Chính sách sử dụng được chấp nhận

Việc sử dụng Dịch vụ phải tuân thủ chính sách sử dụng chấp nhận được này ("AUP").

Nếu không được định nghĩa ở đây, các từ viết hoa sẽ có ý nghĩa như đã nêu trong hợp đồng áp dụng cho Dịch vụ ("Thỏa thuận").

Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ, cũng như không cho phép các bên thứ ba hoặc Người dùng cuối sử dụng Dịch vụ:

  • để tạo hoặc hỗ trợ số lượng lớn các email thương mại không mong muốn và/hoặc lừa đảo;
  • để vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm các quyền hợp pháp của người khác;
  • cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, xâm nhập, vi phạm, phỉ báng hay lừa đảo nào;
  • với ý đồ lừa đảo, gây hiểu nhầm hay gây nhầm lẫn cho người dùng bằng cách mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào mà bạn không đại diện hoặc che giấu quyền sở hữu hay mục đích chính; 
  • để cố ý phát tán vi rút, sâu máy tính, các tệp bị lỗi, thông tin lừa đảo hoặc các nội dung mang bản chất lừa đảo hoặc phá hoại khác;
  • để can thiệp vào việc khách hàng hoặc người dùng được ủy quyền khác sử dụng Dịch vụ hoặc thiết bị dùng để cung cấp Dịch vụ;
  • để thay đổi, vô hiệu hóa, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
  • để thử nghiệm hoặc thiết kế đối chiếu Dịch vụ nhằm tìm ra những hạn chế, lỗ hổng hoặc tránh các tính năng lọc;
  • để cổ động các nội dung (a) cổ súy hoặc kích động bạo lực chống lại hoặc nhằm mục đích chính là kích động thù hằn chống lại một cá nhân hay một nhóm người vì lý do chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, độ tuổi, quốc tịch, tình trạng cựu chiến binh, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới hoặc các đặc điểm khác có liên quan đến hành vi phân biệt đối xử hay khinh miệt có hệ thống, (b) bóc lột hoặc lạm dụng trẻ em;   
  • để sử dụng Dịch vụ hoặc một phần Dịch vụ theo cách mà Google không cho phép.  

Việc không tuân thủ AUP có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc chấm dứt Dịch vụ, hoặc cả hai, theo Thỏa thuận.

Lần cập nhật gần đây nhất: 2019-09-27

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
102097
false
false