Google-garanti

Visar innehåll för:
 • Your item never arrives
 • You get the wrong item
 • Your item arrives in poor condition
 • You return your item with a trackable shipping method and the merchant does not issue you a refund

How it works

If there’s a problem with your order or return, let us know and we'll connect you with someone who can help. Depending on the issue, the merchant may handle customer support. If you still need assistance, a Google specialist will review the situation and help you determine next steps, which may include refund assistance if you’re eligible.

Important: Google may be compensated by payment processors or other partners for Google’s transaction and support-related costs, including the Google Guarantee. This has no impact on how items are ranked.

Eligibility


To be eligible for this Google Guarantee coverage:

(1) You must reach out to report:

 • Any items or orders not received: Within 30 days of your estimated delivery date.
 • Any issues with a refund amount: Within 30 days after merchant receipt of return. 
 • If you got the wrong item or if the item condition wasn’t as expected: Within the item’s return policy eligibility duration or 14 days if the item was never returnable.
  • The item may need to be returned to the merchant to be eligible for a full refund.

Additionally, for any return refund-related inquiries, the return package must have been dropped off or picked up by the return carrier within the return eligibility period displayed on the “Order details” page.

(2) You must comply with the merchant's policies, terms, and conditions.

(3) To be eligible for a refund, we may require you to contact the merchant first and either wait for a response or 2 business days before you request a refund.

This guarantee is a service provided by Google, independent from and additional to any legal and commercial rights or guarantees offered to you by merchants or payment providers.

Limitations of coverage

Google Guarantee coverage is limited to the lower of: (1) $2,500 per order, including tax and shipping, or (2) the amount you paid at checkout, equal to the original item price plus shipping and tax, minus any refunds you received from the merchant, manufacturer, or Google.

Google Guarantee coverage doesn’t limit your rights with the merchant or the item manufacturer. This means that you can still present a claim directly against the merchant demanding compliance with any rights and any legally mandated guarantees, like product conformity and hidden defects, or contractual warranties proposed by the merchant.

Google Guarantee coverage is not:

 • A warranty against product defects. You should follow warranty instructions provided by the merchant or manufacturer or in other materials if the item is defective.
 • Any form of insurance protecting against product loss, theft of damage after you take possession of it. You are responsible if you lose your item, if your item is stolen from you, or you break or damage your item after you take possession of it.
 • A source of added compensation. If a merchant fails to meet its obligations, your maximum aggregate reimbursement from the merchant and Google is a full refund for the item.
 • An item endorsement. Google does not certify, evaluate, or endorse the quality, safety, performance, or appropriateness of items sold through Google Shopping.
 • ​A protection against identity theft or credit card theft. Your protection is limited to the item you purchased as described above.

In addition, you don't qualify for Google Guarantee coverage if:

 • You've already received a replacement, reimbursement, or other satisfactory compensation from the merchant
 • You filed a chargeback that is still open or if you won a settlement of any amount through your credit card or other payment processing company
 • You lost the item you ordered or the item you ordered was stolen from you or was broken or damaged with use

Looking for the Local Services guarantee?

Visit their help center to learn more.

Google finns här för att hjälpa till om du inte får vad du väntade dig, om beställningen är försenad eller om du har problem med att få återbetalning. Det enda du behöver göra för att omfattas av garantin är att välja en produkt med en kundvagn och betala på Google.

Om villkoren uppfylls återbetalar Google dig om:

 • du inte får varan
 • du fick fel vara
 • varan du fick inte är i det skick du förväntade dig
 • varan du beställde levereras sent
 • du inte får din återbetalning efter att du har returnerat varor till säljaren.

Så fungerar det

Kontakta vår kundsupport om det uppstår problem med din beställning eller retur. Vi finns här alla veckodagar via e-post, telefon och chatt. En specialist granskar situationen och hjälper dig vidare, till exempel med hur du ska få en återbetalning om du är berättigad.

Följande måste uppfyllas för att du ska omfattas av Google-garantin:

(1) Du måste kontakta vårt supportteam för att rapportera

 • varor eller beställningar som inte mottagits inom 30 dagar efter det beräknade leveransdatumet
 • eventuella problem med återbetalningsbelopp inom 30 dagar efter säljarens mottagande
 • om du fick fel vara, varans skick inte var som förväntat eller om varan levererades sent inom giltighetstiden i returpolicyn för varan eller 14 dagar om varan inte kunde returneras alls varan kan behöva returneras till säljaren för att du ska vara berättigad till full återbetalning.
 • Utöver detta måste returen ha levererats till returföretaget inom 14 dagar efter det att returen påbörjades.

(2) Du måste uppfylla kraven i säljarens policyer och villkor.

Om du dessutom rapporterar att ett paket saknas eller aldrig levererades kan vi kräva att du ger oss ytterligare information.Mer information finns i [länk till ny HC-artikel].

Om du vill veta mer om de allmänna köpvillkoren och returpolicyerna för varje säljare klickar du på säljarens namn på varans sida. Klicka på säljarens köpvillkor (CGV) på sidan som visas. Du hittar också den här informationen på sidan Beställningshistorik när du har gjort en beställning.

En Google-garanti är en tjänst som tillhandahålls av Google. Den är oberoende av och utöver den lagliga ångerrätt du kan utöva direkt med säljarna och de lagliga och kommersiella garantier som säljarna erbjuder.

Det finstilta

Täckningen för Google-garantin är begränsad till det lägsta av följande alternativ: (1) 2 000 EUR per beställning, inklusive skatt och fraktavgifter, eller (2) det belopp du betalade i kassan, motsvarande det ursprungliga varupriset plus frakt och skatt och minus eventuella återbetalningar du har tagit emot från säljaren, tillverkaren eller Google.

En Google-garanti begränsar inte dina rättigheter hos säljaren eller varutillverkaren. Det innebär att du fortfarande kan skicka in ett anspråk direkt mot säljaren med krav på efterlevnad av alla kunders ångerrättigheter och eventuella juridiskt garanterade garantier (produktens överensstämmelse, dolda brister) eller avtalsgarantier som säljaren föreslår.

En Google-garanti fungerar inte som:

 • En garanti mot produktfel. Du bör följa garantiinstruktionerna som tillhandahålls i säljarens köpvillkor eller annat material om varan är defekt.
 • Någon form av försäkring som skyddar mot produktförlust, stöld eller skador efter att du har tagit emot varan. Du är ansvarig om du förlorar varan, om den blir stulen eller om du har sönder eller skadar varan efter att du har tagit emot den.
 • En källa för extra kompensation. Om en säljare inte uppfyller sina skyldigheter är din maximala samlade ersättning från säljare och Google en full återbetalning för varan.
 • En rekommendation av en vara. Google intygar, utvärderar eller garanterar inte kvaliteten, säkerheten, prestanda eller lämpligheten för varor som säljs via Google Shopping.
 • Ett skydd mot identitets- eller kreditkortsstöld. Ditt skydd är begränsat till den vara du köpte enligt beskrivningen ovan.
 

Du kan heller inte utnyttja en Google-garanti om:

 • du redan har fått en ersättning, återbetalning eller annan tillfredsställande ersättning från säljaren
 • du har lämnat in ett återkrav som fortfarande är öppet eller om du har fått en avräkning på ett belopp via din kreditkortsleverantör eller något annat betalningsföretag
 • du har förlorat varan du beställde eller om den har stulits från dig eller gick sönder eller skadades vid användning.

Vi vill uppmärksamma dig på att säljarna [”säljare”] ska upplysa dig om dessa garantier i enlighet med följande lagbestämmelser:

–Artikel L. 217-4 i franska konsumentlagen: ”Säljare [”Säljare”] måste leverera varor i enlighet med avtalet och de är ansvariga för eventuella avvikelser vid leveransen.

Säljare ansvarar även för eventuella avvikelser som uppstår på grund av förpackningen, monteringsanvisningarna eller installationen där säljaren hanterar eller ansvarar för installationen enligt avtalet.”

Artikel L. 217-5 i franska konsumentlagen: ”Varor följer avtalet:

1° om de är lämpliga för sådan användning som vanligtvis förväntas av liknande varor och, om tillämpligt:

– om de överensstämmer med säljarens beskrivning och har de egenskaper som säljaren har visat för konsumenten på ett provexemplar eller en modell

– om de har de egenskaper som en köpare med rätta kan förvänta sig med tanke på offentliga uttalanden från säljaren, producenten eller producentens representant, särskilt när det gäller reklam eller märkning.

2° Eller om de har de egenskaper som definieras i en ömsesidig överenskommelse mellan parterna, eller är lämpliga för all särskild användning som köparen tänker sig förutsatt att säljaren har informerats om och accepterat den särskilda användningen.”

Artikel L. 217-12 i franska konsumentlagen: ”Rättsliga åtgärder baserade på bristande överensstämmelse av varor ska preskriberas två år efter dagen för leveransen av varan.”

Artikel L. 217-16 i franska konsumentlagen: ”Om en köpare har bett säljaren om en reparation medan varan täcks av garantin som beviljades vid den tidpunkt varan förvärvades eller reparerades, ska eventuella inaktiveringsperioder på minst sju dagar läggas till återstående garantiperiod.

Denna inaktiveringsperiod ska löpa från dagen för köparens reparationsbegäran, eller från det datum då den aktuella varan ställs till förfogande för reparation om den har gjorts tillgänglig efter reparationsbegäran.”

Artikel 1641 i franska civillagen:”Säljare är bundna av garantin för dolda fel i en såld artikel om sådana fel gör objektet olämpligt för dess avsedda användning eller reducerar denna användning i sådan utsträckning att köpare inte skulle ha förvärvat varan, eller endast skulle ha gjort det för ett lägre pris, om de hade vetat om det.

Artikel 1648, punkt 1 i franska civillagen: ”Köparna måste vidta alla rättsliga åtgärder som uppstår vid diskvalificering av brister (vices rédhibitoires) inom två år från upptäckten av bristen.”

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
5083954
false
false