Die bladsy wat jy versoek het, is tans nie in jou taal beskikbaar nie. Jy kan 'n ander taal aan die onderkant van die bladsy kies of Google Chrome se ingeboude vertalingkenmerk gebruik om 'n kitsvertaling van enige webbladsy in 'n taal van jou keuse te doen.

Wat is auteursrecht?

Welke typen werk vallen onder het auteursrecht?

De eigenaar van het auteursrecht heeft (enkele uitzonderingen daargelaten) het exclusieve recht het werk op bepaalde specifieke manieren te gebruiken. Als iemand een oorspronkelijk werk maakt dat is vastgelegd op een fysiek medium, is deze persoon automatisch de houder van het auteursrecht op het desbetreffende werk.

Veel typen werk komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, waaronder:

 • Audiovisuele werken, zoals tv-programma's, films en online video's
 • Geluidsopnamen en muzikale composities
 • Geschreven werken, zoals lezingen, artikelen, boeken en muzikale composities
 • Visuele werken, zoals schilderijen, posters en advertenties
 • Videogames en computersoftware
 • Toneelwerken, zoals toneelstukken en musicals

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het Amerikaanse Copyright Office of een advocaat raadplegen.

Is het mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht?

Ja, in bepaalde omstandigheden is het mogelijk een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken zonder inbreuk te maken op het auteursrecht van de eigenaar. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste uitzoeken wat de term fair use (redelijk gebruik) inhoudt. Het is belangrijk te weten dat uw inhoud kan worden verwijderd op basis van een claim wegens auteursrechtschending, zelfs wanneer u...

 • De eigenaar van het auteursrecht vermeld
 • Geen inkomsten genereert met de inbreukmakende inhoud
 • Geld heeft betaald voor de desbetreffende inhoud
 • Ergens anders vergelijkbare inhoud op internet heeft gevonden
 • De inhoud heeft gekocht en over een fysieke of digitale kopie beschikt
 • De inhoud zelf heeft opgenomen van tv of radio of in een theater of bioscoop
 • De inhoud zelf uit een tekstboek, van een poster of foto heeft gekopieerd
 • Verklaart dat 'er geen auteursrechtschending is bedoeld'

Sommige makers van inhoud kiezen ervoor hun werk beschikbaar te stellen voor hergebruik, mits aan bepaalde vereisten wordt voldaan. Als u hier meer over wilt weten, kunt u hier meer informatie over de Creative Commons-licentie vinden.

Kan Google bepalen wie de auteursrechteigenaar is?

Nee, Google kan niet bemiddelen bij geschillen over wie de auteursrechteigenaar is. Wanneer wij een volledig en geldig verwijderingsverzoek ontvangen, wordt de inhoud op grond van de wettelijke vereisten verwijderd. Wanneer we een geldig verweer ontvangen, sturen we dit door naar de persoon die het verwijderingsverzoek heeft ingediend. Indien er geen oplossing voor het geschil wordt gevonden, moeten de betrokken partijen het geschil in de rechtbank beslechten.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en een handelsmerk? En hoe zit het met patenten?

Auteursrecht is slechts één vorm van intellectueel eigendom. Het is niet hetzelfde als een handelsmerk, waarmee merknamen, slogans, logo's en andere bronaanduidingen worden beschermd tegen gebruik door anderen voor bepaalde doeleinden. Het is ook niet hetzelfde als het patentrecht, waarmee uitvindingen worden beschermd.

Wat is het verschil tussen auteursrecht en privacy?

Het feit dat u voorkomt in een video, foto of geluidsopname, betekent niet dat u de eigenaar van het bijbehorende auteursrecht bent. Als een vriend van u bijvoorbeeld een foto van u neemt, is hij de eigenaar van het auteursrecht op de foto die hij heeft gemaakt. Als uw vriend, of iemand anders, zonder uw toestemming een video, foto of opname van u heeft geüpload en u van mening bent dat uw privacy of veiligheid hierdoor wordt geschonden, kunt u een privacyklacht indienen.

Vereisten waaraan een melding van een auteursrechtschending moet voldoen

De gemakkelijkste manier om een klacht in te dienen, is via onze juridische probleemoplosser.

Meldingen van auteursrechtschendingen moeten de volgende elementen bevatten. Zonder deze informatie kunnen we geen maatregelen treffen op basis van uw verzoek:

1. Uw contactgegevens

U moet gegevens opgeven, zoals een e-mailadres, fysiek adres of telefoonnummer, zodat we contact met u kunnen opnemen over uw klacht.

2. Een beschrijving van uw werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt

In uw klacht moet u het auteursrechtelijk beschermde werk dat u wilt beschermen, zo duidelijk en volledig mogelijk beschrijven. Als uw klacht van toepassing is op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken, is het wettelijk toegestaan een representatieve lijst van dergelijke werken te geven.

3. Elke specifieke URL met vermeend inbreukmakende inhoud

Uw klacht moet de specifieke URL bevatten van de inhoud die volgens u inbreuk maakt op uw rechten, anders kunnen we de inhoud niet vinden en verwijderen. U kunt niet volstaan met algemene informatie over de inhoud. Geef de exacte URL('s) van de inbreukmakende inhoud op.

4. U moet de volgende verklaringen accepteren en opnemen:

 • 'Ik ben ervan overtuigd dat er voor het gebruik van de bovenstaande auteursrechtelijk beschermde materialen op deze naar mijn mening in overtreding zijnde manier geen toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.'
 • En
 • 'De informatie in deze melding is juist en ik verklaar op straffe van vervolging voor meineed dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat onderwerp is van de vermeende inbreuk.'

5. Uw handtekening

Een klacht is alleen volledig als de fysieke of digitale handtekening is toegevoegd van de auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger die bevoegd is namens de eigenaar te handelen. Om te voldoen aan deze vereiste, mag u uw volledige naam als handtekening onder aan de klacht typen.

Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false