Hoạt động gần đây nhất của tài khoản

Bạn có thể xem lịch sử đăng nhập của mình, bao gồm cả ngày tháng và thời gian tài khoản Gmail của bạn đã được sử dụng. Bạn cũng có thể xem địa chỉ IP đã được sử dụng để truy cập tài khoản của mình.

Xem hoạt động tài khoản của bạn

  1. Trên máy tính, mở Gmail.
  2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Chi tiết.

Mẹo: Bạn cũng có thể truy cập trang Sự kiện bảo mật gần đây để xem các cập nhật bảo mật cho toàn bộ Tài khoản Google của bạn.

Thông tin hiển thị trên trang "Hoạt động gần đây nhất của tài khoản"

Trang Hoạt động gần đây nhất của tài khoản hiển thị hồ sơ đăng nhập của bạn và bao gồm các thông tin dưới đây.

Thông tin về phiên trùng nhau

Trong mục "Thông tin về phiên trùng nhau", bạn sẽ biết được liệu mình có đăng nhập vào Gmail trên thiết bị, trình duyệt hoặc vị trí khác không.

Để đăng xuất khỏi tất cả các phiên ngoại trừ phiên bạn đang mở trước mặt, hãy nhấp vào Đăng xuất khỏi tất cả phiên web khác.

Loại truy cập

Trong mục "Loại truy cập", bạn sẽ thấy trình duyệt, thiết bị hoặc máy chủ thư (như POP hoặc IMAP) mà bạn đã truy cập Gmail từ đó.

Vị trí (địa chỉ IP)

Bạn có thể xem 10 địa chỉ IP và vị trí gần đúng đã truy cập tài khoản Gmail của bạn gần đây nhất.

Nếu nhận được cảnh báo về hoạt động đáng ngờ trong tài khoản của mình, bạn cũng có thể xem tối đa 3 địa chỉ IP bổ sung đã được gắn nhãn là đáng ngờ.

Bạn có thể thấy nhiều địa chỉ IP hoặc vị trí trong hoạt động của mình vì một số lý do:

  • Nếu bạn sử dụng POP hoặc IMAP để đọc thư của mình trên các dịch vụ khác, chẳng hạn như Apple Mail hoặc Microsoft Outlook, thông tin vị trí này cũng sẽ được bao gồm.
  • Nếu bạn sử dụng Trình tải thư thì một IP Google sẽ hiển thị vì thư của bạn đang được tìm nạp thông qua máy chủ Google.
  • Nếu bạn sử dụng Gmail trên điện thoại hoặc máy tính bảng thì vị trí của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc di động của bạn có thể hiển thị. Đây có thể là một vị trí ở xa bạn. Miễn là tên của nhà cung cấp dịch vụ khớp với của bạn thì điều này là bình thường.

Khắc phục sự cố

Tôi nghĩ rằng ai khác có quyền truy cập vào tài khoản của tôi

Nếu bạn không nhận ra hoạt động trên trang, chẳng hạn như vị trí hoặc loại truy cập, có thể ai đó có quyền truy cập vào tài khoản của bạn do lừa đảo hoặc phần mềm độc hại.

  1. Thay đổi mật khẩu của bạn ngay lập tức.
  2. Làm theo các mẹo bảo mật Gmail để giúp bảo vệ tài khoản của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?