حذف محتوا از Google

این صفحه به شما کمک می‌کند تا به مکانی مناسب برای گزارش محتوایی که می‌خواهید طبق قوانین قابل اجرا از خدمات Google حذف شود، بروید. ارائه اطلاعات کامل به ما کمک می‌کند درخواست شما را بررسی کنیم.

اگر مشکلات غیرحقوقی دارید که به شرایط خدمات Google یا خط‌مشی‌های محصول مربوط می‌شود، لطفاً به http://support.google.com مراجعه کنید.

از شما می‌خواهیم برای هر یک از خدمات Google که محتوا در آن نشان داده می‌شود، اعلانی جداگانه ارائه کنید.

 

درخواست شما به کدام محصول Google مربوط است؟
false
برنامه‌های Google
منوی اصلی
جستجوی مرکز راهنمایی
false