Patakaran sa content ng Google Groups

Pinapahintulutan ka ng Google Groups na gumawa at makilahok sa mga online na forum at email-based na grupong may mayamang karanasan sa mga pangkomunidad na pag-uusap. Sa pamamagitan ng Google Groups, makakapag-set up ka ng sarili mong lugar para makipag-usap at makipag-collaborate, makapag-ayos ng mga pulong at event, o makahanap ng mga taong may mga katulad na interes. Mahalaga ang tungkulin ng aming mga patakaran sa pagpapanatili ng positibong karanasan para sa aming mga user. Sundin ang mga patakarang ito kapag ginagamit ang aming mga produkto at serbisyo ("Mga Serbisyo"). Kapag naabisuhan kami tungkol sa isang potensyal na paglabag sa patakaran, puwede namin itong suriin at aksyunan, kabilang ang paglilimita o pagwawakas sa access ng user sa aming Mga Serbisyo.

Mga Hangganan ng Content

Mahalaga ang ginagampanang papel ng aming mga patakaran sa content para makapagpanatili ng isang positibong karanasan para sa iyo, ang aming user. Pakigalang ang mga alituntuning ito. Paminsan-minsan, puwede naming baguhin ang aming mga patakaran sa content kaya pakibalikan ito. Pakitandaan ding sa pagpapatupad sa mga patakaran sa ibaba, puwede kaming gumawa ng mga pagbubukod batay sa mga pansining, pang-edukasyon, pandokumentaryo, o pang-agham na pagsasaalang-alang o kapag may iba pang mahahalagang pakinabang sa publiko ang hindi pag-aksyon sa content.

Pang-adult na Content: Pinapayagan namin ang pang-adult na content sa Google Groups, kabilang ang mga larawan o video na may kahubaran o sekswal na aktibidad. Pero kailangan mong markahan bilang 'pang-adult' ang iyong mga setting. May ilang pagbubukod sa aming patakaran sa pang-adult na content:

  • Huwag gamitin ang Groups para kumita mula sa pang-adult na content. Halimbawa, huwag mag-link sa mga komersyal na website ng pornograpiya para pagkakitaan ang iyong mga post.
  • Hindi namin pinapayagan ang sekswal na content na walang pahintulot o ilegal, kabilang ang larawan, video, o text na content na nagpapakita o nanghihikayat ng panggagahasa, pakikipagtalik sa kamag-anak, pakikipagtalik sa hayop, o pakikipagtalik sa patay.
  • Huwag mag-post o magpamahagi ng mga pribadong hubad, tahasang sekswal, o hindi tahasang napakapersonal at sekswal na larawan o video nang wala ang pahintulot ng kinunan. Kung may nag-post ng pribadong hubad, tahasang sekswal, o hindi tahasang napakapersonal at sekswal na larawan o video mo, pakiulat ito sa amin dito.

Kaligtasan ng bata: May patakaran kaming zero-tolerance sa content na nananamantala sa mga bata. Kasama sa ilang halimbawa nito ang:

  • Koleksyon ng imahe ng pang-aabusong sekswal sa kabataan: Wawakasan namin ang mga account ng sinumang user na malalaman naming nagpa-publish o namamahagi ng koleksyon ng imahe ng pang-aabusong sekswal sa kabataan. Iuulat din namin ang user na iyon sa awtoridad.
  • Pedophilia: Hindi namin pinapahintulutan ang content na humihimok o nagsusulong ng sekswal na pagkagusto sa mga bata. Halimbawa, huwag gumawa ng mga pangkat o mag-post ng mga mensaheng may mga gallery ng mga larawan ng mga bata kung saan may sekswal na ipinapahiwatig ang koleksyon ng mga larawan o ang text na kasama ng mga larawan.

Mapoot na Salita: Gusto naming gamitin mo ang Google Groups para maihayag ang iyong mga opinyon, kahit na ang mga pinakakontrobersyal. Pero huwag itong abusuhin sa pamamagitan ng pag-publish ng mapoot na salita. Ang tinutukoy namin dito ay ang content na nagpo-promote ng poot o karahasan laban sa mga pangkat batay sa lahi, etnisidad, nasyonalidad, relihiyon, kapansanan, kasarian, edad, pagiging beterano, o sekswal na oryentasyon/pagkakakilanlan ng kasarian. Halimbawa, huwag magsulat ng post na nagsasabing kriminal ang mga tao mula sa Lahing X o kaya ay post na nagsusulong ng karahasan laban sa mga tagasunod ng Relihiyong Y.

Magaspang na Content: Huwag mag-post ng content na kahindik-hindik o graphic. Halimbawa, labag sa patakarang ito ang mga koleksyon ng mga naka-close up na larawan ng mga tama ng bala o aksidente nang walang karagdagang konteksto o komento.

Karahasan: Huwag pagbantaan ang ibang tao sa iyong pangkat o mga mensahe. Halimbawa, huwag mag-post ng mga death threat laban sa isang tao o pangkat ng mga tao at huwag mag-post ng content na naghihikayat sa iyong mga mambabasa na gumawa ng karahasan laban sa isang tao o pangkat ng mga tao.

Mga Marahas na Organisasyon at Kilusan: Ang mga alam na marahas na organisasyon at kilusang hindi sa estado ay hindi pinapahintulutang gumamit ng produktong ito para sa anumang layunin. Huwag magpamahagi ng content na nagbibigay-daan o nagpo-promote sa mga aktibidad ng mga grupong ito, tulad ng pag-recruit,  pag-oorganisa ng mga online o offline na aktibidad, pagbabahagi ng mga manual o iba pang materyal na posibleng magbigay-daan sa pinsala, pag-promote sa mga ideyolohiya ng mga marahas na organisasyong hindi sa estado, pag-promote ng mga gawain ng terorismo, pag-uudyok ng karahasan, o pagbubunyi ng mga pag-atake ng mga marahas na organisasyong hindi sa estado. Depende sa content, posible rin kaming gumawa ng pagkilos laban sa user. Posibleng payagan ang content na nauugnay sa mga marahas na organisasyong hindi sa estado sa konteksto ng edukasyon, dokumentaryo, agham, o sining, pero pakitandaang magbigay ng sapat na impormasyon para tulungan ang mga tao na maunawaan ang konteksto.

Panliligalig: Huwag manligalig o manakot ng iba. Maaaring ipatanggal ang content ng sinumang gumagamit ng Google Groups para manligalig o manakot o puwede siyang i-ban nang tuluyan sa site. Ilegal din ang online na panliligalig sa maraming lugar at posibleng may mabibigat itong kahihinatnan offline.

Copyright: Patakaran naming sagutin ang malilinaw na abiso tungkol sa pinaghihinalaang paglabag sa copyright. Mababasa rito ang higit pang impormasyon tungkol sa aming mga proseso sa copyright. Huwag ding magbigay ng mga link sa mga site kung saan makakapag-download ang iyong mga mambabasa ng content ng iba nang walang pahintulot.

Personal at kumpidensyal na impormasyon: Hindi tama ang pag-publish ng personal at kumpidensyal na impormasyon ng iba. Halimbawa, huwag mag-post ng mga numero ng credit card, mga numero ng Social Security, mga hindi nakalistang numero ng telepono, at mga numero ng lisensya sa pagmamaneho ng iba. Pakitandaan ding sa karamihan ng pagkakataon, hindi itinuturing na pribado o kumpidensyal sa ilalim ng aming mga patakaran ang impormasyong available na sa ibang lugar sa Internet o sa mga pampublikong talaan.

Pagpapanggap at misrepresentasyon ng pagkakakilanlan: Huwag magpanggap na ibang tao o organisasyon o magsinungaling tungkol sa sarili. Kasama rito ang pagpapanggap bilang sinumang tao o organisasyong hindi mo kinakatawan; pagbibigay ng mapanlinlang na impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan, mga kwalipikasyon, pagmamay-ari, layunin, mga produkto, mga serbisyo, o negosyo ng isang user/site; o maling pagpapahiwatig ng affiliation, o pag-endorso ng, isa pang indibidwal o organisayon. Kasama rin dito ang content o mga account na nagsisinungaling tungkol sa o itinatago ang kanilang pagmamay-ari o pangunahing layunin gaya ng pagsisinungaling tungkol sa o sadyang pagtatago ng iyong pinagmulang bansa o iba pang mahahalagang detalye tungkol sa sarili mo kapag nagdidirekta ng content tungkol sa pulitika, mga isyung panlipunan, o mga pampublikong usapin sa mga user na nasa ibang bansa. Pinapayagan namin ang parody, satire, at paggamit ng mga pseudonym o pen name—iwasan lang ang content na malamang na makapanlinlang ng iyong audience tungkol sa totoong pagkakakilanlan mo.

Mapanlinlang na content: Huwag mamahagi ng content na nanloloko, nanlilinlang, o nanlilito ng mga user. Kabilang dito ang:

Mapanlinlang na content kaugnay ng mga prosesong sibiko at demokratiko: content na mapapatunayang peke at posibleng makasira nang husto sa paglahok o pagtitiwala sa mga prosesong sibiko at demokratiko. Kasama rito ang impormasyon tungkol sa mga pamamaraan ng pagboto ng publiko, pagiging kwalipikado ng kandidato sa politika batay sa edad/lugar ng kapanganakan, mga resulta ng eleksyon, o paglahok sa census na sumasalungat sa mga opisyal na tala ng pamahalaan. Kasama rin dito ang mga hindi tamang pahayag na nagsasabing namatay, naaksidente, o nakakaranas ng biglaang malubhang sakit ang isang politiko o opisyal ng pamahalaan.

Nakakapanlinlang na content kaugnay ng mga mapaminsalang haka-haka: content na nagsusulong ng o ginagawang kapani-paniwala ang mga paniniwalang may mga indibidwal o grupong sistematikong nagsasagawa ng mga pagkilos na nagdudulot ng malawakang pinsala. Ang content na ito ay pinabubulaanan ng matibay na ebidensya at nagresulta na sa o nag-uudyok ng karahasan.

Mapanlinlang na content kaugnay ng mga mapaminsalang gawi sa kalusugan: mapanlinlang na pangkalusugan o medikal na content na nagsusulong o nanghihikayat sa ibang tao na sumali sa mga gawing posibleng humantong sa malubhang pisikal o emosyonal na pinsala sa mga indibidwal, o malubhang pinsala sa pampublikong kalusugan.

Minanipulang media: media na teknikal na minanipula o dinoktor sa paraang nakakapanlinlang ng mga user at posibleng magdulot ng seryosong panganib.

Posibleng payagan ang mapanlinlang na content sa konteksto ng edukasyon, dokumentaryo, agham, o sining, pero pakitandaang magbigay ng sapat na impormasyon para tulungan ang mga taong maunawaan ang kontekstong ito. Sa ilang sitwasyon, hindi papayagang manatili ang content na ito sa aming mga platform sa anumang konteksto.

Mga ilegal na aktibidad: Huwag gamitin ang Groups para magsagawa ng mga ilegal na aktibidad o para magsulong ng mga mapanganib at ilegal na aktibidad. Halimbawa, huwag gumawa ng post para himukin ang mga taong magmaneho nang nakainom. Huwag ding gamitin ang Groups para magbenta o mag-promote ng mga pinaghihigpitan o ilegal na droga. Kung hindi, maaari naming i-delete ang iyong content. Isa pa, sa matitinding kaso gaya ng mga kasong kinasasangkutan ng pang-aabuso sa mga bata, iuulat ka namin sa mga naaangkop na awtoridad.

Spam: May iba't ibang uri ng spam sa Groups, at ang lahat ng ito ay maaaring maging dahilan para i-delete ang iyong account o pangkat. Kabilang sa ilang halimbawa ang paggawa ng mga pangkat para humimok ng trapiko sa iyong site o iangat ito sa mga listing sa paghahanap, pag-post ng mga tugon sa mga mensahe ng iba para lang i-promote ang site o produkto mo, at pag-scrape ng dati nang content mula sa ibang source para lang kumita o para sa iba pang personal na kapakinabangan.

Mga malware at virus: Huwag gumawa ng mga pangkat na nagpapadala ng mga virus, nagdudulot ng mga pop-up, sumusubok na mag-install ng software nang walang pahintulot ng mambabasa, o kaya ay nakakaapekto sa mga mambabasa dahil sa mapanirang code. Mahigpit itong ipinagbabawal sa Google Groups.

Mga Pinaghihigpitang Produkto at Serbisyo: Huwag gamitin ang Groups para magbenta o mangasiwa ng bentahan ng mga pinaghihigpitang produkto at serbisyo, gaya ng mga alak, pagsusugal, pharmaceutical at hindi aprubadong supplement, tabako, paputok, armas, o medikal/pangkalusugang device. Gayunpaman, pinapayagan ang pagtalakay sa mga naturang produkto at serbisyo.

Pagpapatupad sa Parakaran sa Content ng Google Groups

Kung may nakita kang grupo o mensaheng sa tingin mo ay lumalabag sa aming mga patakaran sa content, pakiulat ito sa amin gamit ang opsyong 'Mag-ulat ng Pang-aabuso.' Makikita mo rito ang higit pang impormasyon tungkol sa pag-uulat.

Nire-review ng aming team ang mga flag na ito para sa mga paglabag sa patakaran. Kung hindi lumalabag ang content sa aming mga patakaran, wala kaming gagawing anumang aksyon. Kung nalaman naming lumalabag ang content sa aming mga patakaran, isasagawa namin ang isa o higit pa sa mga sumusunod na aksyon depende sa kung gaano kalala ang paglabag:

  • I-delete ang lumalabag na content
  • I-disable ang access ng may-akda sa kanyang Google account
  • Iulat ang user sa awtoridad
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
50
false
false