Pravidlá týkajúce sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva

Spoločnosť Google v záujme ochrany práv držiteľov autorských práv implementuje pravidlá týkajúce sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva, na základe ktorých môžeme podniknúť kroky proti používateľom, ktorí opakovane zneužívajú naše služby porušovaním noriem autorských práv spoločnosti Google a miestnych zákonov.


Naše pravidlá týkajúce sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva, sú implementované tak, aby bolo možné po oznámení včas podniknúť opatrenia proti používateľom, ktorí opakovane zneužívajú naše služby týmto spôsobom. 

Kto je používateľ, ktorý opakovane porušuje autorské práva, a ako sa určí?

Podľa pravidiel spoločnosti Google je „používateľ, ktorý opakovane porušuje autorské práva“ každý používateľ, ktorý neustále nedodržiava pravidlá spoločnosti Google týkajúce sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva. Môže to byť v dôsledku viacerých úspešných sťažností na porušenie autorských práv používateľom v stanovenom časovom období a môže to viesť k obmedzeniu účtu používateľa, ktorý opakovane porušuje autorské práva.
 

Ak dostaneme platnú sťažnosť na porušenie autorských práv, v ktorej je identifikovaný obsah porušujúci autorské práva zverejnený v ľubovoľnej službe spoločnosti Google, príslušný obsah bude odstránený. Ak sa to stáva príliš často, podnikneme kroky proti danému účtu a používateľ bude upozornený. Keď v prípade účtu prijmeme opatrenia, používateľovi môže byť zabránený alebo obmedzený prístup k službám spoločnosti Google, dokým nebude prijaté a spracované úspešné odvolanie. 

 

Maximálny počet porušení a dôsledok vedúci ku krokom proti účtu sa líši podľa jednotlivých služieb. Naše rozhodnutie obmedziť účet bude založené na všetkých dostupných dôkazoch vrátane aspektov, ako sú obvinenia zo strany držiteľa autorských práv, toho, či bol obsah odstránený urýchlene, a všetkých úspešných odvolaní proti jednotlivým porušeniam alebo obmedzeniam účtu.

Sú k dispozícii nejaké možnosti odvolania?

Zaväzujeme sa sprístupňovať naše platformy používateľom. Z toho dôvodu pri implementácii pravidiel týkajúcich sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva, berieme stiahnutia a odvolania do úvahy.

Stiahnutia 

Stiahnutie je žiadosť sťažovateľa odoslaná spoločnosti Google o stiahnutie sťažnosti na porušenie autorských práv, ktorú pôvodne odoslal. Spoločnosť Google stiahnutia posúdi a v prípade potreby obnoví obsah, ktorý bol predtým odstránený. Stiahnutia budú posúdené iba v prípade, ak ich odoslal pôvodný sťažovateľ s platným odôvodnením. Používateľom odporúčame, aby pred podaním odvolania spoločnosti Google kontaktovali priamo sťažovateľa a požiadali ho o stiahnutie alebo vyjednanie zmluvy. 

Odvolania

Odvolanie proti individuálnej sťažnosti na porušenie autorských práv

Ak bol váš obsah v niektorej službe spoločnosti Google odstránený v dôsledku sťažnosti na porušenie autorských práv a domnievate sa, že došlo k chybe, alebo ste získali práva na použitie materiálu chráneného autorskými právami, môžete sa odvolať a zabrániť tak, aby ste sa stali používateľom, ktorý opakovane porušuje autorské práva. Postupujte podľa týchto pokynov:

  • Ak bol váš obsah odstránený v dôsledku sťažnosti podľa zákona DMCA, môžete podať odpor proti oznámeniu. Upozorňujeme, že podanie odporu proti oznámeniu môže viesť k právnemu konaniu medzi vami a stranou sťažovateľa. Po prijatí vášho odporu proti oznámeniu ho prepošleme strane, ktorá podala pôvodný nárok týkajúci sa porušenia autorských práv. Viac o odporoch proti oznámeniu sa dozviete v častých otázkach.
  • Ak bol váš obsah odstránený v dôsledku sťažnosti na porušenie miestnych autorských práv, môžete podať námietku proti upozorneniu.

Odvolanie proti obmedzeniu účtu 

Ak bol váš účet Google obmedzený z dôvodu viacerých legitímnych sťažností na porušenie autorských práv na základe našich pravidiel týkajúcich sa používateľov, ktorí opakovane porušujú autorské práva, môžete sa odvolať. Upozorňujeme, že pred obnovením vášho účtu môže byť potrebné odstrániť všetky porušenia autorských práv, ktoré viedli k jeho obmedzeniu. 

Účty obnovujeme, iba ak sú na to pádne dôvody. Je preto dôležité venovať tejto záležitosti čas a dbať na dôkladnosť, presnosť a poctivosť. Keď spracujeme vaše odvolanie a uistíme sa, že obmedzenia už nie sú potrebné, okamžite budú odstránené. Ak vaše odvolanie nebude úspešné, váš účet zostane obmedzený, dokým neodstránite všetky porušenia autorských práv a nepodáte nové odvolanie.


 
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12085743068722953687
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true