เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการชำระเงิน

เมื่อใช้โฆษณาบริการในพื้นที่ คุณจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะในกรณีที่โอกาสในการขายเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบริการที่คุณนำเสนอเท่านั้น โดยมีวิธีการทำงานดังนี้

 • คุณกําหนดงบประมาณรายสัปดาห์โดยเฉลี่ยตามโอกาสในการขายเฉลี่ยที่ต้องการได้รับในสัปดาห์หนึ่งๆ
 • บางครั้งคุณอาจใช้จ่ายเงินไปกับจะโอกาสในการขายมากกว่างบประมาณรายสัปดาห์เฉลี่ย แต่จะไม่เกินงบประมาณรายเดือนสูงสุด ซึ่งก็คืองบประมาณรายวันเฉลี่ยคูณด้วยจํานวนสัปดาห์ในหนึ่งเดือนโดยเฉลี่ย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ไขงบประมาณ
 • คุณสามารถโต้แย้งโอกาสในการขายที่เชื่อว่าไม่ถูกต้องได้โดยทันที และหากโต้แย้งได้สำเร็จ เราจะโอนเครดิตกลับคืนให้คุณภายหลัง (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

วิธีการเรียกเก็บเงิน

ระบบจะเรียกเก็บเงินค่าโอกาสในการขายแต่ละรายการที่คุณได้รับผ่านโฆษณาบริการในพื้นที่ ราคาโอกาสในการขายอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ตั้ง ประเภทงาน และประเภทของโอกาสในการขาย แต่โอกาสในการขายแต่ละรายการที่ได้รับนั้นจะนับรวมในงบประมาณ คุณจึงไม่ต้องจ่ายเงินค่าโอกาสในการขายเพิ่มมากกว่างบประมาณรายเดือนสูงสุด

หากได้รับโอกาสในการขายมาหลังจากที่มีค่าใช้จ่ายถึงงบประมาณรายเดือนสูงสุดแล้ว เราจะโอนเงินคืนเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณรายเดือนสูงสุด

คุณจะดูจํานวนเงินที่ต้องชำระค่าบโอกาสในการขายได้ โดยไปที่เมนูการเรียกเก็บเงินในกล่องจดหมายของโอกาสในการขาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงิน

หมายเหตุ: ขณะนี้โอกาสในการขายทางข้อความคิดเป็นราคาเพียง 50% ของโอกาสในการขายทางโทรศัพท์ที่ตรงกัน โอกาสในการขายที่ทำการจองเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเดียวกับโอกาสในการขายทางโทรศัพท์ และโอกาสในการขายทางข้อความรวมถึงโอกาสในการขายที่ทำการจองมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น การเสนอราคาอาจส่งผลต่อราคาโอกาสในการขายของผู้ให้บริการมืออาชีพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทํางานของการเสนอราคา

โอกาสในการขายที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: ขณะนี้ความสามารถในการโต้แย้งโอกาสในการขายที่เรียกเก็บเงินมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
โอกาสในการขายที่ถูกต้องนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบริการที่คุณนําเสนอ และเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้เมื่อลูกค้าพบโฆษณาบริการของคุณในพื้นที่ใน Google
 • คุณได้รับ SMS หรืออีเมลจากลูกค้า (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)
 • คุณได้รับข้อความเสียงจากลูกค้า
 • คุณรับโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับลูกค้า
 • คุณไม่ได้รับสาย (โดยไม่มีข้อความเสียง) จึงตอบข้อความของลูกค้าโดยส่ง SMS ส่งอีเมล หรือโทรกลับไป เพื่อพูดคุยกับลูกค้าโดยตรงหรือฝากข้อความเสียงไว้ก็ได้
 • คุณได้รับคําขอจองจากลูกค้า

หากพร้อมรับโอกาสในการขายผ่านโฆษณาบริการในพื้นที่แล้ว

ลงชื่อสมัครใช้

เมื่อไม่มีการเรียกเก็บเงินโอกาสในการขาย คุณจะเห็นหมายเหตุต่อไปนี้ในบัญชี

ประเภทของโอกาสในการขายที่เรียกเก็บเงินและมีสิทธิ์ขอรับเครดิต (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

หมายเหตุ: ขณะนี้ความสามารถในการโต้แย้งโอกาสในการขายที่เรียกเก็บเงินมีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น

หากมีการเรียกเก็บเงินอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การเรียกเก็บเงินค่าโอกาสในการขายที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบริการของคุณ คุณก็โต้แย้งการเรียกเก็บเงินในบัญชีได้ ประเภทของโอกาสในการขายที่เรียกเก็บเงินและมีสิทธิ์ขอรับเครดิตมีดังนี้

 • งานที่ขอไม่ปรากฏในโปรไฟล์
 • ไม่มีข้อมูลสถานที่ตั้งของลูกค้าในโปรไฟล์
 • ไม่ใช่ลูกค้า (เช่น สายโทรผิด สายจากพนักงานขาย หรือการเชิญชวนอื่นๆ)
 • ไม่ใช่มนุษย์ (สแปมหรือบ็อต)
 • ระบบเรียกเก็บเงินคุณ 2 ครั้งค่าโอกาสในการขายรายเดียวกันภายใน 15 วัน
 • คุณไม่มีการสนทนากับลูกค้าและไม่มีวิธีติดต่อลูกค้า เช่น ได้รับข้อความโอกาสในการขายที่แจ้งอีเมลของลูกค้าไม่ถูกต้องหรือระบุโอกาสในการขายทางโทรศัพท์โดยไม่มีหมายเลขผู้โทร

หากได้รับโอกาสในการขายที่คุณเชื่อว่าควรได้รับเครดิตด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเรา

แม้ว่าจะโต้แย้งการเรียกเก็บเงินในบัญชีได้ทันที แต่คุณก็มีเวลาทั้งหมด 60 วันในการดําเนินการ คําขอเครดิตสําหรับโอกาสในการขายที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการพิจารณาหลังจากผ่านไปแล้ว 60 วัน

ก่อนส่งเครดิตให้คุณสำหรับโอกาสในการขาย Google จะฟังบันทึกการโทรเพื่อยืนยันว่ามีเหตุผลที่ได้รับอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งข้อที่ตรงตามเกณฑ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้บันทึกการโทร Google จะตรวจสอบโอกาสในการขายและให้เครดิตสำหรับโอกาสในการขายที่ไม่ถูกต้องด้วยเช่นกัน หากไม่พบโอกาสในการขายที่ต้องการโต้แย้ง อาจเป็นเพราะเราโอนเครดิตคืนไปแล้ว ค้นหาโอกาสในการขายในกล่องจดหมายที่ไม่ใช้งานหรือติดต่อทีมสนับสนุน

ตัวอย่างโอกาสในการขายที่ไม่ถูกต้อง (สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น)

โต้แย้งเรื่องหมวดหมู่ ตัวอย่าง
การเชิญชวน
 • สายเข้ามาจากหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง
 • ผู้โทรพยายามขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้คุณ
 • สายเข้ามาจากผู้ที่กําลังหางานที่องค์กรของคุณ
 • ผู้โทรไม่ได้พูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ
สแปม
 • ระบบบันทึกการโทรล่วงหน้า
 • ผู้โทรไม่ใช่คนที่พูดสายอยู่จริง
ไม่ได้ให้บริการในสถานที่ตั้ง
 • ลูกค้าแจ้งสถานที่ตั้งของตนเอง ซึ่งไม่ได้อยู่ในโปรไฟล์ คุณจึงปฏิเสธงานไป
ไม่มีบริการนี้
 • ลูกค้าได้แจ้งประเภทบริการของตนเอง แต่บริการนั้นไม่แสดงในโปรไฟล์ คุณจึงปฏิเสธงานไป
 • ผู้โทรกําลังมองหากิจการที่มีหน้าร้านจริง หรือต้องการซื้อสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บริการ (เช่น ชิ้นส่วนต่างๆ)

ตัวอย่างโอกาสในการขายที่ถูกต้องและจะไม่ได้รับเครดิต

 • ได้รับโอกาสในการขายนอกเวลาทําการ
 • ลูกค้าขอคําแนะนําในการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
 • ลูกค้ายกเลิกการจอง
 • ลูกค้ากําลังค้นหาโครงการหรือราคาตามความสนใจที่เกี่ยวข้องกับบริการของคุณ
 • ลูกค้าไม่รับสายโทรกลับหรือข้อความที่คุณส่งไป
 • คุณระบุประเภทบริการทั่วไปในโปรไฟล์ แต่ไม่ได้ระบุประเภทบริการย่อยที่เฉพาะเจาะจง เช่น โปรไฟล์แสดงข้อมูลว่าคุณให้บริการซ่อมเครื่องทําน้ำอุ่น แต่ไม่ได้ซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นระบบไม่กักตุนน้ำอุ่นสำรอง
 • ปกติแล้วคุณให้บริการในพื้นที่หนึ่งๆ หรือให้บริการทั่วไป แต่ไม่พร้อมบริการ/ให้บริการเหล่านี้ไม่ได้ชั่วคราว (และยังคงแสดงในโปรไฟล์)
หมายเหตุ: หากคุณกำลังลงโฆษณาผ่านแอฟฟิลิเอตของพาร์ทเนอร์ ข้อมูลด้านบนจะไม่มีผลกับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว