Κατανόηση της διαδικασίας ελέγχου και πιστοποίησης

Για να συμμετάσχει σε ορισμένα προγράμματα της Google, μια επιχείρηση πρέπει να περάσει τη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης της Google για την κατηγορία στην οποία ανήκει. Αυτή η διαδικασία ελέγχου είναι δωρεάν για τις επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν. Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους αδειών, ασφάλισης και ιστορικού.

Σχετικά με τους ελέγχους ιστορικού

Σημείωση: Οι έλεγχοι ιστορικού είναι προς το παρόν διαθέσιμοι στις ΗΠΑ και στον Καναδά.

Στο πλαίσιο του ελέγχου ιστορικού διενεργούνται έλεγχοι ταυτότητας και ποινικού μητρώου, όπως έλεγχοι διασταύρωσης στοιχείων στα εθνικά μητρώα δραστών σεξουαλικών αδικημάτων, τρομοκρατών ή κυρώσεων στις ΗΠΑ. Σε επίπεδο εταιρείας, η διαδικασία περιλαμβάνει τον έλεγχο του ιστορικού αστικών αντιδικιών, όπως δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων επιβολής βαρών από ομοσπονδιακά και πολιτειακά δικαστήρια στις ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις δεν χρεώνονται για τον έλεγχο ιστορικού.

Ποιοι διενεργούν τους ελέγχους ιστορικού

Οι έλεγχοι ιστορικού διενεργούνται από τοπικούς συνεργάτες ελέγχου ιστορικού. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ιστορικού παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά μεταξύ της επιχείρησης και του συνεργάτη που διενεργεί τον έλεγχο ιστορικού. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον τοπικό συνεργάτη ελέγχου ιστορικού για ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που ελέγχονται, τη χρονική περίοδο που καλύπτεται, τα αιτήματα επανεξέτασης και άλλα.

Οι συνεργάτες ελέγχου ιστορικού ενδέχεται να αποστείλουν στην Google ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά δεδομένα, για σκοπούς ελέγχου ποιότητας.

Πώς διενεργούνται οι έλεγχοι ιστορικού

Προτού διενεργήσει τον έλεγχο ιστορικού, ο συνεργάτης ελέγχου ιστορικού δίνει σε κάθε άτομο τη δυνατότητα να μελετήσει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της εκάστοτε πολιτείας, ομοσπονδίας, κομητείας, χώρας ή περιφέρειας. Προτού διενεργήσει τους ελέγχους, ο συνεργάτης ελέγχου ιστορικού διασφαλίζει επίσης ότι κάθε άτομο συμφωνεί με τους σχετικούς όρους. Οι γνωστοποιήσεις και οι όροι επιτρέπουν στους συνεργάτες ελέγχου ιστορικού να διενεργούν τόσο τους αρχικούς ελέγχους για το πρόγραμμα της Google όσο και τυχόν συμπληρωματικούς ελέγχους στο μέλλον. Οι συνεργάτες ελέγχου ιστορικού είναι έμπιστοι πάροχοι υπηρεσιών που έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ασφάλειας δεδομένων και φροντίζουν να προστατεύουν το απόρρητο κάθε ατόμου.

Ποιος ελέγχεται

Ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος επιχείρησης) πρέπει να ολοκληρώσει τον έλεγχο ιστορικού για λογαριασμό της επιχείρησης. Σε προβλεπόμενες κατηγορίες, ο εκπρόσωπος πρέπει να παράσχει στον συνεργάτη ελέγχου ιστορικού της Google μια λίστα με τους εξειδικευμένους τεχνικούς που πρέπει επίσης να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ελέγχου ιστορικού.

Επιπλέον, θα ελέγχονται τα παρακάτω άτομα:

 • Όλοι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης πρέπει να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ποινικού ιστορικού. Αυτός ο έλεγχος ιστορικού περιλαμβάνει ελέγχους ταυτότητας και ποινικού μητρώου.
 • Αν η επιχείρησή σας ανήκει σε μια προβλεπόμενη κατηγορία, όλοι οι υπάλληλοι, οι ανεξάρτητοι συμβαλλόμενοι, οι προσωρινά εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, οι πάροχοι υπηρεσιών ή άλλοι εργαζόμενοι (εξειδικευμένοι τεχνικοί) που θα εκτελέσουν βασικές υπηρεσίες για τους πελάτες πρέπει να ολοκληρώσουν έναν έλεγχο ιστορικού. Οι υπεύθυνοι γραφείου, οι υπάλληλοι γραφείου, οι αντιπρόσωποι της υποστήριξης πελατών ή άλλοι εργαζόμενοι που δεν εξυπηρετούν άμεσα τους πελάτες δεν χρειάζεται να ολοκληρώσουν ελέγχους ιστορικού. Αυτός ο έλεγχος ιστορικού περιλαμβάνει ελέγχους ταυτότητας και ποινικού μητρώου.

Τι συμβαίνει αν δεν περάσετε με επιτυχία τον έλεγχο ιστορικού

Οι επιχειρήσεις που δεν περνούν με επιτυχία τον έλεγχο ιστορικού δεν είναι κατάλληλες για συμμετοχή στο πρόγραμμα της Google για το οποίο υπέβαλαν αίτηση. Έχετε υπόψη ότι η επιχείρηση ή οι εργαζόμενοί της μπορούν να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες ελέγχου ιστορικού, προκειμένου να επισημάνουν τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες, καθώς και να απαντήσουν με άλλον τρόπο στα αποτελέσματα του ελέγχου ιστορικού. Μετά τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή ανακριβειών και αφού λάβει την οριστική απάντηση σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ο αποκλεισμός, η επιχείρηση θα πρέπει να περιμένει άλλες τριάντα (30) ημέρες, προκειμένου να υποβάλει εκ νέου αίτηση για το πρόγραμμα της Google. Αν απορριφθεί και η δεύτερη αίτηση, τότε θα πρέπει να περιμένετε ένα (1) έτος, προκειμένου να υποβάλετε εκ νέου αίτηση.

Σχετικά με τους ελέγχους επιχειρηματικών οντοτήτων

Σημείωση: Οι έλεγχοι επιχειρηματικών οντοτήτων είναι προς το παρόν διαθέσιμοι στην Ευρώπη.

Ανάλογα με τη χώρα, η Google επαληθεύει ότι οι επιχειρήσεις είναι εγγεγραμμένες σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη συγκεκριμένη χώρα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν στην Google απόδειξη για την εγγραφή τους ανεβάζοντας σχετικά έγγραφα, παρέχοντας αριθμούς εγγραφής, με επικύρωση ή άλλα μέσα. Η Google θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαληθεύσει την εγκυρότητα των εγγραφών κάθε επιχείρησης.

Σχετικά με τους ελέγχους ασφάλισης

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό ασφάλισης. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό ασφάλισης εξαρτάται από την κατηγορία και την τοποθεσία της επιχείρησης.

Σχετικά με τους ελέγχους αδειών

Ανάλογα με τη χώρα, η Google επαληθεύει, στο μέτρο του δυνατού, ότι οι επιχειρήσεις διαθέτουν ισχύουσες άδειες σε επίπεδο πολιτείας, περιφέρειας ή και χώρας, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες/υπευθύνους επιχειρήσεων. Οι άδειες που έχει επαληθεύσει η Google για τις επιχειρήσεις εμφανίζονται στο προφίλ παρόχου που διαθέτουν.

Οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν ότι διαθέτουν ισχύουσες άδειες σε επίπεδο κομητείας, πόλης και περιφέρειας, καθώς και ότι όλοι οι εξειδικευμένοι τεχνικοί διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες.

Σχετικά με τη Σύνθετη επαλήθευση

Για ορισμένες κατηγορίες επιχείρησης, οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία Σύνθετης επαλήθευσης. Στόχος της Σύνθετης επαλήθευσης είναι να εμποδίζει τις μη νόμιμες επιχειρήσεις να διαφημίζονται στο Google χρησιμοποιώντας ψευδείς ταυτότητες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας, η Google ελέγχει τον λογαριασμό σας στο Google Ads (αν υπάρχει) και τα δεδομένα που διατίθενται δημόσια, ενώ επίσης διενεργεί συνεντεύξεις μέσω βιντεοκλήσης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έρευνες σχετικά με την εγκυρότητα της εγγραφής της επιχείρησης και σχετικά με αποδεικτικά στοιχεία μη νόμιμων ή παραπλανητικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Απαιτήσεις ανά κατηγορία για επιχειρήσεις στις ΗΠΑ

Αρχιτέκτονας

Οι αρχιτέκτονες παρέχουν, μεταξύ άλλων, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αρχιτεκτονική μηχανική, σχεδιασμό τοπίου, τρισδιάστατη απόδοση και οικοδόμηση κατοικίας.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Επισκευή συσκευών

Ο επισκευαστής συσκευών είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη συντήρηση, την επισκευή και την εγκατάσταση συσκευών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Επισκευή τζαμιών-παρμπρίζ αυτοκινήτων

Ο επισκευαστής τζαμιών-παρμπρίζ αυτοκινήτων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που, μεταξύ άλλων, επισκευάζει ραγισμένα τζάμια αυτοκινήτων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στις πτωχεύσεις

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο πτωχευτικό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα, όπως την πτώχευση με βάση το κεφάλαιο 7, 11 και 13, την κατάσχεση, τον διακανονισμό χρεών, την προσωπική, αγροτική και εταιρική πτώχευση και την ανάκτηση.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο πτωχευτικό δίκαιο στην εταιρεία

Δικηγόρος με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα, όπως εμπορική αντιδικία, εμπορικές συναλλαγές, σχηματισμό επιχείρησης, εμπορικές συμβάσεις, συμφωνητικά συνεργασίας και διενέξεις μεταξύ μετόχων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο στην εταιρεία

Επισκευή αυτοκινήτων

Ο επισκευαστής αυτοκινήτων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με τη συντήρηση και την επισκευή κινητήρων και αμαξωμάτων αυτοκινήτων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Ξυλουργοί

Ο ξυλουργός είναι πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με ντουλάπια, κατασκευή δαπέδου, γυψοσανίδες, ράφια και ανακαίνιση, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Καθαρισμός χαλιών και ταπετσαριών

Ο καθαριστής χαλιών και ταπετσαριών είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, στον καθαρισμό και τη συντήρηση χαλιών, ταπήτων και ταπετσαριών επίπλων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο συμβάσεων

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο δίκαιο συμβάσεων παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα, όπως διενέξεις συμβάσεων, διαπραγμάτευση συμβάσεων, έλεγχο συμβάσεων, συμφωνητικά συνεργασίας, συμφωνίες τήρησης απορρήτου και εμπορικές συμβάσεις.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο συμβάσεων στην εταιρεία

Υπηρεσίες εργασιών πάγκων

Ο ειδικός πάγκων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με πάγκους κουζίνας και μπάνιου, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως οικογενειακή βία, κατοχή ναρκωτικών, κακουργήματα, ομοσπονδιακά εγκλήματα, πλημμελήματα και ασφαλιστικά μέτρα.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο ποινικό δίκαιο στην εταιρεία

Δικηγόρος με ειδίκευση στη νομοθεσία περί αναπηρίας

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στη νομοθεσία περί αναπηρίας παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αναπηρία, αιτήσεις για κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, ενστάσεις και επιδόματα, συμπληρωματικό εισόδημα κοινωνικής ασφάλισης, αναπηρία βετεράνων και αποζημίωση εργαζομένων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στη νομοθεσία περί αναπηρίας στην εταιρεία

Δικηγόρος με ειδίκευση στη νομοθεσία περί οδήγησης υπό την επήρεια

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στη νομοθεσία περί οδήγησης υπό την επήρεια παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως οδήγηση υπό την επήρεια και επικίνδυνη οδήγηση.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στην οδήγηση υπό την επήρεια στην εταιρεία

Ηλεκτρολόγος

Ο ηλεκτρολόγος είναι ένας εξειδικευμένος τεχνικός που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή ηλεκτρικών συστημάτων.

Σημείωση: Η κατηγορία των ηλεκτρολόγων θεωρείται κατηγορία επείγοντος χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν ηλεκτρολόγο για μια επείγουσα ανάγκη (εκτεθειμένα καλώδια, σοβαρή διακοπή ρεύματος κ.λπ.).

Για αυτόν τον λόγο, οι ηλεκτρολόγοι υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων

Οι επαγγελματίες του κλάδου του δικαίου ακινήτων βοηθούν τους πελάτες στη σύνταξη και υλοποίηση νομικών εγγράφων, όπως διαθηκών, πράξεων καταπιστεύματος και μεταβίβασης τίτλων ιδιοκτησίας. Επίσης, παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα όπως η επικύρωση διαθήκης, η κηδεμονία και η σύνταξη πληρεξουσίων εγγράφων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων στην εταιρεία

Διοργανωτές εκδηλώσεων

Ο διοργανωτής εκδηλώσεων ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την οργάνωση και τον συντονισμό εκδηλώσεων, όπως γάμων και πάρτι.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως υιοθεσία, επιδόματα παιδιών, διαζύγιο, επιμέλεια παιδιών, προγαμιαία συμβόλαια και συμφωνητικά γάμου, υποστήριξη συζύγων και διαμοιρασμό περιουσίας.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο οικογενειακό δίκαιο στην εταιρεία

Υπηρεσίες περίφραξης

Ο επαγγελματίας περίφραξης είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση περίφραξης, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι

Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος οργανώνει και βελτιστοποιεί χρηματοοικονομικές υποθέσεις, ενώ σχεδιάζει τη συνταξιοδότηση και την επίτευξη άλλων χρηματοοικονομικών στόχων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος επαγγελματιών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας για κάθε χρηματοοικονομικό σύμβουλο στην εταιρεία

Υπηρεσίες εργασιών δαπέδου

Ο επαγγελματίας εργασιών δαπέδου είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με την εγκατάσταση, την επισκευή, το γυάλισμα και την αποκατάσταση δαπέδων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Υπηρεσίες εργασιών θεμελίων

Ο επαγγελματίας εργασιών θεμελίων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται με την εγκατάσταση, την ανέγερση, την επισκευή και την αδιαβροχοποίηση υπογείων, στενών χώρων κάτω από κτίρια και άλλα θεμέλια, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Πόρτες γκαράζ

Ο επαγγελματίας θυρών γκαράζ είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με θύρες γκαράζ οροφής και άλλα συστήματα θυρών γκαράζ.

Σημείωση: Η κατηγορία των παρόχων υπηρεσιών πορτών γκαράζ θεωρείται κατηγορία επείγοντος/πιεστικού χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν πάροχο υπηρεσιών πορτών γκαράζ για μια επείγουσα ανάγκη (η πόρτα του γκαράζ δεν ανοίγει ή δεν κλείνει).

Για αυτόν τον λόγο, οι πάροχοι υπηρεσιών πορτών γκαράζ υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς, καθώς και της διαδικασίας ελέγχου Σύνθετη επαλήθευση της Google.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Καθαρισμός οικιών

Οι επαγγελματίες καθαρισμού οικιών πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων, βασικούς ή σε βάθος καθαρισμούς οικιών ή γραφείων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός

Ένας επαγγελματίας συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού ασχολείται, μεταξύ άλλων, με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή λεβήτων και κεντρικών συστημάτων κλιματισμού.

Σημείωση: Η κατηγορία των επαγγελματιών συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού θεωρείται κατηγορία επείγοντος χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν επαγγελματία συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού για μια επείγουσα ανάγκη (χάλασε το καλοριφέρ ενώ η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή).

Για αυτόν τον λόγο, οι επαγγελματίες συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Μεταναστευτικό δίκαιο

Οι επαγγελματίες του κλάδου του μεταναστευτικού δικαίου παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με ζητήματα όπως το άσυλο, οι αιτήσεις για βίζα και πράσινη κάρτα, η ιθαγένεια, η πολιτογράφηση, η απέλαση και η απασχόληση των μη πολιτών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο μεταναστευτικό δίκαιο στην εταιρεία

Διακοσμητής εσωτερικών χώρων

Οι διακοσμητές εσωτερικών χώρων είναι επαγγελματίες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, διακόσμηση σπιτιού, διακόσμηση εσωτερικών χώρων, σχεδιασμό τοπίου, σχεδιασμό δωματίων, σχεδιασμό παραθύρων και σχεδιασμό πορτών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας παρέχουν, μεταξύ άλλων, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως πνευματικά δικαιώματα, franchise, στρατηγική περί διανοητικής ιδιοκτησίας, αδειοδότηση, πατέντες, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά και μεταβίβαση τεχνολογίας.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Απομάκρυνση άχρηστων υλικών

Οι επαγγελματίες απομάκρυνσης άχρηστων υλικών απομακρύνουν και απορρίπτουν ή δωρίζουν συσκευές, άχρηστα υλικά, έπιπλα ή άλλα αντικείμενα.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως συμφωνητικά απασχόλησης, σεξουαλική παρενόχληση, απλήρωτες υπερωρίες, αποκάλυψη εμπορικών μυστικών και καταχρηστική λύση.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο στην εταιρεία

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου

Ο επαγγελματίας αρχιτεκτονικής τοπίου είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί κήπους και διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής τοπίου, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Φροντίδα γκαζόν

Οι επαγγελματίες φροντίδας γκαζόν ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη συντήρηση γκαζόν, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης και της συντήρησης (π.χ. καταπολέμηση ζιζανίων, κούρεμα και σπορά).

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στη δικαστηριακή εκπροσώπηση

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο εργατικό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως αξιολόγηση υποθέσεων, δικαστηριακή εκπροσώπηση, διαμεσολάβηση και διακανονισμό για αστικές, εμπορικές και ποινικές υποθέσεις.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στη δικαστηριακή εκπροσώπευση στην εταιρεία

Κλειδαράς

Ο κλειδαράς είναι ένας εξειδικευμένος τεχνικός που ασχολείται, μεταξύ άλλων, με κλειδαριές, κλειδιά και συστήματα ασφάλειας.

Σημείωση: Η κατηγορία των κλειδαράδων θεωρείται κατηγορία επείγοντος/πιεστικού χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν κλειδαρά για μια επείγουσα ανάγκη (έχουν κλειδωθεί έξω από το σπίτι, το αυτοκίνητο ή το γραφείο).

Για αυτόν τον λόγο, οι κλειδαράδες υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς, καθώς και της διαδικασίας ελέγχου Σύνθετη επαλήθευση της Google.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στην επαγγελματική αμέλεια

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στην επαγγελματική αμέλεια παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως ιατρική επαγγελματική αμέλεια, διαγνωστικά λάθη, λάθη κατά τη θεραπεία και ιατρική αμέλεια.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στην επαγγελματική αμέλεια στην εταιρεία

Μετακόμιση

Οι επαγγελματίες μετακομίσεων ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη συσκευασία, τη μεταφορά, την αποθήκευση και την αποσυσκευασία αντικειμένων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Δικηγόρος με ειδίκευση στις σωματικές βλάβες

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στις σωματικές βλάβες παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως επιθέσεις και βιαιοπραγία, ατυχήματαμε αυτοκίνητα, ποδήλατα και μοτοσυκλέτες, δαγκώματα σκύλων, σωματικές βλάβες που προκαλούνται από οδήγηση υπό την επήρεια, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων και άδικος θάνατος.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στις σωματικές βλάβες στην εταιρεία

Απεντομώσεις και μυοκτονίες

Οι επαγγελματίες απεντομώσεων και μυοκτονιών ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την επιθεώρηση χώρων και την απομάκρυνση διάφορων ειδών παρασίτων, συμπεριλαμβανομένων εντόμων, τρωκτικών και άγριων ζώων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Στέγαση ζώων

Οι επαγγελματίες στέγασης κατοικίδιων ζώων ασχολούνται με τη φροντίδα κατοικίδιων στη διάρκεια της νύχτας. Ορισμένοι ενδέχεται να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, επιπλέον υπηρεσίες, όπως καλλωπισμό.

Σημείωση: Η κατηγορία επαγγελματιών στέγασης κατοικίδιων ζώων θεωρείται ευαίσθητη κατηγορία, καθώς οι επαγγελματίες ενδέχεται να διανυκτερεύσουν στην οικία κάποιου καταναλωτή.

Για αυτόν τον λόγο, οι επαγγελματίες στέγασης κατοικίδιων ζώων υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Δ/Υ
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Καλλωπισμός κατοικίδιων ζώων

Οι επαγγελματίες καλλωπισμού κατοικίδιων ζώων ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με το πλύσιμο και τον καλλωπισμό κατοικίδιων ζώων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Φωτογράφοι

Οι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων, φωτογραφίσεις ατόμων ή εκδηλώσεων.

Σημείωση: Η κατηγορία των φωτογράφων θεωρείται ευαίσθητη κατηγορία, καθώς οι επαγγελματίες ενδέχεται να εργαστούν με παιδιά.

Για αυτόν τον λόγο, οι φωτογράφοι υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Δ/Υ
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Υδραυλικός

Οι υδραυλικοί είναι εξειδικευμένοι τεχνικοί που ασχολούνται με σωληνώσεις, σιφόνια, αποχετεύσεις και τις οικιακές συσκευές που συνδέονται με αυτά τα συστήματα. Ορισμένες φορές ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες για συστήματα αερίου ή άλλες υπηρεσίες.

Σημείωση: Η κατηγορία των υδραυλικών θεωρείται κατηγορία επείγοντος χαρακτήρα, καθώς οι καταναλωτές συχνά καλούν υδραυλικό για μια επείγουσα ανάγκη (όπως η διακοπή ζεστού νερού).

Για αυτόν τον λόγο, οι υδραυλικοί υποβάλλονται σε επιπλέον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων ιστορικού για εξειδικευμένους τεχνικούς.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος εξειδικευμένων τεχνικών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Κτηματομεσίτες

Οι κτηματομεσίτες βοηθούν τους πελάτες στην αγορά, την πώληση ή την ενοικίαση ακινήτων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος επαγγελματιών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας για κάθε κτηματομεσίτη στην εταιρεία

Δικηγόρος με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως οικιστικά και εμπορικά ακίνητα, καταπάτηση, κατάσχεση, διενέξεις μεταξύ γειτόνων και ενώσεων ιδιοκτητών, φθορά σε περιουσία, συμφωνητικά αγοράς, καταπάτηση ξένης περιουσίας και υπηρεσίες σύνταξης τίτλων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο ακινήτων στην εταιρεία

Κατασκευή στεγών

Οι επαγγελματίες κατασκευής στεγών ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση κεραμιδιών, υδρορροών και αεραγωγών στέγης.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Υπηρεσίες επένδυσης χώρων

Ο επαγγελματίας επένδυσης χώρων είναι ένας πάροχος υπηρεσιών που εγκαθιστά, επισκευάζει, συντηρεί, ανακαινίζει και αφαιρεί την επένδυση χώρων, μεταξύ άλλων υπηρεσιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Ειδικός φορολογίας

Οι ειδικοί φορολογίας είναι επαγγελματίες που προσφέρουν φορολογικό σχεδιασμό, φορολογική προετοιμασία, υποβολή φορολογικών δηλώσεων και εκπροσώπευση σε περίπτωση ελέγχου ενώπιων των φορολογικών αρχών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
  • Έλεγχος επαγγελματιών
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας για κάθε ειδικό με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο στην εταιρεία

Δικηγόρος με ειδίκευση στο συγκοινωνιακό δίκαιο

Οι επαγγελματίες με ειδίκευση στο συγκοινωνιακό δίκαιο παρέχουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, συμβουλές και καθοδήγηση για ζητήματα όπως κλήσεις παράνομης στάθμευσης, επικίνδυνη οδήγηση, κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, κλήσης τροχαίας και αναστολή άδειας οδήγησης.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης (όπου απαιτείται από τη νομοθεσία)
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Έλεγχοι άδειας πολιτειακού δικηγορικού συλλόγου για κάθε δικηγόρο με ειδίκευση στο συγκοινωνιακό δίκαιο στην εταιρεία

Υπηρεσίες δενδροκομίας

Οι επαγγελματίες υπηρεσιών δενδροκομίας ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τη φύτευση, την απομάκρυνση και τη συντήρηση δέντρων.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Βιντεολήπτης

Οι βιντεολήπτες είναι επαγγελματίες που προσφέρουν, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, παραγωγή και επεξεργασία βίντεο.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Υπηρεσίες αποκατάστασης ζημιών από διαρροή νερού

Οι επαγγελματίες αποκατάστασης ζημιών που οφείλονται σε διαρροή νερού ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την αντιμετώπιση και την επιθεώρηση ζημιών που οφείλονται σε διαρροή νερού, όπως η μούχλα, η διαρροή λυμάτων και οι ζημιές στη βαφή επιφανειών.

Οι επαγγελματίες σε ορισμένες πολιτείες ενδέχεται να χρειάζονται επιπλέον άδειες για την εκτέλεση υπηρεσιών εκτίμησης προβλημάτων μούχλας ή απομάκρυνσης μούχλας. Ελέγξτε το προφίλ κάθε παρόχου, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άδειές του που έχουν επαληθευτεί από την Google.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*
  • Πιστοποίηση IICRC**

**Οι επαγγελματίες που διαθέτουν αυτήν την πιστοποίηση ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον άδειες για την αποκατάσταση ζημιών που οφείλονται σε διαρροή νερού.

Καθαρισμός παραθύρων

Οι επαγγελματίες καθαρισμού παραθύρων ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με τον καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών, φεγγιτών και υδρορροών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

Επισκευή παραθύρων

Οι επαγγελματίες επισκευής παραθύρων εγκαθιστούν και επισκευάζουν παράθυρα, ενώ ενδέχεται να παρέχουν, μεταξύ άλλων, και υπηρεσίες για φεγγίτες, θύρες και άλλους τύπους τζαμιών.

 • Απαιτήσεις ελέγχου ιστορικού:
  • Έλεγχος επιχείρησης
  • Έλεγχος ιδιοκτήτη
 • Απαιτήσεις ασφάλισης:
  • Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης
 • Απαιτήσεις άδειας:
  • Άδεια επιχείρησης σε επίπεδο πολιτείας*
  • Άδεια ιδιοκτήτη σε επίπεδο πολιτείας*

* = όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία της πολιτείας. Σας προτείνουμε να εξετάζετε το προφίλ κάθε παρόχου, προκειμένου να μαθαίνετε περισσότερα σχετικά με τις άδειές του που έχουν ελεγχθεί από την Google.

Σημείωση: Αν προβάλλετε διαφημίσεις μέσω συνδεδεμένης εταιρείας συνεργάτη, οι παραπάνω πληροφορίες δεν ισχύουν για εσάς. Μάθετε περισσότερα
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας