Teave Lumeni kohta

Selleks et suurendada läbipaistvust ja vastutust meie veebisisu modereerimise tavade osas, jagab Google LLC kolmanda osapoole projektiga, mille nimi on Lumen, meile saadetud teatud kohtumenetluse teatisi, millega taotletakse sisu eemaldamist meie paljudest teenustest. Lumen on sõltumatu uuringuprojekt, mida Harvardi Ülikooli õigusteaduskonnas haldab Berkman Klein Center for Internet & Society. See hoiustab, analüüsib ja avaldab koopiaid veebisisu eemaldamistaotlustest, mida eri ettevõtted, nagu Google LLC, on Lumeniga vabatahtlikult jaganud. Selle eesmärk on harida avalikkust ja hõlbustada ajakirjanduslikke, akadeemilisi või seadustega seotud uurimistöid ülemaailmsete teatiste ja eemaldamiste „ökoloogia“ ning veebis oleva sisu kättesaadavuse kohta.

Miks me Lumeniga jagame?

Läbipaistvus on Google'i jaoks väga oluline, seda eriti seoses meie teenustes pakutava teabe ja sisuga. Võtame meie veebisisu modereerimise tavades endale vastutuse hoida ära väärkasutust ja pettusi. Jagades koopiaid meile saadetud teatud juriidilise eemaldamise taotlustest, et Lumeni projekt saaks need avaldada, on üks oluline viis, kuidas need eesmärgid saavutada. Lumeni projekti kaudu saavad internetikasutajad, sisu omanikud ja uurijad teavet sisu eemaldamistaotluste kohta, mis internetiplatvormidele, nagu Google, saadetakse. Lumeni eesmärk on „hõlbustada teabe hankimist eri tüüpi kaebuste ja eemaldamistaotluste kohta (nii põhjendatud kui ka küsitavate kohta), mis saadetakse internetis väljaandjatele, otsingumootoritele ja teenusepakkujatele, ning pakkuda võimalikult palju läbipaistvust selliste teatiste „ökoloogia“ kohta selles osas, kes neid saadavad, mis põhjusel ja mis on selle mõju“.

Milliseid andmeid Lumeniga jagatakse?

Allpool kirjeldame selle teabe kategooriaid, mida võime Lumeniga jagada, kui see teave sisaldub kohtumenetluse teatistes, mis taotlevad sisu eemaldamist paljudest meie toodetest ja teenustest. Sellised tooted ja teenused on näiteks Otsing, Blogger, Local Reviews ja Grupid. Olenevalt probleemist, millega seoses taotlus esitati (allpool välja toodud), jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.

 • Taotluse esitanud isiku nimi
 • Õiguste omaniku nimi
 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis
 • Kõik manustatud dokumendid, mis taotlust toetavad

Google ei jaga Lumeniga kunagi sisu eemaldamistaotluse kontaktteabe väljadel esitatud teavet (nt e-posti aadressi).

Laimuga seotud taotlused

Google ei jaga Lumeniga tavaliselt selle isiku nime, kes esitas eemaldamistaotluse laimu tõttu.

Väidetavalt laimava sisuga seotud taotluste puhul jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.

 • Taotluse tüüp (laim)
 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Kõik manustatud dokumendid, mis taotlust toetavad (kui need pole konfidentsiaalsed)
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis (kui see ei sisalda privaatset teavet, nagu e-posti aadress, mis redigeeritakse enne jagamist)

Ülaloleva puhul erandina võib Google olukorras, kus teabe jagamise vastu on kõrge avalik huvi, jagada Lumeniga ka selle isiku nime, kes eemaldamistaotluse esitas (seda otsustatakse juhtumipõhiselt).

Autoriõiguste ja kaubamärgiseadustega seotud taotlused

Sisu eemaldamistaotluste puhul, mis esitati DMCA, muude autoriõiguste seaduste või kaubamärgiseaduste alusel, jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.

 • Taotluse tüüp (autori- või kaubamärgiõigused)
 • Taotluse esitanud isiku nimi
 • Õiguste omaniku nimi
 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Kõik manustatud dokumendid, mis taotlust toetavad
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis
 • Väidetavalt rikkuva sisu tsitaat

Kohalike seadustega seotud taotlused

Google ei jaga Lumeniga taotluse esitaja nime ega kontaktteavet.

Sisu eemaldamistaotluste puhul, mis on seotud kohalike seadustega, jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.

 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Kõik manustatud dokumendid, mis taotlust toetavad (kui need pole konfidentsiaalsed)
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis (kui see ei sisalda privaatset teavet, nagu e-posti aadress, mis redigeeritakse enne jagamist)

Ülaloleva puhul erandina võib Google olukorras, kus teabe jagamise vastu on kõrge avalik huvi, jagada Lumeniga ka selle isiku nime, kes eemaldamistaotluse esitas (seda otsustatakse juhtumipõhiselt).

Kohtumäärustega seotud taotlused

Kohtumääruse põhjal esitatud sisu eemaldamistaotluste puhul jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.
 • Eemaldamistaotluse tüüp (kohtumäärus)
 • Taotluse esitanud isiku nimi
 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis (kui see ei sisalda privaatset teavet, nagu e-posti aadress, mis redigeeritakse enne jagamist)
 • Taotlusele manustatud kohtumäärus (kui see pole konfidentsiaalne)

Riigiasutuste esitatud taotlused

Riigiasutuse esitatud eemaldamistaotluste puhul jagab Google Lumeniga tavaliselt järgmist teavet.

 • Eemaldamistaotluse tüüp (riigiasutuse esitatud taotlus)
 • Riigiasutuse nimi
 • Teavituses olevad URL-id
 • Taotluse esitamise riik
 • Taotluse esitamise kuupäev
 • Taotluse selgitus, mis esitati eemaldamistaotluse vormis
 • Kõik manustatud dokumendid, mis taotlust toetavad (kui need pole konfidentsiaalsed)

Google'i otsingutulemuste lehe märguanded

Kui Google'i otsingutulemuste lehte mõjutab juriidiline eemaldamine, võidakse lehe allosas kuvada sellekohane teatis. See teatis lingib sisu eemaldamistaotluse juurde, mida Google Lumeniga jagas ja mis on Lumeni saidil avaldatud, ning see sisaldab allpool esitatud teavet.

Google'i rakendused
Peamenüü
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
false
false