Zasady dopuszczalnego użytkowania Hangouts i Hangouts Chat

Nasze zasady odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości usług wszystkim użytkownikom. Należy ich przestrzegać podczas korzystania z Hangouts i Hangouts Chat (zbiorczo określanych jako „Hangouts”). Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Rozsyłanie spamu i użytek komercyjny

Nie wolno wysyłać ani umożliwiać rozpowszechniania spamu, dużej liczby wiadomości komercyjnych, wiadomości automatycznych ani połączeń. Spam to między innymi niepożądane materiały promocyjne i reklamowe oraz materiały niezamówione lub rozsyłane masowo. Nie nawiązuj połączeń naruszających przepisy zabraniające wykonywania niepożądanych połączeń reklamowych (np. przepisy związane z listami numerów, których właściciele nie życzą sobie połączeń).

Dowiedz się więcej o tym, co Google robi, by zwalczać spam, oraz jak można blokować użytkowników w Hangouts.

Oszustwa, wyłudzanie informacji i inne działania wprowadzające w błąd

Nie wolno używać Hangouts do wyłudzania informacji. Nie wolno nakłaniać innych osób do podania poufnych danych, takich jak hasła, informacje finansowe czy numery PESEL, ani zbierać takich danych. Nie wolno używać Hangouts do oszukiwania, wprowadzania w błąd lub okłamywania innych użytkowników w celu nakłonienia ich do udostępnienia informacji pod fałszywymi pretekstami.

Nie wolno podszywać się pod inną osobę ani w inny sposób fałszywie przedstawiać siebie lub źródła wiadomości bądź połączenia w Hangouts.

Złośliwe oprogramowanie

Nie zezwalamy na przesyłanie złośliwego oprogramowania, wirusów, koni trojańskich, uszkodzonych plików, szkodliwego kodu ani żadnych innych elementów, które mogą uszkodzić sieci, serwery i pozostałą infrastrukturę Google lub innych firm bądź zakłócić ich działanie.

Bezpieczeństwo dzieci

Wszelkie sposoby używania Hangouts związane z wykorzystywaniem dzieci są zabronione. Dotyczy to materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i innych treści przedstawiających dzieci w kontekście seksualnym. W stosunku do takich materiałów Google stosuje politykę zerowej tolerancji. Jeśli dowiemy się o nich, zgłosimy je organizacji NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) zgodnie z prawem. Możemy też podjąć działania dyscyplinarne, w tym usunąć konta Google podejrzanych osób.

Do zachowań zabronionych w Hangouts należy również uwodzenie dzieci, tj. wszelkie działania zmierzające do nawiązania z dzieckiem kontaktu i relacji, która ma na celu złagodzenie jego zahamowań, z zamiarem seksualnego lub innego wykorzystania dziecka, a także popełnienia przestępstwa handlu ludźmi.

Jeśli uważasz, że dziecku grozi niebezpieczeństwo lub że stało się ofiarą nadużycia, wykorzystania lub handlu ludźmi, natychmiast zawiadom odpowiednie służby.

Jeśli służby zostały już przez Ciebie powiadomione i nadal potrzebujesz pomocy lub masz podejrzenia, że dziecko jest lub było ofiarą uwodzenia w Hangouts, możesz zgłosić to zachowanie Google. Pamiętaj, że zawsze możesz zablokować dowolną osobę, z którą nie chcesz utrzymywać kontaktów w Hangouts.

Nękanie

Używanie Hangouts do nękania innych osób, grożenia im i ich zastraszania jest zabronione. Zabrania się również zachęcania do takich zachowań.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych dotyczących innych osób, takich jak numery kart kredytowych, numery PESEL czy hasła do kont, bez ich zgody.

Działania niezgodne z prawem

Nie wolno używać Hangouts do działań niezgodnych z prawem.

Egzekwowanie zasad

Możemy wyłączyć konta, które naruszają zasady Google. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało wyłączone przez pomyłkę, postępuj zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Warunki dodatkowe dotyczące zaproszeń na Hangouty, Hangoutów udostępnianych publicznie i Hangoutów na żywo
Usługi Google o charakterze społecznościowym i służące do udostępniania treści umożliwiają osobom z różnych środowisk nawiązywanie kontaktów, dzielenie się doświadczeniami, współpracę nad projektami i tworzenie nowych społeczności. Nasze zasady zostały opracowane z myślą o komforcie użytkowników Hangouts. Dlatego należy przestrzegać tych zasad podczas:
 • wysyłania zaproszeń na Hangouty;
 • uczestniczenia w Hangoutach udostępnianych publicznie lub Hangoutach na żywo.

W znacznej mierze polegamy na tym, że użytkownicy informują nas o treściach, które mogą naruszać nasze zasady. Gdy zostaniemy poinformowani o potencjalnym naruszeniu zasad, możemy sprawdzić daną treść i podjąć odpowiednie działania, w tym ograniczyć dostęp do treści, usunąć ją, odmówić wydrukowania treści, a nawet ograniczyć lub zablokować dostęp użytkownika do usług Google. Od niniejszych zasad mogą występować wyjątki powodowane względami artystycznymi, edukacyjnymi i dokumentacyjnymi. Wyjątki mogą dotyczyć również przypadków, gdy podjęcie określonych czynności mogłoby spowodować utratę znacznych korzyści przez społeczność.

Niniejsze zasady mogą się zmieniać, dlatego należy regularnie odwiedzać tę stronę.

 1. Szerzenie nienawiści
  W naszych usługach obowiązuje wolność słowa, ale nie zezwalamy na wypowiedzi szerzące nienawiść. Chodzi o treści mające za główny cel nawoływanie do przemocy lub nienawiści wobec konkretnych osób lub grup, promujące ich dyskryminację lub ubliżające im ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inną cechę, która może być przyczyną systematycznej dyskryminacji lub marginalizacji.

 2. Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym
  Nie wolno rozpowszechniać materiałów o charakterze pornograficznym. Nie kieruj użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.

  Zezwalamy na pokazywanie nagości w naturalny lub dokumentalny sposób (na przykład na zdjęciach niemowląt karmionych piersią). Dozwolone jest też używanie nagości w celach jednoznacznie edukacyjnych, naukowych lub artystycznych.

  Zdjęcie profilowe w Google nie może zawierać treści obraźliwych ani przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych. Nie należy na przykład używać zdjęcia ze zbliżeniem pośladków lub dekoltu.

 3. Przemoc 
  Niedopuszczalne jest udostępnianie treści przedstawiających przemoc lub okrucieństwo w sposób nieuzasadniony bądź z myślą głównie o zszokowaniu lub wywołaniu sensacji. Jeśli treści przedstawiające drastyczne sceny są publikowane w celach informacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, należy podać wystarczającą ilość informacji, aby pomóc odbiorcom zrozumieć ich kontekst. W niektórych przypadkach treści mogą mieć tak okrutny lub szokujący charakter, że żadne uzasadnienia nie umożliwią pozostawienia ich na naszych platformach. Nie wolno także zachęcać innych osób do popełniania określonych aktów przemocy.

 4. Produkty i usługi objęte regulacjami
  Usługi dopuszczają dyskusję na dowolny temat, jednak nie są dozwolone treści promujące sprzedaż produktów i usług objętych regulacjami, między innymi alkoholu, usług hazardowych, środków farmaceutycznych, niezatwierdzonych suplementów, wyrobów tytoniowych, sztucznych ogni, broni czy urządzeń medycznych.

 5. Podszywanie się pod inne osoby i wprowadzanie w błąd
  Nie wolno używać Hangouts do oszukiwania, celowego wprowadzania użytkowników w błąd ani ich dezorientowania przez bezprawne podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub organizację albo przez ukrywanie swojego prawdziwego celu bądź tego, kto jest właścicielem treści. Obejmuje to kierowanie treści o polityce, kwestiach społecznych czy znaczeniu publicznym do użytkowników w kraju innym niż Twój, jeśli świadomie ukrywasz swój kraj pochodzenia lub inne istotne szczegóły o sobie. Nie oznacza to zakazu publikacji parodii lub satyry ani stosowania pseudonimów – należy tylko unikać treści, które mogą wywołać w czytelnikach fałszywe wrażenie co do Twojej tożsamości.

 6. Używanie więcej niż jednego konta
  Nie wolno tworzyć ani używać kolejnych kont z zamiarem obejścia naszych zasad lub ograniczeń nałożonych na konto. Jeśli na przykład inny użytkownik Cię zablokował, nie wolno Ci utworzyć kolejnego konta, które wykorzystasz w podobny sposób co poprzednie.

Dodatkowe warunki dotyczące Hangoutów na żywo

WAŻNE: ponosisz odpowiedzialność za wszystkie treści dołączane do zainicjowanego przez Ciebie Hangouta na żywo.

Odpowiadasz za zapewnienie, by cała treść otwartego przez Ciebie Hangouta na żywo była zgodna z niniejszą Umową. Dotyczy to także treści dostarczanych przez innych uczestników Hangouta. Wybieraj uczestników Hangouta z rozwagą. Jeśli zajdzie taka potrzeba, użyj funkcji blokowania, aby uniemożliwić określonym osobom dołączenie do Hangouta.

Google oferuje próbną wersję funkcji umożliwiającej nadawanie Hangoutów na żywo („Treść nadawana na żywo”) w usłudze YouTube. Treść nadawana na żywo będzie także rejestrowana i automatycznie przesyłana na Twoje konto YouTube po zakończeniu Hangouta w celu umożliwienia przeglądania jej w przyszłości („Treść zarchiwizowana”). Treść zarchiwizowana będzie dostępna od razu po zakończeniu transmitowania treści na żywo. Każda osoba, której udostępnisz Treść nadawaną na żywo, będzie również mogła wyświetlać Treść zarchiwizowaną.

Korzystając z Hangoutów na żywo (określanych jako „Usługa"), akceptujesz Warunki usług Google, Zasady dopuszczalnego użytkowania Hangouts i Hangouts Chat, w tym Warunki dodatkowe dotyczące zaproszeń na Hangouty, Hangoutów udostępnianych publicznie i Hangoutów na żywo, politykę prywatności, Warunki korzystania z usługi YouTube oraz niniejsze warunki dodatkowe (określane jako „Umowa”). Ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wymienionymi dokumentami, ponieważ stanowią one umowę między Tobą a firmą Google w zakresie korzystania przez Ciebie z Usługi.

Treść nadawana na żywo

Używając Usługi, przyznajesz firmie Google prawo i licencję do hostowania, umieszczania w pamięci podręcznej, przekierowywania, transmitowania, przechowywania, kopiowania, modyfikowania (w ograniczonym stopniu koniecznym do świadczenia Usługi i zapewnienia jej działania), emitowania, publicznego odtwarzania, przekazywania opinii publicznej, wyświetlania, ponownego formatowania, dzielenia na fragmenty, analizowania oraz innego wykorzystywania i udostępniania Treści nadawanej na żywo (obejmującej treści dostarczone przez Ciebie lub innych uczestników Hangouta, w tym nagrania dźwiękowe oraz wszelkie kompozycje w nich zawarte), a także do tworzenia na jej podstawie algorytmów na całym świecie. Uznajesz, że niniejsza licencja uprawnia Google do udostępniania takiej Treści nadawanej na żywo podmiotom, organizacjom i osobom trzecim, z którymi Google współpracuje w celu świadczenia dystrybuowanych usług, a także uprawniasz ją do używania takiej Treści nadawanej na żywo w związku ze świadczeniem tych usług. Oświadczasz i gwarantujesz firmie Google, że posiadasz wszystkie niezbędne prawa i upoważnienia do udzielenia tej licencji.

Odpowiadasz za uzyskanie: (i) wszelkich niezbędnych praw, licencji i zezwoleń, w tym bez ograniczeń za wniesienie wszelkich opłat dla artystów, wydawców, pisarzy, aktorów, producentów, wydawnictw muzycznych i wszelkich innych podmiotów, którym należą się tantiemy, za używanie przez firmę Google Treści nadawanej na żywo, (ii) licencji na publiczne wykonywanie, synchronizowanie, przekazywanie opinii publicznej i udostępnianie na całym świecie zarządzanych przez lokalne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub przez inny podmiot. Zgadzasz się przestrzegać obowiązującego prawa, zasad i regulacji w zakresie strumieniowego przesyłania na cały świat Treści nadawanej na żywo (w tym treści dostarczanych przez Ciebie lub dowolnego innego uczestnika Hangouta).

Treść zarchiwizowana

Automatyczne przesyłanie Treści zarchiwizowanej na Twoje konto YouTube podlega postanowieniom Warunków korzystania z usługi YouTube. Uznajesz, że Treść zarchiwizowana (w tym treść dostarczona przez Ciebie lub innych uczestników Hangouta) stanowi „Treść” przesłaną przez Ciebie do usługi YouTube w celach związanych z postanowieniami tych warunków korzystania z usługi. W zakresie, w jakim umożliwia Ci to posiadana przez Ciebie Licencja na materiały, Umowa usług hostowania treści lub Umowa dotycząca nagrań dźwiękowych i materiałów audiowizualnych uzyskana w ramach umowy z firmą Google w związku z YouTube („Umowy usługi YouTube”), zgadzasz się, że Treść zarchiwizowana stanowi „Treść dostawcy” zgodnie z Umowami usługi YouTube i podlega postanowieniom tych umów.

Treść zarchiwizowana musi być zgodna z Wytycznymi dla społeczności YouTube.

Dodatkowe warunki korzystania z funkcji połączeń telefonicznych

Korzystając z funkcji „Połączenia telefoniczne” w Hangouts (określanych jako „Usługa"), akceptujesz Warunki usług Google, Zasady dopuszczalnego użytkowania Hangouts i Hangouts Chat, Politykę prywatności Google oraz niniejsze warunki dodatkowe (określane zbiorczo jako „Warunki korzystania z usługi”). Ważne jest zapoznanie się ze wszystkimi wymienionymi dokumentami, ponieważ stanowią one umowę między Tobą a firmą Google w zakresie korzystania przez Ciebie z Usługi.

ID rozmówcy

Jeśli masz konto Google Voice połączone z numerem Google Voice, ten numer wyświetli się rozmówcy. Jeśli nie masz skonfigurowanego numeru Google Voice, rozmówca zobaczy zwykły numer lub słowo „nieznany”.

Połączenia alarmowe

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz fakt, że Usługa nie pozwala na nawiązywanie ani odbieranie połączeń alarmowych.

Prawa firmy Google

Google nie umożliwia nawiązywania połączeń ze wszystkimi numerami telefonów. Google może według własnego uznania zablokować obsługę niektórych numerów, między innymi określonych lokalizacji geograficznych, numerów specjalnych, usług telefonii satelitarnej oraz innych usług przekazywania połączeń.

Środki na połączenia

Wnosząc opłaty z góry, użytkownicy mogą kupować środki na połączenia dostępne do wykorzystania w Usłudze. Firma Google nie jest w żaden sposób zobowiązana do oferowania jakichkolwiek zwrotów kosztów zakupu takich środków. Naliczanie kosztu połączeń odbywa się co minutę. Opłacone z góry środki na połączenia są rozliczane w momencie zakupu.

O ile nie jest to sprzeczne z prawem, wszelkie środki na połączenia wychodzące tracą ważność po sześciu miesiącach od daty ostatniego użycia. Takich środków nie można przenosić.

Środków na połączenia można używać do nawiązywania połączeń przy użyciu Usługi lub Google Voice.

Ogólne

Połączenia są przekierowywane i obsługiwane przez różnych nadzorowanych i licencjonowanych partnerów. Usługa jest świadczona przez firmę Google Dialer, Inc. – spółkę zależną firmy Google Inc.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?