Wymagania dotyczące aplikacji związanych z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19)

Ostatnia aktualizacja artykułu: 6 stycznia 2022 r. Zmieniono te sekcje:

 1. Krok 1 w sekcji „Wymagania dotyczące aplikacji”:
  • Sprecyzowano, że wszystkie aplikacje do ustalania kontaktów i weryfikacji wyniku badania na koronawirusa, w tym te, które tylko przechowują informacje o teście lub szczepieniu użytkownika, muszą spełniać wymagania sekcji „Aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa” na stronie Zawartość aplikacji.
  • Wprowadzono dodatkowe wymagania wobec aplikacji, których twórcy planują usunąć z nich funkcje ustalania kontaktów lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa.
 2. Krok 2 w sekcji „Wymagania dotyczące aplikacji”:
  • Sprecyzowano wymagania względem potwierdzenia uprawnień w przypadku różnych typów aplikacji.

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie przyspieszamy sprawdzanie aplikacji, aby ułatwić publikowanie w Sklepie Google Play oficjalnych aplikacji tworzonych w związku z pandemią COVID-19. Google bardzo poważnie traktuje tę odpowiedzialność. W trosce o bezpieczeństwo publiczne oraz prywatność i rzetelność informacji w Sklepie Google Play będą dozwolone tylko te aplikacje dotyczące COVID-19, które spełniają wymogi podane niżej.

Które aplikacje podlegają specjalnym wymaganiom związanym z COVID-19?

Aplikacje, które podlegają tym wymaganiom, to między innymi:

 1. aplikacje, które zawierają informacje medyczne i opisują leczenie, szczepionki, testy lub inne kwestie związane z COVID-19;
 2. aplikacje wspierające reagowanie, ograniczanie rozprzestrzeniania, badania naukowe lub edukację w związku z COVID-19;
 3. aplikacje wspierające usługi związane konkretnie z reakcją na pandemię COVID-19, na przykład udostępniające pomoc socjalną (bony żywnościowe, płatności), opiekę zdrowotną, pożyczki itp.

Uwaga: tylko aplikacje z tych kategorii mogą zawierać lub wykorzystywać w nazwie lub ikonie w Sklepie Google Play słowa kluczowe związane z koronawirusem, COVID-19, pandemią itp.

W przypadku innych aplikacji można używać terminów związanych z COVID-19 w opisie, na zrzutach ekranu i w samej aplikacji, ale nie w nazwie czy ikonie. W przypadku aplikacji niezwiązanych z tematyką medyczną odniesienia do COVID-19 muszą ograniczać się do informacji niezwiązanych z ochroną zdrowia (np. zmiany godzin otwarcia, propozycje rzeczy, które można robić w domu, komentarz na temat ekonomicznych i społecznych skutków pandemii COVID-19 itp.). Aplikacje takie nie mogą zawierać informacji na temat zdrowia (np. metod zapobiegania/leczenia lub szczepionek).

Aplikacje objęte zasadami COVID-19

Aplikacje z kategorii 1–3 powyżej muszą spełniać jeden z tych warunków:

1. Być oficjalnymi aplikacjami państwowymi: mogą być publikowane w sekcji z materiałami dotyczącymi COVID-19 w Sklepie Google Play

Aby zapewniać użytkownikom dostęp do wiarygodnych informacji i usług, w sekcji z materiałami dotyczącymi COVID-19 w Sklepie Google Play mogą się znajdować tylko te aplikacje, które zostały opublikowane lub zamówione przez oficjalną instytucję państwową. Tylko w tej kategorii można publikować powszechnie dostępne aplikacje do ustalania kontaktów (patrz poniżej).

2. Być zweryfikowanymi aplikacjami służącymi ochronie zdrowia: mogą wykorzystywać terminy związane z COVID-19 w nazwach, ikonach i materiałach marketingowych na stronie aplikacji w Sklepie Google Play

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, tylko oficjalne aplikacje państwowe oraz te z poniższych kategorii mogą zawierać w nazwie lub ikonie w Sklepie Google Play słowa kluczowe i materiały marketingowe związane z COVID-19:

 1. oficjalne aplikacje państwowe zdefiniowane w sekcji (1) powyżej;
 2. aplikacje publikowane przez te organizacje lub bezpośrednio z nimi związane:
  1. systemy opieki zdrowotnej lub dostawcy usług zdrowotnych (np. NFZ, CVS Health, UK National Health Service, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, państwowy system opieki zdrowotnej we Francji, NetCare w Republice Południowej Afryki, One Medical itp.);
  2. renomowana w danym kraju organizacja zajmująca się badaniami medycznymi lub epidemiologicznymi, która ma ugruntowaną pozycję w tej dziedzinie (w tym renomowane uczelnie medyczne). Organizacje zajmujące się badaniami medycznymi lub epidemiologicznymi oraz państwowe instytucje badawcze powinny mieć zgodę odpowiedniej instytucji państwowej w danym kraju, np. NFZ. W przypadku zakwestionowania roli danej organizacji wymagane jest udokumentowane poparcie władz państwowych lub samorządowych albo zweryfikowanej organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną zdrowia.

* Uwaga: aby aplikacja spełniała kryteria wymienione w punkcie (b) powyżej, musi być opublikowana bezpośrednio przez jeden z wymienionych podmiotów lub w bezpośredniej współpracy z nim (np. dana instytucja lub organizacja musi figurować, za jej zgodą, w tytule aplikacji, jej logo lub opisie w Sklepie Google Play). Nie wystarczy sama rekomendacja przez organizację pozarządową. Na przykład aplikacja rekomendowana przez pracowników uczelni medycznej nie spełnia wymagań, jeśli nie została opublikowana przez tę uczelnię lub w bezpośredniej współpracy z nią.

Wymagania dotyczące aplikacji

1. Wypełnij sekcję „Aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa” na stronie Zawartość aplikacji

Jeśli Twoja aplikacja służy do ustalania kontaktów lub weryfikacji wyniku badania na COVID-19, w Konsoli Play przejdź na stronę Zawartość aplikacji (Zasady > Zawartość aplikacji) i w sekcji „Aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub weryfikacji wyniku badania na koronawirusa” podaj wymagane informacje.

Punkty poniżej pomogą Ci określić, czy Twoja aplikacja służy do ustalania kontaktów i weryfikacji badania na COVID-19:

 1. Powszechnie dostępne aplikacje do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 to m.in. wszystkie aplikacje, które śledzą lub monitorują osoby zakażone lub narażone na kontakt z wirusem na potrzeby walki z pandemią COVID-19 lub jej skutkami.
 2. Powszechnie dostępne aplikacje do weryfikacji wyniku badania na koronawirusa to m.in. aplikacje weryfikujące, czy dana osoba została zaszczepiona bądź przeszła lub aktualnie przechodzi chorobę, np. w celu ustalenia, czy dana osoba może odbyć podróż lub przebywać w miejscach publicznych. Pamiętaj, że obejmuje to także aplikacje, które tylko przechowują informacje o szczepieniach lub testach użytkownika, ale nie interpretują tych danych ani nie wydają opinii w imieniu instytucji zdrowia publicznego.

Uwaga: jeśli planujesz znacząco zmienić funkcje aplikacji, np. dodać lub usunąć funkcję ustalania kontaktów albo przechowywania wyników badań, musisz odpowiednio zaktualizować swoją deklarację. Musisz też powiadomić o tym swoich użytkowników (np. zaktualizować sekcję „Co nowego”) oraz zmienić informacje na stronie aplikacji. Jeśli planujesz odwołać funkcje ustalania kontaktów lub przechowywania wyników badań oraz wycofać aplikację ze sklepu, musisz zaktualizować deklarację i informacje na stronie aplikacji oraz powiadomić swoich użytkowników za pomocą powiadomienia w samej aplikacji. Dodatkowe informacje możesz znaleźć w sekcji Umożliwianie nieuczciwego postępowania.

2. Prześlij formularz z zapowiedzią publikacji, potwierdzający, że spełniasz wymagania

Aby przyspieszyć proces sprawdzania, zanim prześlesz aplikację w Konsoli Play, w formularzu z zapowiedzią uzasadnij, że aplikacja spełnia kryteria podane w powyższych artykułach 1 lub 2 dotyczących aplikacji związanych z COVID-19.

Jeśli w kroku 1 zadeklarujesz, że Twoja aplikacja jest powszechnie dostępną aplikacją do ustalania kontaktów z osobami chorymi na COVID-19 lub służy do weryfikowania wyników badań, musi ona być opublikowana przez oficjalną instytucję państwową, stworzona na zamówienie takiej instytucji lub bezpośrednio rekomendowana przez tę instytucję. Podczas potwierdzania spełnienia warunków przez aplikację w formularzu zapowiedzi należy zadeklarować jurysdykcję (odpowiedni region geograficzny), w której obowiązuje ta rekomendacja. Musi ona być też wyraźnie podana w informacjach na stronie aplikacji w Sklepie Play. Przykładem wystarczającego potwierdzenia może być szczegółowy komunikat na oficjalnym dokumencie odpowiedniej organizacji lub instytucji państwowej zawierający tytuł i nazwę pakietu aplikacji.

Uwaga: aplikacje, które tylko przechowują informacje o szczepieniach lub testach użytkownika, ale nie interpretują tych danych ani nie wydają opinii w imieniu instytucji zdrowia publicznego, również mogą być publikowane przez wszelkie podmioty wymienione w powyższym artykule 2(2) dotyczącym aplikacji związanych z COVID-19 lub we współpracy z tymi podmiotami. W odpowiednich przypadkach instytucje zdrowia publicznego powinny również podać krajowy numer rejestracyjny.

3. Wymagania dotyczące prywatności

Wszystkie aplikacje dotyczące COVID-19 muszą ściśle przestrzegać wszystkich zasad Google Play, między innymi:

 • Jeśli aplikacja odczytuje, zbiera, wykorzystuje lub udostępnia dane osobowe bądź informacje poufne użytkowników, w tym dane objęte uprawnieniami niebezpiecznymi bądź uprawnieniami włączanymi przy uruchomieniu (takimi jak lokalizacja, książka adresowa, BSSID, BLE, zdjęcia, mikrofon, czujniki stanu zdrowia), musi spełniać wymagania w zakresie wyraźnego informowania i uzyskiwania zgody na gromadzenie informacji, zanim będzie mogła gromadzić i przetwarzać dane osobowe lub informacje poufne. Informacje te powinny dotyczyć zastosowań związanych z COVID-19, a także tych, które są wymagane do zachowania zgodności z obowiązującym procesem prawnym.
  • Jeśli późniejsze wersje Twojej aplikacji będą zbierać nowe typy danych osobowych lub informacji poufnych, musisz znowu poinformować użytkowników o przyczynie zbierania nowych danych.
 • Aplikacje muszą mieć ogólnodostępną politykę prywatności, zawierającą szczegółowy opis sposobów odczytywania, zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych oraz informacji poufnych.
 • Aplikacje opracowane specjalnie w ramach walki z pandemią COVID-19 nie mogą uzyskiwać dostępu do danych osobowych ani informacji poufnych, które nie są bezpośrednio wymagane do wspierania służb ratowniczych. Zebrane informacje mogą służyć tylko do wspierania działań związanych z pandemią COVID-19 lub badań epidemiologicznych bądź do zachowania zgodności z obowiązującym procesem prawnym. Polityka prywatności aplikacji musi odzwierciedlać to ograniczone wykorzystanie. Jeśli w celu zachowania zgodności z obowiązującym procesem prawnym dane mogą zostać wykorzystane lub udostępnione, musi to być jasno opisane w polityce prywatności, a sama polityka musi zawierać link do informacji na temat odpowiednich przepisów oraz praw użytkowników do zakwestionowania takich próśb o dostęp do danych.
 • Aplikacje spełniające inne potrzeby użytkownika oprócz tych związanych z pandemią COVID-19 (np. wielofunkcyjne aplikacje państwowe lub aplikacje typu „telezdrowie”) mogą wykorzystywać dane zebrane w związku z pandemią COVID-19 tylko w celach związanych z oferowaną użytkownikowi funkcjonalnością. 
  • Na przykład dla użytkownika powinien być jasny związek między podstawowymi funkcjami aplikacji a zbieraniem danych dotyczących COVID-19. 
  • Jeśli Twoja aplikacja nie spełnia obecnie tego wymogu, musisz ją odpowiednio zmodyfikować, aby zbieranie i wykorzystywanie danych dotyczących COVID-19 było jednym z głównych celów działania aplikacji. Musisz też jasno poinformować użytkowników o tej zmianie przed rozpoczęciem zbierania danych, na przykład przez umieszczenie w aplikacji wyraźnego powiadomienia przed zbieraniem nowych danych powiązanych z COVID-19. Możesz też udostępnić oddzielną aplikację dotyczącą COVID-19.
  • Musisz zamieścić informację o korzystaniu z danych powiązanych z COVID-19 w informacjach dla użytkowników na temat prywatności (np. w polityce prywatności lub bezpośrednio w aplikacji).
 • Aplikacje muszą stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa wobec danych osobowych lub informacji poufnych, w tym przesyłać je przy użyciu nowoczesnej kryptografii (na przykład protokołu HTTPS).

4. Widoczność aplikacji i świadomość użytkowników

Aplikacje związane z COVID-19, które odczytują, rejestrują, gromadzą lub przetwarzają dane osobowe i informacje poufne użytkowników, muszą ściśle przestrzegać wszystkich zasad Google Play, między innymi:

 • W przypadku aplikacji do ustalania kontaktów i weryfikacji wyniku badania na koronawirusa (zgodnie z definicjami powyżej) należy zamieścić jasny opis tej funkcji w informacjach w Sklepie Play. Aplikacje, które do już opublikowanych aplikacji dodają funkcje ustalania kontaktów lub potwierdzania odporności na chorobę, muszą spełniać wymienione powyżej wymagania, w tym zawierać potwierdzenie spełnienia wszystkich warunków, funkcje ochrony prywatności oraz dobrze widoczne informacje dla dotychczasowych użytkowników o nowych funkcjach.
 • Aplikacje muszą mieć interfejs graficzny. Aplikacje muszą wyświetlać łatwo rozpoznawalną ikonę w panelu aplikacji, ustawieniach aplikacji na urządzeniu, ikonach powiadomień itp.
 • W zależności od tego, czy aplikacja działa w tle, czy na pierwszym planie, musi odpowiednio wyświetlać trwałe powiadomienie na urządzeniu:
  1. W przypadku aplikacji zbierających informacje na pierwszym planie lub korzystających z usługi pierwszego planu: 
   • Aplikacja musi wyświetlać trwałe powiadomienie na urządzeniu, gdy jest uruchomiona i może automatycznie gromadzić dane (np. jeśli wykrywa uzgadnianie połączeń BLE, gromadzi informacje o lokalizacji itp.).
  2. W przypadku aplikacji zbierających informacje za pomocą usług w tle:
   • Aplikacja musi codziennie wyświetlać powiadomienie (które użytkownik może zamknąć) informujące o odczytywaniu, gromadzeniu, i przetwarzaniu tych informacji. 
   • Możesz zezwolić użytkownikom na wybranie zamiast tego powiadomień cotygodniowych (za pomocą ustawień lub pola wyboru w aplikacji), jednak domyślnie powiadomienia muszą być codzienne.

5. Wymagania dotyczące interfejsów API

Zgodnie z zasadami Google Play dotyczącymi nadużywania urządzenia lub sieci aplikacja nie może używać żadnych interfejsów API z naruszeniem warunków korzystania z nich.

6. Wymagania dotyczące treści i jakości

Zgodnie z zasadami Google Play dotyczącymi zdarzeń o charakterze wrażliwym, wprowadzania w błądnieuczciwych praktyk aplikacje oferujące treści powiązane z pandemią COVID-19 nie mogą zawierać ani rozpowszechniać teorii spiskowych, twierdzeń wprowadzających w błąd, „cudownych leków”, niebezpiecznych sposobów leczenia ani innych ewidentnie nieprawdziwych lub niemożliwych do zweryfikowania informacji na temat COVID-19 (w tym na temat instytucji koordynujących zwalczanie pandemii COVID-19), niezależnie od kategorii aplikacji.

Sprawdzanie i widoczność aplikacji

Ze względu na bardzo pilną i wrażliwą naturę rozpowszechniania aplikacji związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19, a także w trosce o bezpieczeństwo użytkowników i ekosystemu Google Play egzekwowanie zasad wynikających z Umowy dystrybucyjnej dla deweloperów oraz Polityki egzekwowania może być bardziej rygorystyczne. Programiści są zobowiązani dołożyć szczególnych starań w celu zapewnienia pełnej zgodności swoich aplikacji z zasadami.


Dołożymy wszelkich starań, aby aplikacje dotyczące zwalczania pandemii COVID-19 pozostawały w Sklepie Google Play, chyba że naruszenia prywatności, dezinformacja lub szkoda dla użytkowników przeważają nad korzyścią publiczną. Jeśli okaże się, że aplikacja przynosi duże korzyści dla zdrowia publicznego mimo niezbyt poważnego naruszenia zasad, może zostać dopuszczona do dalszego rozpowszechniania w Sklepie Google Play w czasie prac nad usunięciem naruszeń. Przez ten czas aplikacja może nie kwalifikować się do promocji w Google Play, w tym do umieszczenia w sekcji z materiałami dotyczącymi COVID-19.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
92637
false