Sử dụng song song các sản phẩm của Google

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Tài liệu dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace.

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm của Google như Gmail và Lịch trong cùng một cửa sổ. Nhờ cách sử dụng này, bạn có thể làm việc hiệu quả hơn mà không cần chuyển giữa các thẻ.

Mở hai sản phẩm của Google trong một cửa sổ

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, chọn sản phẩm bạn muốn mở:
  • Lịch Lịch: Kiểm tra lịch biểu của bạn và thêm hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Keep Keep: Tạo ghi chú hoặc danh sách.
  • Tasks Tasks: Thêm việc cần làm và thời hạn.
  • Danh bạ : Truy cập vào danh bạ của bạn.
  • Voice "": Thực hiện cuộc gọi qua Google Voice.
  • Maps Maps: Tìm kiếm trên Google Maps.
 4. Để đóng bảng điều khiển ứng dụng, ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy.

Mẹo: Bạn có thể thêm tiện ích bổ sung từ Google Workspace để thêm các ứng dụng khác vào bảng điều khiển bên.

Tìm hiểu thêm:

Đóng hoặc ẩn bảng điều khiển bên phải

Bạn có thể đóng hoặc ẩn bảng điều khiển bên của Google Workspace.

 • Để đóng bảng điều khiển bên phải: Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy.
 • Để ẩn bảng điều khiển bên phải: Nếu bảng điều khiển ứng dụng đang mở rộng, thì ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên.
 • Để hiển thị bảng điều khiển bên phải: Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.

Tạo sự kiện trên lịch

 1. Truy cập vào Gmail hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong  Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Lịch Google Lịch.
 4. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 5. Nhập thông tin chi tiết về sự kiện.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm về Lịch Google.

Đính kèm tài liệu vào sự kiện trên lịch
 1. Truy cập vào Google Drive hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày hoặc Bản vẽ.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Lịch Google Lịch.
 4. Nhấp vào một thời điểm trên lịch.
 5. Nhập thông tin chi tiết về sự kiện.
 6. Bên dưới mục "Thêm mô tả", nhấp vào Đính kèm [tên tài liệu của bạn].
 7. Nhấp vào Lưu.

Tìm địa điểm hoặc nhận hướng dẫn đường đi trong Lịch Google

 1. Trên máy tính, truy cập vào Lịch Google Lịch.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Maps Maps.
 4. Tìm kiếm địa điểm.
 5. Xem thông tin chi tiết về địa điểm hoặc nhấp vào Đường đi để nhận hướng dẫn đường đi.

Mẹo: 

 • Để Google Maps không mở trong Lịch Google nữa: Ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển Maps, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên. Vị trí của bạn sẽ mở trong một thẻ mới.
 • Để thêm trực tiếp thời gian di chuyển đến một sự kiện vào Lịch Google: Chọn một phương tiện đi lại và chuyến đi, rồi nhấp vào Thêm vào Lịch.

Xem trước vị trí của một sự kiện

 1. Trên máy tính, truy cập vào Lịch Google Lịch.
 2. Tạo sự kiện và nhập thông tin về vị trí hoặc nhấp vào một sự kiện hiện có đã có vị trí.
 3. Không bắt buộc: Để xem trước vị trí của sự kiện bạn đang tạo, hãy nhấp vào biểu tượng Xem trước trong Maps maps outline.
 4. Nhấp vào vị trí.
 5. Xem thông tin về địa điểm ở bên phải.

Mẹo: 

 • Để Google Maps không mở trong Lịch Google nữa: Ở trên cùng bên phải của bảng điều khiển Maps, nhấp vào biểu tượng Đóng Hủy. Sau đó, ở dưới cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Ẩn bảng điều khiển bên Ẩn bảng điều khiển bên. Vị trí của bạn sẽ mở trong một thẻ mới.
 • Để thêm trực tiếp thời gian di chuyển đến một sự kiện vào Lịch Google: Chọn một phương tiện đi lại và chuyến đi, rồi nhấp vào Thêm vào Lịch.

Tạo ghi chú hoặc danh sách

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 4. Chọn một tùy chọn:
  • Ghi chú
  • Danh sách mới new note
 5. Thêm văn bản bạn muốn.
 6. Nhấp vào Xong.

Tìm hiểu thêm về Google Keep.

Thêm ghi chú trong Keep vào tài liệu hoặc bản trình bày
 1. Trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Keep Keep.
 4. Tìm ghi chú hoặc danh sách mà bạn muốn thêm, rồi kéo ghi chú hoặc danh sách đó vào tài liệu hoặc bản trình bày.
Lưu văn bản từ Tài liệu hoặc Trang trình bày trong Keep
 1. Trong Google Tài liệu hoặc Trang trình bày, hãy mở một tài liệu hoặc bản trình bày.
 2. Làm nổi bật văn bản bạn muốn thêm vào ghi chú.
 3. Nhấp chuột phải vào văn bản đó, rồi chọn Lưu vào Keep.

Tạo việc cần làm

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Nhấp vào tùy chọn Thêm việc cần làm.
 5. Nhập thông tin.
 6. Không bắt buộc: Để thêm thông tin chi tiết hoặc ngày đến hạn, nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
 7. Khi bạn hoàn tất, nhấp vào biểu tượng Đóng Tasks Hủy.

Mẹo: Để sắp xếp lại các việc cần làm, hãy kéo việc cần làm mà bạn muốn di chuyển.

Tìm hiểu cách sử dụng Google Tasks.

Lưu email thành việc cần làm
 1. Truy cập vào Gmail.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Trong hộp thư đến, hãy tìm email bạn muốn lưu thành việc cần làm.
 5. Kéo email vào bảng điều khiển bên phải.
Sắp xếp các việc cần làm thành danh sách

Bạn có thể tách riêng các loại việc cần làm khác nhau, ví dụ như các mục công việc và cá nhân.

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng Tasks Tasks.
 4. Ở trên cùng, bên cạnh “Danh sách của tôi” hoặc “Nhóm”, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống và sau đó Tạo danh sách mới.
 5. Nhập tên cho danh sách, rồi nhấp vào Xong.
 6. Để chuyển sang một danh sách khác, ở trên cùng, bên cạnh tiêu đề danh sách, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên thả xuống. Sau đó, chọn danh sách khác.

Sử dụng các ứng dụng khác với Gmail

Bạn có thể thêm các ứng dụng khác để sử dụng cùng với các sản phẩm của Google Workspace. Các ứng dụng này bao gồm Asana, Trello, Intuit, Docusign và các công cụ khác.

Cài đặt tiện ích bổ sung

Cài đặt tiện ích bổ sung của Google Workspace

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tải tiện ích bổ sung Thêm vào danh sách phát .
 4. Tìm kiếm và chọn các công cụ bạn muốn dùng. Tiện ích bổ sung của Google Workspace có biểu trưng tiện ích bổ sung của Workspace .
 5. Nhấp vào Cài đặt sau đó Tiếp tục.
 6. Chọn tài khoản của bạn, sau đó làm theo các bước trên màn hình.

Gỡ cài đặt tiện ích bổ sung

Gỡ cài đặt tiện ích bổ sung của Google Workspace

 1. Truy cập vào Gmail, Lịch hoặc Google Drive, hoặc mở một tệp trong Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nếu bảng điều khiển bên không hiển thị, thì ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Hiển thị bảng điều khiển bên Hiển thị bảng điều khiển bên.
 3. Nhấp vào tiện ích bổ sung mà bạn muốn gỡ cài đặt rồi nhấp vào biểu tượng Thêmsau đó Quản lý tiện ích bổ sung.
 4. Trong cửa sổ xuất hiện, hãy chọn tiện ích bổ sung đó.
 5. Nhấp vào Gỡ cài đặt sau đó Gỡ cài đặt ứng dụng.

 

 

 

 

 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
17
false