صدور داده‌ها از Google Keep

می‌توانید داده‌ها را از Google Keep صادر و بارگیری کنید. داده‌هایی را می‌توانید بارگیری کنید که حذف نشده باشد. می‌توانید با ایجاد بایگانی، سوابقتان را حفظ کنید یا از داده‌ها در سرویس دیگری استفاده کنید. با نحوه بارگیری داده‌ها آشنا شوید.

اگر از حساب محل کار یا تحصیل استفاده می‌کنید، ممکن است برخی از داده‌ها برای بارگیری دردسترس نباشد. اگر سرپرست ارشد دامنه Google خود هستید، می‌توانید داده‌های سازمانتان را بارگیری یا منتقل کنید. با نحوه صدور داده‌های G Suite سازمانتان آشنا شوید.

بارگیری شما شامل موارد زیر است:

  • محتوای یادداشت (نوشتار، سیاهه، موارد)
  • پیوست‌های یادداشت (فایل صوتی، قطعه ضبط‌شده، طرح، تصویر)
  • رنگ یادداشت
  • وضعیت یادداشت (پین‌شده و بایگانی‌شده)
  • مشارکت‌کنندگان یادداشت
  • سیاهه برچسب‌های یادداشت کاربر