Tạo nhãn để sắp xếp Gmail

Bạn có thể tạo nhãn để lưu trữ email. Bạn có thể thêm bao nhiêu nhãn tùy ý vào một email. 

Lưu ý: Nhãn khác với thư mục. Nếu bạn xóa một thư, thứ sẽ bị xóa khỏi mọi nhãn đính kèm và toàn bộ hộp thư đến.

Thêm nhãn vào thư

Thêm nhãn vào từng thư
 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấp vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Thay đổi nhãn.
 5. Chọn hộp bên các cạnh nhãn bạn muốn thêm vào.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Áp dụng  Áp dụng.
Thêm nhãn vào nhiều thư
 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở bên trái, hãy nhấn vào hình ảnh hồ sơ của người gửi bên cạnh các thư bạn muốn thêm nhãn.
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Thay đổi nhãn.
 5. Chọn hộp bên các cạnh nhãn bạn muốn thêm vào.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Áp dụng  Áp dụng.
Di chuyển thư tới nhãn khác
 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Mở thư. (Nếu bạn muốn ở lại trong hộp thư đến, hãy nhấp vào hình ảnh hồ sơ của người gửi).
 4. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Thay đổi nhãn.
 5. Bỏ chọn hộp bên cạnh các nhãn hiện tại, sau đó chọn nhãn mới.
 6. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Áp dụng  Áp dụng.
Tự động gắn nhãn cho thư

Nếu bạn muốn tự động thêm nhãn vào các thư cụ thể, chẳng hạn như từ một người gửi nào đó, hãy làm theo các bước sau.

 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 4. Cuộn xuống phía dưới, sau đó nhấn vào Cài đặt.
 5. Nhấn vào tài khoản của bạn.
 6. Nhấn vào Cài đặt nhãn, sau đó nhấn vào một tên nhãn. Nếu bạn không thấy nhãn mình muốn sử dụng, hãy tạo một nhãn mới trước.
 7. Nhấn vào Thêm.
 8. Trong trường "Từ", nhập tên hoặc địa chỉ email. Để thêm tiêu chí tìm kiếm khác, như là chủ đề hoặc từ khóa, hãy nhấn vào .
 9. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Lưu.

Lưu ý: Chỉ có thư mới khớp với các tiêu chí này sẽ được tự động thêm vào nhãn.

Tạo, chỉnh sửa và xóa nhãn

Lưu ý: Chỉ có bạn mới có thể thấy các nhãn được thêm vào thư của mình.

Tạo nhãn
 1. Đảm bảo bạn đã tải ứng dụng Gmail xuống.
 2. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 3. Nhấn vào biểu tượng Menu Menu.
 4. Trong mục "Nhãn", hãy nhấn vào Tạo mới.
 5. Nhập tên.
 6. Nhấn vào Xong.
Chỉnh sửa nhãn
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menuvà sau đóCài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào tài khoảnvà sau đóCài đặt nhãn.
 4. Chọn nhãn bạn muốn chỉnh sửa/xóa.
 5. Nhấn vào Tên.
 6. Tạo tên mới.
 7. Nhấn vào Xong.
Xóa nhãn
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Gmail Gmail.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Menuvà sau đóCài đặt Cài đặt.
 3. Nhấn vào tài khoảnvà sau đóCài đặt nhãn.
 4. Chọn nhãn bạn muốn chỉnh sửa/xóa.
 5. Nhấn vào Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?