Tạo và trả lời bài viết

Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học, thì các tùy chọn bạn thấy có thể sẽ khác. Để tìm hiểu thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

Bạn có thể bắt đầu hoặc tham gia cuộc trò chuyện trong Google Groups bằng cách đăng một bài viết mới hoặc trả lời các bài viết trong nhóm của mình.

Bắt đầu cuộc trò chuyện mới

Bắt đầu cuộc thảo luận trong nhóm về một chủ đề bạn quan tâm.

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào Cuộc trò chuyện mới.
 4. Nhập bài viết của bạn.
 5. Nhấp vào Đăng bài viết.

Đọc và trả lời bài viết

Tùy thuộc vào cách thiết lập nhóm, bạn có thể đọc và trả lời các bài viết bằng cách dùng Google Groups hoặc email.

Trả lời qua Google Groups

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Nhấp vào bài viết bạn muốn đọc.
 4. Chọn trả lời nhóm hoặc từng người bằng cách thực hiện như sau:

  • Để trả lời nhóm, ở dưới nội dung bài viết, hãy nhấp vào Trả lời tất cả. Soạn câu trả lời của bạnsau đónhấp vào Đăng bài viết.
  • Để chỉ trả lời người đăng bài, bên dưới nội dung bài viết, hãy nhấp vào Trả lời người gửi. Soạn câu trả lời của bạnsau đónhấp vào Gửi. 
  • Để chuyển tiếp một bài viết, bên dưới nội dung bài viết, hãy nhấp vào Chuyển tiếp. Nhập nội dung cho bài viếtsau đónhấp vào Gửi.

Trả lời qua email

 1. Nhấp vào bài viết trong hộp thư đến của email. Bạn có thể chọn trả lời bất kỳ email nào trong chuỗi cuộc trò chuyện.
 2. Để chỉ trả lời người đăng bài, hãy chọn Trả lời. Để trả lời toàn bộ nhóm, hãy chọn Trả lời tất cả.

Chọn người sẽ nhận bài viết của bạn

Cần có vai trò Chủ sở hữu hoặc Người quản lý.

Bạn có thể quyết định xem các thành viên có thể trả lời toàn bộ nhóm qua email hay chỉ trả lời một số thành viên nhất định trong nhóm. Bạn cũng có thể chọn gửi mọi bài viết đến một địa chỉ email đã chỉ định. 

 1. Đăng nhập vào Google Groups.
 2. Nhấp vào tên của một nhóm.
 3. Ở bên trái, hãy chuyển đến phần Cài đặt nhómsau đóTùy chọn email.

 4. Trong mục Địa chỉ nhận câu trả lời, hãy nhấp vào tùy chọn hiển thịsau đóchọn tùy chọn bạn muốn.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Xóa bài viết

Để xóa bài viết của các thành viên khác, bạn cần có quyền Người có thể kiểm duyệt nội dung.

Bạn có thể xóa bài viết bạn đã đăng và có thể cả bài viết của các thành viên khác trong nhóm.

 1. Mở bài viết bạn muốn xóa.
 2. Trong bài viết, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm""sau đóXóa.
 3. Trong hộp xác nhận, hãy nhấp vào OK.

Lưu ý: Nếu một bài đăng có nội dung không phù hợp, thì bạn có thể xóa bài đăng và báo cáo bài đăng là vi phạm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
50
false
false