الصفحة التي طلبتها غير متوفرة بلغتك حاليًا. يمكنك اختيار لغة مختلفة في أسفل الصفحة أو ترجمة أي صفحة ويب على الفور إلى لغة من اختيارك، وذلك باستخدام ميزة الترجمة المضمّنة في Google Chrome.

Local Services Terms of Service

To view the Local Services Terms of Service for a specific country, select the country from the drop-down menu here:

French

 1. Conditions d'utilisation. Pour pouvoir utiliser Local Services ("Local Services"), vous acceptez d'être lié par (1) les Conditions d'utilisation de Google, et les présentes (2) conditions d'utilisation supplémentaires de Local Services (les "Conditions d'Utilisation Supplémentaires de Local Services").
  Veuillez lire attentivement chacun de ces documents. L'ensemble de ces documents constitue les "Conditions d'Utilisation".
  En cas de conflit entre ces Conditions d'Utilisation Supplémentaires de Local Services et les Conditions d'utilisation de Google, ce sont les Conditions d'Utilisation Supplémentaires de Local Services qui régissent l'utilisation de Local Services.
  Bien qu'elles ne fassent pas partie de ces Conditions d'Utilisation, nous vous recommandons de lire nos Règles de confidentialité afin de mieux comprendre comment mettre à jour, gérer, exporter et supprimer vos informations.
  Veuillez noter que Local Services ne vous sert qu'à entrer en contact avec des fournisseurs de services. Si vous faites appel aux services d'un fournisseur professionnel via Local Services, vous passez un accord directement avec lui. Certains fournisseurs de services Local Services ne diffusent pas d'annonces directement via Google. À la place, ils vous sont proposés en tant que membres d'un réseau de partenaires affiliés. Ces fournisseurs de services peuvent vous imposer ou vous demander d'accepter des conditions d'utilisation supplémentaires liées aux prestations de services qu'ils vous proposent. Vous acceptez que différentes conditions d'utilisation, conditions de services ou d'autres dispositions contractuelles puissent s'appliquer aux services qui vous sont fournis.
 2. Limite d'âge. Vous devez avoir au moins 18 ans pour pouvoir utiliser Local Services.
 3. Fournisseurs de services. Local Services peut afficher des informations concernant les modalités de sélection des fournisseurs de services pour les annonces Local Services, ainsi que les licences applicables requises détenues ou d'autres compétences pertinentes (y compris en référençant celles de personnes tierces). Les fournisseurs de services indiqués comme étant "Garantis", et qui apparaissent dans un ensemble de fournisseurs de services signalés par un libellé "Sponsorisé", "Annonces" ou une désignation similaire, bénéficient des annonces Local Services <http://google.com/homeserviceads> et sont susceptibles d'avoir rémunéré Google dans ce cadre. Ils peuvent également être tenus de rétribuer Google si vous utilisez Local Services pour les contacter. Ces libellés ne sont pas des garanties. Nous vous recommandons d'évaluer vous-même un fournisseur de services, car Google n'est pas en mesure de confirmer que celui-ci ou ses prestations conviennent à vos besoins. Nous ne proposons des informations sur les fournisseurs de services que dans le but de vous aider dans votre évaluation. Nous vous invitons à faire preuve de discernement lorsque vous sélectionnez des fournisseurs de services et interagissez avec eux.
 4. Prix et taxes. Les prix des services peuvent varier d'un fournisseur à l'autre. Tous les prix et frais afférents sont définis par chaque fournisseur de services, et non pas Google. En outre, le fournisseur de services est seul responsable de la collecte des éventuelles taxes applicables. Si vous avez des questions sur un prix ou une taxe applicable, veuillez contacter le fournisseur de services.
 5. Qualité de service; Protection Google. Google ne prend pas part à la prestation des services que vous propose un fournisseur de services. Vous acceptez le fait que c'est ce dernier, et non Google, qui est responsable de toutes les réclamations que vous déposez en lien avec les services fournis. Nous ne proposons aucun remboursement pour les prestations réalisées par le fournisseur de services. Toutefois, nous offrons une Protection Google pour certains services souscrits via Local Services auprès d'un fournisseur de services. Pour en bénéficier, le badge "Protection Google" doit apparaître à côté du nom du fournisseur et sur sa page de profil. La Protection Google peut vous rembourser à hauteur du coût du service initial fourni, avec une limite maximale à vie de €1,500 EUR. Pour en savoir plus sur le règlement sur la Protection Google, consultez la page google.com/homeservices/guarantee. Vous n'avez pas à rémunérer Google pour la Protection Google. Il ne s'agit ni d'une garantie de produit, ni d'une recommandation, ni d'une forme d'assurance. Toutes les décisions liées à votre éligibilité et votre capacité à collecter des paiements dans le cadre de la Protection Google sont prises à la seule discrétion de Google. Pour pouvoir prétendre à la Protection Google, en plus des autres conditions incluses dans le règlement sur la Protection Google, vous devez respecter les critères suivants :
  • Vous devez être âgé de plus de 18 ans.
  • Vous devez être légalement capable de conclure un accord qui vous lie du point de vue juridique.
  • Vous ne devez avoir aucun lien professionnel ou familial, ni aucune autre relation commerciale ou personnelle avec le fournisseur de services concerné.
  • Vous devez avoir réservé les services du fournisseur via Local Services.
  • Vous devez envoyer une demande de remboursement dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle le service initial a été fourni.
  • Vous ne devez pas avoir dépassé la limite maximale à vie telle qu'elle est stipulée dans ces Conditions d'Utilisation Supplémentaires de Local Services.

Dutch

 1. Voorwaarden. Voor het gebruik van Lokale diensten via Google ('Lokale diensten') stemt u ermee in gebonden te zijn aan: (1) de Servicevoorwaarden van Google en (2) deze aanvullende voorwaarden voor Lokale diensten (de 'Aanvullende Voorwaarden voor Lokale diensten').
  Lees elk van deze documenten zorgvuldig. Deze documenten worden samen de 'Voorwaarden' genoemd.
  Als deze Aanvullende Voorwaarden voor Lokale diensten strijdig zijn met de Servicevoorwaarden van Google, zijn deze Aanvullende Voorwaarden voor Lokale diensten van toepassing op het gebruik van Lokale diensten.
  Ons Privacybeleid maakt geen deel uit van deze voorwaarden, maar we raden u aan het te lezen om beter te begrijpen hoe u uw gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.
  We wijzen u erop dat Lokale diensten u alleen helpt om in contact te komen met dienstverleners. Als u de diensten van een professionele dienstverlener boekt via Lokale diensten, sluit u een overeenkomst rechtstreeks met de dienstverlener. Sommige dienstverleners van Lokale diensten adverteren niet rechtstreeks bij Google, maar doen dat als lid van een gelieerd partnernetwerk en de dienstverlener kan u verplichten of vragen in te stemmen met aanvullende voorwaarden die verband houden met het verlenen van diensten aan u en u erkent dat er verschillende gebruiksvoorwaarden, servicevoorwaarden of andere contractuele bepalingen van toepassing kunnen zijn op de ontvangst van de diensten.
 2. Vereisten voor minimum leeftijd. U moet achttien (18) jaar of ouder zijn om Lokale diensten te gebruiken.
 3. Dienstverleners. Lokale diensten kan informatie weergeven over hoe dienstverleners in aanmerking kunnen komen voor Lokale diensten-advertenties, inclusief eventuele toepasselijke licenties of andere relevante certificaten (met inbegrip van verwijzing naar certificaten van derden). Dienstverleners die beschikken over een 'Google-garantieBescherming' en die worden weergegeven in een verzameling dienstverleners met het label 'Gesponsord', 'Advertenties' of een soortgelijke aanduiding, nemen deel aan Lokale diensten-advertenties <http://google.com/homeserviceads> en kunnen Google hebben gecompenseerd als onderdeel van hun deelname of moeten mogelijk Google betalen als u gebruikmaakt van Lokale diensten om contact met hen op te nemen. Deze labels zijn echter geen garanties en u moet zelf de dienstverlener evalueren, aangezien Google niet kan bevestigen dat een dienstverlener of zijn diensten geschikt zijn voor uw behoeften. We verstrekken informatie over dienstverleners uitsluitend om u te helpen bij de evaluatie. Gebruik uw gezonde verstand als u dienstverleners selecteert en interactie met hen heeft.
 4. Prijzen en belastingen. De prijzen voor diensten kunnen verschillen per dienstverlener. Alle prijzen en gerelateerde kosten worden bepaald door de dienstverlener zelf, niet door Google, en de dienstverlener is als enige verantwoordelijk voor het innen van de toepasselijke belastingen. Als u vragen heeft over een prijs of de toepasselijke belasting, kunt u contact opnemen met de dienstverlener.
 5. Kwaliteit van diensten; Google-Bescherming. Google neemt niet deel aan het verlenen van diensten die een dienstverlener aan u verstrekt. U stemt ermee in dat de dienstverlener en niet Google verantwoordelijk is voor alle claims die u indient in verband met de verleende diensten. We bieden geen terugbetalingen voor verleende diensten, maar we bieden wel een Google-Bescherming voor bepaalde diensten die via Lokale diensten worden geboekt bij een dienstverlener met de badge 'Google-Bescherming naast hun naam en op hun profielpagina. De Google-Bescherming kan u een vergoeding toekennen, tot maximaal de kosten van de aanvankelijk verleende dienst, tot een maximale levenslange limiet van EUR 1500. Meer informatie over het beleid voor de Google-Bescherming vindt u op google.com/homeservices/guarantee. U hoeft Google niet te betalen voor de Google-Bescherming. De Google-Bescherming is geen productgarantie of goedkeuring en is geen vorm van verzekering. Alle besluiten die verband houden met uw geschiktheid en vermogen om betalingen te innen in verband met de Google-Bescherming worden genomen naar eigen goeddunken van Google. Als u in aanmerking wilt komen voor de Google-Bescherming, geldt naast de andere voorwaarden in het beleid voor de Google-Bescherming het volgende:
  • U moet ouder zijn dan achttien (18) jaar.
  • U moet juridisch bekwaam zijn om een juridisch bindende overeenkomst aan te gaan.
  • U mag geen commerciële, familiale of andere zakelijke of persoonlijke relatie hebben met de betreffende dienstverlener.
  • U moet de diensten hebben geboekt bij de dienstverlener via Lokale diensten.
  • U moet een vergoedingsverzoek indienen binnen dertig (30) dagen na de datum van voltooiing van de aanvankelijke dienst.
  • U mag niet meer hebben geclaimd dan uw levenslange limiet, zoals beschreven in deze Aanvullende Voorwaarden voor Lokale diensten.

German

 1. Nutzungsbedingungen: Damit Sie Google Lokale Dienstleistungen ("Lokale Dienstleistungen") verwenden können, müssen Sie sich mit (1) den Nutzungsbedingungen von Google und (2) diesen zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Lokale Dienstleistungen (den "zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Lokale Dienstleistungen") einverstanden erklären.
  Bitte lesen Sie sich diese Dokumente sorgfältig durch. Zusammengenommen bilden sie die "Nutzungsbedingungen".
  Falls zwischen diesen zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Lokale Dienstleistungen und den Nutzungsbedingungen von Google Konflikte bestehen, sind für die Nutzung von Lokale Dienstleistungen diese zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Lokale Dienstleistungen maßgebend.
  Auch wenn sie nicht Teil dieser Nutzungsbedingungen ist, empfehlen wir Ihnen, unsere Datenschutzerklärung zu lesen. Darin erfahren Sie, wie Sie Ihre Informationen aktualisieren, verwalten, exportieren und löschen.
  Bitte beachten Sie, dass Lokale Dienstleistungen Sie lediglich dabei unterstützt, Kontakt mit Dienstleistern aufzunehmen. Wenn Sie einen professionellen Dienstleister über Lokale Dienstleistungen mit einer Dienstleistung beauftragen, schließen Sie eine Vereinbarung unmittelbar mit ihm ab. Einige Dienstleister bei Lokale Dienstleistungen werben nicht direkt bei Google, sondern sind Mitglied eines Affiliate-Partnernetzwerks. Möglicherweise werden Sie darum gebeten, in zusätzliche Bedingungen einzuwilligen, die sich auf die Erfüllung von Dienstleistungen für Sie beziehen. Außerdem bestätigen Sie, dass unter Umständen andere Nutzungsbedingungen, Dienstleistungsbedingungen oder vertragliche Verpflichtungen für Ihren Erhalt von Dienstleistungen gelten.
 2. Mindestalter: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um Lokale Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können.
 3. Dienstleister: In Lokale Dienstleistungen werden möglicherweise Informationen dazu angezeigt, durch welche Qualifikation sich Dienstleister für Anzeigen für lokale Dienstleistungen eignen. Hierzu gehören entsprechende Lizenzen oder andere relevante Referenzen, einschließlich Referenzen von Dritten. Dienstleister, die die Kennzeichnung "Google Käuferschutz" haben und die in einer Gruppe von Dienstleistern mit Kennzeichnungen wie "Anzeige" oder "Anzeigen" erscheinen, nutzen das Produkt "Anzeigen für lokale Dienstleistungen" (http://google.com/homeserviceads). Möglicherweisen haben sie Google im Rahmen ihrer Teilnahme bezahlt oder sind dazu verpflichtet, Google zu bezahlen, wenn Sie sie über Lokale Dienstleistungen kontaktieren. Diese Kennzeichnungen sind keine Garantien und einzelne Dienstleister sollten immer auf Grundlage eigener Erfahrungen bewertet werden. Google kann nicht gewährleisten, dass ein Dienstleister oder seine Dienstleistungen Ihren Anforderungen entsprechen. Wir bieten Informationen zu Dienstleistern nur, um Sie dabei zu unterstützen, sich ein eigenes Bild zu machen. Welche Dienstleister Sie auswählen und kontaktieren, müssen Sie selbst entscheiden.
 4. Preise und Steuern: Die Preise für Dienstleistungen können je nach Dienstleister variieren. Preise und zugehörige Gebühren werden vom jeweiligen Dienstleister und nicht von Google festgesetzt, und die Verantwortung für die Erhebung anfallender Steuern liegt einzig und allein beim Dienstleister. Falls Sie Fragen zu einem Preis oder anfallenden Steuern haben, fragen Sie bitte direkt beim Dienstleister nach.
 5. Qualität der Dienstleistung und Google Käuferschutz: Google hat keinen Anteil an der Erfüllung einer von einem Dienstleister erbrachten Dienstleistung. Sie erklären sich damit einverstanden, dass nur der Dienstleister und nicht Google für jegliche Forderungen belangt werden kann, die Sie in Verbindung mit den erbrachten Dienstleistungen stellen. Wir bieten keine Erstattungen für Dienstleistungen an, die vom Dienstleister erbracht wurden. Wir gewähren allerdings den Google Käuferschutz für bestimmte Dienstleistungen, mit denen ein Dienstleister bei Lokale Dienstleistungen beauftragt wurde, auf dessen Profilseite und neben dessen Namen die Kennzeichnung "Google Käuferschutz" angezeigt wird. Durch den Google Käuferschutz haben Sie Anspruch auf eine Erstattung in Höhe der ersten erbrachten Dienstleistung bis zu einer lebenslangen Obergrenze von EUR €1,500. Weitere Informationen zu den Google Käuferschutz-Richtlinien finden Sie unter google.com/homeservices/guarantee. Sie müssen Google für den Google Käuferschutz nicht bezahlen. Der Google Käuferschutz ist keine Gewährleistung oder Empfehlung für ein Produkt und auch keine Art von Versicherung. Alle Entscheidungen in Bezug auf Ihre Teilnahmeberechtigung und Ihre Berechtigung, Zahlungen im Rahmen des Google Käuferschutzes einzuziehen, werden im alleinigen Ermessen von Google getroffen. Zusätzlich zu allen weiteren Bedingungen in den Richtlinien zum Google Käuferschutz müssen Sie die folgenden Bedingungen erfüllen:
  • Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
  • Sie müssen gesetzlich dazu berechtigt sein, eine rechtswirksame Vereinbarung zu treffen.
  • Sie dürfen keine Handels-, familiäre oder sonstige Geschäfts- oder persönliche Beziehung mit dem jeweiligen Dienstleister haben.
  • Sie müssen den Dienstleister über Lokale Dienstleistungen mit den Dienstleistungen beauftragt haben.
  • Sie müssen innerhalb von 30 Tagen nach dem Datum der ersten Erfüllung der Dienstleistung einen Antrag stellen.
  • Ihre lebenslange Obergrenze darf noch nicht erreicht sein, wie in diesen zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Lokale Dienstleistungen beschrieben.
Was this helpful?
How can we improve it?

Need more help?

Sign in for additional support options to quickly solve your issue

true
Looking to book more jobs?

Be the business backed by the Google Guarantee and attract new customers. With Local Services Ads, you’ll appear at the top of Search, connect with customers in your area, and only pay when a customer gets in touch from your ad.

Sign Up Today

Need help? Call 1-877-824-3983

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu
Search Help Center
false
false