เนื้อหาที่ไม่อนุญาตและเนื้อหาที่ถูกจำกัด

นโยบายต่อไปนี้มีผลกับเนื้อหาทุกรูปแบบรวมถึง รีวิว รูปภาพ และวิดีโอ เนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์เหล่านี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ใน Google Maps

การร่วมให้ข้อมูลแก่ Google Maps ข้อมูลนั้นควรแสดงถึงสถานที่นั้นๆ อย่างถูกต้อง หากการร่วมให้ข้อมูลของคุณบิดเบือนความจริง เราจะนำเนื้อหานั้นออก ซึ่งรวมถึงรีวิว รูปภาพ หรือวิดีโอที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือธุรกิจที่ติดแท็ก หากมีการวางเนื้อหาไว้ในแผนที่ผิดตำแหน่ง หรือเชื่อมโยงกับรายการที่ไม่ถูกต้อง การร่วมให้ข้อมูลอาจถูกปฏิเสธได้

ระบบจะประมวลผลการรีวิวโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจจับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เช่น รีวิวปลอมและสแปม เราอาจลบรีวิวที่มีการแจ้งว่าไม่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ Google หรือภาระหน้าที่ตามกฎหมาย

การสนทนาเชิงสังคม

การล่วงละเมิด

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาเพื่อล่วงละเมิดผู้อื่นหรือธุรกิจอื่น หรือส่งเสริมให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิด

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่มีการข่มขู่ว่าจะทําร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคล อันทําให้วิญญูชนกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยทางจิตใจ ร่างกาย หรือความเป็นอยู่
 • การลักลอบสืบและเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว
 • เนื้อหาที่ทําให้บุคคลตกเป็นเป้าหมายในเรื่องเพศอย่างไม่พึงประสงค์หรือถูกมองเป็นวัตถุ ซึ่งรวมถึงการกล่าวอ้างเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ วิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 
วาจาที่สร้างความเกลียดชัง (Hate Speech)

ผลิตภัณฑ์ Google Maps ออกแบบมาเพื่อช่วยนำทางผู้ใช้ไปยังสถานที่ต่างๆ และสํารวจโลก Google เชื่อว่าบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะความเป็นทหารผ่านศึก วิถีทางเพศ เพศสภาพ อัตลักษณ์ทางเพศ ชนชั้นทางสังคม หรือสถานะอื่นใด ที่ได้รับความคุ้มครอง ย่อมมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยปราศจากการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชัง

ผู้ใช้ห้ามโพสต์หรือแบ่งปันเนื้อหาที่มีวาจาที่สร้างความเกลียดชังในทุกรูปแบบ

 

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • คำพูดที่ยุยงโดยตรงให้ใช้ความรุนแรงต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
   
 • เนื้อหาที่ลดทอนความเป็นมนุษย์ ดูถูกเหยียดหยาม หรือกล่าวร้ายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันเนื่องมาจากลักษณะที่ได้รับการคุ้มครอง 

เราอนุญาตเนื้อหาที่มีการอ้างถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองในเชิงบวก

เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

Google Maps ควรเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้เคารพซึ่งกันและกันแม้ในกรณีที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • การใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google เพื่อโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่น 
 • เนื้อหาที่จงใจยุยงปลุกปั่นอย่างชัดเจน 
 • การกล่าวหาผู้อื่นว่ามีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือการกระทําผิดทางอาญาโดยไม่มีมูล

เราอนุญาตเนื้อหาที่อธิบายประสบการณ์เชิงลบในลักษณะที่สุภาพ

ข้อมูลส่วนตัว

เราไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับ เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลทางการแพทย์ หรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ  ไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือของผู้อื่น

เนื้อหาหลอกลวง

การมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

การมีส่วนร่วมใน Google Maps ควรแสดงประสบการณ์จริงที่ได้รับจากสถานที่หรือธุรกิจ  เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและจะนำเนื้อหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนั้นออก

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • การจ่ายเงิน เสนอสิ่งจูงใจ หรือสนับสนุนให้โพสต์เนื้อหาที่ไม่ได้แสดงถึงประสบการณ์จริง
 • เนื้อหาที่ไม่ได้มาจากประสบการณ์จริงและไม่ได้แสดงถึงสถานที่หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ อย่างถูกต้อง 
 • เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อแลกกับสิ่งจูงใจ เช่น ส่วนลด สินค้าและ/หรือบริการฟรีจากธุรกิจ
 • เนื้อหาที่คู่แข่งโพสต์เพื่อบ่อนทําลายธุรกิจหรือชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์
 • เนื้อหาที่โพสต์จากหลายบัญชีเพื่อจงใจบิดเบือนคะแนนของสถานที่
การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น

การใช้ Google Maps เพื่อทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิดขัดต่อเจตนารมณ์ของ Google Maps ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ขณะที่สํารวจโล  ผู้ใช้ห้ามใช้ Google Maps เพื่อแอบอ้างเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรอื่น

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่โพสต์หรือแชร์โดยมีเจตนาแอบอ้างเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรอื่น
 • เนื้อหาที่แสร้งว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านการยืนยันแล้ว

เราอนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีชื่ออื่นของบุคคลหรือองค์กรได้ หากไม่ได้เป็นการจงใจทําให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด

การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

การให้ข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือหลอกลวงอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงต่อบุคคล ธุรกิจ และสังคม เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่เป็นการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • เนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายซึ่งมีข้อมูลหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดด้านสุขภาพหรือการแพทย์
 • เนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายซึ่งมีข้อมูลหลอกลวงหรือทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกระบวนการปกครอง
 • เนื้อหาที่อาจเป็นอันตรายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจหรือการประเด็นทางสังคมซึ่งมีการดัดแปลงเพื่อหลอกลวงหรือสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ใช้

เราอนุญาตให้มีเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบได้

การสร้างความเข้าใจผิด

ข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลใน Google Maps เราจึงไม่อนุญาตให้บุคคลใดใช้ Google Maps เพื่อหลอกลวงหรือทําให้ผู้อื่นเข้าใจผิด หรือสร้างความให้เข้าใจผิด

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทําให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับรายละเอียดหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการ 
 • การบิดเบือนหรือละเว้นข้อเท็จจริงเพื่อหลอกลวงผู้ใช้คนอื่น
 • การบิดเบือนหรือละเว้นข้อมูลซึ่งอาจกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ใช้อย่างไม่เหมาะสม
 • เนื้อหาที่สร้างโดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การโพสต์เนื้อหาที่ล่อลวงให้ผู้ใช้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ไม่พึงประสงค์หรือเป็นอันตราย หรือทำให้ผู้ใช้หลงกลฟิชชิง (phishing) หรือ การล่อลวง (baiting)

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่

คำลามกและคำหยาบคาย

เราจะนําเนื้อหาลามกและหยาบคายใน Google Maps ออก

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาที่ใช้คําหยาบคายหรือลามกเพื่อสบประมาทหรือวิจารณ์ผู้อื่น

 

เราอนุญาตให้ใช้ภาษาที่ไม่เป็นการสบประมาทที่อาจถือว่าหยาบคายในบริบทอื่นๆ ได้

 

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มเพื่อการสํารวจโลกอย่างปลอดภัย เราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่ 

 • สื่อลามกอนาจารหรือนำเสนอกิจกรรมทางเพศ อวัยวะเพศ หรือความคลั่งไคล้ทางเพศเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ
 • เนื้อหาที่มีภาพอวัยวะเพศเปลือย
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
 • เนื้อหาที่ยกย่องหรือส่งเสริมเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง

 

เราอาจอนุญาตให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นสนใจและมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

 

เนื้อหาที่มีธีมสำหรับผู้ใหญ่

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม เราจึงไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีธีมสําหรับผู้ใหญ่

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • สื่อลามกอนาจารที่ไม่โจ่งแจ้งหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศ
 • เนื้อหาที่กล่าวถึงสิ่งไม่มีชีวิตในทางเพศ
 • ท่าทางที่มีการชี้นำทางเพศอย่างเปิดเผย ซึ่งบุคคลในภาพอยู่ในลักษณะเปลือยกาย มีการเบลอ หรือใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น

 

เราอาจอนุญาตให้มีเนื้อหาที่ถือว่ามีธีมสําหรับผู้ใหญ่เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากเนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นที่สนใจและให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

เราอาจอนุญาตให้มีเนื้อหาที่แสดงบุคคลสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นในลักษณะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเพศ


เนื้อหาเกี่ยวกับเซ็กส์ทอย -ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้า

 

ความรุนแรงและเนื้อหาน่าหวาดกลัว

Google Maps มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี เราจึงไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ 

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาที่มีความรุนแรงหรือน่าหวาดกลัวซึ่งเกี่ยวข้องกับคนหรือสัตว์ โดยมีเจตนาให้เกิดความตระหนก หวาดกลัว หรือมีเนื้อหาที่รุนแรงหรือน่าหวาดกลัวโดยไม่มีเหตุอันควร
 • เนื้อหาความรุนแรงที่เห็นภาพซึ่งแสดงให้เห็นเลือดจำนวนมาก การบาดเจ็บสาหัส หรือการเสียชีวิตของสัตว์หรือผู้คน
 • เนื้อหาที่มีการทารุณสัตว์

เนื้อหาที่ถูกจำกัด เป็นอันตราย และผิดกฎหมาย 

เนื้อหาที่ถูกจำกัด

คุณจะต้องทำตามหลักเกณฑ์บางอย่างเมื่อโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายภายในประเทศ เนื้อหาที่คุณอัปโหลดต้องไม่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจหรือข้อเสนอขายสินค้าหรือบริการที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแอลกอฮอล์ การพนัน ยาสูบ ปืน อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ยาที่มีการควบคุม บริการสำหรับผู้ใหญ่ และบริการทางการเงิน

เนื้อหาไม่ควรแสดงสิ่งต่อไปนี้

 • ลิงก์ไปยังหน้าแลนดิ้งเพจ Landing Page ที่ผู้ใช้มีโอกาสซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด
 • อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อซื้อสินค้าที่ถูกจำกัด
 • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น คุณไม่ควรอัปโหลดเนื้อหาที่แสดงข้อเสนอ คูปอง ข้อมูลราคา หรือโปรโมชันอื่นๆ สำหรับสินค้าหรือบริการที่ถูกจำกัด

โปรดทราบว่าการแสดงภาพเนื้อหาเหล่านี้โดยไม่ตั้งใจไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้ ตัวอย่างเช่น

 • รูปภาพเมนู
 • รูปภาพที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ไม่ได้เป็นจุดสนใจหลัก
เนื้อหาที่เป็นอันตราย

Google Maps เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้สื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย เราจึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตราย

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ทรัพย์สิน สัตว์ หรือสิ่งแวดล้อม
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมกิจกรรมอันตรายซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อบุคคลที่กระทําบุคคลรอบข้าง หรือสัตว์
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมให้ผู้เยาว์มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตราย หรือใช้งานวัตถุที่เป็นอันตราย
 • เนื้อหาที่ส่งเสริมการใช้วัตถุที่เป็นอันตรายในทางที่ผิด
 • เนื้อหาที่แสดงวิธีการสร้างหรือเตรียมใช้งานวัตถุที่เป็นอันตราย

เราอนุญาตให้มีการสนทนาทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือกิจกรรมที่อาจให้โทษหรือเป็นอันตราย ตราบใดที่การสนทนาไม่มีการส่งเสริมหรือแนะนำวิธีการใช้งานที่เป็นอันตราย 

เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย

เราไม่ยอมรับเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือแสดงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • รูปภาพหรือเนื้อหาอื่นใดที่ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมายของผู้อื่น รวมถึงลิขสิทธิ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการยื่นคำขอ DMCA โปรดดูกระบวนการด้านลิขสิทธิ์ของเรา
 • ภาพการล่วงละเมิดทางเพศทุกประเภท และเนื้อหาใดๆที่นำเสนอเด็กในทางเพศ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นอันตรายหรือขัดต่อกฎหมาย เช่น การข่มขืน การค้าอวัยวะ การค้ามนุษย์
 • สินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ยาเสพติด ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ที่เข้าสู่ตลาดโดยผิดกฎหมาย
 • ภาพที่มีความรุนแรงโดยชัดเจนหรือมีความรุนแรงโดยไม่มีเหตุอันควร หรือภาพที่ส่งเสริมความรุนแรง
 • เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยหรือทำขึ้นในนามของกลุ่มก่อการร้าย

สำหรับปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ โปรดเลือกแท็บ "ลิขสิทธิ์หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ" ในฟีเจอร์รายงานปัญหา

ความปลอดภัยของเด็ก

Google Maps ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ทําให้เด็กมีความเสี่ยง  ผู้ใช้ห้ามสร้าง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์หรือล่วงละเมิดเด็ก หรือใช้สินค้าหรือบริการของ Google เพื่อทำอันตรายต่อเด็ก

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาที่แสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือนำเสนอเด็กในทางเพศ 
 • เนื้อหาที่มีพฤติกรรมฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น  หรือเนื้อหาที่ยอมรับ ยกย่อง หรือแสดงพฤติกรรมฉวยโอกาสหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นในเชิงบวก 
 • เนื้อหาที่มีการแสดงภาพการละเมิดผู้เยาว์ หรือยอมรับ ยกย่อง หรือนําเสนอการละเมิดผู้เยาว์ในเชิงบวก
 • เนื้อหาที่แสดงภาพเปลือยของผู้ที่เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นผู้เยาว์ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ข้างต้นก็ตาม

เราจะนำเนื้อหาที่มีการละเมิดออกและดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย การจํากัดการเข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ และการปิดบัญชี

วิธีที่ผู้ใช้สามารถรายงานการละเมิด

 • หากคุณต้องการรายงานเนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้องกับการแสวงหาประโยชน์จากเด็กในสินค้าหรือบริการ Google ให้คลิกรายงานการละเมิด หากคุณพบเนื้อหาในที่อื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต โปรดติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศของคุณโดยตรง
 • หากคุณเชื่อว่ามีเด็กกำลังตกอยู่ในอันตรายหรือถูกล่วงละเมิด แสวงหาประโยชน์ หรือเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที หากแจ้งตํารวจแล้ว แต่ยังคงต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อกังวลเกี่ยวกับเด็กที่กําลังหรือเคยตกอยู่ในอันตรายบนผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา โปรดรายงานพฤติกรรมดังกล่าวให้ Google ทราบ
เนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้าย

Google Maps ห้ามมิให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายและห้ามมิให้องค์กรก่อการร้ายใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งรวมถึงการรับสมัครสมาชิก

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความรุนแรง ส่งเสริมก่อการร้าย หรือเชิดชูการก่อการร้าย
 • เนื้อหาที่ทำขึ้นโดยหรือทำขึ้นในนามของกลุ่มก่อการร้าย

เราอาจอนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา สารคดี งานทางวิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ หากมีการให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบท

คุณภาพของข้อมูล

ไม่ตรงประเด็น

ผู้ใช้ต้องโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ได้รับ หรือถามคำถามเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้อื่นได้รับจากสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่มีความคิดเห็นทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองหรือสังคม หรือโพสต์ระบายความรู้สึกส่วนตัว 

โรคโควิด-19

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในลักษณะต่อไปนี้เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ไม่ตรงประเด็น

 • การให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งขัดแย้งกับความเห็นทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับ เช่น คําแนะนําขององค์การอนามัยโลก (WHO) เกี่ยวกับการรักษา การป้องกัน การวินิจฉัย การแพร่เชื้อ หรือการมีอยู่ของโรคโควิด-19
 • การวิจารณ์ธุรกิจเนื่องจากใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19เพื่อปกป้องพนักงานและลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการยกระดับแนวทางปฏิบัติด้านความสะอาดและสุขอนามัย การเปลี่ยนแปลงเวลาทําการ การเว้นระยะห่างทางสังคม ข้อกําหนดในการสวมหน้ากากอนามัย ข้อกําหนดในการตรวจไม่พบเชื้อ และการขอหลักฐานการฉีดวัคซีน
การโฆษณาและการชักชวน

ห้ามโพสต์เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาหรือการชักชวน

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • เนื้อหาเพื่อการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาสินค้าและบริการ
 • การโพสต์อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ลิงก์ไปยังโซเชียลมีเดีย หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ในรีวิว
คำที่ไม่มีความหมายและเนื้อหาที่ซ้ำซ้อน

เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาที่ซ้ำซ้อนหรือคำที่ไม่มีความหมายใน Google Maps เนื่องจากทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างที่ควร

เนื้อหาดังกล่าว ได้แก่

 • การโพสต์เนื้อหาเดียวกันหลายครั้งหรือโพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่เดียวกันจากหลายบัญชี
 • การโพสต์เนื้อหาที่ไม่มีความหมายในภาษาใดๆ เช่น กลุ่มอักขระ
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false