Dấu quan trọng trong Gmail

Gmail dùng một số dấu hiệu để tự động đánh dấu email của bạn là quan trọng hay không quan trọng.

Cách Gmail xác định email quan trọng

Để xác định thư cần tự động đánh dấu là quan trọng, Gmail sử dụng một vài dấu hiệu bao gồm:

 • Người bạn gửi email và tần suất bạn gửi email cho họ
 • Email bạn mở
 • Email bạn trả lời
 • Từ khóa có trong email mà bạn thường xuyên đọc
 • Email mà bạn gắn dấu sao, lưu trữ hoặc xóa

Để xem lý do một email được đánh dấu là quan trọng, hãy di chuột qua dấu quan trọng Importance marker.

Lưu ý: Nếu email được đánh dấu là quan trọng nhưng bạn không muốn điều đó, hãy nhấp vào dấu quan trọng Importance marker để thay đổi. Thao tác này cũng giúp Gmail biết được email nào bạn cho là quan trọng.

Xem email quan trọng

Bên cạnh những email mà Gmail cho là quan trọng, bạn sẽ thấy Dấu quan trọng màu vàng Importance marker. Dấu đó sẽ trống nếu email chưa được đánh dấu là quan trọng.

Để xem tất cả những email được đánh dấu là quan trọng, hãy tìm kiếm is:important trong Gmail.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt của dấu quan trọng

Không dùng các thao tác đã thực hiện trước đây để dự đoán email quan trọng

 1. Mở Gmail bằng một trình duyệt. Bạn không thể thay đổi tùy chọn cài đặt này từ ứng dụng Gmail nhưng các tùy chọn mà bạn chọn trên máy tính cũng sẽ áp dụng cho ứng dụng của bạn.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Hộp thư đến.
 4. Trong mục "Dấu quan trọng", chọn Không sử dụng những hành động của tôi trong quá khứ để dự đoán thư quan trọng.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.

Ẩn dấu quan trọng trong Gmail

 1. Mở Gmail bằng một trình duyệt. Bạn không thể thay đổi tùy chọn cài đặt này từ ứng dụng Gmail nhưng các tùy chọn mà bạn chọn trên máy tính cũng sẽ áp dụng cho ứng dụng của bạn.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Xem tất cả cài đặt.
 3. Nhấp vào thẻ Hộp thư đến.
 4. Trong mục "Dấu quan trọng", chọn Không có dấu.
 5. Ở cuối trang, hãy nhấp vào Lưu thay đổi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?