استفاده از Google Keep در سند یا ارائه

می‌توانید یادداشت‌های Google Keep را ایجاد کرده، مشاهده کنید و در سند یا ارائه درج کنید.

مشاهده یادداشت‌های Google Keep

  1. در رایانه، سند یا ارائه‌ای را در سندنگار Google یا اسلایدنگار Google باز کنید؛
  2. در سمت چپ، Keep Keep را انتخاب کنید.

ذخیره نوشتار یا تصویر به‌عنوان یادداشت

  1. در رایانه، سند یا ارائه‌ای را در سندنگار Google یا اسلایدنگار Google باز کنید؛
  2. نوشتار یا تصویر مورد نظر را برای ذخیره به‌عنوان یادداشت برجسته کنید و روی آن کلیک راست کنید؛
  3. در منوی نمایش‌داده‌شده، روی ذخیره در Keep کلیک کنید.

افزودن یادداشت به سند

  1. در رایانه، سند یا ارائه‌ای را در سندنگار Google یا اسلایدنگار Google باز کنید؛
  2. در سمت چپ، Keep Keep را انتخاب کنید؛
  3. در پانل کناری، یادداشت مورد نظر را برای افزودن پیدا کنید؛
  4. روی یادداشت کلیک کنید و آن را روی سند بکشید.

مقاله‌های مرتبط