Σχετικά με το Lumen

Για την αύξηση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας όσον αφορά τις πρακτικές που υιοθετεί για την εποπτεία περιεχομένου στο διαδίκτυο, η Google LLC κοινοποιεί σε ένα πρόγραμμα τρίτου μέρους με την ονομασία Lumen συγκεκριμένες ειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου που λαμβάνει, οι οποίες περιέχουν αιτήματα κατάργησης περιεχομένου από πολλές υπηρεσίες της. Το Lumen είναι ένα ανεξάρτητο ερευνητικό πρόγραμμα υπό τη διαχείριση του κέντρου Berkman Klein Center for Internet & Society στη νομική σχολή του Χάρβαρντ, το οποίο φιλοξενεί, αναλύει και δημοσιεύει αντίγραφα αιτημάτων κατάργησης διαδικτυακού περιεχομένου που έχουν κοινοποιηθεί εθελοντικά στο Lumen από διάφορες εταιρείες, όπως η Google LLC. Ο στόχος του είναι η εκπαίδευση του κοινού και η διευκόλυνση της δημοσιογραφικής και της ακαδημαϊκής έρευνας ή της έρευνας που εστιάζει σε πολιτικές, σχετικά με την "οικολογία" των ειδοποιήσεων και των καταργήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και σχετικά με τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου στον ιστό.

Γιατί κοινοποιούμε δεδομένα στη Lumen;

Η διαφάνεια αποτελεί μια θεμελιώδη αξία της Google, ειδικά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και του περιεχομένου στις υπηρεσίες μας. Δεσμευόμαστε ότι θα φέρουμε την ευθύνη για την εμφάνιση τυχόν φαινομένων κατάχρησης και απάτης στο πλαίσιο των πρακτικών μας για την εποπτεία περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και ότι θα αποτρέπουμε αυτά τα φαινόμενα. Στο πλαίσιο της επίτευξης αυτών των στόχων, κοινοποιούμε στο πρόγραμμα Lumen αντίγραφα συγκεκριμένων ειδοποιήσεων κατάργησης για νομικούς λόγους που λαμβάνουμε, προκειμένου να δημοσιευτούν. Μέσω του προγράμματος Lumen, οι χρήστες του διαδικτύου, οι κάτοχοι περιεχομένου και οι ερευνητές μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με αιτήματα κατάργησης περιεχομένου που λαμβάνουν διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως η Google. Οι στόχοι του Lumen είναι η "διευκόλυνση της έρευνας για διαφορετικά είδη καταγγελιών και αιτημάτων για κατάργηση, τόσο των έννομων όσο και των αμφισβητήσιμων, που αποστέλλονται σε εκδότες στο διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης και παρόχους υπηρεσιών, και η παροχή της μέγιστης δυνατής διαφάνειας σχετικά με την "οικολογία" αυτών των ειδοποιήσεων, όσον αφορά το ποιος τις στέλνει, για ποιον λόγο και με τι αποτέλεσμα".

Τι είδους δεδομένα κοινοποιούνται στη Lumen;

Παρακάτω θα βρείτε μια περιγραφή των κατηγοριών πληροφοριών που ενδέχεται να κοινοποιήσουμε στο Lumen όταν αυτές περιέχονται σε ειδοποιήσεις νομικού περιεχομένου οι οποίες ζητούν την κατάργηση περιεχομένου σε πολλά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Η Αναζήτηση, το Blogger, οι Τοπικές κριτικές και οι Ομάδες είναι ορισμένα παραδείγματα αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών. Ανάλογα με το ζήτημα βάσει του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα, όπως τα σχετικά ζητήματα εμφανίζονται παρακάτω, η Google κοινοποιεί στο Lumen τα εξής:

 • Το όνομα του ατόμου που υπέβαλε το αίτημα
 • Το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων
 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος, όπως παρέχεται στη φόρμα αιτήματος κατάργησης
 • Τυχόν έγγραφα που παρέχονται ως συνημμένα για την υποστήριξη του αιτήματος

Η Google δεν κοινοποιεί ποτέ στο Lumen τυχόν πληροφορίες που παρέχονται στα πεδία στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε αιτήματος κατάργησης περιεχομένου, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αιτήματα που σχετίζονται με δυσφήμιση

Συνήθως, η Google δεν κοινοποιεί στο Lumen το όνομα του φυσικού προσώπου που υπέβαλε το αίτημα κατάργησης για λόγους δυσφήμισης.

Για αιτήματα που σχετίζονται με περιεχόμενο φερόμενο ως δυσφημιστικό, η Google συνήθως κοινοποιεί στο Lumen τα εξής:

 • Τον τύπο του αιτήματος (δυσφήμιση)
 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Τυχόν έγγραφα που παρέχονται ως συνημμένα για την υποστήριξη του αιτήματος, εκτός αν είναι εμπιστευτικά
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος όπως αυτή παρέχεται στη φόρμα του αιτήματος κατάργησης, εκτός αν περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες αποκρύπτονται πριν από την κοινοποίηση

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και έπειτα από αξιολόγηση κατά περίπτωση, η Google ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει στο Lumen το όνομα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα κατάργησης, σε περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Αιτήματα που σχετίζονται με νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Για αιτήματα κατάργησης περιεχομένου που υποβάλλονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας DMCA ή άλλης νομοθεσίας που αφορά τα πνευματικά δικαιώματα ή τα εμπορικά σήματα, η Google συνήθως κοινοποιεί στο Lumen τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Τον τύπο του αιτήματος (πνευματικά δικαιώματα ή εμπορικό σήμα)
 • Το όνομα του ατόμου που υπέβαλε το αίτημα
 • Το όνομα του κατόχου των δικαιωμάτων
 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Τυχόν έγγραφα που παρέχονται ως συνημμένα για την υποστήριξη του αιτήματος
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος, όπως παρέχεται στη φόρμα αιτήματος κατάργησης
 • Μια παράθεση του φερόμενου ως περιεχομένου παραβίασης

Αιτήματα που σχετίζονται με τοπική νομοθεσία

Η Google δεν κοινοποιεί στο Lumen το όνομα ή τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα.

Για αιτήματα κατάργησης περιεχομένου που σχετίζονται με την τοπική νομοθεσία, η Google συνήθως κοινοποιεί στο Lumen τα εξής:

 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Τυχόν έγγραφα που παρέχονται ως συνημμένα για την υποστήριξη του αιτήματος, εκτός αν είναι εμπιστευτικά
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος, όπως παρέχεται στη φόρμα αιτήματος κατάργησης, εκτός αν περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες αποκρύπτονται πριν από την κοινοποίηση

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και έπειτα από αξιολόγηση κατά περίπτωση, η Google ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει στο Lumen το όνομα του φυσικού προσώπου που υπέβαλε το αίτημα κατάργησης, σε περιπτώσεις όπου η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Αιτήματα που σχετίζονται με δικαστικές αποφάσεις

Για αιτήματα κατάργησης περιεχομένου βάσει δικαστικής απόφασης, η Google συνήθως κοινοποιεί στο Lumen τα εξής:
 • Τον τύπο του αιτήματος κατάργησης (δικαστική απόφαση)
 • Το όνομα του ατόμου που υπέβαλε το αίτημα
 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος, όπως παρέχεται στη φόρμα αιτήματος κατάργησης (εκτός αν περιέχει ιδιωτικές πληροφορίες, όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες αποκρύπτονται πριν από την κοινοποίηση)
 • Τη δικαστική απόφαση που συνδέεται με το αίτημα, εκτός αν είναι εμπιστευτική

Αιτήματα από δημόσιους φορείς και κρατικά νομικά πρόσωπα

Για αιτήματα κατάργησης περιεχομένου από κρατικά νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς, η Google συνήθως κοινοποιεί στο Lumen τα εξής:

 • Τον τύπο του αιτήματος κατάργησης (κρατικό αίτημα)
 • Το όνομα του κρατικού νομικού προσώπου ή του δημόσιου φορέα
 • Τα αναφερόμενα URL
 • Τη χώρα του αιτήματος
 • Την ημερομηνία του αιτήματος
 • Μια επεξήγηση του αιτήματος, όπως παρέχεται στη φόρμα αιτήματος κατάργησης
 • Τυχόν έγγραφα που παρέχονται ως συνημμένα για την υποστήριξη του αιτήματος, εκτός αν είναι εμπιστευτικά

Ειδοποιήσεις σελίδας αποτελεσμάτων Αναζήτησης Google

Όταν μια σελίδα αποτελεσμάτων της Αναζήτησης Google επηρεάζεται από μια κατάργηση που πραγματοποιείται για νομικούς λόγους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια ειδοποίηση στο κάτω μέρος της εν λόγω σελίδας. Αυτή η ειδοποίηση παρέχει έναν σύνδεσμο προς το αίτημα κατάργησης περιεχομένου που η Google κοινοποίησε στο Lumen και το οποίο δημοσιεύεται σε αυτό, και περιέχει τις πληροφορίες με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

Εφαρμογές google
Κύριο μενού
14879324595380534175
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true