Itakda kung sino ang puwedeng tumingin, mag-post, at mag-moderate

Kung naka-sign in ka sa account sa trabaho o paaralan, baka iba ang mga nakikita mong opsyon. Para matuto pa, makipag-ugnayan sa iyong administrator.

Tinutukoy ng mga setting ng pahintulot kung sino ang puwedeng tumingin, mag-post, at mag-moderate ng content sa Google Groups. Tinutukoy rin ng mga pahintulot kung sino ang puwedeng mamahala ng mga miyembro at iba pang setting ng grupo.

Buksan lahat   |   Isara lahat

Mga default na tungkulin

May-ari

Bilang default, ang mga miyembrong may tungkuling may-ari ay mayroon ng lahat ng pahintulot para sa isang grupo. Puwedeng italaga ang karamihan sa mga pahintulot na ito sa iba pang grupo ng mga user. Suriin ang lahat ng pahintulot sa pamamahala ng miyembro at content.

May-ari lang ang makakagawa ng mga sumusunod:

 • Mag-delete ng grupo.
 • Gawing may-ari ang isa pang miyembro ng grupo.
 • Baguhin ang mga setting ng ibang may-ari.
 • Mag-export ng mga panggrupong mensahe gamit ang Google Takeout.

Mga may-ari at manager lang ng grupo ang makakapagbago ng mga setting ng isang grupo.

Kung naka-sign in ka sa trabaho o pampaaralang account, para sa isang partikular na grupo, makakapag-alis ang administrator ng ilang pahintulot ng may-ari, pero may ibang hindi:

 • Puwedeng alisin—Mag-post ng mga mensahe o magdagdag, mag-imbita, o mag-apruba ng mga bagong miyembro.
 • Hindi maaalis—Tumingin ng mga miyembro o pag-uusap o makipag-ugnayan sa iba pang may-ari.

Ang isang grupo ay hindi puwedeng maging may-ari ng isa pang grupo.

Inirerekomenda

Kapag itinalaga sa isang tao ang tungkuling may-ari, magkakaroon siya ng pinakamalawak na kontrol sa pangkat, kaya inirerekomenda naming panatilihing kaunti ang mga may-ari. 

Manager

Bilang default, magagawa ng mga manager ang lahat ng magagawa ng may-ari maliban sa:

 • I-delete ang grupo.
 • Gawing may-ari ang ibang miyembro.
 • Baguhin ang mga setting sa tungkulin o subscription ng isang may-ari.

Puwedeng itakda ng mga may-ari ng grupo ang anumang pahintulot sa may-ari lang, na mas magbibigay ng limitasyon sa kung ano ang magagawa ng mga manager. Gayunpaman, palaging magkakaroon ang mga manager ng kakayahang isaayos ang mga pahintulot para isama ang mga manager.

Ang isang grupo ay hindi puwedeng maging manager ng isa pang grupo.

Miyembro

Bilang default, may mga karaniwang pahintulot ang mga miyembro ng grupo. Depende sa mga setting ng organisasyon at grupo, posibleng kasama sa mga pahintulot na ito ang pagtingin at pag-post sa mga pag-uusap at pagtingin sa mga miyembro. Puwedeng dagdagan o limitahan ng mga may-ari at manager ng grupo ang mga pahintulot ng mga miyembro. Awtomatikong ibinibigay sa mga manager at may-ari ang lahat ng pahintulot na itinakda para sa tungkulin ng miyembro.

Tingnan o baguhin ang mga pahintulot para sa mga hanay ng mga user

Nangangailangan ng tungkuling May-ari o Manager.

Puwede mong tingnan ang mga pahintulot nang paisa-isa at italaga ang bawat pahintulot sa isang tungkulin. Puwede mo ring payagang magkaroon ng ganoong pahintulot ang lahat ng nasa web, kahit na hindi sila miyembro ng grupo.

Nakakaapekto ang ilang pahintulot sa kung aling mga opsyon ang available para sa iba pang pahintulot. Dahil dito, halimbawa, puwede mo lang payagan ang lahat ng tao sa web na tingnan ang mga miyembro kung pinayagan mo na silang makita ang grupo. Bukod pa rito, kung naka-sign in ka sa account sa trabaho o pampaaralang account, puwedeng limitahan ng iyong administrator ang mga hanay ng mga user kung saan puwede mong itakda ang bawat pahintulot.

Sa dating bersyon ng Groups, puwede kang magbukod ng isang subset ng mga miyembro ng grupo. Halimbawa, puwede kang pumili ng mga miyembro ng grupo para sa isang pahintulot pero puwede mong ibukod ang mga manager ng grupo. Wala na ang kakayahang magtakda ng mga pagbubukod. Kung nagtakda ka ng pagbubukod sa dating bersyon ng Groups, mananatili ang pagbubukod sa bagong bersyon. Makikita mo ito bilang puting bilog sa itaas ng pangalan ng hanay ng user sa slider para sa pahintulot na iyon. Gayunpaman, kung gagawa ka ng anumang pagbabago sa pahintulot, mawawala ang pagbubukod at hindi ka na makakapag-revert pabalik.

 1. Mag-sign in sa Google Groups.
 2. I-click ang pangalan ng grupo.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga setting ng grupo.
 4. Para mahanap ang mga setting ng pahintulot, hanapin ang mga entry na may slider:
  ""
 5. Piliin kung aling mga user ang makakatanggap ng pahintulot na iyon. Para sa:
  • Mga default na tungkulin, buong organisasyon, at lahat ng nasa web—Galawin ang slider sa opsyong gusto mo.
  • Mga custom na tungkulin—Sa tabi ng slider, i-click ang listahan at piliin ang tungkulin.
   Kapag pumili ng custom na tungkulin, naitatalaga ang pahintulot sa sinumang nabigyan ng custom na tungkuling ito pati na rin sa default na tungkuling pinili mo sa slider.
   ""
 6. Ulitin ang hakbang 6 para sa bawat pahintulot.
 7. I-click ang I-save ang mga pagbabago.

Tip: Makakakita ka ng pagbubukod na ginawa sa dating bersyon ng Groups sa slider para sa isang partikular na pahintulot bilang puting bilog sa itaas ng panglan ng hanay ng user. Gayunpaman, kung babaguhin mo ang pahintulot, mawawala ang pagbubukod. Hindi ka makakabalik dito.

Reference ng mga setting ng pahintulot

Gamitin ang mga talahanayang ito para suriin ang mga available na pahintulot at kung ano ang kinokontrol ng mga ito.

Pangkalahatan

Setting Paglalarawan
Sino ang puwedeng tumingin sa mga pag-uusap Matitingnan ng mga user ang mga pag-uusap sa Groups kung naka-enable ang mga ito.
Sino ang makakapag-post Magagawa ng mga user na magsimula at sumali sa mga panggrupong pag-uusap.
Sino ang puwedeng tumingin sa mga miyembro Makikita ng mga user ang listahan ng mga miyembro ng pangkat.

Privacy ng miyembro

Setting Paglalarawan
Sino ang puwedeng makipag-ugnayan sa mga may-ari ng grupo Kontrolin kung sino ang puwedeng magpadala ng mga mensahe sa mga may-ari ng grupo.
Sino ang makakakita ng mga email address ng miyembro Kontrolin kung sino ang makakakita ng mga email address ng miyembro.

Mga patakaran sa pag-post

Setting Paglalarawan
Sino ang puwedeng pribadong sumagot sa mga may-akda Kontrolin kung sino ang puwedeng pribadong magpadala ng email sa mga may-akda.
Sino ang makakapag-attach ng mga file Kontrolin kung sino ang puwedeng mag-post ng mga mensaheng may mga attachment.
Sino ang makakapag-moderate ng content Kasama rito ang pag-apruba, pag-delete, at pag-lock ng mga mensahe at pag-uusap.
Sino ang makakapag-moderate ng metadata Kasama rito ang pagkakategorya ng content at lahat ng feature ng Collaborative na inbox.
Sino ang makakapag-post bilang grupo Kasama rito ang pag-post ng mga mensahe mula sa email address ng grupo.

Pag-moderate ng miyembro

Setting Paglalarawan
Sino ang makakapamahala sa mga miyembro Kontrolin kung sino ang pinapayagang magdagdag at mag-alis ng mga miyembro ng grupo.
Sino ang puwedeng magbago ng mga custom na tungkulin Kontrolin kung sino ang makakagawa, makakapag-delete, at makakapag-update sa pangalan at paglalarawan ng mga custom na tungkulin.

Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa pag-moderate ng mensahe, tingnan ang Aprubahan o i-block ang mga bagong mensahe.

Gumawa o mag-edit ng custom na tungkulin

Nangangailangan ng tungkuling May-ari o Manager.

Kung may gusto kang tungkuling iba sa mga default na tungkulin, puwede kang gumawa ng custom na tungkulin. Sa mga may-ari, manager, at miyembro lang puwedeng ibigay ang ilang pahintulot, at hindi sa mga custom na tungkulin.

Para magtalaga ng mga pahintulot sa mga custom na tungkulin, tingnan ang Tingnan o palitan ang mga pahintulot para sa mga tungkulin.

 1. Mag-sign in sa Google Groups.
 2. I-click ang pangalan ng grupo.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga setting ng grupoat pagkataposPag-moderate ng miyembro.
 4. Sa ilalim ng Mga custom na tungkulin, i-click ang Gumawa ng custom na tungkulin.
 5. Maglagay ng pangalan at paglalarawan para sa bagong role.
  Bigyan ng pangalan ang tungkulin na maibabahagi sa publiko at puwedeng pang-isang tao lang (halimbawa, “Contributor,” hindi “Mga Contributor”).
 6. I-click ang Gumawa ng tungkulin.
 7. Para i-edit ang pangalan o paglalarawan ng tungkulin:
  1. Sa ilalim ng Mga custom na tungkulin, sa tabi ng pangalan ng tungkulin, i-click ang I-edit "".
  2. Maglagay ng bagong pangalan o paglalarawan.
  3. I-click ang I-save ang mga pagbabago.

Baguhin ang mga tungkulin para sa mga indibidwal na miyembro

Mga default na tungkulin

Kinakailangan ang pahintulot na Sino ang makakapamahala sa mga miyembro.

 1. Mag-sign in sa Google Groups.
 2. I-click ang pangalan ng grupo.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga Miyembro.
 4. Para baguhin ang tungkulin ng iisang miyembro—Ituro ang isang miyembro at sa column na Tungkulin, pumili ng tungkulin.
 5. Para magtakda ng iisang tungkulin sa maraming miyembro:
  1. Ituro ang bawat miyembrong gusto mong baguhin ang mga setting at lagyan ng check ang kahon sa tabi ng pangalan nila.
  2. Sa itaas ng listahan sa kanan, i-click ang Baguhin ang tungkulin "".
  3. Piliin ang bagong tungkulin.
Mga custom na tungkulin

Kinakailangan ang pahintulot na Sino ang makakapamahala sa mga miyembro.

Ang mga miyembrong bahagi na ng grupo lang ang puwedeng idagdag sa custom na tungkulin. Kung aalisin sa grupo ang miyembro sa ibang pagkakataon, awtomatiko siyang aalisin sa custom na tungkulin.

 1. Mag-sign in sa Google Groups.
 2. I-click ang pangalan ng grupo.
 3. Sa kaliwa, i-click ang Mga setting ng grupoat pagkataposPag-moderate ng miyembro.
 4. Sa ilalim ng Mga custom na tungkulin, sa tabi ng pangalan ng tungkulin, i-click ang I-edit "".
 5. Ilagay ang email address ng miyembro.
 6. Kapag lumabas ang entry ng miyembro, piliin ito. O kaya, para piliin ang unang entry na ipapakita, pindutin ang Enter o Return.
 7. (Opsyonal) Ulitin ang hakbang 5 at 6 para maglagay ng dagdag na miyembro sa tungkuling ito.
 8. I-click ang Magdagdag ng mga miyembro.
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
50
false