Pravidlá prijateľného používania klasickej verzie služby Hangouts

Pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu používateľov. Riaďte sa nimi pri používaní služieb Hangouts a Google Chat. Tieto pravidlá sa môžu meniť, preto túto stránku priebežne sledujte. Viac sa dozviete tiež v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

Spam a komerčné použitie

Neodosielajte ani neumožňujte odosielanie spamu, veľkého počtu komerčných správ ani automatizovaných správ či hovorov. Spam okrem iného zahŕňa nevyžiadaný propagačný alebo komerčný obsah a nevyžiadané alebo hromadné ponuky. Neuskutočňujte hovory porušujúce zákony, ktoré zakazujú nevyžiadané marketingové hovory (napríklad takzvané zákony Do-not-call).

Prečítajte si viac o snahe Googlu bojovať proti spamu a možnostiach blokovania používateľov v službe Hangouts.

Podvod, phishing a ďalšie klamlivé postupy

Nepoužívajte službu Hangouts na phishing. Nepožadujte ani nezhromažďujte citlivé údaje, ako sú napríklad heslá, finančné údaje alebo rodné čísla. Nepoužívajte službu Hangouts na klamanie, zavádzanie ani podvádzanie iných používateľov s cieľom naviesť ich na zdieľanie informácií pod falošnými zámienkami.

Neodcudzujte identitu inej osoby ani inak nepredstierajte svoju identitu a nezavádzajte v súvislosti s identitou zdroja správy alebo hovoru v službe Hangouts.

Malvér

Nedovoľujeme prenos malvéru, vírusov, trójskych koní, poškodených súborov, škodlivého kódu ani čohokoľvek, čo môže poškodiť prevádzku sietí, serverov alebo iných infraštruktúr Googlu či iných strán, prípadne do nich zasahovať.

Bezpečnosť detí

Nepoužívajte službu Hangouts žiadnym spôsobom, ktorý by zneužíval deti. Zahŕňa to obsah zobrazujúci sexuálne zneužívanie detí aj obsah, ktorý zobrazuje deti ako predmet sexuálnej túžby. Spoločnosť Google uplatňuje pri takomto obsahu nulovú toleranciu. Ak sa o takomto obsahu dozvieme, v súlade so zákonom to nahlásime organizácii National Center for Missing and Exploited Children. Môžeme tiež podniknúť disciplinárne opatrenia vrátane zrušenia účtov Google osôb, ktoré sa na takejto činnosti podieľajú.

Ako zneužívanie detí sa vníma aj zbližovanie sa s deťmi s cieľom ich zneužitia. Ide o akékoľvek aktivity, ktoré majú za cieľ nadviazať s dieťaťom spojenie a znížiť jeho zábrany v rámci prípravy na sexuálne zneužitie, obchodovanie s dieťaťom či iné zneužitie dieťaťa.

Ak sa domnievate, že nejakému dieťaťu hrozí, že sa stane obeťou zneužitia či obchodovania (alebo sa ňou už stalo), ihneď kontaktujte miestne orgány činné v trestnom konaní.

Ak ste to orgánom činným v trestnom konaní už nahlásili a stále potrebujete pomoc alebo máte obavy, že nejaké dieťa je alebo bolo ohrozené v službe Hangouts, môžete nahlásiť toto správanie spoločnosti Google. Nezabudnite, že ak si neželáte, aby vás niekto v službe Hangouts kontaktoval, môžete túto osobu zablokovať.

Obťažovanie

Nepoužívajte službu Hangouts s cieľom obťažovať, ohrozovať či zastrašovať iné osoby. Nenabádajte ani ostatných k takémuto správaniu.

Osobné a dôverné údaje

Nešírte osobné a dôverné údaje iných osôb bez ich súhlasu. Ide napríklad o čísla kreditných kariet, rodné čísla alebo heslá účtov.

Protizákonné činnosti

Hangouts nepoužívajte s cieľom propagovať a organizovať protizákonné činnosti ani zapájať sa do nich.

Presadzovanie pravidiel

Spoločnosť Google môže zakázať účty, ktoré porušujú tieto pravidlá. Ak je váš účet zakázaný a domnievate sa, že k tomu došlo omylom, postupujte podľa pokynov na tejto stránke.

 

Dodatočné zmluvné podmienky pre pozvánky zo služby Hangouts, verejne zdieľané hangouty a službu Hangouts on Air

Výrobky a služby Googlu na sociálne kontakty a zdieľanie umožňujú ľuďom z rôznych spoločenských skupín iniciovať konverzácie, podeliť sa o zážitky, spolupracovať na projektoch a vytvárať nové komunity. Naše pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu používateľov služby Hangouts. Dodržiavajte tieto pravidlá pri:
 • odosielaní pozvánok služby Hangouts,
 • účasti na verejne zdieľaných hangoutoch alebo konverzáciách služby Hangouts on Air.

Vo veľkej miere sa spoliehame na používateľov nahlasujúcich obsah, ktorý možno porušuje naše pravidlá. Keď dostaneme upozornenie na možné porušenie pravidiel, môžeme obsah skontrolovať a podniknúť opatrenia, napríklad odstrániť obsah, obmedziť k nemu prístup, odmietnuť ho vytlačiť alebo obmedziť či zrušiť prístup používateľa k službám Googlu. Môžeme povoliť výnimky z týchto pravidiel po zvážení umeleckých, vzdelávacích alebo dokumentárnych aspektov, a tiež v prípade, že nepodniknutie príslušných krokov predstavuje významný úžitok pre verejnosť.

Tieto pravidlá z času na čas upravujeme, takže sa sem neskôr vráťte a overte, či došlo k aktualizácii.

 1. Nenávistný prejav
  Naše služby sú platformy umožňujúce slobodne sa vyjadrovať, ale nenávistný prejav nepovoľujeme. Za nenávistný prejav sa považuje obsah, ktorý propaguje alebo toleruje násilie páchané na osobe alebo skupine na základe rasového alebo etnického pôvodu, vierovyznania, postihnutia, veku, národnosti, statusu veterána, sexuálnej orientácie, pohlavia, rodovej identity alebo inej charakteristiky, ktorá je spojená so systémovou diskrimináciou alebo marginalizáciou, alebo obsah, ktorého hlavným cieľom je podnecovať nenávisť na základe uvedených faktorov.

 2. Explicitne sexuálny obsah
  Nedistribuujte explicitne sexuálne ani pornografické materiály. Nezvyšujte návštevnosť komerčným pornografickým webom.

  Povoľujeme naturalistické a dokumentárne zobrazenia nahoty (napríklad obrázok dojčenia dieťaťa) aj zobrazenia nahoty, ktoré jasne slúžia na vzdelávacie, vedecké či umelecké účely.

  Upozorňujeme, že vaša profilová fotka na Googli nesmie mať obsah nevhodný pre deti ani urážlivý obsah. Nepoužívajte napríklad fotku, ktorá zblízka vyobrazuje zadnú časť tela alebo výstrih.

 3. Násilie 
  Nie je v poriadku zdieľať násilný alebo krvavý obsah, ktorého hlavným cieľom je šokovanie, vyvolanie senzácie alebo znevažovanie. Ak uverejňujete grafický obsah v informačnom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, poskytnite dostatok informácií, ktoré pomôžu ľuďom pochopiť, o čo ide. V niektorých prípadoch môže byť obsah natoľko násilný alebo šokujúci, že nám ani dostatočný kontext neumožní ponechať ho na našich platformách. Nevyzývajte ani ostatných, aby páchali násilné činy.

 4. Regulovaný tovar a služby
  Naše služby umožňujú diskusie na mnohé témy, ale nepovoľujeme obsah, ktorý napomáha predaju regulovaných výrobkov a služieb vrátane alkoholu, hazardu, farmaceutík a neschválených doplnkov, tabaku, ohňostrojov, zbraní alebo zdravotných či lekárskych zariadení.

 5. Odcudzenie a predstieranie identity
  Nepoužívajte službu Hangouts s úmyslom podvádzať, zavádzať alebo klamať používateľov tým, že odcudzíte identitu iných osôb alebo organizácií, ktoré v skutočnosti nereprezentujete, ani skrývaním svojho vlastníctva alebo primárneho účelu. Nesmiete napríklad adresovať obsah o politike, spoločenských problémoch či záležitostiach verejného záujmu používateľom, ktorí sú z inej krajiny ako vy, ak nesprávne uvediete alebo úmyselne utajíte krajinu, odkiaľ ste, alebo iné dôležité informácie o sebe. Neznamená to, že nemôžete uverejniť paródiu či satiru alebo používať pseudonym, prípadne prezývku. Vyhnite sa však obsahu, ktorý by mohol čitateľov zavádzať v súvislosti s vašou skutočnou identitou.

 6. Používanie viacerých účtov
  Nevytvárajte ani nepoužívajte viaceré účty s cieľom vyhnúť sa pravidlám či blokovaniam alebo inak obísť obmedzenia uplatnené na váš účet. Ak vás napríklad zablokoval iný používateľ, nezriaďujte si náhradný účet, ktorý budete využívať na podobnú aktivitu.

Dodatočné zmluvné podmienky pre službu Hangouts on Air

 

DÔLEŽITÉ: Zodpovedáte za všetok obsah konverzácií služby Hangouts on Air, ktoré iniciujete.

Je vašou zodpovednosťou zaistiť, aby bol všetok obsah konverzácií služby Hangouts on Air, ktoré iniciujete, v súlade s touto Zmluvou. To isté platí aj pre obsah poskytnutý ďalšími účastníkmi, ktorí sa môžu pripojiť k hangoutu. Účastníkov, ktorých chcete pozvať na tento hangout, vyberajte pozorne. Ak je to nutné, zakážte účasť určitej osoby na hangoute pomocou funkcie blokovania.

Spoločnosť Google ponúka vyskúšanie si funkcie, ktorá slúži na živé streamovanie hangoutov (ďalej len „Živý obsah“) prostredníctvom služby YouTube. Živý obsah sa bude tiež zaznamenávať a na konci hangoutov sa automaticky nahrá do vášho účtu YouTube, kde bude k dispozícii na neskoršie pozeranie (ďalej len „Archivovaný obsah“). Archivovaný obsah okamžite nahradí priamy prenos, takže všetci používatelia, s ktorými zdieľate Živý obsah, uvidia aj Archivovaný obsah.

Používaním služby Hangouts On Air („Služba“) prijímate zmluvné podmienky spoločnosti Google, pravidlá prijateľného používania služieb Hangouts a Google Chat vrátane dodatočných zmluvných podmienok pre pozvánky zo služby Hangouts, verejne zdieľané hangouty a službu Hangouts on Air, pravidlá ochrany súkromia, zmluvné podmienky služby YouTube, ako aj tieto dodatočné zmluvné podmienky („Zmluva“) a zaväzujete sa ich dodržiavať. Je dôležité, aby ste si prečítali všetky tieto dokumenty, pretože tvoria právnu zmluvu uzavretú medzi vami a Googlom vzťahujúcu sa na používanie Služby. 

 

Živý obsah

Používaním Služby udeľujete spoločnosti Google právo a licenciu na hostenie Živého obsahu a jeho ukladanie do vyrovnávacích pamätí, smerovanie, prenášanie, ukladanie, kopírovanie, upravovanie (v obmedzenom rozsahu, ktorý je nutný na zaistenie poskytovania a fungovania Služby), streamovanie, verejné predvádzanie, verejné oznamovanie, zobrazovanie, preformátovanie, právo a licenciu na tvorbu výťahov zo Živého obsahu, jeho analyzovanie, na vytváranie algoritmov na základe Živého obsahu a jeho využívanie, používanie a sprístupňovanie po celom svete (toto sa vzťahuje na všetok obsah poskytnutý vašou osobou alebo ľubovoľným ďalším účastníkom hangoutu vrátane prípadných začlenených zvukových nahrávok a kompozícií). Súhlasíte s tým, že táto licencia poskytuje spoločnosti Google právo na sprístupnenie Živého obsahu ďalším firmám, organizáciám a jednotlivcom, s ktorými má uzavreté vzťahy potrebné na poskytovanie združených služieb, a na používanie Živého obsahu v súvislosti s poskytovaním týchto služieb. Spoločnosti Google potvrdzujete a ručíte za to, že máte všetky práva, oprávnenia a právomoci na udelenie tejto licencie.

Nesiete zodpovednosť za zaistenie: (i) všetkých potrebných práv, licencií, súhlasov a povolení vrátane (bez obmedzenia) ľubovoľných platieb nahrávajúcim interpretom, hudobným vydavateľom, spisovateľom, hercom, producentom, nahrávacím spoločnostiam a všetkým ďalším poberateľom tantiém, ktoré vyplynuli z používania a využívania Živého obsahu spoločnosťou Googlu, a (ii) verejného predvedenia, synchronizácie, verejného oznámenia a za sprístupnenie dostupných licencií, či už riadených miestnou licenčnou agentúrou, alebo inou formou, a to po celom svete. Súhlasíte, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, pravidlá a nariadenia týkajúce sa priameho prenosu Živého obsahu (vrátane obsahu poskytnutého vami alebo ktorýmkoľvek iným účastníkom hangoutu) po celom svete.

Archivovaný obsah

Automatické nahrávanie Archivovaného obsahu do vášho účtu YouTube sa riadi zmluvnými podmienkami služby YouTube a súhlasíte s tým, že Archivovaný obsah (ktorý zahŕňa obsah poskytnutý vami alebo ľubovoľným ďalším účastníkom hangoutu) bude na účely týchto zmluvných podmienok predstavovať „Obsah“ odoslaný do služby YouTube vašou osobou. V rozsahu definovanom vašou existujúcou Licenčnou zmluvou o obsahu, zmluvou na služby hostenia obsahu alebo zmluvou o audiovizuálnom obsahu a nahrávaní zvuku so spoločnosťou Google, ktorá sa vzťahuje na službu YouTube (ďalej len „Zmluvy YouTube“), súhlasíte, že Archivovaný obsah bude predstavovať „Obsah poskytovateľa“ v súlade so Zmluvami YouTube a že sa naň vzťahujú podmienky týchto zmlúv.

Archivovaný obsah musí byť v súlade s pokynmi pre komunitu na YouTube.

Dodatočné zmluvné podmienky pre funkciu Volať na telefón

Používaním funkcie Volať na telefón v službe Hangouts („Služba“) prijímate zmluvné podmienky spoločnosti Google, pravidlá prijateľného používania služieb Hangouts a Google Chat, pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google, ako aj tieto dodatočné zmluvné podmienky (spoločne nazývané „Zmluvné podmienky“) a zaväzujete sa ich dodržiavať. Je dôležité, aby ste si prečítali všetky tieto dokumenty, pretože tvoria právnu zmluvu uzavretú medzi vami a spoločnosťou Google vzťahujúcu sa na používanie Služby.

Identifikácia volajúcich

Ak máte prepojený účet Google Voice s číslom Google Voice, toto číslo sa zobrazí príjemcovi ako identifikácia volajúceho. Ak číslo Google Voice nemáte nastavené, volanej osobe sa zobrazí všeobecné číslo alebo slovo „neznáme“.

Tiesňové volania

Beriete na vedomie a súhlasíte, že táto služba neumožňuje uskutočňovať ani prijímať tiesňové volania.

Vlastnícke práva Googlu

Spoločnosť Google neposkytuje volania na všetky telefónne čísla ani pripojenia k nim. Na základe vlastného uváženia spoločnosti Google sa to môže týkať čísel v určitých geografických oblastiach, čísel špeciálnych služieb, satelitných telefónnych služieb a ďalších služieb presmerovania hovorov.

Kredit na volanie

Používatelia si môžu zakúpiť predplatené kredity na používanie v Službe. Spoločnosť Google nemá žiadnu povinnosť ponúkať akékoľvek náhrady ani úhrady vo výške kúpnej ceny týchto predplatených kreditov. Využívanie minút sa účtuje v jednominútovej tarifikácii. Predplatené kredity sú zaúčtované v čase nákupu.

Pokiaľ to zákon nezakazuje, platnosť akéhokoľvek zakúpeného kreditu na odchádzajúce hovory vyprší šesť mesiacov od posledného dátumu použitia. Tento kredit nie je možné preniesť na inú osobu.

Kredit na volanie sa dá použiť v prípade hovorov uskutočnených pomocou Služby alebo na hovory pomocou služby Google Voice.

Všeobecné

Hovory sú smerované a poskytované prostredníctvom rôznych kontrolovaných a licencovaných partnerov. Službu poskytuje Google Dialer, Inc., dcérska spoločnosť spoločnosti Google Inc.