حذف محتوا از Google

این صفحه به شما کمک می‌کند برای گزارش محتوایی که می‌خواهید بر اساس قوانین قابل اجرا از خدمات Google حذف شود به مکان مناسب مراجعه کنید. ارائه اطلاعات کامل به ما کمک می‌کند درخواست شما را بررسی کنیم.

اگر مشکلات غیر حقوقی دارید که به شرایط خدمات Google یا خط‌مشی‌های محصول مربوط می‌شود، لطفاً از http://support.google.com دیدن کنید

از شما می‌خواهیم اخطاریه مجزایی برای هر یک از خدمات Google که محتوا در آن نشان داده می‌شود ارائه دهید.

درخواست شما به کدام محصول Google مربوط است؟