Lumen

Spoločnosť Google LLC zdieľa určité právne vyhlásenia požadujúce odstránenie obsahu z mnohých našich služieb, ktoré dostáva, s projektom tretej strany nazývaným Lumen, aby tak zvýšila transparentnosť a zodpovednosť za svoje postupy pri moderovaní obsahu na internete. Lumen je nezávislý výskumný projekt spravovaný inštitútom Berkman Klein Centre for Internet & Society Právnickej fakulty Harvardovej univerzity, ktorý uchováva, analyzuje a zverejňuje žiadosti o zastavenie šírenia obsahu na internete, ktoré s ním dobrovoľne zdieľali rôzne spoločnosti, napríklad Google LLC. Jeho účelom je vzdelávať verejnosť a umožňovať žurnalistický či akademický výskum, prípadne výskum zameraný na pravidlá týkajúci sa globálnej „ekológie“ vyhlásení, zastavenia šírenia a dostupnosti obsahu na internete.

Prečo zdieľame so spoločnosťou Lumen?

Transparentnosť je základnou hodnotou spoločnosti Google, zvlášť v súvislosti s dostupnosťou informácií a obsahu v našich službách. Zaväzujeme sa, že budeme predchádzať zneužitiu a podvodom v rámci našich postupov pri moderovaní obsahu na internete a niesť za to zodpovednosť. Zdieľanie kópie určitých prijatých právnych vyhlásení požadujúcich odstránenie s projektom Lumen na zverejnenie je jedným z dôležitých spôsobov, akými tieto ciele dosahujeme. Prostredníctvom projektu Lumen môžu používatelia internetu, vlastníci obsahu aj výskumníci získať informácie o žiadostiach o odstránenie obsahu, ktoré dostávajú internetové platformy, ako je spoločnosť Google. Cieľom projektu Lumen je „sprostredkúvať výskum rôznych druhov sťažností a žiadostí o odstránenie, či už legitímnych, alebo pochybných, ktoré sú odosielané internetovým vydavateľom, vyhľadávačom a poskytovateľom služieb, a poskytovať čo najtransparentnejšie informácie o „ekológii“ týchto vyhlásení, teda o tom, kto ich odosiela, prečo a s akými následkami.“

Aké údaje zdieľame so spoločnosťou Lumen?

Nižšie sú opísané kategórie informácií, ktoré môžeme zdieľať s projektom Lumen, keď sú zahrnuté v právnych vyhláseniach požadujúcich odstránenie obsahu v mnohých našich produktoch a službách. Medzi tieto produkty a služby patria napríklad Vyhľadávanie, Blogger, Local Reviews a Skupiny. Podľa toho, akej záležitosti sa podaná žiadosť týka (ako je uvedené nižšie), spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:

 • meno osoby, ktorá žiadosť podala;
 • meno držiteľa práv;
 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie;
 • všetky dokumenty poskytnuté ako prílohy podporujúce žiadosť.

Spoločnosť Google s projektom Lumen nikdy nezdieľa informácie poskytnuté v žiadostiach o odstránenie obsahu v poliach pre kontaktné údaje, ako sú e‑mailové adresy.

Žiadosti súvisiace s ohováraním

Spoločnosť Google s projektom Lumen bežne nezdieľa meno osoby, ktorá podala žiadosť na základe údajného ohovárania.

V prípade žiadostí súvisiacich s údajným ohovárajúcim obsahom spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:

 • typ žiadosti (ohováranie);
 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • všetky dokumenty poskytnuté ako prílohy podporujúce žiadosť, pokiaľ nie sú dôverné;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie, pokiaľ neobsahuje súkromné informácie, napríklad e‑mailovú adresu, ktoré sú pred zdieľaním zamaskované.

Ako výnimku k vyššie uvedenému môže spoločnosť Google po posúdení jednotlivých prípadov zdieľať s projektom Lumen aj meno osoby, ktorá žiadosť o odstránenie podala za okolností, keď je zdieľanie týchto informácií vo výraznom verejnom záujme.

Žiadosti súvisiace so zákonmi o autorských právach a ochrannej známke

V prípade žiadostí o odstránenie obsahu podaných na základe zákona DMCA alebo ďalších zákonov o autorských právach či ochranných známkach spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:

 • typ žiadosti (autorské práva alebo ochranná známka);
 • meno osoby, ktorá žiadosť podala;
 • meno držiteľa práv;
 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • všetky dokumenty poskytnuté ako prílohy podporujúce žiadosť;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie;
 • citát obsahu údajne porušujúceho práva.

Žiadosti súvisiace s miestnymi zákonmi

Spoločnosť Google nezdieľa s projektom Lumen meno ani kontaktné údaje žiadateľa.

V prípade žiadostí o odstránenie obsahu týkajúcich sa miestnych právnych predpisov spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:

 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • všetky dokumenty poskytnuté ako prílohy podporujúce žiadosť, pokiaľ nie sú dôverné;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie, pokiaľ neobsahuje súkromné informácie, napríklad e‑mailovú adresu, ktoré pred zdieľaním zamaskujeme.

Ako výnimku k vyššie uvedenému môže spoločnosť Google po posúdení jednotlivých prípadov zdieľať s projektom Lumen aj meno osoby, ktorá podala žiadosť o odstránenie, za okolností, keď je zdieľanie týchto informácií vo výraznom verejnom záujme.

Žiadosti súvisiace so súdnymi príkazmi

V prípade žiadostí o odstránenie obsahu na základe súdneho príkazu spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:
 • typ žiadosti o odstránenie (súdny príkaz);
 • meno osoby, ktorá žiadosť podala;
 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie (pokiaľ neobsahuje súkromné informácie, napríklad e‑mailovú adresu, ktoré pred zdieľaním zamaskujeme);
 • súdny príkaz priložený k žiadosti, pokiaľ nie je dôverný.

Žiadosti od orgánov verejnej správy a osôb

V prípade žiadostí o odstránenie obsahu od orgánu alebo agentúry verejnej správy spoločnosť Google s projektom Lumen bežne zdieľa:

 • typ žiadosti o odstránenie (žiadosť verejnej správy);
 • názov orgánu alebo agentúry verejnej správy;
 • nahlásené webové adresy;
 • krajinu žiadosti;
 • dátum žiadosti;
 • vysvetlenie žiadosti v podobe, v akej je uvedené vo formulári na odoslanie žiadosti o odstránenie;
 • všetky dokumenty poskytnuté ako prílohy podporujúce žiadosť, pokiaľ nie sú dôverné.

Upozornenia na stránkach s výsledkami vyhľadávania na Googli

Keď stránku s výsledkami vyhľadávania na Googli ovplyvňuje odstránenie na základe zákona, v jej dolnej časti sa môže zobraziť upozornenie. Toto upozornenie odkazuje na žiadosť o odstránenie obsahu zdieľanú spoločnosťou Google s projektom Lumen, ktorý ju zverejnil, a obsahuje informácie presnejšie opísané vyššie.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
2018624842196886069
true