با شیوه جدید سازمان‌دهی فضا آشنا شوید. درباره رشته‌سازی به‌خط بیشتر بدانید.

تغییر اعلان‌های رایانامه

می‌توانید اعلان‌ها را فعال کنید تا هنگام دریافت رایانامه‌های جدید در تلفن یا رایانه هشدار دریافت کنید.

اگر چند حساب در برنامه Gmail دارید، لازم است این تنظیم را برای هر حساب تغییر دهید.

روشن کردن هشدارها

اعلان‌ها به‌طور پیش‌فرض برای همه پیام‌های ایمیل در برچسب Primary (اصلی) فعال است.
 1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا، روی Menu (منو) منو و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. در بخش «Notifications» (اعلان‌ها)، روی Email notifications (اعلان‌های ایمیل) ضربه بزنید؛
 4. سطح اعلانی را انتخاب کنید.

دریافت اعلان برای ایمیل‌های مهم

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا، روی Menu (منو) منو و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. در بخش «Notifications» (اعلان‌ها)، روی Email notifications (اعلان‌های ایمیل) و سپس High priority only (فقط اولویت زیاد) ضربه بزنید.

روشن یا خاموش کردن صدای اعلان‌ها

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail را باز کنید؛
 2. در بالا، روی Menu (منو) منو و سپس Settings (تنظیمات) ضربه بزنید؛
 3. برای تغییر صدای اعلان برای موارد زیر:
  • ایمیل: در بخش «Notifications» (اعلان‌ها)، روی Email notifications (اعلان‌های ایمیلی) و سپس Notification sounds (صداهای اعلان) ضربه بزنید؛
  • گپ و فضاها: در بخش «Notifications» (اعلان‌ها)، روی Chat notifications (اعلان‌های گپ) و سپس Notification sounds (صداهای اعلان) ضربه بزنید؛
  • وقتی صداها روشن هستند، نام صدا نمایش داده می‌شود؛
 4. صدای اعلان موردنظرتان را برای استفاده انتخاب کنید؛
 5. برای خاموش کردن صدای اعلان‌ها، روی None (هیچ‌کدام) ضربه بزنید.
جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
true
true
false
true
true
17
false