Pravidlá pre obsah služby Skupiny Google

Služba Skupiny Google vám umožňuje vytvárať online fóra a skupiny založené na e‑mailoch, ktoré ponúkajú rozsiahle možnosti pre konverzácie komunít. Zároveň sa prostredníctvom nej môžete do fór a skupín aj zapájať. So službou Skupiny Google si môžete vytvoriť vlastné miesto na komunikáciu a spoluprácu, usporadúvanie schôdzok a udalostí alebo tu môžete nájsť ľudí s podobnými záujmami. Naše pravidlá zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu našich používateľov. Pri používaní našich produktov a služieb (ďalej len „Služby“) tieto pravidlá dodržujte. Po upozornení na možné porušenie pravidiel môžeme prípad posúdiť a náležite konať, pričom môžeme obmedziť alebo vypovedať prístup používateľa k našim Službám.

Hranice obsahu

Pravidlá obsahu zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní pozitívneho dojmu našich používateľov. Žiadame vás, aby ste tieto pokyny dodržiavali. Pravidlá pre obsah môžeme príležitostne zmeniť, preto túto stránku priebežne navštevujte. Pri uplatňovaní pravidiel nižšie môžeme poskytnúť výnimky s ohľadom na umelecký, vzdelávací, dokumentárny alebo vedecký význam obsahu, a tiež v prípade, že nepodniknutie príslušných krokov bude mať významný prínos pre verejnosť.

Obsah pre dospelých: V službe Skupiny Google povoľujeme obsah pre dospelých vrátane obrázkov alebo videí, ktoré obsahujú nahotu alebo sexuálnu aktivitu. Svoju skupinu však musíte v nastaveniach označiť „pre dospelých“. Existuje niekoľko výnimiek týkajúcich sa našich pravidiel obsahu pre dospelých:

  • Nepoužívajte službu Skupiny ako prostriedok na zarábanie peňazí na obsahu pre dospelých. Neuvádzajte napríklad vo svojich príspevkoch odkazy na komerčné pornografické webové stránky, aby ste zarobili peniaze.
  • Nepovoľujeme protizákonný sexuálny obsah ani sexuálny obsah bez súhlasu zúčastnených strán vrátane obrázkov, videí či textového obsahu, ktorý zobrazuje alebo podporuje znásilnenie, incest, zoofíliu či nekrofíliu.
  • Neuverejňujte ani nešírte fotky zachytávajúce nahotu v súkromí, explicitne sexuálne ani neexplicitne intímne a sexuálne fotky a videá bez súhlasu príslušnej osoby. Ak niekto uverejnil fotku alebo video, na ktorom je zaznamenaná vaša nahota v súkromí, alebo explicitne (prípadne neexplicitne) sexuálnu či intímnu fotku alebo video zachytávajúce vašu osobu, nahláste nám to na tejto stránke.

Bezpečnosť detí: Netolerujeme obsah znázorňujúci zneužívanie detí. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Snímky sexuálneho zneužívania detí: Zrušíme účty ktoréhokoľvek používateľa, o ktorom zistíme, že zverejňuje alebo distribuuje snímky sexuálneho zneužívania detí. Zároveň daného používateľa nahlásime orgánom činným v trestnom konaní.
  • Pedofília: Nepovoľujeme obsah ktorý podporuje alebo propaguje sexuálnu náklonnosť k deťom. Nevytvárajte napríklad skupiny ani neuverejňujte správy s galériami obrázkov detí, pri ktorých by mala kolekcia obrázkov alebo sprievodný text sexuálny podtext.

Nenávistný prejav: Chceme, aby ste službu Skupiny Google používali na vyjadrenie svojho názoru, aj keď môže byť kontroverzný. Neprekračujte však hranicu slušnosti tým, že budete zverejňovať nenávistný prejav. Myslíme tým obsah, ktorý propaguje nenávisť alebo násilie voči skupinám ľudí na základe rasy, etnickej príslušnosti, národnosti, náboženstva, zdravotného postihnutia, pohlavia, veku, statusu veterána alebo sexuálnej orientácie či rodovej identity. Vo svojich príspevkoch nesmiete napríklad vyjadrovať, že príslušníci rasy X sú kriminálnici, ani nesmiete obhajovať násilie voči stúpencom náboženstva Y.

Hrubosť: Neuverejňujte obsah len preto, aby ste šokovali alebo niečo explicitne znázornili. Kolekcie detailných záberov poranení spôsobených strelnou zbraňou alebo miesta nešťastia bez ďalšieho kontextu alebo komentára by napríklad znamenali porušenie týchto pravidiel.

Násilie: Nevyhrážajte sa iným používateľom vo svojej skupine ani vo svojich správach. Neuverejňujte napríklad príspevky, v ktorých sa vyhrážate smrťou inej osobe alebo skupine osôb, ani obsah, ktorý nabáda čitateľov k uskutočneniu násilného činu voči inej osobe alebo skupine osôb.

Násilné organizácie a hnutia: Známe násilné mimovládne organizácie a hnutia nesmú používať túto službu na žiadny účel. Nešírte obsah, ktorý sprostredkúva alebo propaguje aktivity týchto skupín. Medzi takéto aktivity patrí napríklad nábor, koordinácia na internete alebo offline aktivity, zdieľanie manuálov či iných materiálov, ktoré môžu niekomu uškodiť, propagácia ideológií násilných mimovládnych organizácií, propagácia teroristických činov, podnecovanie násilia alebo oslavovanie útokov zo strany násilných mimovládnych organizácií. V závislosti od obsahu môžeme zároveň podniknúť náležité kroky proti používateľovi. Obsah súvisiaci s násilnými mimovládnymi organizáciami môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ľuďom pomôžu tento kontext pochopiť.

Obťažovanie: Neobťažujte ani nešikanujte ostatných. Každý, kto používa službu Skupiny Google na obťažovanie alebo šikanovanie, môže mať natrvalo zakázané používanie daných webových stránok alebo príslušný urážlivý obsah môže byť odstránený. Obťažovanie online je tiež nezákonné na mnohých miestach a môže mať vážne dôsledky aj offline.

Autorské práva: Súčasťou našich pravidiel je reagovať na jasné upozornenia na údajné porušenie autorských práv. Ďalšie informácie o našich postupoch týkajúcich sa autorských práv Neposkytujte ani odkazy na webové stránky, na ktorých si môžu čitatelia neautorizovane stiahnuť obsah iných ľudí.

Osobné a dôverné informácie: Zverejnenie osobných a dôverných informácií inej osoby nie je v poriadku. Neuverejňujte napríklad čísla kreditných kariet, rodné čísla, neverejné telefónne čísla ani čísla vodičských preukazov iných osôb. Majte tiež na pamäti, že v rámci našich pravidiel sa vo väčšine prípadov informácie, ktoré sú už dostupné inde na internete alebo vo verejných zdrojoch, nepovažujú za súkromné ani dôverné.

Odcudzenie a predstieranie identity: Neodcudzujte identitu inej osoby či organizácie ani nepredstierajte, že ste niekto iný. Zahŕňa to odcudzenie identity osoby alebo organizácií, ktoré nezastupujete, poskytovanie zavádzajúcich informácií o totožnosti, kvalifikácii, vlastníctve, účele, výrobkoch, službách alebo firme používateľa či webu, prípadne nepravdivé naznačovanie vzťahu k inej osobe alebo organizácii, respektíve podporu od nich. Zahŕňa to tiež obsah alebo účty predstierajúce identitu alebo zamlčujúce svoje vlastníctvo či hlavný účel, ktorým je napríklad predstieranie identity alebo zámerné zamlčovanie svojej krajiny pôvodu či iných podstatných podrobných údajov o svojej osobe pri adresovaní obsahu o politických a spoločenských záležitostiach či verejných záležitostiach používateľom v krajine, ktorá je iná ako vaša. Paródia, satira, pseudonymy či prezývky sú povolené, ak nepoužijete obsah, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že by mohol zavádzať vaše publikum v súvislosti s vašou skutočnou identitou.

Zavádzajúci obsah: Nedistribuujte obsah, ktorý používateľov podvádza, zavádza alebo mätie. Ide o:

Zavádzajúci obsah súvisiaci s občianskymi a demokratickými procesmi: obsah, ktorý je preukázateľne nepravdivý a mohol by významne narušiť účasť na občianskych alebo demokratických procesoch alebo dôveru v ne. Zahŕňa informácie o postupoch pri verejnom hlasovaní, vhodnosti politického kandidáta na základe veku alebo miesta narodenia, výsledkoch volieb alebo účasti na sčítaní obyvateľstva, ktoré odporujú oficiálnym vládnym záznamom. Patria sem aj nepravdivé tvrdenia o smrti politického predstaviteľa alebo vládneho činiteľa, jeho účasti pri nehode či o tom, že náhle vážne ochorel.

Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých konšpiračných teórií: ide o obsah propagujúci alebo uznávajúci názor, že jednotlivci alebo skupiny systematicky konajú tak, aby škodili širokej verejnosti. Tento obsah je v rozpore s reálnymi dôkazmi a už vyvolal násilie, prípadne k nemu navádza.

Zavádzajúci obsah týkajúci sa škodlivých zdravotníckych praktík: ide o zavádzajúci zdravotný alebo medicínsky obsah propagujúci praktiky, ktoré môžu spôsobiť vážnu fyzickú alebo psychickú ujmu jednotlivcom, prípadne vážne ohroziť verejné zdravie, ako aj obsah, ktorý k takýmto praktikám nabáda ostatných.

Zmanipulované médiá: ide o médiá, ktoré boli technicky zmanipulované alebo upravené tak, aby zavádzali používateľov, takže môžu predstavovať vysoké riziko vážnej ujmy.

Zavádzajúci obsah môže byť povolený vo vzdelávacom, dokumentárnom, vedeckom alebo umeleckom kontexte, ale nezabudnite poskytnúť dostatok informácií, ktoré ho ľuďom pomôžu pochopiť. V niektorých prípadoch nebude stačiť žiadny kontext na to, aby sme tento obsah ponechali na našich platformách.

Nezákonná činnosť: Nepoužívajte službu Skupiny na nezákonné činnosti ani ich prostredníctvom nej nepropagujte. Neuverejňujte napríklad príspevky, v ktorých budete nabádať ľudí na šoférovanie pod vplyvom alkoholu. Taktiež nepoužívajte službu Skupiny na predaj alebo propagáciu regulovaných a nelegálnych drog. V opačnom prípade môžeme takýto obsah odstrániť. Vo vážnych prípadoch (napríklad v prípade zneužívania detí) vás nahlásime príslušným orgánom.

Spam: Spam môže mať v službe Skupiny viacero podôb a všetky z nich môžu viesť k odstráneniu vášho účtu alebo skupiny. Niektoré prípady spamu zahŕňajú vytváranie skupín, ktoré slúžia nato, aby smerovali návštevnosť na vaše webové stránky alebo zlepšili pozíciu vašich webových stránok pri automatickom vyhľadávaní. Patrí sem aj uverejňovanie odpovedí na správy iných ľudí len preto, aby ste propagovali svoje webové stránky alebo službu, alebo používanie existujúceho obsahu z iných zdrojov s úmyslom zarobiť peniaze alebo mať iný osobný zisk.

Malvér a vírusy: Nevytvárajte skupiny, ktoré prenášajú vírusy, otvárajú kontextové okná, pokúšajú sa nainštalovať softvér bez súhlasu čitateľa alebo iným spôsobom ovplyvňujú čitateľa používaním škodlivých kódov. V službe Skupiny Google je to prísne zakázané.

Regulovaný tovar a služby: Nepoužívajte službu Skupiny na predaj ani uľahčenie predaja regulovaného tovaru a služieb, ako sú napríklad lieky a neschválené výživové doplnky, alkohol, hazard, tabak, ohňostroje, zbrane alebo zdravotnícke či lekárske zariadenia. Diskusia o takomto tovare a službách je však dovolená.

Presadzovanie pravidiel pre obsah služby Skupiny Google

Ak objavíte skupinu alebo správu, o ktorej sa domnievate, že porušuje naše pravidlá pre obsah, nahláste nám to pomocou možnosti Nahlásiť zneužitie. Ďalšie informácie o nahlasovaní nájdete tu.

Náš tím tieto nahlásenia porušenia pravidiel preveruje. Ak obsah naše pravidlá neporušuje, nepodnikneme žiadne kroky. Ak zistíme, že obsah porušuje naše pravidlá, v závislosti od závažnosti porušenia podnikneme minimálne jeden z nasledujúcich krokov:

  • Odstránime nevhodný obsah.
  • Autorovi zakážeme prístup k účtu Google.
  • Používateľa nahlásime orgánom činným v trestnom konaní.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka