Nastavenie toho, kto môže vidieť, uverejňovať a moderovať príspevky

Ak ste sa prihlásili pomocou pracovného alebo školského účtu, môžu sa vám zobraziť iné možnosti. Viac sa dozviete od svojho správcu.

Nastavenia povolení rozhodujú o tom, kto môže uverejňovať príspevky a pozrieť si a moderovať obsah v Skupinách Google. Povolenia tiež určujú, kto môže spravovať členov a ďalšie nastavenia skupiny.

Otvoriť všetko   |   Zavrieť všetko

Predvolené roly

Vlastník

Členovia s rolou Vlastník majú tieto povolenia:

 • odosielanie správ skupine,
 • pridávanie alebo odoberanie členov skupiny vrátane vlastníkov,
 • zmena roly člena (napríklad z člena na vlastníka),
 • zmena nastavení skupiny,
 • odstránenie skupiny,
 • export členstiev a správ skupiny.

Rolu Vlastník môžete priradiť ľubovoľnému členovi skupiny. Skupina však nemôže mať rolu Vlastník pre inú skupinu.

Odporúčané

Členovia s rolou Vlastník majú najväčšiu kontrolu nad skupinou, preto odporúčame mať čo najmenší počet vlastníkov.

Správca

Správcovia môžu predvolene robiť všetko, čo môžu robiť vlastníci, no nemôžu:

 • odstrániť skupinu,
 • nastaviť iného člena ako vlastníka,
 • zmeniť rolu vlastníka na správcu alebo člena.

Vlastníci skupiny môžu nastaviť ľubovoľné povolenie tak, aby sa vzťahovalo len na vlastníkov, čím viac obmedzia možnosti správcov. Správcovia však môžu kedykoľvek sami upraviť nastavenia skupiny.

Skupina nemôže byť správcom inej skupiny.

Člen
Každý v skupine má rolu Člen. Všetky povolenia nastavené pre rolu Člen sa automaticky udelia aj správcom a vlastníkom.

Zobrazenie alebo zmena povolení pre roly

Povolenia môžete zobraziť jednotlivo a prideliť danému povoleniu rolu. Toto povolenie môžete poskytnúť aj všetkým na internete, dokonca aj keď nie sú členmi skupiny.

Nastavenia povolení sú označené posuvným pruhom, pod ktorým sú uvedené vhodné skupiny používateľov.

V predchádzajúcej verzii Skupín ste mali možnosť vylúčiť podskupinu členov skupiny. Mohli ste napríklad vybrať členov skupiny pre určité povolenie, ale vylúčiť správcov skupiny. Možnosť nastaviť vylúčenia už neexistuje. Ak ste nastavili vylúčenie v predchádzajúcej verzii Skupín, vylúčenie zostane platné aj v novej verzii. Zobrazí sa ako biely kruh nad názvom skupiny používateľov na posúvači daného povolenia. Ak však v povolení vykonáte zmeny, vylúčenie zmizne a nebudete sa môcť k nemu vrátiť.

Táto úloha si vyžaduje povolenie Kto môže spravovať členov.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny.
 4. Vpravo hore vedľa položky Rozšírené kliknite na Zapnúť "".
 5. Pri každom nastavení vyberte, ktorí používatelia získajú dané povolenie:
  • V prípade predvolených rolí, celej organizácie a každého na internete posuňte posúvač na správnu rolu.
  • V prípade vlastných rolí kliknite na zoznam vedľa posúvača and then vyberte rolu.
   Výber vlastnej roly priradí povolenie každému, kto má buď priradenú túto vlastnú rolu, alebo predvolenú rolu, ktorú ste vybrali prostredníctvom posúvača.
   Niektoré povolenia nie je možné priradiť vlastným rolám.
  Referencia k nastaveniam povolení
 6. Kliknite na Uložiť zmeny.

Referencia k nastaveniam povolení

Názov sekcie
a nastavenie povolení
Popis

Všeobecné

 • Kto si môže zobraziť konverzácie
Používatelia si môžu zobraziť konverzácie v Skupinách, ak sú konverzácie povolené
 • Kto môže uverejňovať príspevky
Používatelia môžu začínať skupinové konverzácie a zúčastňovať sa na nich
 • Kto si môže zobraziť členov
Používatelia si môžu zobraziť zoznam členov skupiny

Ochrana súkromia členov

 • Kto môže kontaktovať vlastníkov skupiny
Ovláda, kto môže odosielať správy vlastníkom skupiny
 • Kto si môže zobraziť e‑mailové adresy členov
Ovláda, kto si môže pozrieť e‑mailové adresy členov

Pravidlá uverejňovania

 • Kto môže autorom súkromne odpovedať
Ovláda, kto môže autorom súkromne odosielať e‑maily
 • Kto môže prikladať súbory
Ovláda, kto môže uverejňovať správy s prílohami
 • Kto môže moderovať obsah
Zahŕňa to schvaľovanie, odstraňovanie a uzamykanie správ a konverzácií
 • Kto môže moderovať metadáta
Zahŕňa to kategorizáciu obsahu a všetky funkcie spoločnej doručenej pošty
 • Kto môže uverejňovať príspevky ako skupina
Zahŕňa to odosielanie správ z e‑mailovej adresy skupiny

Moderovanie členov

 • Kto môže spravovať členov
Ovláda, kto môže pridávať a odoberať členov skupiny
 • Kto môže upravovať vlastné roly
Nastavte, kto môže vytvárať, odstraňovať a aktualizovať názvy a popisy vlastných rolí

Vytvorenie alebo úprava vlastnej roly

Ak chcete rolu, ktorá sa líši od predvolených rolí, môžete vytvoriť vlastnú. Členovia, ktorí majú povolenie Kto môže upravovať vlastné roly, môžu tiež vytvárať a odstraňovať vlastné roly. Niektoré povolenia možno udeliť len vlastníkom, správcom a členom. Nemožno ich udeliť vlastným rolám.

Ak chcete priradiť povolenia vlastným rolám, pozrite si článok Zobrazenie alebo zmena povolení pre roly.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Moderovanie členov.
 4. V sekcii Vlastné roly kliknite na Vytvoriť vlastnú rolu.
 5. Zadajte názov a popis novej roly.
  Dajte jej názov, ktorý budete môcť verejne zdieľať a ktorý bude v jednotnom čísle (napríklad Prispievateľ, nie Prispievatelia).
 6. Kliknite na Vytvoriť rolu.
 7. Ak chcete upraviť názov alebo popis roly:
  1. V sekcii Vlastné roly vedľa názvu roly kliknite na Upraviť "".
  2. Zadajte nový názov alebo popis.
  3. Kliknite na Uložiť zmeny.

Zmena rolí pre jednotlivých členov

Predvolené roly
 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Členovia.
 4. Ak chcete zmeniť rolu jedného člena: Umiestnite kurzor myši na člena a v stĺpci Rola vyberte rolu.
 5. Ak chcete priradiť tú istú rolu viacerým členom:
  1. Umiestnite kurzor myši na každého člena, ktorého nastavenia chcete zmeniť, a začiarknite políčko vedľa jeho mena.
  2. Nad zoznamom vpravo kliknite na Zmeniť rolu "".
  3. Vyberte novú rolu.
Vlastné roly

Ak máte povolenie Kto môže spravovať členov, môžete priradiť alebo odobrať členom skupiny vlastné roly.

Rolu možno priradiť iba členom, ktorí už sú v skupine. Ak bude niektorý člen neskôr zo skupiny odobraný, automaticky sa mu odoberie aj vlastná rola.

 1. Prihláste sa do Skupín Google.
 2. Kliknite na názov skupiny.
 3. Vľavo kliknite na Nastavenia skupiny and then Moderovanie členov.
 4. V sekcii Vlastné roly vedľa názvu roly kliknite na Upraviť "".
 5. Zadajte e‑mailovú adresu člena.
 6. Keď sa zobrazí meno člena, vyberte ho. Prípadne vyberte prvú zobrazenú položku a stlačte Enter alebo Return.
 7. (Nepovinné) Ak chcete k role priradiť ďalších členov, zopakujte 5. a 6. krok.
 8. Kliknite na Pridať členov.