Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van de klassieke versie van Hangouts

Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring. Volg dit beleid als u Hangouts en Google Chat gebruikt. Omdat dit beleid van tijd tot tijd wordt aangepast, raden we u aan deze pagina af en toe opnieuw door te lezen. Raadpleeg ook de Servicevoorwaarden van Google voor meer informatie.

Spam en commercieel gebruik

Het is niet toegestaan spam, grote hoeveelheden reclameberichten of geautomatiseerde berichten of gesprekken te sturen of de overdracht hiervan mogelijk te maken. Spam omvat onder andere (maar is niet beperkt tot) de ongewenste of massale verzending van ongevraagde promotionele of commerciële content. Plaats geen gesprekken die in strijd zijn met wet- of regelgeving die ongevraagde telemarketing verbiedt (zoals het Bel-me-niet Register).

Meer informatie over hoe Google spam bestrijdt en hoe u gebruikers kunt blokkeren in Hangouts.

Fraude, phishing en andere misleidende praktijken

Gebruik Hangouts niet voor phishing. Onderneem geen pogingen om gevoelige gegevens, waaronder wachtwoorden, financiële gegevens en burgerservicenummers, te bemachtigen of te verzamelen. Gebruik Hangouts niet om andere gebruikers te bedriegen of te misleiden zodat ze informatie onder valse voorwendselen met u delen.

Doet u niet voor als iemand anders en geef geen verkeerde voorstelling van uzelf of de bron van een Hangouts-bericht of -gesprek.

Malware

Het is verboden malware, virussen, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, schadelijke code of andere zaken over te dragen die de goede werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Google en anderen kunnen schaden of verstoren.

Veiligheid voor kinderen

Gebruik Hangouts niet op een manier die kinderen uitbuit. Dit omvat beelden van seksueel misbruik van kinderen en alle content waarin kinderen op een seksuele manier worden afgebeeld. Google hanteert een zerotolerancebeleid op het gebied van dergelijke content. Als we kennis nemen van dergelijke content, doen we aangifte bij de betreffende autoriteiten, zoals wettelijk vereist. We kunnen ook disciplinaire maatregelen treffen, waaronder beëindiging van de Google-accounts van de betrokkenen.

Dit omvat ook kinderlokken. Dit betreft acties die erop zijn gericht een vertrouwensband met een kind op te bouwen als voorbereiding op seksueel misbruik, mensenhandel of andere uitbuiting.

Als u denkt dat een kind gevaar loopt, wordt misbruikt of uitgebuit of het slachtoffer is van mensenhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de plaatselijke politie.

Als u al aangifte heeft gedaan bij de politie en nog steeds hulp nodig heeft, of als u zich zorgen maakt dat een kind gevaar loopt op Hangouts, kunt u het gedrag melden aan Google. Vergeet niet dat u een persoon van wie u niet wilt dat hij of zij contact met u opneemt in Hangouts, altijd kunt blokkeren.

Intimidatie

Gebruik Hangouts niet om anderen lastig te vallen, te bedreigen of te intimideren. Spoor anderen niet aan zich met dergelijke activiteiten bezig te houden.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Verspreid zonder toestemming van de betrokkene geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie van iemand anders, zoals creditcardnummers, burgerservicenummers of accountwachtwoorden.

Illegale activiteiten

Gebruik Hangouts niet om illegale activiteiten te promoten, organiseren of hieraan deel te nemen.

Beleidshandhaving

Google kan accounts uitschakelen als wordt vastgesteld dat ze in strijd zijn met dit beleid. Als uw account is uitgeschakeld en u van mening bent dat dit onterecht is, volgt u de instructies op deze pagina.

 

Aanvullende voorwaarden voor Hangouts-uitnodigingen, openbaar gedeelde Hangouts en Hangouts On Air

Via de producten en services van Google voor sociale interactie kunnen mensen met verschillende achtergronden gesprekken starten, ervaringen uitwisselen, samenwerken aan projecten en nieuwe community's vormen. Ons beleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring met Hangouts. Zorg dat u dit beleid naleeft wanneer u:
 • Hangouts-uitnodigingen verzendt, of
 • deelneemt aan openbaar gedeelde Hangouts of Hangouts On Air.

We zijn sterk afhankelijk van gebruikersmeldingen over content die mogelijk in strijd is met ons beleid. Nadat we een melding over een potentiële beleidsschending hebben ontvangen, kunnen we de content onderzoeken en actie ondernemen, waaronder de toegang tot de content beperken, de content verwijderen, weigeren de content af te drukken en de toegang van een gebruiker tot Google-producten beperken of beëindigen. Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve of informatieve overwegingen, of wanneer het voor het publiek andere substantiële voordelen heeft om geen actie te ondernemen.

We passen dit beleid van tijd tot tijd aan. Kom hier dus regelmatig even kijken of er updates zijn.

 1. Aanzetten tot haat
  Onze producten bieden een platform voor vrije meningsuiting, maar aanzetten tot haat is niet toegestaan. Onder aanzetten tot haat valt content die geweld promoot of goedkeurt of tot doel heeft om tot haat aan te zetten tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

 2. Seksueel expliciet materiaal
  Verspreid geen materiaal dat seksueel expliciete of pornografische content bevat. Stuur geen verkeer door naar commerciële pornosites.

  Naturalistische afbeeldingen van naaktheid en afbeeldingen van naaktheid voor documentaire doeleinden (zoals een afbeelding van een baby die borstvoeding krijgt) zijn toegestaan, en ook afbeeldingen van naaktheid die een duidelijk educatief, wetenschappelijk of artistiek doel dienen.

  Uw Google-profielfoto mag geen content voor volwassenen of aanstootgevende content bevatten. Gebruik bijvoorbeeld geen foto die een close-up is van de billen of borsten van een persoon.

 3. Geweld 
  Het is niet de bedoeling om gewelddadige of bloederige content te delen die in de eerste plaats bedoeld is om schokkend of sensationeel te zijn of die een uiting is van zinloos geweld. Als u expliciete content post in het kader van nieuws, een documentaire, wetenschap of kunst, geef dan voldoende informatie zodat mensen begrijpen wat er aan de hand is. In sommige gevallen kan content zó gewelddadig of schokkend zijn dat we deze van onze platforms verwijderen, hoeveel context er ook wordt geboden. Tot slot: moedig anderen niet aan specifieke gewelddaden te plegen.

 4. Gereguleerde goederen en services
  Onze producten maken discussies over veel verschillende onderwerpen mogelijk, maar content waarin de verkoop van gereguleerde producten en services (zoals alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur) mogelijk wordt gemaakt, is niet toegestaan.

 5. Nabootsing van identiteit en verkeerde voorstelling
  Gebruik Hangouts niet om gebruikers te misleiden of in verwarring te brengen door de identiteit van een andere persoon na te bootsen, door ten onrechte de indruk te wekken dat u een vertegenwoordiger van een organisatie bent, of door uw eigen identiteit of primaire doelstelling te verbergen. Hieronder valt bijvoorbeeld het richten van content over politieke kwesties, maatschappelijke vraagstukken of zaken van openbaar belang op gebruikers in een ander land dan uw eigen land, terwijl u uw land van herkomst of andere belangrijke informatie over uzelf onjuist voorstelt of opzettelijk verbergt. Natuurlijk mag u parodieën of satire publiceren of een pseudoniem gebruiken, maar plaats geen content die lezers in verwarring kan brengen over uw ware identiteit.

 6. Gebruik van meerdere accounts
  U mag niet meerdere accounts maken of gebruiken om ons beleid of blokkeringen te omzeilen of anderszins beperkingen te negeren die zijn ingesteld voor uw account. Als u bijvoorbeeld bent geblokkeerd door een andere gebruiker, mag u niet een vervangend account maken dat voor vergelijkbare activiteiten wordt gebruikt.

Aanvullende voorwaarden voor Hangouts On Air

 

BELANGRIJK: U bent verantwoordelijk voor alle content in een Hangout On Air die u start.

U bent ervoor verantwoordelijk dat alle content in een door u gestarte Hangout on Air in overeenstemming is met deze overeenkomst, inclusief content die door andere deelnemers aan de Hangout wordt geleverd. Kies de deelnemers die u voor deze Hangout wilt uitnodigen zorgvuldig uit en gebruik zo nodig de blokkeerfunctie om te voorkomen dat iemand aan uw Hangout kan deelnemen.

Google biedt u een proefperiode aan voor een functie waarmee u Hangouts live kunt streamen (de 'Live content') via YouTube. De Live content wordt ook opgenomen en aan het eind van de Hangout automatisch geüpload naar uw YouTube-account voor latere weergave (de 'Gearchiveerde content'). De Gearchiveerde content vervangt de livestream direct, zodat iedereen met wie u de Live content heeft gedeeld, ook de Gearchiveerde content kan bekijken.

Door Hangouts On Air (de 'Service') te gebruiken, accepteert u en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van Google, het Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Hangouts en Google Chat, inclusief de aanvullende voorwaarden voor Hangouts-uitnodigingen, openbaar gedeelde Hangouts en Hangouts on Air, het Privacybeleid, de Servicevoorwaarden van YouTube en deze aanvullende voorwaarden (de 'Overeenkomst'). Het is van belang dat u deze documenten doorleest, want ze vormen een juridische overeenkomst tussen u en Google ten aanzien van uw gebruik van de Service. 

 

Live content

Door gebruik te maken van de Service verleent u Google het recht en de licentie om de Live content (waaronder content die u of een andere deelnemer aan de Hangout levert, inclusief de geluidsopnames en composities die hierin eventueel worden verwezenlijkt) wereldwijd te hosten, te cachen, te routen, door te sturen, op te slaan, te kopiëren, te wijzigen (in de beperkte mate die technisch noodzakelijk is om de Service uit te voeren en te laten functioneren), te streamen, openbaar uit te voeren, aan het publiek over te dragen, weer te geven, opnieuw in te delen, aan te halen, te analyseren, erop gebaseerde algoritmen te creëren of de Live content op andere wijze te exploiteren, te gebruiken en beschikbaar te stellen. U stemt ermee in dat deze licentie Google het recht geeft om dergelijke Live content beschikbaar te stellen aan andere bedrijven, organisaties of individuele personen met wie Google een relatie is aangegaan voor de levering van syndicatieservices en om dergelijke Live content te gebruiken in verband met de levering van die services. U bevestigt en garandeert Google dat u over alle rechten, bevoegdheden en toestemmingen beschikt om deze licentie toe te kennen.

U bent verantwoordelijk voor (i) het wereldwijd verkrijgen van alle noodzakelijke rechten, licenties, toestemmingen en vergunningen, inclusief en zonder enige beperking alle betalingen aan uitvoerende artiesten, muziekuitgevers, schrijvers, acteurs, producenten, platenlabels en alle overige deelhebbers aan royalty's als gevolg van het gebruik door Google van de Live content, en (ii) de openbare uitvoering, synchronisatie, communicatie aan het publiek en beschikbaarstelling van licenties, ongeacht of deze al dan niet worden beheerd door een lokale rechtenbeheerder. U stemt ermee in te voldoen aan alle toepasselijke mondiale wetgeving, regels en regelingen met betrekking tot het livestreamen van de Live content (inclusief content die door u of door een andere deelnemer aan de Hangout wordt geleverd).

Gearchiveerde content

Het automatisch uploaden van Gearchiveerde content naar uw YouTube-account valt onder de Servicevoorwaarden van YouTube en u gaat ermee akkoord dat de Gearchiveerde content (waaronder content die door u of andere deelnemers aan de Hangout wordt geleverd) 'Content' betreft die door u is verstuurd naar de YouTube-service volgens de doelstellingen van die servicevoorwaarden. Als u in verband met YouTube een bestaande Licentieovereenkomst, Serviceovereenkomst voor het hosten van content of Overeenkomst voor het opnemen van geluid of audiovisuele media met Google ('YouTube-overeenkomst') heeft, gaat u ermee akkoord dat de Gearchiveerde content 'Providercontent' in de zin van de YouTube-overeenkomst betreft en onder de voorwaarden van die overeenkomst valt.

De Gearchiveerde content moet voldoen aan de Communityrichtlijnen van YouTube.

Aanvullende voorwaarden voor de functie 'Telefoonnummer bellen'

Door de functie 'Telefoonnummer bellen' in Hangouts (de 'Service') te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met de Servicevoorwaarden van Google, het Beleid ten aanzien van acceptabel gebruik van Hangouts en Google Chat, het Privacybeleid van Google en deze aanvullende voorwaarden (gezamenlijk de 'Servicevoorwaarden'). Het is van belang dat u deze documenten doorleest, want ze vormen een juridische overeenkomst tussen u en Google ten aanzien van uw gebruik van de Service.

Beller-ID

Als u een gekoppeld Google Voice-account met een Google Voice-nummer heeft, wordt dit voor de ontvanger weergegeven als de beller-ID. Als u geen Google Voice-nummer heeft ingesteld, krijgt de persoon die u belt, een algemeen nummer of het woord 'onbekend' te zien.

Noodoproepen

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service geen noodoproepen kan uitvoeren of ontvangen.

Eigendomsrechten van Google

Google biedt niet voor alle telefoonnummers ondersteuning voor gesprekken of verbindingen. Niet-ondersteunde nummers omvatten, maar zijn niet beperkt tot, bepaalde geografische locaties, speciale servicenummers, satellietservices voor telefonie en andere doorschakelservices voor gesprekken. Dit wordt uitsluitend bepaald naar eigen goeddunken van Google.

Beltegoed

Gebruikers kunnen prepaid beltegoed kopen voor gebruik met de Service. Google is op geen enkele wijze verplicht tot terugbetaling van het aankoopbedrag van dergelijk beltegoed. Het gebruik van beltegoed wordt gefactureerd in stappen van één minuut. Prepaid beltegoed wordt gefactureerd op het moment van aankoop.

Behalve waar dat wettelijk verboden is, vervalt gekocht beltegoed voor uitgaande gesprekken zes maanden na de laatste gebruiksdatum. Dergelijk beltegoed is niet overdraagbaar.

Beltegoed kan worden gebruikt voor gesprekken die worden geplaatst via de Service en/of voor gesprekken die worden geplaatst via Google Voice.

Algemeen

Gesprekken worden gerouteerd via en mogelijk gemaakt door verschillende gereguleerde en gelicentieerde partners. De Service wordt geleverd door Google Dialer, Inc., een dochteronderneming van Google Inc.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?