Krav på appar som berör covid-19

Den här artikeln uppdaterades senast den 10 mars 2021. Följande avsnitt har uppdaterats:

 • informationen under punkt 2 i rutan direkt under rubriken Appkrav

På grund av det rådande, aldrig tidigare skådade nödläget världen över prioriterar vi på Play granskningen av officiella appar som utvecklats med anledning av coronapandemin, så att de ska kunna publiceras i Google Play Butik. Google tar detta ansvar på största allvar, och av hänsyn till allmänhetens säkerhet och integritet kommer endast appar om covid-19 som uppfyller kraven nedan att tillåtas i Google Play Butik.

Vilka appar omfattas av begränsningarna med anledning av covid-19?

Bland annat följande appar omfattas av dessa begränsningar, men fler kan tillkomma:

 1. Appar som tillhandahåller medicinsk information om behandling, vaccin, tester eller liknande som specifikt gäller covid-19.
 2. Appar som ger stöd för motåtgärder, smittspridningsbegränsning, forskning eller utbildning kring covid-19.
 3. Appar som används för tjänster som erbjuds specifikt på grund av covid-19, t.ex. appar för socialhjälp (matkuponger, utbetalningar), sjukvård, lån och så vidare.

Obs! Endast appar i dessa kategorier kan använda eller utnyttja sökord som coronavirus, covid-19, pandemi och liknande i titeln och/eller ikonen i Google Play Butik.

Andra appar kan använda referenser till covid-19 i appen, appbeskrivningar eller appskärmbilder, men inte i titeln och/eller ikonen. I andra appar än medicinska får referenser till covid-19 endast göras i sammanhang som inte är hälsorelaterade (t.ex. öppettider, tips om saker att göra hemma, kommentarer till coronapandemins ekonomiska/sociala effekter osv.). I sådana appar får hälsorelaterade påståenden inte förekomma (t.ex. om förebyggande åtgärder, behandling eller vaccinering).

Appkategorier som uppfyller villkoren vad gäller covid-19

Appar i kategori 1–3 ovan måste uppfylla följande kvalifikationskriterier:

1. Officiella myndighetsappar: Uppfyller villkoren för avdelningen för covid-19-resurser i Google Play Butik

Endast appar om covid-19 som publicerats eller beställts av en myndighet får förekomma i avdelningen för covid-19-resurser i Google Play Butik. Detta i syfte att vägleda användarna till officiella informationskällor och tjänster. Endast appar i den här kategorin får publicera allmänt tillgängliga appar för kontaktspårning eller status för covid-19 (se nedan).

2. Verifierade hälsoappar: Uppfyller villkoren för att använda titlar, ikoner och marknadsföring relaterade till covid-19 i butiksuppgifter i Google Play Butik

I syfte att skydda användarnas hälsa får endast officiella myndighetsappar och följande appkategorier använda covid-19 och andra relaterade sökord eller marknadsföringstermer i appens titel eller ikon i Google Play Butik:

 1. Officiella myndighetsappar, enligt definitionen i avsnitt (1) ovan
 2. Appar som har publicerats av eller i direkt samverkan med
  1. en vårdgivare (t.ex. CVS Health, UK National Health Service, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, den nationella sjukvården i Frankrike, Netcare (Sydafrika), One Medical osv.) 
  2. en nationellt erkänd medicinsk eller epidemiologisk forskningsorganisation med stadig förankring i medicinsk forskning (inklusive nationellt erkända medicinska utbildningsinstitutioner). (Den medicinska eller epidemiologiska forskningsorganisationen eller statliga forskningen ska vara godkänd av ett registrerat styrande organ [t.ex. Institutional Review Board i USA eller National Health Service i Förenade kungariket]. Om en tvist skulle uppstå i detta avseende krävs godkännande från en lokal eller nationell myndighet eller en verifierbar ideell hälsoorganisation.) eller appar som är specifikt godkända av en myndighet. 

* Observera att villkoren i underavsnitt (b) ovan endast anses vara uppfyllda om appen har publicerats direkt av eller i direkt samarbete med något av organen (t.ex. om den auktoriserande institutionen eller organisationen refereras till med tillstånd i appens titel, logotyp eller beskrivning i Google Play Butik). Att appen rekommenderas av en icke-statlig myndighet räcker inte för att uppfylla villkoren. (En app som rekommenderas av personalen på en medicinsk utbildningsinstitution uppfyller t.ex. inte villkoren såvida inte appen har publicerats av eller i direkt samarbete med den medicinska utbildningsinstitutionen.)

Krav på appar

Följande appkategorier måste publiceras, beställas eller godkännas specifikt av en myndighet. Rättskipningsområdet (tillämpligt geografiskt område) där ett sådant godkännande gäller måste deklareras under processen för bevis på tillstånd och måste anges tydligt i appens uppgifter i Play Butik.
 1. Allmänt tillgängliga kontaktspårningsappar, inklusive alla appar som spårar eller lokaliserar smittade eller exponerade personer i syfte att motverka spridningen av covid-19.
 2. Allmänt tillgängliga appar för status för covid-19, inklusive alla appar som verifierar en persons vaccineringsstatus eller pågående eller genomgången infektion, t.ex. i syfte att avgöra om personen uppfyller kraven för att resa eller visas på offentliga platser. Obs! Appar som endast lagrar en persons vaccinations- eller testjournaler, men inte tolkar denna data eller tillhandahåller slutsatser relaterade till folkhälsa, omfattas inte av detta krav och kan publiceras av eller i samarbete med de organ som beskrivs i avsnitt 2(2) ovan.

1. Skicka in bevis för att appen uppfyller villkoren via formuläret för meddelande i förväg

Granskningen går snabbare om du använder formuläret för meddelande i förväg när du skickar in bevis för att appen uppfyller villkoren i avsnitt 1 eller 2 ovan.

Exempel på tillräckliga bevis:

 • En ingående skrivelse utfärdad på myndighetens eller organisationens officiella papper där appens titel och paketnamn framgår.
 • I tillämpliga fall ska vårdorganisationen även uppge sitt nationella registreringsnummer, t.ex. NPI (i USA), NIN (i Indien) osv.

2. Krav på integritet

Alla appar som berör covid-19 måste följa alla Google Plays policyer, inklusive men inte begränsat till följande krav:

 • Om appen får åtkomst till, samlar in, använder eller delar personliga eller känsliga användaruppgifter, inklusive funktioner eller data som regleras av farliga behörigheter eller behörigheter under körning (t.ex. plats, adressbok, BSSID, BLE, foton, mikrofon, hälsosensorer), måste appen uppfylla våra krav på tydlig redogörelse och samtycke innan de personliga eller känsliga användaruppgifterna börjar samlas in eller hanteras. Redogörelsen bör innehålla all covid-19-relaterad användning samt all användning som krävs för att följa en giltig juridisk process.
  • Om nya typer av personliga eller känsliga användaruppgifter börjar samlas in i senare versioner av appen måste du uppmärksamma användarna på det med en ny avisering och motivering till att den nya informationen samlas in.
 • Appar måste ha en allmänt tillgänglig sekretesspolicy där åtkomst, insamling, användning och delning av personliga och känsliga användaruppgifter tydligt redovisas. 
 • Appar som utvecklats direkt för att motverka covid-19 får inte ha åtkomst till personliga och känsliga uppgifter som inte krävs för att direkt stödja det akuta hälsorelaterade behovet och endast den data som samlats in för att stödja insatser mot covid-19 eller epidemiologisk forskning eller för att följa en giltig juridisk process får användas. Denna begränsade användning måste framgå av appens integritetspolicy. Om data kan användas eller delas i enlighet med en giltig juridisk process måste detta framgå tydligt i integritetspolicyn tillsammans med en länk till tillgänglig information om relevant lag och eventuella rättigheter som användarna har för att bestrida lagliga dataförfrågningar.
 • Appar som fyller en funktion för användaren vid sidan av syftet att motverka covid-19 (t.ex. myndighetsappar med flera syften eller ”telehälsoappar”) får endast använda den data som samlats in för covid-19-relaterade ändamål i samband med appens användarinriktade funktion. 
  • Till exempel ska kopplingen mellan appens huvudfunktion och insamlandet av data relaterad till covid-19 framgå tydligt för användaren. 
  • Om det här kravet inte är uppfyllt just nu måste du göra om appen så att den uppfyller kraven ovan och så att insamling och användning av data relaterad till covid-19 tydligt är en del av appens huvudsyfte, och du måste tydligt informera appens nuvarande användare om ändringen före insamlingen t.ex. med hjälp av en tydlig redogörelse i appen innan ny data relaterad till covid-19 börjar samlas in. Alternativt kan du lansera en särskild covid-19-relaterad app.
  • Du måste informera om användningen av data relaterad till covid-19 i sekretessmeddelanden som visas för användarna (t.ex. i sekretesspolicyn och/eller meddelanden i appen).
 • Alla personliga eller känsliga användaruppgifter måste hanteras på ett säkert sätt i appen, t.ex. genom att de överförs med moderna krypteringsmetoder (till exempel via HTTPS).

3. Appens synlighet och medvetenhet bland användarna

Alla appar som berör covid-19 där personliga och känsliga användaruppgifter omfattas av insamling, enkätfrågor, registrering eller hantering måste följa samtliga krav i Google Plays policyer, däribland följande: 

 • För kontaktspårningsappar och appar för status för covid-19 (se definitionen ovan) måste denna funktion anges tydligt i uppgifterna i Play Butik. Appar som lägger till funktioner för kontaktspårning eller för att intyga immunitet i en befintlig app måste uppfylla kraven på appar som anges ovan, inklusive bevis på att appen uppfyller villkoren, integritetsfunktioner och tydlig redogörelse för nya funktioner för befintliga användare.
 • Appar ska inte vara fönsterlösa. Appen måste ha en lätt igenkännlig ikon som visas i appfältet, enhetens appinställningar, aviseringar osv.
 • En kvardröjande enhetsavisering måste visas för användaren i appen med någon av följande två metoder beroende på om appen körs i bakgrunden eller förgrunden:
  1. För appar som samlar in information i förgrunden eller med en förgrundstjänst: 
   • En kvardröjande enhetsavisering måste visas för användaren när appen körs och kan samla in informationen automatiskt (t.ex. när appen lyssnar efter BLE-handskakningar, när appen registrerar enhetens plats osv.)
  2. För appar som samlar in information som en bakgrundstjänst:
   • En avisering som går att stänga måste visas för användaren varje dag, där användaren informeras om insamlingen/pollningen/hanteringen av denna information. 
   • Du kan låta användaren välja att få veckoaviseringar i stället (med en kryssruta eller inställning i appen), men standardinställningen måste vara en avisering dagligen. 

4. Krav på API:er

Enligt Google Plays policy mot otillåten användning av enheter och nätverk får appen inte använda något API som strider mot dessa villkor.

5. Redaktionella krav och kvalitetskrav

I enlighet med Google Plays policy för känsliga händelser, felaktig framställning och vilseledande funktioner får inga konspirationsteorier, vilseledande påståenden, mirakelkurer eller farliga behandlingar eller annan uppenbart falsk eller ej kontrollerbar information som rör covid-19 (eller myndigheter som samordnar motåtgärder mot covid-19) förekomma eller spridas i några appar relaterade till covid-19, oavsett appkategori.

Granskning av appar och appars synlighet

Eftersom distributionen av appar för insatser mot covid-19 är synnerligen brådskande och känslig kan skärpta efterlevnadskontroller göras i enlighet med villkoren i distributionsavtalet för utvecklare och efterlevnadspolicyn, så att användarna och Google Plays ekosystem skyddas. Det är alla utvecklares ansvar att särskilt noggrant säkerställa att deras appar alltid följer vår policy till fullo.


Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att appar som används för att motverka covid-19 finns kvar i Google Play Butik, såvida det inte uppstår en risk vad gäller integritet, desinformation eller att användare kommer till skada som väger upp fördelarna för allmänheten. Om ett mindre allvarligt brott mot en policy upptäcks i en app och den av starka skäl kan anses vara viktig för folkhälsan kan fortsatt distribution via Google Play Butik vara tillåten medan överträdelsen åtgärdas. Under denna period kanske en sådan app inte uppfyller villkoren för att marknadsföras på Google Play, inräknat att tas med i en särskild avdelning för resurser relaterade till covid-19 i Google Play Butik.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt