கோரிய பக்கம் தற்போது உங்கள் மொழியில் கிடைக்கவில்லை. Google Chrome இன் உள்கட்டமைக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு பட்டியைப் பயன்படுத்தி, பக்கத்தின் கீழே வேறு மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் தேர்வு செய்த மொழியில் எந்த இணையப்பக்கத்தையும் உடனடியாக மொழிபெயர்க்கலாம்.

I can’t sign in on my mobile device or email client

If you recently changed your password on your desktop Gmail, then you’ll need to change your account password on your mobile device or email client (e.g. Thunderbird, Outlook) as well. For example, if you’re using the Mail app on an iPhone, you’ll need to go to the Settings app on your iPhone and update your username and password there under "Mail, Calendar, Contacts". Please visit the help resources for the device or client you're using for specific instructions on how to update this information.

Have 2-step verification enabled on your account? You’ll need to generate new application specific passwords for your device(s) to sign in.

If you’re still having issues after changing your password, visit https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha on a browser.

Vivian is a Gmail expert and the author of this help page. Leave her feedback about this help page.

Was this article helpful?
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.