Právo být zapomenutí – přehled

I. Co je to právo být zapomenut?

„Právo být zapomenut“ je obecný název práva, které bylo poprvé zavedeno v květnu 2014 v Evropské unii v důsledku usnesení Evropského soudního dvora. Soud rozhodl, že právní předpisy Evropské unie o ochraně dat dávají jednotlivcům právo požadovat od vyhledávačů, jako je Google, odstranění konkrétních výsledků vyhledávání, které se týkají jejich jména. Při rozhodování o odstranění musejí vyhledávače zvážit, zda nejsou příslušné informace „nepřesné, nepřiměřené, irelevantní nebo přesahující míru“ a zda je ve veřejném zájmu, aby informace ve výsledcích vyhledávání zůstaly.

V roce 2018 přijala EU obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Článek 17 nařízení GDPR stanoví „právo na výmaz“ podobné právu, které Evropský soudní dvůr uznal v rámci staršího právního předpisu, jejž nařízení GDPR nahradilo. Některé země mimo Evropskou unii také přijaly podobné právní předpisy. Několik příkladů: V červenci 2015 Rusko schválilo zákon, který občanům umožňuje odstranit z ruských vyhledávačů odkaz, pokud „porušuje ruské právní předpisy nebo pokud jsou informace nepravdivé nebo již zastaralé“ [26] a také Turecko a Srbsko od té doby zavedly vlastní verze práva být zapomenut.

II. Kdo může na základě právních předpisů o ochraně dat požádat o odstranění obsahu?

Obecně platí, že pravidla na ochranu dat se vztahují pouze na zpracování osobních údajů souvisejících s jednotlivci. Společnosti a jiné právní subjekty obvykle nemají právo nechat odstranit obsah související s dotazy, které obsahují jejich obchodní název.

Většina žádostí pochází přímo od dotčené osoby, ale můžete podat žádost také jménem někoho jiného, pokud jste schopni doložit, že k tomu máte zákonné oprávnění. Další informace o svých právech a způsobilosti naleznete v místních právních předpisech.

III. Co můžete před odesláním žádosti zkontrolovat

Pokud jste obsah publikovali sami, můžete materiál odstranit z webu nebo přestat zobrazovat ve výsledcích vyhledávání. Mnoho sociálních sítí má k dispozici nastavení ochrany soukromí na ochranu obsahu, který jste vytvořili, a toto nastavení slouží také k odebrání obsahu porušujícího zásady, který zveřejní ostatní uživatelé.

Zobrazit seznam některých běžných nástrojů

Odstranění materiálu z webu může být efektivnější než odstranění pouze z výsledků vyhledávání na Googlu souvisejících s vaším jménem.

Pokud můžete obsah odstranit z webu, výsledky vyhledávání Google se aktualizují, jakmile naše prohledávače znovu projdou příslušnou stránku. Pokud se v náhledu (neboli „úryvku“) výsledku vyhledávání Google nezobrazuje aktuální verze stránky, můžete požádat o dočasné zablokování úryvku prostřednictvím tohoto nástroje.

IV. Jak mám podat žádost?

Pokud chcete odeslat žádost, vyplňte tento webový formulář. Nezapomeňte uvést tyto informace:

 • Konkrétní adresy URL obsahu, který chcete odstranit. Jak zjistit správnou adresu URL
 • Popis, jak s vámi obsah souvisí a proč bychom ho měli z výsledků vyhledávání Google odstranit.
 • Vyhledávací dotaz, u kterého chcete, abychom obsah odstranili, tj. vaše celé jméno. Také nás můžete požádat o odstranění obsahu souvisejícího s jiným jménem, například s přezdívkou. V tomto případě nám také sdělte, jakou má toto jméno souvislost s vaší identitou.
 • E-mailovou adresu, na které vás můžeme kontaktovat.

Vždy je dobré uvést co nejvíce informací, abychom žádost dokázali na základě všech dostupných informací efektivně posoudit. Někdy k rozhodnutí o žádosti potřebujeme další informace. V takovém případě vám zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o další informace, a počkáme, dokud nám neodpovíte.

V. Jak probíhá rozhodovací proces Googlu?

Vaši žádost ručně zkontrolují naši profesionální kontroloři. Obecně lze říct, že kontrolor zvažuje, zda a jak mohou být uvedené informace ve veřejném zájmu, a tato zjištění posuzuje oproti vašim právům podle příslušného zákona o ochraně dat.

Informace mohou být ve veřejném zájmu z několika důvodů. Google v zájmu vyváženosti přihlíží k mnoha různým zdrojům, jako jsou například pravidla vypracovaná evropskými regulačními orgány pro ochranu dat, včetně pokynů k implementaci rozhodnutí Evropského soudu od Pracovní skupiny 29 a pokynů Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, a také judikatura Evropského soudního dvoru, která objasňuje obecné chápání právních předpisů o ochraně dat.

Naši kontroloři zohledňují tyto faktory:

Vaše role ve veřejném životě

Veřejné osobnosti jsou lidé jako například politici, celebrity, podnikatelé nebo náboženští vůdci, kteří mají vzhledem ke své práci, funkci nebo povinnostem určité společenské postavení, na základě kterého mají vliv na společnost.

 • Kontrolujeme, zda a jak se tyto informace týkají vašeho veřejného působení. Čím méně informace přímo souvisejí s ohledem, ve kterém jste veřejně známí, tím pravděpodobněji je odstraníme.

  Například pokud veřejně působíte coby architekt, informace o vašem osobním životě nemusí být vůbec relevantní. Pokud by ale obsah zahrnoval kritiku vaší práce coby architekta, bude méně pravděpodobné, že obsah odstraníme. Naším cílem je vyhodnotit, zda by přístup k informacím bránil veřejnost před nevhodným veřejným nebo profesním chováním, nebo by jiným způsobem informoval veřejnost o vašem celkovém profilu jakožto odborníka nebo jiné osoby na veřejné pozici.

 • Sledujeme také významnost vaší veřejné pozice. Například kandidáti, kteří se ve volbách ucházejí o politický úřad, žádají voličskou veřejnost, aby posoudila jejich vhodnost pro daný úřad na základě řady faktorů. Je méně pravděpodobné, že odstraníme informace o politických kandidátech, vysokých státních představitelích a podobných osobách.
 • Jakmile někdo určitou veřejnou pozici opustí, pokračování veřejného zájmu závisí na tom, jak významná to byla pozice, na jaké pozici je daná osoba teď a kolik času už uplynulo. Například pokud někdo bude znovu kandidovat ve volbách do politického úřadu, nebo pokud tato osoba bude nadále působit veřejně na jiné pozici a stále bude mít veřejný vliv, většinou informace o těchto osobách uchováme, aby byly k dispozici pro potřeby dohledání historie. Kupříkladu není obvyklé, abychom odstranili informace o předsedovi vlády.

Odkud informace pocházejí

 • Pokud se stránka nachází na webu vlády, zohledňujeme skutečnost, že se vláda rozhodla příslušné informace zveřejnit a trvale je zpřístupnit vyhledávačům. Takovým rozhodnutím se pevně řídíme. Úřední záznamy hrají zásadní roli při informování společnosti o záležitostech ve veřejném zájmu a rozhodnutí nechat tyto informace zveřejněné je silným důkazem toho, že podle vlády veřejný zájem stále přetrvává.
 • Pokud se informace nachází na zpravodajském webu a byly vytvořeny v rámci novinářské činnosti, znamená to, že novináři rozhodli, že obsah je předmětem veřejného zájmu. Při posuzování, které informace jsou relevantní a ve veřejném zájmu, bereme v úvahu žurnalistické úsudky médií, zejména v případě nedávno zveřejněných materiálů.

Jak starý je obsah

 • Posuzujeme, zda jsou informace obsažené ve výsledku vyhledávání stále relevantní. Relevantnost často úzce souvisí s věkem obsahu.
 • Kontrolujeme, zda jsou dostupné informace přiměřeně aktuální a dosud nezastaraly kvůli něčemu, co se stalo po publikování. Například zpravodajská reportáž o nadcházejícím trestním řízení může zastarat rychleji, pokud řízení skončí bez odsouzení, nebo pokud bylo odsouzení zrušeno na základě odvolání.
 • Pokud se informace týkají pozice ve veřejném životě, kterou jste zastávali v době publikování, posuzujeme, zda už jste tuto pozici opustili a zda v současné době zastáváte či nezastáváte nějakou podobnou pozici, a proto už se vás tyto informace netýkají. Například když informace souvisejí s vaší pozicí šéfa společnosti a stále vedete stejnou nebo podobnou společnost, je méně pravděpodobné, že informace odstraníme, i když od jejich publikování už uplynul nějaký čas.

Vliv na uživatele Googlu

 • Posuzujeme, zda lidé, kteří vaše jméno vyhledávají ve Vyhledávání Google, mají na vyhledání dotčených informací významný zájem. Například pokud poskytujete odborné služby, recenze těchto služeb od dřívějších klientů pravděpodobně budou oprávněným zájmem budoucích klientů.
 • Podobně platí, že pokud informace souvisejí s trestním obviněním, zvažujeme, zda je nezbytně nutné tyto informace dál zobrazovat s ohledem na ochranu svobody našich uživatelů k přístupu k informacím, včetně ochrany uživatelů před možnými podobnými trestnými činy spáchanými v budoucnu na základě těchto informací. Před odstraněním informací o trestném činu také s ohledem na uvedené časové období přihlížíme k místním pravidlům ohledně zahlazení či vymazání trestu nebo podobného přístupu – tedy postupům, které umožňují, aby osoby odsouzené za trestný čin mohly odsouzení oficiálně odstranit ze svých záznamů.

Pravda nebo lež

 • Ze své pozice nedokážeme posoudit, zda jsou tvrzení o vás pravdivá nebo nepravdivá. Na rozdíl od soudu nemůžeme předvolat svědky ani nechat vypovídat osoby pod přísahou a také pokaždé neznáme všechny okolnosti, na základě kterých soudce rozhoduje o pravdivosti či nepravdivosti.
 • Pokud je pro vás důležité prokázat, že tyto informace nejsou pravdivé, předložte nám spolehlivé důkazy. Například pokud soud rozhodl ve váš prospěch v soudní při ohledně nároků vznesených vůči vám, mohli bychom se tímto rozhodnutím řídit.

Citlivé údaje

 • Budeme zvažovat, nakolik je obsah citlivý nebo soukromý. Do citlivého obsahu spadají například informace o zdravotním stavu, sexuální orientaci, rase, etnické příslušnosti nebo náboženském vyznání určité osoby. S větší pravděpodobností odstraníme obsah, který takové informace zahrnuje, zejména pokud žadatel s jejich zveřejněním nesouhlasil.

Žádný z těchto faktorů není absolutní a výše uvedený seznam není úplný. Případ často přináší protichůdné okolnosti, které před vydáním rozhodnutí pečlivě zvažujeme. Pokud nemáme všechny potřebné informace, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací. Tyto informace nám pomohou porozumět tomu, jaký vliv mohou mít na vaši žádost různé faktory.

VI. Jaký je důsledek odstranění na základě právních předpisů o ochraně dat?

Obsah z výsledků vyhledávání odstraníme jen v případě dotazů souvisejících s vaším jménem. Obsah, který odstraníme v souvislosti s vaším jménem, může v našich výsledcích vyhledávání zůstat v souvislosti s jinými dotazy.

Respektujeme územní působnost příslušných právních předpisů ve vaší lokalitě. Například v Evropské unii odstraňujeme adresy URL z verzí výsledků vyhledávání Google pro země, kde platí právní předpisy Evropské unie o ochraně dat. Využíváme také geolokační signály (např. IP adresy), abychom omezili přístup k odstraněné adrese URL ve všech službách Vyhledávání Google uživatelům, kteří se podle nás nachází v zemi žadatele. V souladu s rozhodnutím Evropského soudního dvora z roku 2019 odstranění neprovádíme ve službách v zemích mimo EU.

Pokud chcete odstranit nějakou stránku z výsledků vyhledávání v jiné zemi, můžete podat žádost zde a vysvětlit, proč je to podle právních předpisů této země potřeba.

VII. Kde najdu další informace?

Další informace naleznete v častých dotazech ohledně žádostí o odstranění obsahu z Vyhledávání na základě předpisů EU na ochranu soukromí. Podrobnější informace naleznete v článku Pět let práva být zapomenut (v angličtině).

V naší službě Transparency Report najdete spoustu informací o datech a anonymizovaných příkladů žádostí, které jsme obdrželi. Upozorňujeme, že se jedná o skutečné žádosti, a proto musíme chránit soukromí žadatelů. To znamená, že nemůžeme sdílet žádné další informace o jednotlivých případech ani o rozhodovacím procesu.

Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false