Prehľad práva na zabudnutie

I. Čo je to právo na zabudnutie?

Právo na zabudnutie je oficiálny názov práva, ktoré bolo prvýkrát zavedené v máji 2014 Európskou úniou na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora. Súd rozhodol, že na základe európskeho zákona o ochrane údajov majú jednotlivci právo žiadať vyhľadávače ako Google o odstránenie určitých výsledkov zobrazovaných po zadaní dopytu týkajúceho sa mena nejakej osoby. Vyhľadávače musia pri rozhodovaní o tom, čo odstránia, zvážiť, či sú príslušné informácie „nepresné, nedostatočné, nerelevantné alebo nadbytočné“ a či existuje verejný záujem, aby zostali dostupné vo výsledkoch vyhľadávania.

V roku 2018 prijala EÚ všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Článok 17 nariadenia GDPR stanovuje právo na vymazanie. To sa podobá právu, ktoré Európsky súdny dvor stanovil v rámci staršieho právneho predpisu, ktorý bol nahradený nariadením GDRP. Niektoré krajiny mimo Európskej únie prijali podobné právne predpisy. Napríklad v júli 2015 prijalo Rusko právny predpis umožňujúci občanom odstrániť z vyhľadávačov v Rusku odkazy, ktoré „porušujú ruské právo alebo obsahujú falošné či zastarané informácie“ [26].

II. Kto môže požiadať o odstránenie obsahu na základe právnych predpisov o ochrane údajov?

Pravidlá ochrany súkromia sa vo všeobecnosti vzťahujú iba na spracúvanie osobných údajov súvisiacich s jednotlivcami. Korporácie a iné právnické osoby zvyčajne nemajú práva na odstránenie obsahu zobrazovaného v prípade dopytov založených na názve ich korporácie.

Väčšina žiadostí pochádza priamo od osoby, ktorej sa problém týka. Žiadosť však môžete odoslať v mene inej osoby, keď viete preukázať, že na to máte zákonné oprávnenie. Ak chcete zistiť viac o svojich zákonných právach a tiež to, či spĺňate podmienky, pozrite si miestne právne predpisy.

III. Čo môžete skontrolovať pred podaním žiadosti

Ak ste obsah zverejnili vy, zrejme ho budete môcť odstrániť z príslušného webu alebo zablokovať jeho zobrazovanie vo výsledkoch vyhľadávania. Mnoho sociálnych sietí poskytuje nastavenia ochrany súkromia na ochranu vami vytvoreného obsahu a tiež spôsoby, ako zastaviť šírenie obsahu porušujúceho pravidlá uverejneného inými používateľmi.

Pozrite si zoznam niektorých bežných nástrojov

Odstránenie materiálu z webu môže byť účinnejšie než jeho odstránenie zo služieb Googlu v prípade vyhľadávaní vášho mena.

Ak môžete obsah odstrániť z príslušného webu, výsledky zo služieb spoločnosti Google sa aktualizujú po najbližšom indexovaní danej stránky našimi prehľadávačmi výsledkov vyhľadávania. Ak ukážka výsledku vyhľadávania spoločnosti Google (alebo „úryvok“) nezobrazuje aktuálnu verziu stránky, môžete prostredníctvom tohto nástroja požiadať o dočasné blokovanie úryvku.

IV. Ako podám žiadosť?

Ak chcete podať žiadosť, vyplňte tento webový formulár. Nezabudnite uviesť tieto informácie:

 • Konkrétne webové adresy obsahu, ktorý chcete odstrániť. Ako nájsť správnu webovú adresu
 • Popis toho, ako s vami daný obsah súvisí a prečo ho máme z výsledkov vyhľadávania spoločnosti Google odstrániť.
 • Vyhľadávací dopyt, v prípade ktorého máme obsah odstrániť, teda vaše celé meno. Môžete tiež požiadať o odstránenie obsahu zobrazovaného po zadaní iného mena, napríklad prezývky. V tomto prípade nás tiež informujte, aká je spojitosť medzi týmto menom a vašou totožnosťou.
 • E‐mailová adresa, na ktorej vás môžeme kontaktovať.

Vždy je užitočné poskytnúť toľko doplňujúcich informácií, koľko potrebujeme na efektívne posúdenie vašej žiadosti zvážením všetkých dostupných informácií. Niekedy potrebujeme na stanovanie rozhodnutia v súvislosti s vašou žiadosťou viac informácií. Ak ich budeme potrebovať, napíšeme vám správu so žiadosťou o ďalšie informácie a než budeme pokračovať, počkáme na odpoveď.

V. Ako prebieha rozhodovanie v spoločnosti Google?

Naši profesionálni kontrolóri vašu žiadosť manuálne skontrolujú. Všeobecne kontrolór zváži, či a ako sú príslušné informácie vo verejnom záujme, a potom svoje zistenie analyzuje z hľadiska vašich práv vyplývajúcich z príslušného zákona o ochrane údajov.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo môžu byť informácie vo verejnom záujme. V rámci tohto vyvažovania prihliada Google na mnoho rôznorodých zdrojov, napríklad pokyny vytvorené európskymi úradmi na ochranu údajov vrátane pokynov týkajúcich sa implementácie rozhodnutia Európskeho súdu pracovnej skupiny zriadenej článkom 29 a pokynov Európskeho výboru pre ochranu údajov, ako aj judikatúru Európskeho súdneho dvora objasňujúcu bežné porozumenie európskym právnym predpisom o ochrane údajov.

Naši kontrolóri preverujú napríklad tieto faktory:

Vaša rola vo verejnom živote

Verejní činitelia sú ľudia ako politici, celebrity, vedúci firiem alebo náboženskí lídri, ktorí majú určitú spoločenskú pozíciu zakladajúcu sa na ich práci, funkcii či záväzkoch, v dôsledku čoho majú prostredníctvom tejto pozície vplyv na spoločnosť.

 • Kontrolujeme, či a ako tieto informácie súvisia s vašou verejnou rolou. Čím menej informácie priamo súvisia so spôsobom, akým ste verejne známou osobou, tým pravdepodobnejšie sa ich pokúsime odstrániť.

  Napríklad informácie o vašom osobnom živote nemusia byť relevantné pre vašu verejnú rolu architekta. Ak však príslušný obsah zahŕňal kritiku vášho výkonu v role architekta, pravdepodobnosť jeho odstránenia je nižšia. Náš prístup v tomto prípade spočíva v zameraní sa na skutočnosť, či by prístup k daným informáciám ochránil verejnosť pred nevhodným verejným či profesijným správaním alebo by inak informoval verejnosť o histórii vašej profesijnej či verejnej roly.

 • Zvažujeme aj význačnosť vašej verejnej role. Napríklad kandidáti vo voľbách do politickej funkcie žiadajú voličov, aby na základe viacerých faktorov posúdili ich kompetentnosť pre danú funkciu. S menšou pravdepodobnosťou odstránime informácie o politických kandidátoch, vyšších štátnych úradníkoch a podobných pozíciách.
 • Keď niekto opustí konkrétnu verejnú rolu, pretrvávajúci verejný záujem o ňu bude závisieť od toho, o aké postavenie v danej role šlo, v akej role pracuje daná osoba teraz a koľko odvtedy uplynulo času. Ak je napríklad pravdepodobné, že niekto bude znova kandidovať vo voľbách do verejnej funkcie alebo sa verejnosť stále zaujíma o túto osobu v jej novej pozícii, v ktorej má stále spoločenský vplyv, informácie o nej zvyčajne ponecháme k dispozícii na účely histórie. Napríklad len mimoriadne zriedkavo odstránime akékoľvek informácie o najvyššom vládnom predstaviteľovi.

Odkiaľ pochádzajú informácie

 • Ak sa stránka nachádza na vládnom webe, zohľadňujeme skutočnosť, že príslušné informácie sa rozhodla zverejniť a priebežne sprístupňovať vyhľadávačom daná vláda. Tomuto rozhodnutiu sa rozhodne podriadime. Vládne záznamy majú dôležitú úlohu informovať spoločnosť o záležitostiach verejného záujmu a rozhodnutie vlády zverejňovať ich je dôležitým vyjadrením toho, že podľa nej verejný záujem o ne stále existuje.
 • Ak sú tieto informácie na spravodajskom webe a sú sčasti výsledkom žurnalizmu, potom o tom, že daný obsah je vo verejnom záujme, rozhodli novinári. Pri určovaní, ktoré informácie sú relevantné a vo verejnom záujme, zohľadňujeme žurnalistické názory médií, obzvlášť v prípade materiálov zverejnených iba prednedávnom.

Vek obsahu

 • Posudzujeme, či sú informácie zahrnuté vo výsledku vyhľadávania stále relevantné. Relevancia často súvisí s vekom obsahu.
 • Kontrolujeme, či sú dostupné informácie primerane aktuálne a nezastarali v dôsledku niečoho, čo sa stalo až po ich zverejnení. Napríklad spravodajská reportáž o nadchádzajúcom trestnom konaní môže zastarať rýchlejšie, keď sa toto konanie skončilo bez odsúdenia alebo zvrátením rozsudku po odvolaní.
 • Ak tieto informácie súvisia s rolou vo verejnom živote, ktorú ste zastávali v čase zverejnenia, skontrolujeme, či už v tejto role nepôsobíte alebo momentálne nezastávate podobnú, napríklad takú, že príslušné informácie už nebudú v súvislosti s vami relevantné. Ak ide napríklad o informácie o vašej role vedúceho firmy a stále vediete rovnakú či podobnú firmu, pravdepodobnosť, že ich odstránime, je nižšia. A to aj vtedy, ak od ich zverejnenia uplynul nejaký čas.

Vplyv na používateľov služieb spoločnosti Google

 • Zvažujeme, či ľudia hľadajúci vo Vyhľadávaní Google vaše meno majú vysoký záujem nájsť dotyčné informácie. Ak napríklad poskytujete profesionálne služby, budúci zákazníci zrejme budú mať oprávnený záujem o recenzie od minulých klientov.
 • Podobne platí, že ak sa informácie týkajú odsúdenia z trestného činu, zvažujeme, či je nevyhnutné zobrazovať ich aj naďalej, aby sme tak chránili slobodu informácií našich používateľov vrátane ochrany týchto osôb pred potenciálnymi podobnými zločinmi, ku ktorým by mohlo dôjsť po získaní týchto údajov. Pri posudzovaní obdobia pred odstránením informácií o zločinoch tiež prihliadame k miestnym pravidlám týkajúcim sa vymazania z registra trestov, trvalého odstránenia alebo iného riešenia príslušného odsúdenia. Ide teda o postupy, ktoré umožňujú odsúdeným zbaviť sa odsúdenia určitým oficiálnym spôsobom.

Pravda alebo nepravda

 • Nedokážeme zhodnotiť, či sú tvrdenia o vás pravdivé alebo nepravdivé. Na rozdiel od súdu nemôžeme predvolať svedkov ani využiť čestné svedectvo a nemáme vždy k dispozícii všetky fakty, ktoré by mohli sudcovi pomôcť rozhodnúť sa, či je niečo pravda alebo nepravda.
 • Ak je pre vás dôležité preukázať, že dané informácie nie sú pravdivé, poskytnite nám o tom spoľahlivý dôkaz. Ak napríklad súd rozhodol v rámci súdneho procesu o tvrdeniach proti vám vo váš prospech, tomuto rozhodnutiu by sme sa podriadili.

Citlivé údaje

 • Posudzujeme, nakoľko je príslušný obsah citlivý alebo súkromný. Citlivý obsah môže zahrnovať napríklad informácie o niekoho zdravotnom stave, sexuálnej orientácii, rase, etnickej príslušnosti alebo náboženstve. Obsah s týmito informáciami odstránime s väčšou pravdepodobnosťou, najmä ak žiadateľ nesúhlasil s jeho zverejnením.

Žiadne z týchto faktorov nie sú absolútne a zoznam uvedený vyššie nie je úplný. Prípad často prezentuje protichodné úvahy, ktoré pred rozhodnutím dôkladne zvážime. Ak nemáme všetky potrebné údaje, môžeme vás požiadať o ďalšie informácie. Pomáhajú nám pochopiť, ako môžu rôzne faktory ovplyvniť vašu žiadosť.

VI. Čo nastane po odstránení na základe právneho predpisu o ochrane údajov?

Z výsledkov vyhľadávania odstránime iba obsah zobrazovaný po zadaní dopytov súvisiacich s vaším menom. Obsah zobrazovaný po zadaní vášho mena, ktorý odstránime, môže zostať v našich výsledkoch, ktoré sa budú zobrazovať po zadaní iných dopytov.

Rešpektujeme územný rozsah relevantných právnych predpisov vo vašej oblasti. Napríklad v Európskej únii odstránime webové adresy z verzií výsledkov vyhľadávania spoločnosti Google zobrazovaných v krajinách uplatňujúcich európsky zákon o ochrane údajov. Tiež pomocou geolokačných signálov (napríklad adries IP) obmedzíme prístup k odstráneným webovým adresám vo všetkých službách Vyhľadávania Google pre používateľov, ktorí sa podľa nás nachádzajú v krajine žiadateľa. V súlade s rozhodnutím Európskeho súdneho dvora z roku 2019 neuplatňujeme tieto odstránenia v službách, ktoré sú v krajinách mimo EÚ.

Ak chcete požiadať o odstránenie stránky z výsledkov vyhľadávania v inej krajine, môžete tu podať žiadosť a vysvetliť, prečo na základe práva danej krajiny vyžadujete odstránenie.

VII. Kde nájdem ďalšie informácie?

Ďalšie informácie nájdete v častých otázkach týkajúcich sa žiadostí o odstránenie z Vyhľadávania na základe európskych právnych predpisov o ochrane súkromia. Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v článku Päť rokov práva na zabudnutie.

Informáciách o transparentnosti nájdete množstvo informácií o údajoch aj anonymizované príklady žiadostí, ktoré sme dostali. Upozorňujeme, že ide o skutočné žiadosti, preto musíme chrániť súkromie žiadateľov. Znamená to, že nemôžeme zdieľať žiadne ďalšie informácie o jednotlivých prípadoch ani o procese rozhodovania.

Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka