Quy trình thực thi

Chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý như được nêu dưới đây, nếu ứng dụng của bạn vi phạm chính sách nào của chúng tôi.  Ngoài ra, chúng tôi sẽ cung cấp qua email cho bạn những thông tin liên quan về biện pháp xử lý của chúng tôi, kèm theo hướng dẫn về cách khiếu nại nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn. 

Xin lưu ý rằng các thông báo xóa bỏ hoặc thông báo quản trị có thể không chỉ rõ mọi nội dung vi phạm chính sách có trong ứng dụng của bạn hoặc trong danh mục ứng dụng rộng hơn. Các nhà phát triển có trách nghiệm giải quyết mọi vấn đề chính sách và tiến hành thẩm định thêm để đảm bảo rằng phần còn lại của ứng dụng hoàn toàn tuân thủ chính sách. Chúng tôi có thể tiến hành thêm các biện pháp thực thi, nếu bạn không xử lý những vi phạm trong tất cả ứng dụng của mình.

Chúng tôi sẽ chấm dứt các tài khoản cá nhân hoặc Tài khoản nhà phát triển trên Google Play có liên quan đến những trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc nghiêm trọng (chẳng hạn như phần mềm độc hại, gian lận và ứng dụng gây hại tới người dùng hoặc thiết bị) những chính sách này hoặc Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển (DDA).

 

Biện pháp thực thi

Mỗi biện pháp thực thi có thể tác động đến ứng dụng của bạn theo một cách riêng.  Phần sau đây mô tả những biện pháp xử lý mà Google Play có thể tiến hành và tác động của những biện pháp này đến ứng dụng và/hoặc tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.Thông tin tương tự cũng được giải thích trong video này.  

 

Từ chối

 • Một ứng dụng mới hoặc bản cập nhật ứng dụng được gửi để xem xét nhưng không được đưa lên Google Play.
 • Nếu một bản cập nhật dành cho ứng dụng hiện có bị từ chối, thì phiên bản ứng dụng được phát hành trước bản cập nhật này sẽ vẫn còn trên Google Play.
 • Việc ứng dụng bị từ chối không ảnh hưởng đến việc bạn có thể xem thông tin về số lượt cài đặt của người dùng, số liệu thống kê và điểm xếp hạng sẵn có của ứng dụng bị từ chối. 
 • Việc ứng dụng bị từ chối không ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.

Lưu ý: Đừng tìm cách gửi lại ứng dụng bị từ chối cho đến khi bạn đã khắc phục tất cả lỗi vi phạm chính sách.

 

Xóa bỏ

 • Ứng dụng, cùng với tất cả phiên bản trước đó của ứng dụng, bị xóa khỏi Google Play và người dùng sẽ không thể tải ứng dụng đó xuống được nữa.
 • Vì ứng dụng đã bị xóa bỏ nên người dùng sẽ không thể xem  trang thông tin của ứng dụng trên cửa hàng Play, số lượt cài đặt và số liệu thống kê và điểm xếp hạng của ứng dụng đó nữa. Thông tin này sẽ được khôi phục sau khi bạn gửi bản cập nhật đã tuân thủ chính sách cho ứng dụng bị xóa.
 • Người dùng sẽ không thể thực hiện giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng hoặc sử dụng tính năng thanh toán nào trong ứng dụng đó cho đến khi phiên bản tuân thủ chính sách được Google Play phê duyệt.
 • Việc xóa ứng dụng không ảnh hưởng ngay đến trạng thái tài khoản Nhà phát triển trên Google Play, nhưng tài khoản của bạn có thể bị tạm ngưng nếu bạn có nhiều ứng dụng bị xóa.

Lưu ý: Đừng tìm cách phát hành lại ứng dụng đã bị xóa cho đến khi bạn khắc phục tất cả vi phạm chính sách.

 

Tạm ngưng

 • Ứng dụng, kèm theo tất cả phiên bản trước đó của ứng dụng, bị xóa khỏi Google Play và người dùng sẽ không thể tải ứng dụng đó xuống được nữa.
 • Ứng dụng có thể bị tạm ngưng khi vi phạm chính sách quá mức hoặc nhiều lần cũng như khi bị từ chối hoặc xóa bỏ nhiều lần.
 • Vì ứng dụng đã bị tạm ngưng nên người dùng sẽ không thể xem trang thông tin trên Cửa hàng Play, số liệu thống kê, điểm xếp hạng và số lượt cài đặt hiện tại của ứng dụng đó nữa.Thông tin này sẽ được khôi phục sau khi bạn gửi bản cập nhật đã tuân thủ chính sách.
 • Bạn không thể tiếp tục sử dụng gói ứng dụng hoặc APK của ứng dụng bị tạm ngưng được nữa.
 • Người dùng sẽ không thể thực hiện giao dịch mua hàng nào trong ứng dụng hoặc sử dụng tính năng thanh toán nào trong ứng dụng cho đến khi phiên bản tuân thủ chính sách được Google Play phê duyệt.
 • Việc tạm ngưng được coi là cảnh cáo cho trạng thái không tốt của tài khoản nhà phát triển trên Google Play  Chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản cá nhân hoặc tài khoản nhà phát triển trên Google Play có liên quan nếu các tài khoản này bị cảnh cáo nhiều lần. 

Lưu ý: Đừng tìm cách phát hành lại ứng dụng bị tạm ngưng trừ trường hợp Google Play giải thích rằng bạn có thể làm như vậy.

 

Chế độ hiển thị bị hạn chế

 • Chúng tôi sẽ hạn chế khả năng người dùng tìm thấy ứng dụng của bạn trên Google. Ứng dụng của bạn sẽ vẫn có sẵn trên Google Play và  người dùng có thể truy cập bằng đường liên kết trực tiếp đến trang thông tin của ứng dụng trên cửa hàng Play. 
 • Việc ứng dụng của bạn ở trạng thái Chế độ hiển thị bị hạn chế không ảnh hưởng đến trạng thái của tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.
 • Việc ứng dụng của bạn ở trạng thái Chế độ hiển thị bị hạn chế không ảnh hưởng đến khả năng người dùng xem trang thông tin trên cửa hàng Play, số lượt cài đặt của người dùng, số liệu thống kê và điểm xếp hạng của ứng dụng.

 

Chỉ áp dụng ở một số khu vực

 • Chỉ người dùng ở một số khu vực nhất định mới có thể tải ứng dụng của bạn xuống qua Google Play.
 • Người dùng ở một số khu vực có thể sẽ không tìm được ứng dụng của bạn trên Cửa hàng Play.
 • Người dùng trước đây từng cài đặt ứng dụng đó có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng đó trên thiết bị của họ, nhưng sẽ không nhận được bản cập nhật nữa.
 • Giới hạn theo khu vực không ảnh hưởng đến trạng thái của tài khoản nhà phát triển của bạn trên Google Play.

 

Chấm dứt tài khoản

 • Khi tài khoản nhà phát triển của bạn bị chấm dứt, tất cả ứng dụng trong danh mục của bạn sẽ bị xóa khỏi Google Play và bạn sẽ không thể phát hành ứng dụng mới được nữa. Điều này cũng có nghĩa là những tài khoản nhà phát triển có liên quan đến bạn trên Google Play cũng sẽ bị tạm ngưng vĩnh viễn. 
 • Tài khoản Play Console của bạn có thể bị chấm dứt khi bị tạm ngưng nhiều lần hoặc bị tạm ngưng vì vi phạm chính sách quá mức.
 • Vì các ứng dụng trong tài khoản bị chấm dứt đã bị xóa, nên người dùng sẽ không thể xem được trang thông tin trên cửa hàng Play, số liệu thống kê, điểm xếp hạng và số lượt cài đặt của người dùng hiện có của ứng dụng.

Lưu ý: Chúng tôi cũng sẽ chấm dứt mọi tài khoản mà bạn tìm cách tạo (và không hoàn lại phí đăng ký nhà phát triển), vì vậy, vui lòng không đăng ký một tài khoản Play Console mới khi một trong các tài khoản của bạn bị chấm dứt.

 

Tài khoản không hoạt động

Tài khoản không hoạt động là những tài khoản nhà phát triển không còn hoạt động nữa hoặc đã bị bỏ. Đó là những tài khoản không có trạng thái tốt theo yêu cầu tại Thỏa thuận phân phối dành cho nhà phát triển.

Tài khoản nhà phát triển trên Google Play là dành cho những nhà phát triển đang hoạt động, có phát hành và tích cực duy trì ứng dụng. Để ngăn chặn việc sử dụng sai mục đích, chúng tôi sẽ đóng những tài khoản không hoạt động, không được sử dụng hoặc không thường xuyên có hoạt động đáng kể (ví dụ: phát hành và cập nhật ứng dụng, truy cập số liệu thống kê hoặc quản lý trang thông tin trên Cửa hàng Play).

Việc đóng tài khoản không hoạt động cũng có nghĩa là tài khoản của bạn và mọi dữ liệu liên kết với tài khoản đó sẽ bị xóa. Phí đăng ký của bạn sẽ bị mất và không được hoàn lại. Trước khi đóng tài khoản không hoạt động của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua thông tin liên hệ bạn đã cung cấp cho tài khoản đó. 

Sau khi tài khoản không hoạt động của bạn bị đóng, bạn vẫn có thể tạo tài khoản mới nếu sau này bạn quyết định phát hành ứng dụng trên Google Play. Bạn sẽ không thể kích hoạt lại tài khoản đã bị đóng. Mọi ứng dụng hay dữ liệu trước đó sẽ không xuất hiện trong tài khoản mới.  

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
92637
false
false