Zásady přijatelného užívání služeb Hangouts a Hangouts Chat

Naše zásady jsou velmi důležité pro to, aby byli uživatelé s našimi službami spokojeni. Proto je při používání služeb Hangouts a Hangouts Chat (dále jen „Hangouts“) dodržujte. Tyto zásady se mohou měnit, proto vám doporučujeme jednou za čas je zkontrolovat. Další informace najdete také ve smluvních podmínkách Googlu.

Spam a využití k reklamním účelům

Neposílejte ani neumožňujte přeposílání spamu, velkého množství reklamních zpráv nebo automatizovaných zpráv nebo hovorů. Mezi spam patří (nejen) nevyžádané reklamní nebo komerční materiály a nevyžádané nebo hromadné žádosti. Neprovádějte hovory porušující zákony proti nevyžádaným marketingovým hovorům (tzv. zákony o netelefonování).

Přečtěte si další informace o tom, jak se Google snaží bojovat proti spamu a jak můžete v Hangouts zablokovat uživatele.

Podvody, phishing a další klamavé postupy

Nepoužívejte službu Hangouts k phishingu. Nepokoušejte se žádat o citlivá data nebo je shromažďovat, včetně (mimo jiné) hesel, finančních údajů a rodných čísel. Nepoužívejte Hangouts k tomu, abyste ostatní uživatele pod falešnou záminkou podvodně, uvedením v omyl nebo klamavě přiměli ke sdílení jejich informací.

Nepředstírejte identitu jiné osoby ani jinak nefalšujte vlastní totožnost či totožnost zdroje zpráv nebo hovorů Hangouts.

Malware

Nedovolujeme přenášení malwaru, virů, trojských koňů, poškozených souborů, destruktivního kódu ani čehokoli, co může poškodit sítě, servery nebo jinou infrastrukturu společnosti Google či jiných subjektů nebo narušovat jejich provoz.

Bezpečnost dětí

Nepoužívejte Hangouts žádným způsobem, který zneužívá děti. Sem patří obsah znázorňující sexuální zneužívání dětí a obsah, který děti zobrazuje sexuálním způsobem. U takového obsahu uplatňuje společnost Google nulovou toleranci. Pokud existenci takového obsahu zjistíme, nahlásíme ho příslušným úřadům, jak vyžaduje zákon. Můžeme také přijmout disciplinární opatření včetně zrušení účtů Google zapojených osob.

Patří sem i tzv. grooming, tedy akce, jejichž cílem je navázat s dítětem vztah a snížit jeho zábrany za účelem sexuálního či jiného zneužití nebo obchodování s dětmi.

Pokud se domníváte, že je dítě v nebezpečí nebo že dochází ke zneužívání dětí či obchodování s nimi, obraťte se okamžitě na policii.

Pokud jste situaci už nahlásili policii, ale stále potřebujete pomoc nebo se obáváte, že je dítě ve službě Hangouts předmětem groomingu, můžete toto chování nahlásit Googlu. Mějte také na paměti, že pokud nechcete, aby vás někdo v Hangouts kontaktoval, můžete ho kdykoli zablokovat.

Obtěžování

Nepoužívejte Hangouts k obtěžování nebo zastrašování ostatních ani k vyhrožování ostatním. Nenavádějte k takovému chování ostatní.

Osobní a důvěrné informace

Nešiřte osobní ani důvěrné údaje jiných lidí, například čísla platebních karet, rodná čísla nebo hesla k účtům, bez jejich souhlasu.

Nezákonné činnosti

Nepoužívejte Hangouts k podporování, organizování nebo provádění nezákonných aktivit.

Prosazování zásad

Účty, které tyto zásady poruší, mohou být společností Google deaktivovány. Pokud jste přesvědčeni, že váš účet byl deaktivován omylem, postupujte podle pokynů na této stránce.

Dodatečné podmínky pro pozvánky služby Hangouts, veřejně sdílené Hangouty a Hangouts On Air
Sociální služby společnosti Google a služby určené ke sdílení obsahu umožňují lidem z různých prostředí spolu komunikovat, sdílet zážitky, spolupracovat na projektech a vytvářet nové komunity. Naše zásady jsou velmi důležité pro to, aby byli uživatelé Hangouts s našimi službami spokojeni. Proto tyto zásady dodržujte, když:
 • posíláte pozvánky služby Hangouts,
 • se účastníte veřejně sdílených Hangoutů nebo Hangoutů On Air.

Při rozpoznávání obsahu, který by mohl porušovat naše zásady, se spoléháme hlavně na upozornění od uživatelů. Jakmile obdržíme upozornění na potenciální porušení zásad, můžeme daný případ posoudit a provést příslušné kroky, a to včetně omezení nebo zrušení přístupu k danému obsahu, odebrání obsahu, odmítnutí obsah vytisknout či omezení nebo zrušení přístupu uživatele ke službám Google. Při prosazování našich zásad můžeme udělovat výjimky v případě uměleckých, vzdělávacích nebo dokumentárních účelů nebo v případě, že tolerování obsahu bude mít pro veřejnost jiný významný přínos.

Tyto zásady občas upravujeme. Aktuální verzi najdete vždy tady.

 1. Projevy nenávisti
  V našich službách respektujeme svobodu projevu, ale nedovolujeme projevy nenávisti. Za projev nenávisti považujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist proti jednotlivci či skupině lidí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

 2. Sexuálně explicitní materiál
  Nešiřte sexuálně explicitní ani pornografický obsah. Nesměřujte provoz na komerční pornografické weby.

  Povolujeme naturalistická či dokumentární znázornění nahoty (například obrázek kojení dítěte) i znázornění nahoty, která slouží jasnému vzdělávacímu, vědeckému nebo uměleckému účelu.

  Vaše profilová fotka Google nesmí zobrazovat urážlivý obsah ani obsah pouze pro dospělé. Nepoužívejte například fotografie s detailem hýždí nebo poprsí.

 3. Násilí 
  Není v pořádku zveřejňovat násilný či krvavý obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný. Pokud sdílíte explicitní obsah ve zpravodajském, dokumentárním, vědeckém nebo uměleckém kontextu, vždy k němu poskytněte dostatek informací, abyste ho lidem pomohli pochopit. V některých případech může obsah být tak násilný či šokující, že žádné množství dodatečných informací nepomůže tomu, aby mohl zůstat v našich službách. V neposlední řadě nepodporujte ostatní v páchání konkrétních násilných činů.

 4. Zboží a služby podléhající regulaci
  Přestože jsou naše služby místem, kde se probírají mnohá témata, nedovolujeme obsah, který zprostředkovává prodej regulovaného zboží a služeb, jako jsou alkohol, hazard, léčiva a neschválené doplňky stravy, tabákové výrobky, pyrotechnika, zbraně a zdravotnické pomůcky a nástroje.

 5. Předstírání jiné identity a uvádění v omyl
  Nepoužívejte službu Hangouts se záměrem podvádět, klamat nebo mást uživatele vydáváním se za osobu nebo organizaci, kterou nereprezentujete, ani skrýváním vašeho vlastnictví nebo primárního účelu. To zahrnuje zaměřování obsahu o politice, společenských problémech nebo záležitostech veřejného zájmu na uživatele v jiné než vaší zemi, pokud nesprávně uvádíte nebo záměrně skrýváte svou zemi původu nebo jiné podstatné informace o vás. Netvrdíme, že nemůžete publikovat parodie, satiru nebo používat pseudonym – vyhýbejte se ale obsahu, který uživatele pravděpodobně uvede v omyl ohledně vaší skutečné identity.

 6. Používání více účtů
  Nevytvářejte a nepoužívejte více účtů, abyste se vyhnuli našim zásadám nebo obešli zablokování a omezení týkající se vašeho účtu. Pokud jste například byli zablokováni jiným uživatelem, nevytvářejte náhradní účet, který byste využívali k podobným aktivitám.

Dodatečné podmínky pro Hangouts on Air

DŮLEŽITÉ: Za veškerý obsah použitý v rámci Hangoutu On Air, který zahájíte, jste plně odpovědní.

Odpovídáte za to, že veškerý obsah použitý v Hangoutu On Air, který jste zahájili, splňuje podmínky této smlouvy, a to včetně obsahu poskytnutého jinými účastníky, kteří se k Hangoutu připojí. Pečlivě vybírejte účastníky, které chcete do tohoto Hangoutu pozvat, a v případě potřeby zabraňte jiným uživatelům v účasti na Hangoutu pomocí funkce zablokování.

Google vám nabízí zkušební verzi funkce, která umožňuje živé streamování Hangoutů (dále jen „živý obsah“) prostřednictvím služby YouTube. Živý obsah bude také zaznamenán a na konci Hangoutu automaticky nahrán do vašeho účtu YouTube pro další prohlížení („archivovaný obsah“). Archivovaný obsah ihned nahradí živý stream, takže každý, s kým jste živý obsah sdíleli, si bude moci přehrát také obsah archivovaný.

Použitím Hangouts On Air (dále jen „služba“) souhlasíte se smluvními podmínkami společnosti Google, zásadami přijatelného užívání služeb Hangouts a Hangouts Chat včetně dodatečných podmínek pro pozvánky služby Hangouts, veřejně sdílené Hangouty a Hangouts On Air, zásadami ochrany soukromí, smluvními podmínkami služby YouTube a také s těmito dodatečnými podmínkami (dále jen „smlouva“). Je velmi důležité, abyste si všechny dokumenty pečlivě přečetli, protože představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Google o používání této služby.

Živý obsah

Použitím této služby udělujete společnosti Google právo a licenci celosvětově hostovat, ukládat do mezipaměti, směrovat, přenášet, ukládat, kopírovat, upravovat (v omezeném rozsahu, který je potřebný k provozování služby), streamovat, veřejně provozovat, sdělovat veřejnosti, zobrazovat, měnit formát, citovat, analyzovat, používat k vytváření algoritmů a jiným způsobem využívat, používat a zveřejňovat živý obsah (který zahrnuje obsah poskytnutý vámi nebo kterýmkoli jiným účastníkem Hangoutu, včetně případně použitých zvukových nahrávek a skladeb). Souhlasíte s tím, že tato licence zahrnuje právo společnosti Google poskytnout tento živý obsah jiným společnostem, organizacím nebo jednotlivcům, s nimiž má společnost Google uzavřeny smluvní vztahy o poskytování syndikovaných služeb, a použít jej v souvislosti s poskytováním těchto služeb. Potvrzujete a zaručujete společnosti Google, že máte plnou způsobilost potřebnou pro udělení této licence.

Jste zodpovědní za celosvětové zajištění: (i) všech potřebných práv, licencí, souhlasů a zplnomocnění, včetně plateb nahrávajícím umělcům, hudebním vydavatelstvím, spisovatelům, hercům, režisérům/producentům, nahrávacím společnostem a všem ostatním účastníkům, kterým z použití živého obsahu společností Google vzniká nárok na honorář, a (ii) veřejné produkce, synchronizace, komunikace s veřejností, a zpřístupnění licencí, ať už jsou spravovány místním kolektivním správcem, nebo jiným způsobem. Souhlasíte s dodržováním všech příslušných právních předpisů, pravidel a předpisů platných kdekoli na světě, které se týkají streamování živého obsahu (včetně obsahu, který jste poskytli vy nebo kterýkoli jiný účastník Hangoutu).

Archivovaný obsah

Automatické nahrávání archivovaného obsahu do vašeho účtu YouTube podléhá smluvním podmínkám služby YouTube a souhlasíte, že archivovaný obsah (zahrnující obsah poskytnutý vámi nebo jinými účastníky Hangoutu) bude při odesílání do služby YouTube představovat „obsah“ ve smyslu podmínek použití této služby, které proto musí splňovat. V rozsahu vyplývajícím ze stávající licenční smlouvy na obsah, smlouvy na služby hostování obsahu nebo smlouvy na nahrávání zvuku a audiovizuálního obsahu se společností Google v souvislosti se službou YouTube („smlouvy YouTube") souhlasíte s tím, že archivovaný obsah bude představovat „obsah poskytovatele“ podle smluv YouTube a bude se řídit podmínkami těchto smluv.

Archivovaný obsah musí odpovídat pokynům pro komunitu YouTube.

Dodatečné smluvní podmínky pro funkci Volání na telefony

Použitím funkce Volání na telefony (dále jen „služba“) souhlasíte se smluvními podmínkami společnosti Google, zásadami přijatelného užívání služeb Hangouts a Hangouts Chat, zásadami ochrany soukromí společnosti Google a také s těmito dodatečnými smluvními podmínkami (dále jen „smlouva“). Je velmi důležité, abyste si všechny dokumenty pečlivě přečetli, protože představují právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností Google o používání této služby.

ID volajícího

Pokud máte ke službě připojen účet Google Voice s číslem Google Voice, bude se toto číslo příjemci hovoru zobrazovat jako ID volajícího. Pokud jste si číslo Google Voice nenastavili, bude se volanému zobrazovat generické číslo nebo slovo „neznámý“.

Tísňová volání

Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že ve službě není možné uskutečňovat ani přijímat tísňová volání.

Práva společnosti Google na duševní vlastnictví

Google neumožňuje hovory nebo spojení na všechna telefonní čísla. Neobsluhovaná čísla mohou podle výhradního uvážení společnosti Google být například čísla v určitých geografických oblastech, čísla zvláštních služeb, služeb satelitní telefonie a jiných služeb pro přesměrování hovorů.

Kredit pro volání

Uživatelé si mohou za účelem volání ve službě zakoupit předplacený kredit. Společnost Google není za žádných okolností povinna nabídnout vrácení peněz nebo náhradu za nákupní cenu takového zakoupeného kreditu. Využití minut je účtováno po celých minutách. Předplacený kredit je účtován v okamžiku nákupu.

S výjimkou případů zakázaných zákonem vyprší platnost veškerého kreditu pro odchozí volání, který zakoupíte, šest měsíců od data posledního použití a nelze jej převést.

Kredit je možné využít k volání pomocí služby anebo pomocí Google Voice.

Obecné

Hovory jsou směrovány a poskytovány prostřednictvím různých regulovaných a licencovaných partnerů. Služba je poskytována společností Google Dialer, Inc., dceřinou společností společnosti Google Inc.