การแจ้งเตือน

ข้อมูลอัปเดตสำคัญ: เราจะย้ายข้อมูลบทความช่วยเหลือในส่วนความช่วยเหลือของ Local Guides ไปยังศูนย์ช่วยเหลือของ Google Maps ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เนื้อหาที่ไม่อนุญาตและเนื้อหาที่ถูกจำกัด

เนื้อหาและพฤติกรรมที่หลอกลวง

การมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

การมีส่วนร่วมใน Google Maps ควรแสดงประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานที่หรือธุรกิจ เราไม่อนุญาตให้ส่งการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและจะนำการมีส่วนร่วมนั้นออก

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การจ่ายเงิน เสนอสิ่งจูงใจ หรือสนับสนุนให้โพสต์เนื้อหาที่ไม่ได้แสดงถึงประสบการณ์จริง
 • ขัดขวางหรือห้ามเขียนรีวิวเชิงลบ หรือเลือกขอให้ลูกค้าเขียนรีวิวเชิงบวก
 • เนื้อหาที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์จริงและไม่ได้แสดงถึงสถานที่หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกต้อง
 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อแลกกับสิ่งจูงใจอย่างส่วนลด สินค้าและ/หรือบริการฟรีจากธุรกิจ
  ซึ่งรวมถึงคําขอของผู้ขายเพื่อแก้ไขหรือนํารีวิวเชิงลบออกผ่านการเสนอส่วนลด สินค้าหรือบริการฟรี หรือสิ่งจูงใจอื่นๆ
 • เนื้อหาที่คู่แข่งโพสต์เพื่อบ่อนทําลายธุรกิจหรือชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์
 • เนื้อหาที่โพสต์จากหลายบัญชีเพื่อปั่นคะแนนของสถานที่
 • เนื้อหาที่โพสต์โดยใช้โปรแกรมจําลองหรือบริการอื่นที่เจาะอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการที่ดัดแปลง หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเลียนแบบการมีส่วนร่วมจริง ปั่นข้อมูลเซ็นเซอร์หรือผลลัพธ์ หรือขัดขวางหรือทำให้การดําเนินการตามปกติเกิดความสับสน
การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

การใช้ Google Maps เพื่อทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดนั้นขัดต่อความมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ขณะที่สำรวจโลกรอบตัว อย่าใช้ Google Maps เพื่อแอบอ้างเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรอื่น

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่โพสต์หรือแชร์โดยมีเจตนาแอบอ้างเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรอื่น
 • เนื้อหาที่แสร้งว่าเป็นแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้และผ่านการยืนยันแล้ว

เราอนุญาตเนื้อหาที่มีชื่ออื่นของบุคคลหรือองค์กรแต่ไม่ได้พยายามทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวงอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคล ธุรกิจ และสังคม เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งมีข้อมูลด้านสุขภาพหรือการแพทย์ที่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด
 • เนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งมีข้อมูลหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมือง
 • เนื้อหาที่เป็นอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ควรเป็นข่าวหรือการสื่อสารซึ่งมีการดัดแปลงเพื่อหลอกลวงหรือทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

เราอนุญาตเนื้อหาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือและตรวจสอบได้

การสื่อให้เข้าใจผิด

ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลใน Google Maps เราจึงไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ Google Maps เพื่อหลอกลวงหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือสร้างการสื่อให้เข้าใจผิด

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การบรรยายรายละเอียดหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิด
 • การบิดเบือนหรือละเว้นข้อเท็จจริงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้คนอื่น
 • การบิดเบือนหรือละเว้นข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาที่สร้างโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การโพสต์เนื้อหาที่หลอกให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย หรือทำให้ผู้ใช้หลงกลฟิชชิงหรือการหลอกล่อ

เนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

การคุกคาม

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาเพื่อคุกคามผู้อื่นหรือธุรกิจอื่น หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการคุกคาม

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่มีการข่มขู่ว่าจะทําร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันทําให้วิญญูชนกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยทางร่างกายหรือจิตใจ หรือสุขภาวะ
 • การจงใจรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อกลั่นแกล้ง
 • เนื้อหาที่ทําให้บุคคลตกเป็นเป้าหมายในเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์หรือถูกมองเป็นวัตถุ ซึ่งรวมถึงการกล่าวอ้างเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ วิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
วาจาสร้างความเกลียดชัง

ผลิตภัณฑ์ Google Maps ออกแบบมาเพื่อช่วยนำทางผู้ใช้ไปยังสถานที่ต่างๆ และสํารวจโลกรอบตัว Google เชื่อว่าเราทุกคน ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก วิถีทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ ชนชั้นทางสังคม หรือสถานะอื่นๆ ที่ได้รับความคุ้มครองใดก็ตามมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยไม่ถูกพูดถึงด้วยวาจาสร้างความเกลียดชัง

ห้ามโพสต์หรือแชร์เนื้อหาที่มีวาจาสร้างความเกลียดชังทุกรูปแบบ

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (Call-To-Action) โดยตรงให้กระทำรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
 • เนื้อหาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ ดูถูกเหยียดหยาม หรือกล่าวร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง

เราอนุญาตเนื้อหาที่มีการอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองในเชิงบวก

เนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ

Google Maps ควรเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้เคารพซึ่งกันและกันแม้ในกรณีที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ทำให้เกิดความไม่พอใจ

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น
 • เนื้อหาที่จงใจปลุกปั่นอย่างชัดเจน
 • การกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือการกระทําผิดทางอาญาโดยไม่มีมูลความจริง

เราอนุญาตเนื้อหาที่อธิบายประสบการณ์เชิงลบในลักษณะที่สุภาพ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ห้ามเผยแพร่หรือโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้ซึ่งมีชีวิตอยู่ และการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจก่อให้เกิดอันตรายหากมีการละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิด เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นซึ่งโพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอม เช่น ชื่อเต็ม/นามสกุล ใบหน้าในรูปถ่ายหรือวิดีโอ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีการรายงานว่าโพสต์โดยไม่ได้รับความยินยอม 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับตัวคุณหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ 

เราอนุญาตให้ผู้ขายโพสต์ข้อมูลติดต่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือแฮนเดิลในโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้ เรายังอนุญาตให้เผยแพร่หรือโพสต์ชื่อเต็มของบุคคลในกรณีที่ชื่อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจที่รู้จักโดยทั่วไปหรืออยู่ในโฆษณา หรือในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะซึ่งทำธุรกิจภายใต้ชื่อตนเอง 

หากคิดว่ามีการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอม โปรดทําตามวิธีการเหล่านี้เพื่อแจ้งว่ารีวิวไม่เหมาะสม

คำลามกและคำหยาบคาย

เราจะนําเนื้อหาลามกและหยาบคายใน Google Maps ออก

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ใช้คําหยาบคายหรือลามกเพื่อทําให้ผู้ใช้คนอื่นไม่พอใจหรือเน้นการวิจารณ์

เราอนุญาตให้ใช้คําที่อาจถือว่าหยาบคายในบริบทอื่นๆ โดยไม่เป็นภัย

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มสำหรับสํารวจโลกรอบตัวอย่างปลอดภัย เราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • ภาพอนาจารหรือการบรรยายให้เห็นภาพกิจกรรมทางเพศ อวัยวะเพศ หรือความคลั่งไคล้ทางเพศโดยมีเจตนาสร้างความพึงพอใจทางเพศ
 • เนื้อหาที่มีภาพอวัยวะเพศเปลือย
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เราอาจอนุญาตเนื้อหาที่ถือว่าเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับจุดที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

เนื้อหาที่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม เราจึงไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีธีมสําหรับผู้ใหญ่

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • ภาพลามกอนาจารที่ไม่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาที่มีเจตนาสร้างความพึงพอใจทางเพศ
 • เนื้อหาที่กล่าวถึงวัตถุที่ไม่เคลื่อนไหวในทางเพศ
 • ท่าทางที่มีการชี้นำทางเพศอย่างเปิดเผย ซึ่งบุคคลในภาพเปลือยกาย มีการเบลอ หรือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น
 • เนื้อหาที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเซ็กส์ทอย

เราอาจอนุญาตเนื้อหาที่ถือว่ามีธีมสําหรับผู้ใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับจุดที่น่าสนใจและให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

เรายังอาจอนุญาตเนื้อหาที่แสดงบุคคลที่สวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศด้วย

เราอาจอนุญาตเว็บไซต์ธุรกิจที่ถูกต้องซึ่งมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หากธุรกิจดังกล่าวให้บริการสำหรับผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง

ความรุนแรงและเนื้อหาน่าหวาดกลัว

Google Maps มุ่งมั่นที่จะดูแลให้ข้อมูลที่เราแสดงช่วยให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี เราจึงไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ โดยมีเจตนาให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือโดยไม่มีเหตุอันควร
 • ภาพความรุนแรงที่น่าสยดสยองซึ่งแสดงให้เห็นเลือด การบาดเจ็บสาหัส หรือการเสียชีวิตของสัตว์หรือผู้คน
 • เนื้อหาที่มีการทารุณสัตว์
เนื้อหาที่ถูกจำกัด

สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางรายการที่อยู่ภายใต้การควบคุมและกฎระเบียบในท้องถิ่น คุณจะต้องทำตามหลักเกณฑ์บางอย่างเมื่อโพสต์เนื้อหา เนื้อหาที่อัปโหลดต้องไม่มีคำกระตุ้นให้ดำเนินการ (Call-To-Action) หรือข้อเสนอสำหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบทางกฎหมายของท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ ปืน สุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาที่มีการควบคุม บริการสำหรับผู้ใหญ่ และบริการทางการเงิน

เนื้อหาไม่ควรแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • ลิงก์ไปยังหน้า Landing Page ที่ผู้ใช้มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด
 • อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อซื้อสินค้าที่ถูกจำกัด
 • ข้อเสนอโปรโมชันสำหรับสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรอัปโหลดเนื้อหาที่แสดงดีล คูปอง ข้อมูลราคา หรือโปรโมชันอื่นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกจำกัด

โปรดทราบว่าการแทรกภาพผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยไม่ตั้งใจไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น

 • รูปภาพเมนู
 • รูปภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้เป็นจุดสนใจหลัก
เนื้อหาที่เป็นอันตราย

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตราย

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลที่กระทํา คนที่อยู่รอบตัว หรือสัตว์
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือใช้สิ่งที่เป็นอันตราย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้สิ่งที่เป็นอันตรายในทางที่ผิด
 • เนื้อหาที่แสดงวิธีการสร้างหรือเตรียมสิ่งที่เป็นอันตราย

เราอนุญาตให้มีการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่อาจให้โทษหรือเป็นอันตราย ตราบใดที่การสนทนาไม่มีการส่งเสริมหรือแนะนำการใช้งานที่เป็นอันตราย

เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

เราไม่ยอมรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือแสดงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • รูปภาพหรือเนื้อหาอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการยื่นคำขอ DMCA โปรดดูกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา
 • ภาพการล่วงละเมิดทางเพศทุกประเภท และเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอเด็กในทางเพศ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เช่น การข่มขืน การค้าอวัยวะ การค้ามนุษย์
 • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ ยาผิดกฎหมาย ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่เข้าสู่ตลาดผิดกฎหมาย
 • รูปภาพที่โจ่งแจ้งหรือมีความรุนแรงโดยไม่มีเหตุอันควร หรือรูปภาพที่ส่งเสริมความรุนแรง
 • เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยหรือทำขึ้นในนามของกลุ่มก่อการร้าย

สำหรับปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ โปรดเลือกแท็บ "ปัญหาด้านลิขสิทธิ์หรือปัญหาอื่นทางกฎหมาย" ในฟีเจอร์รายงานปัญหา

ความปลอดภัยของเด็ก

Google Maps ไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ทําให้เด็กมีความเสี่ยง อย่าสร้าง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก หรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Google เพื่อทำอันตรายเด็ก

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือนำเสนอเด็กในทางเพศ
 • เนื้อหาที่มีพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น ยอมรับ ยกย่อง หรือแสดงพฤติกรรมแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นในเชิงบวก
 • เนื้อหาที่มีการแสดงภาพการละเมิดผู้เยาว์ หรือยอมรับ ยกย่อง หรือนําเสนอการละเมิดผู้เยาว์ในเชิงบวก
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเปลือยของผู้ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผู้เยาว์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นก็ตาม

เราจะนำเนื้อหาที่มีการละเมิดออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จํากัดการเข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และปิดใช้บัญชี

วิธีรายงานการละเมิดที่ผู้ใช้สามารถทำได้

 • หากต้องการรายงานเนื้อหาที่อาจแสวงหาประโยชน์จากเด็กในผลิตภัณฑ์ของ Google ให้คลิกรายงานการละเมิด หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณโดยตรง
 • หากเชื่อว่ามีเด็กที่กำลังตกอยู่ในอันตรายจากการถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากแจ้งตํารวจแล้ว แต่ยังต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กที่กําลังหรือเคยตกอยู่ในอันตรายในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ Google ทราบ
เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

Google Maps ห้ามมิให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและห้ามมิให้องค์กรก่อการร้ายใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์สมาชิก

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาที่ยั่วยุให้เกิดความรุนแรง ส่งเสริมการกระทําของผู้ก่อการร้าย หรือเฉลิมฉลองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย
 • เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยหรือทำขึ้นในนามของกลุ่มก่อการร้าย

เราอาจอนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

ไม่ตรงประเด็น

โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คุณได้รับ หรือถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้อื่นได้รับจากสถานที่ที่เจาะจงเท่านั้น

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีความคิดเห็นทั่วไป เกี่ยวกับการเมืองหรือสังคม หรือระบายความรู้สึกส่วนตัว

การโฆษณาและการชักชวน

อย่าโพสต์เนื้อหาเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณาหรือการชักชวน

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • เนื้อหาเพื่อการโปรโมตหรือโฆษณา
 • การโพสต์อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ลิงก์โซเชียลมีเดีย หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในรีวิว
คำที่ไม่มีความหมายและเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน

เราไม่อนุญาตให้โพสต์เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือคำที่ไม่มีความหมายใน Google Maps เนื่องจากทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างที่ควร

รวมถึงกรณีต่อไปนี้

 • การโพสต์เนื้อหาเดียวกันหลายครั้งหรือโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่เดียวกันจากหลายบัญชี
 • การโพสต์เนื้อหาที่ไม่มีความหมายในภาษาใดๆ เช่น กลุ่มอักขระ
การสร้างความเดือดร้อนและความเสียหาย
เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีเป้าหมายทําลายภาพลักษณ์ทางออนไลน์ของสถานที่หนึ่งๆ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อมูลสถานที่เพื่อทําให้สถานที่ไม่เหมาะสมหรือมีคุณภาพต่ำ เป็นการแกล้งกัน หรือแสดงมุมมองทางสังคมหรือการเมืองของคุณ
โปรดปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด หากพฤติกรรมของผู้ใช้ทั้งในและนอกแพลตฟอร์มของ Google Maps เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ชุมชน พนักงาน หรือระบบนิเวศ เราอาจใช้มาตรการหลายระดับตั้งแต่การระงับสิทธิพิเศษของบัญชีไปจนถึงการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี เมื่อตรวจสอบเนื้อหาหรือบัญชี เราจะพิจารณาข้อมูลประเภทต่างๆ ได้แก่ ตัวเนื้อหา ข้อมูลบัญชี การดำเนินการของผู้ใช้ และพิจารณาว่ามีพฤติกรรมในรูปแบบที่เป็นอันตรายหรือไม่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้ผ่านกลไกการรายงาน (หากมี) และการตรวจสอบด้วยตนเอง
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก