Thiết lập lời nhắc cho bản ghi chú

Bạn có thể nhận được lời nhắc về bản ghi chú của mình vào một thời điểm cụ thể hoặc khi bạn đến một nơi cụ thể.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.
 2. Nhấp vào một ghi chú.
 3. Ở dưới cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Nhắc tôi Nhắc tôi
 4. Bạn có thể đặt thời gian hoặc địa điểm nhất định mà bạn muốn nhận lời nhắc:
  • Lời nhắc thời gian: Nhấp vào một trong những mốc thời gian mặc định hoặc nhấp vào biểu tượng Chọn ngày và giờ Pick a date and time. Bạn cũng có thể đặt lặp lại lời nhắc.
  • Lời nhắc vị trí: Nhấp vào biểu tượng Chọn địa điểm Pick a place. Sau đó, hãy nhập tên hoặc địa chỉ. Bạn cần phải cho phép Keep truy cập vị trí của mình.
 5. Để đóng bản ghi chú, hãy nhấp vào Xong hoặc nhấp ra ngoài bản ghi chú đó.

Để thay đổi lời nhắc của bạn, nhấp vào thời gian hoặc địa điểm lời nhắc ở cuối ghi chú.

Mẹo: Để xoá một lời nhắc, ở dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá lời nhắc Delete reminder.

Xem lời nhắc sắp tới

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào keep.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái của Keep, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Lời nhắc.
 3. Bạn sẽ thấy tất cả bản ghi chú có lời nhắc sắp tới.

Xem lời nhắc không được đính kèm vào bản ghi chú

Một số lời nhắc có thể không được đính kèm vào bản ghi chú nữa. Bạn sẽ có thể xem và quản lý những lời nhắc chưa được đính kèm này.

 1. Truy cập keep.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái của Keep, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Lời nhắc.
 3. Bạn sẽ thấy một biểu tượng thông báo  ở trên cùng. 
 4. Nhấp vào Xem lại để xem các lời nhắc chưa được đính kèm.
 5. Bạn có thể đóng thông báo hoặc xoá bất kỳ lời nhắc chưa được đính kèm nào.

Thay đổi thời gian nhắc nhở mặc định

Bạn có thể thay đổi thời gian nhắc nhở đặt sẵn cho buổi sáng, buổi chiều và buổi tối. Tìm hiểu cách thay đổi thời gian nhắc nhở mặc định.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính