Thông tin về DMA và các dịch vụ được liên kết

Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) là một luật của Liên minh Châu Âu (EU), có hiệu lực từ ngày 6 tháng 3 năm 2024. Để tuân thủ luật DMA, tại EU, Google sẽ cung cấp cho bạn quyền lựa chọn có liên kết một số dịch vụ của Google hay không. Các dịch vụ đó của Google bao gồm:

 • Tìm kiếm
 • YouTube
 • Dịch vụ quảng cáo
 • Google Play
 • Chrome
 • Google Mua sắm
 • Google Maps

Bạn có thể chọn liên kết tất cả các dịch vụ này, chọn không liên kết dịch vụ nào trong số này hoặc chọn những dịch vụ nào trong số này mà bạn muốn liên kết.

Khi được liên kết, những dịch vụ này có thể chia sẻ dữ liệu của bạn với nhau và với tất cả dịch vụ khác của Google vì một số mục đích nhất định. Ví dụ: các dịch vụ đã được liên kết của Google có thể hoạt động cùng nhau để giúp cá nhân hoá nội dung và quảng cáo tuỳ theo chế độ cài đặt của bạn.

Các dịch vụ của Google không liên kết được

Hầu hết người dùng ở Liên minh Châu Âu đều có thể liên kết tất cả các dịch vụ. Tuy nhiên, người dùng ở Đức không liên kết được một số dịch vụ.

Lưu ý: Tất cả những dịch vụ khác của Google chia sẻ dữ liệu với nhau nhưng không có trong danh sách ở trên sẽ luôn được liên kết.

Thông tin về các dịch vụ được liên kết

Nếu các dịch vụ không được liên kết, một số tính năng liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu giữa các dịch vụ của Google sẽ bị hạn chế hoặc không hoạt động. Ví dụ:

 • Khi dịch vụ Tìm kiếm, YouTube và Chrome không được liên kết, những nội dung đề xuất cho bạn trên Tìm kiếm (chẳng hạn như "Xem gì" và trang Khám phá) sẽ ít được cá nhân hoá hơn.
 • Khi dịch vụ Tìm kiếm và Maps không được liên kết, những lượt đặt chỗ đã thực hiện trên Tìm kiếm sẽ không xuất hiện trên Google Maps.

Những khía cạnh của dịch vụ không liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu sẽ không bị ảnh hưởng.

Bạn sẽ không bị đăng xuất khỏi bất kỳ dịch vụ nào của Google nếu chọn không liên kết các dịch vụ. Ngoài ra, việc liên kết các dịch vụ của Google không liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu của bạn với dịch vụ bên thứ ba.

Quản lý các dịch vụ được liên kết

Bạn nắm quyền kiểm soát. Bạn có thể chọn liên kết dịch vụ nào của Google trong danh sách nêu trên. Bạn có thể xem lại hoặc thay đổi lựa chọn bất cứ lúc nào trong Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu cách quản lý các dịch vụ được liên kết.

Thông tin về dữ liệu của bạn

Tìm hiểu thêm về cách dữ liệu của bạn được sử dụng trên các dịch vụ của Google được liên kết.

Những dữ liệu được sử dụng
Dữ liệu cá nhân được thu thập về hoạt động tương tác giữa bạn với các dịch vụ của Google được liên kết có thể được chia sẻ trên mọi dịch vụ đã được liên kết. Dữ liệu này bao gồm nội dung bạn tìm kiếm, video bạn xem trên YouTube, ứng dụng bạn cài đặt thông qua Google Play, thông tin liên quan như thông tin về thiết bị của bạn và tất cả các loại thông tin khác được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi
Cách Google sử dụng dữ liệu này

Google sử dụng dữ liệu được chia sẻ trên các dịch vụ đã liên kết để phục vụ cho những mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi:

 • Cung cấp các dịch vụ được cá nhân hoá, bao gồm cả nội dung và quảng cáo (tuỳ thuộc vào các chế độ cài đặt của bạn)
 • Duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Phát triển các dịch vụ mới
 • Tìm hiểu cách người dùng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo và nâng cao hiệu suất của các dịch vụ đó

Lựa chọn của bạn về các dịch vụ được liên kết sẽ không làm thay đổi các chế độ cài đặt khác của bạn, chẳng hạn như lựa chọn cá nhân hoá các dịch vụ của Google. Chúng chỉ giúp bạn mở rộng các lựa chọn kiểm soát cách dữ liệu của bạn được chia sẻ.

Google sẽ tiếp tục chia sẻ dữ liệu trong một số trường hợp

Dữ liệu của bạn trên tất cả dịch vụ của Google (bất kể các dịch vụ đó có được liên kết hay không) vẫn có thể được chia sẻ trên tất cả dịch vụ để phục vụ một số mục đích nhất định, chẳng hạn như ngăn chặn hành vi gian lận, bảo vệ bạn khỏi nội dung rác và hành vi sai trái, cũng như tuân thủ luật pháp.

Dữ liệu của bạn cũng có thể được chia sẻ trên các dịch vụ của Google để giúp bạn hoàn thành công việc thật hiệu quả trong trường hợp có hai dịch vụ được cung cấp cùng lúc. 

Related resources 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
5586571423847062820
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
5083954