùy chọn cài đặt.
  3. Tìm phần "Dấu sao".
  4. Kéo dấu sao giữa "Không sử dụng" và "Sử dụng".
  5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false