Nhận được thư của ai đó

Nếu bạn nhận được email của người khác thì hãy kiểm tra những lý do bên dưới để được trợ giúp.

Địa chỉ email có dấu chấm khác với địa chỉ email của tôi

Nếu người gửi đã thêm hoặc xóa các dấu chấm khỏi địa chỉ email của bạn, thư vẫn sẽ đi vào hộp thư đến của bạn. Địa chỉ email của bạn là duy nhất; mọi người không thể thiết lập một tài khoản giống như vậy ngay cả với một số hoặc vị trí dấu chấm khác.

Ví dụ: thư được gửi đến các địa chỉ này sẽ được chuyển tới cùng tài khoản Gmail:

  • johnsmith@gmail.com
  • jo.hn.smith@gmail.com
  • john.smith@gmail.com

Nếu bạn vẫn nghĩ rằng thư là dành cho người khác, hãy liên hệ người gửi để cho họ biết là họ đã nhập địa chỉ email không chính xác.

Hãy tìm hiểu thêm về dấu chấm trong địa chỉ Gmail.

Địa chỉ của tôi không hề nằm trong email

Nếu bạn nhận được nhiều thư được gửi cho người khác thì hãy kiểm tra có ai đó vô tình chuyển tiếp thư của họ cho bạn hay không.

  1. Trên máy tính, hãy mở thư có vẻ như đã được gửi nhầm cho bạn.
  2. Bên cạnh biểu tượng Trả lời Trả lời, hãy nhấp vào Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  3. Nhấp vào Hiển thị thư gốc.
  4. Nếu bạn thấy "X-Forwarded-For" trên trang thì ai đó đang chuyển tiếp thư Gmail của họ vào tài khoản của bạn. Hãy thử liên hệ với người này để cho họ biết về sai sót. 
Tôi nhận được thư được gửi đến một địa chỉ @googlemail.com

Thư gửi đến @gmail.com và @googlemail.com đều giống nhau.

Một số quốc gia sử dụng @googlemail.com để thay thế, nhưng thư được gửi đến địa chỉ này sẽ đến cùng một nơi.

Tôi nhận được spam không được ghi địa chỉ của tôi

Nếu bạn không thấy địa chỉ email của bạn trong các trường "Tới" hoặc "Cc" thì bạn có thể đã được gửi thư bằng "Bcc". Nếu đúng như vậy thì bạn sẽ không thấy địa chỉ email của mình ở đầu thư.

Đôi khi những kẻ gửi spam thêm địa chỉ email ngẫu nhiên vào trường "Bcc" để cố làm cho mọi người trả lời.

Sau đây là cách để báo cáo thư là spam:

  1. Mở thư hoặc chọn thư trong hộp thư đến của bạn.
  2. Nhấp vào biểu tượng Báo cáo spam Báo cáo spam.

Michelle là một chuyên gia Gmail và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi của bạn về trang trợ giúp này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?