Vereisten voor COVID-19-apps (coronavirus 2019)

Dit artikel is voor het laatst geüpdatet op 6 januari 2022. De volgende gedeelten zijn geüpdatet:

 1. Stap 1 van het gedeelte App-vereisten:
  • We hebben verduidelijkt dat voor alle apps voor contactonderzoek en COVID-19-statussen, waaronder apps die alleen de vaccinatie- of testgegevens van een persoon opslaan, het gedeelte 'Apps voor COVID-19-contactonderzoek en -statussen' op de pagina App-content moet worden ingevuld.
  • Er zijn aanvullende vereisten geïntroduceerd voor apps die van plan zijn om functies voor contactonderzoek of COVID-19-statussen te verwijderen.
 2. Stap 2 van het gedeelte App-vereisten:
  • We hebben de vereisten voor bewijs van toestemming verduidelijkt voor verschillende app-typen.

Als gevolg van de ongekende wereldwijde noodtoestand versnelt Google Play beoordelingen zodat officiële apps voor de aanpak van de COVID-19-pandemie kunnen worden gepubliceerd in de Google Play Store. Google neemt deze verantwoordelijkheid zeer serieus. In het belang van de openbare veiligheid, informatie-integriteit en privacy zijn alleen specifieke COVID-19-apps die aan de onderstaande vereisten voldoen, toegestaan in de Google Play Store.

Voor welke apps gelden COVID-19-beperkingen?

Apps die onder deze vereisten vallen, zijn onder andere:

 1. Apps die medische informatie, informatie over behandelingen, vaccins en testen of andere gerelateerde informatie leveren voor COVID-19.
 2. Apps die ondersteuning bieden voor hulpverlening, beheersing, onderzoeken of onderwijs/training op het gebied van COVID-19.
 3. Apps die services ondersteunen die specifiek worden gebruikt om te reageren op (de gevolgen van) COVID-19, bijvoorbeeld apps die sociale ondersteuning (voedselbonnen, betalingen), gezondheidszorg en leningen bieden, specifiek in reactie op COVID-19.

Opmerking: Alleen apps in deze categorieën mogen coronavirus, COVID-19, pandemie of gerelateerde zoekwoorden gebruiken in de titel en/of het icoon van hun Google Play Store-vermelding.

Andere apps mogen COVID-19-gerelateerde termen gebruiken binnen de app, in de app-beschrijving of op app-screenshots maar niet in de titel en/of het icoon. Voor niet-medische apps zijn verwijzingen naar COVID-19 beperkt tot niet aan gezondheidszorg gerelateerde claims (zoals wijzigingen in openingstijden, tips voor thuisactiviteiten, commentaar geven op de economische/sociale impact van COVID-19, enzovoort). Deze apps mogen geen gezondheidsclaims bevatten (zoals preventiemethoden, behandelingen of vaccins).

In aanmerking komende COVID-19-apps

Apps in de categorieën 1 t/m 3 hierboven moeten een van de volgende zijn:

1. Officiële apps van de overheid: komen in aanmerking voor gedeelten van de Google Play Store met bronnen over COVID-19

We willen gebruikers toegang bieden tot gezaghebbende informatie en services. Daarom mogen alleen COVID-19-apps die gepubliceerd zijn door een officiële overheidsinstantie of in opdracht daarvan ontwikkeld zijn, worden opgenomen in gedeelten van de Google Play Store met bronnen over COVID-19. Alleen apps in deze categorie mogen openbaar beschikbare apps voor contactonderzoek publiceren (zie hieronder).

2. Geverifieerde gezondheidsapps: mogen aan COVID-19 gerelateerde titels, iconen en marketing gebruiken in Google Play Store-vermeldingen

Ter bescherming van de gebruikersveiligheid mogen alleen officiële overheidsapps en de volgende app-categorieën gebruikmaken van COVID-19 of andere gerelateerde zoekwoorden en marketing in de app-titel en het app-icoon van hun Google Play Store-vermelding:

 1. Officiële overheidsapps zoals gedefinieerd in artikel (1) hierboven, of
 2. Apps die zijn gepubliceerd door of in directe samenwerking met:
  1. een gezondheidszorgsysteem of zorgverlener (bijvoorbeeld CVS Health, de Britse National Health Service, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, het Franse nationale gezondheidszorgsysteem, Netcare (Zuid-Afrika), One Medical, enzovoort),
  2. een nationaal erkende medische of epidemiologische onderzoeksorganisatie met een solide basis van medisch onderzoek (inclusief nationaal erkende medische opleidingen). (De medische of epidemologische onderzoeksorganisatie of het overheidsonderzoek moet goedkeuring hebben van een geregistreerde overheidsinstantie (bijvoorbeeld de Institutional Review Board in de Verenigde Staten of de National Health Service (NHS) in het Verenigd Koninkrijk). In geval van een geschil is aanbeveling door een lokale of nationale overheid of verifieerbare ngo (niet-gouvernementele organisatie) op het gebied van gezondheidszorg vereist.)

* Houd er rekening mee dat apps alleen voldoen aan de criteria in subartikel (b) hierboven als de app rechtstreeks wordt gepubliceerd door of in directe samenwerking met een van de entiteiten (er wordt bijvoorbeeld met volledige toestemming verwezen naar de autoriserende instantie of organisatie in de titel, het logo of de beschrijving van de app in de Google Play Store). Aanbeveling door een niet-overheidsinstantie alleen is niet voldoende om in aanmerking te komen (een app die wordt aanbevolen door medewerkers van een medische opleiding, komt bijvoorbeeld niet in aanmerking als de app niet is gepubliceerd door of in directe samenwerking met de medische opleiding).

App-vereisten

1. Vul het gedeelte Apps voor COVID-19-contactonderzoek en -statussen in op de pagina App-content

Als uw app een app voor COVID-19-contactonderzoek en/of -statussen is, gaat u naar de pagina App-content (Beleid > App-content) in de Play Console en geeft u de vereiste informatie op in het gedeelte Apps voor COVID-19-contactonderzoek en -statussen.

Gebruik de onderstaande richtlijnen om te bepalen of uw app een app voor COVID-19-contactonderzoek en -statussen is:

 1. Openbaar beschikbare apps voor COVID-19-contactonderzoek omvatten alle apps die geïnfecteerde of blootgestelde personen volgen of monitoren voor COVID-19-hulpverlening of -bestrijding.
 2. Openbaar beschikbare apps voor COVID-19-statussen omvatten alle apps die de vaccinatiestatus, huidige infectie of infectiegeschiedenis van een persoon verifiëren, bijvoorbeeld om te bepalen of iemand mag reizen of openbare ruimtes mag bezoeken. Houd er rekening mee dat hieronder ook apps vallen die alleen de vaccinatie- of testgegevens van een persoon opslaan, maar deze gegevens niet interpreteren en er geen conclusies voor de volksgezondheid aan verbinden.

Opmerking: Als u van plan bent de functionaliteit van uw app aanzienlijk te wijzigen, bijvoorbeeld door functies voor contactonderzoek of statussen toe te voegen of te verwijderen, moet u uw verklaring dienovereenkomstig aanpassen. U moet ook uw gebruikers op de hoogte stellen (bijv. het gedeelte Wat is er nieuw updaten) en de winkelvermelding updaten. Als u van plan bent om de functies voor contactonderzoek of statusopslag in te trekken en de publicatie van de app ongedaan te maken, moet u ook de verklaring en de winkelvermelding updaten en uw gebruikers op de hoogte stellen via een in-app-melding. U kunt het beleid Oneerlijk gedrag mogelijk maken bekijken voor aanvullende richtlijnen.

2. Dien bewijs van geschiktheid in via het vooraankondigingsformulier

U kunt het beoordelingsproces versnellen. Gebruik voordat u uw in aanmerking komende app indient in de Play Console het vooraankondigingsformulier om bewijs in te dienen dat uw app voldoet aan de criteria van artikel 1 of 2 van In aanmerking komende COVID-19-apps hierboven.

Als u in stap 1 heeft aangegeven dat uw app een openbaar beschikbare app voor COVID-19-contactonderzoek of -statussen is, moet uw app zijn gepubliceerd door, zijn gemaakt in opdracht van of rechtstreeks worden aanbevolen door een officiële overheidsinstantie. De jurisdictie (toepasselijke geografische regio) voor die aanbeveling moet worden aangegeven als u bewijs van geschiktheid indient via het vooraankondigingsformulier en moet prominent bekendgemaakt worden in de Play-winkelvermelding van de app. Een voorbeeld van voldoende bewijs is gedetailleerde communicatie op officieel briefpapier van de relevante overheidsinstantie of -organisatie, die de specifieke titel en pakketnaam van de app bevat.

Opmerking: Apps die alleen de vaccinatie- of testgegevens van een persoon opslaan, maar deze gegevens niet interpreteren en er geen conclusies voor de volksgezondheid aan verbinden, mogen ook worden gepubliceerd door of in samenwerking met een van de entiteiten in artikel 2(2) van In aanmerking komende COVID-19-apps hierboven. Waar van toepassing moeten gezondheidsorganisaties ook hun nationale registratienummer opgeven, zoals NPI (VS), NIN (in India), enzovoort.

3. Privacyvereisten

Alle COVID-19-apps moeten voldoen aan het volledige Google Play-beleid, inclusief maar niet beperkt tot de volgende vereisten:

 • Als persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens, waaronder functionaliteit of gegevens die worden gereguleerd door gevaarlijke of runtime-rechten (waaronder locatie, adresboek, BSSID, BLE, foto's, microfoon, gezondheidssensoren), worden geopend, verzameld, gebruikt of gedeeld door uw app, moet de app aan onze vereisten voor prominente kennisgeving en toestemming voldoen voordat de persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens worden verzameld of verwerkt. Deze kennisgeving moet ook informatie bevatten over COVID-19-gerelateerd gebruik, plus toepassingen die vereist zijn om te voldoen aan geldige juridische procedures.
  • Als volgende versies van uw app nieuwe typen persoonsgegevens of gevoelige gebruikersgegevens verzamelen, moet u gebruikers opnieuw op de hoogte stellen met een melding en een reden waarom de nieuwe gegevens worden verzameld.
 • Apps moeten een openbaar toegankelijk privacybeleid hebben waarin het openen, verzamelen, gebruiken en delen van persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens volledig bekend wordt gemaakt. 
 • Apps die specifiek zijn ontwikkeld in het kader van COVID-19, mogen geen toegang hebben tot persoonsgegevens en gevoelige gegevens die niet nodig zijn om rechtstreekse steun te bieden in het kader van de volksgezondheidscrisis. Ze mogen de verzamelde gegevens alleen gebruiken om aan COVID-19 gerelateerde activiteiten of epidemiologisch onderzoek te ondersteunen of om te voldoen aan een geldige juridische procedure. Dit beperkte gebruik moet worden weergegeven in het privacybeleid van de app. Als gegevens kunnen worden gebruikt of gedeeld om te voldoen aan een geldige juridische procedure, moet dit duidelijk worden vermeld in het privacybeleid, samen met een link naar beschikbare informatie over de relevante wetgeving en eventuele gebruikersrechten om bezwaar te maken tegen juridische gegevensverzoeken.
 • Apps die naast de aanpak van COVID-19 ook voorzien in andere gebruikersbehoeften (zoals overheidsapps met meerdere doeleinden of apps voor gezondheidszorg op afstand) mogen de gegevens die zijn verzameld voor aan COVID-19 gerelateerde doeleinden alleen gebruiken in combinatie met de op gebruikers gerichte doeleinden van de app. 
  • Zo moet het voor de gebruiker duidelijk zijn wat het verband is tussen de kernfunctionaliteit van de app en de verzameling van aan COVID-19 gerelateerde gegevens. 
  • Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, moet u de bestaande app aanpassen om aan de bovenstaande vereiste te voldoen, zodat het verzamelen en gebruiken van aan COVID-19 gerelateerde gegevens duidelijk tot het kerndoel van de app behoort. U moet deze wijziging duidelijk communiceren aan bestaande app-gebruikers voordat de gegevens worden verzameld, bijvoorbeeld door een prominente kennisgeving in de app weer te geven voordat de nieuwe, aan COVID-19 gerelateerde gegevens worden verzameld. U kunt ook een speciale, aan COVID-19 gerelateerde app vrijgeven.
  • U moet het gebruik van aan COVID-19 gerelateerde gegevens bekendmaken in privacykennisgevingen voor gebruikers (zoals het privacybeleid en/of in-app-kennisgevingen) voor uw app(s).
 • Apps moeten alle persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens beveiligd verwerken, waaronder overdracht van de gegevens met behulp van moderne cryptografie (bijvoorbeeld via HTTPS).

4. App-zichtbaarheid en bekendheid van de app onder gebruikers

COVID-19-apps die persoonsgegevens en gevoelige gebruikersgegevens verzamelen, pollen of verwerken of hierop controleren, moeten voldoen aan alle vereisten van het Google Play-beleid, waaronder de volgende:

 • Apps voor contactonderzoek en apps voor COVID-19-statussen (zie de definities hierboven) moeten deze functionaliteit duidelijk kenbaar maken in de Play Store-vermelding. Apps waarbij functionaliteit voor contactonderzoek of bewijs van immuniteit aan een bestaande app wordt toegevoegd, moeten voldoen aan de bovenstaande app-vereisten, waaronder bewijs van geschiktheid, privacyfuncties en een prominente kennisgeving aan bestaande gebruikers van de nieuwe functionaliteit.
 • Apps moeten een interface hebben. Apps moeten een duidelijk herkenbaar icoon in het app-vak, app-instellingen op het apparaat, meldingsiconen, enzovoort, weergeven.
 • Apps moeten een permanente apparaatmelding weergeven aan de gebruiker via een van de volgende 2 methoden, afhankelijk van of de app op de achtergrond of voorgrond wordt uitgevoerd:
  1. Voor apps die informatie verzamelen op de voorgrond of de service op de voorgrond gebruiken: 
   • De app moet een aan de gebruiker gerichte apparaatmelding weergeven als de app wordt uitgevoerd en deze informatie automatisch kan verzamelen (de app controleert bijvoorbeeld op BLE-handshakes, de app verzamelt de locatie, enzovoort).
  2. Voor apps die informatie verzamelen als ze worden uitgevoerd als achtergrondservice:
   • De app moet een dagelijkse, door de gebruiker te sluiten melding weergeven waarin de gebruiker wordt geïnformeerd over de verzameling/polling/verwerking van deze informatie. 
   • U kunt gebruikers toestaan zich in plaats daarvan aan te melden voor wekelijkse meldingen (via een selectievakje of instellingen in de app), maar de standaardinstelling moet een dagelijkse melding zijn.

5. API-vereisten

In overeenstemming met het beleid Apparaat- en netwerkmisbruik van Google Play mag uw app geen API's openen of gebruiken die in strijd zijn met de voorwaarden.

6. Redactionele en kwaliteitsvereisten

In overeenstemming met het Google Play-beleid voor Gevoelige gebeurtenissen, Verkeerde voorstelling en Misleidend gedrag mogen alle apps die aan COVID-19 gerelateerde content bieden, geen complottheorieën, misleidende claims, wondermiddelen, gevaarlijke behandelingen of overduidelijk onjuiste of niet-verifieerbare informatie met betrekking tot COVID-19 (waaronder autoriteiten die de aanpak van COVID-19 coördineren) bevatten of bestendigen, ongeacht de app-categorisatie.

Beoordeling en zichtbaarheid van de app

Als gevolg van de zeer urgente en gevoelige aard van het distribueren van apps met betrekking tot de aanpak van COVID-19, kan er een hogere mate van handhaving zijn, in overeenstemming met de voorwaarden van de Distributieovereenkomst voor ontwikkelaars en het Handhavingsbeleid. Zo willen we de veiligheid van gebruikers en het Google Play-ecosysteem waarborgen. Ontwikkelaars moeten extra grondig onderzoek doen om ervoor te zorgen dat hun apps altijd volledig voldoen aan het beleid.


We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat apps die worden gebruikt voor de aanpak van COVID-19 in de Google Play Store blijven staan, behalve in gevallen waar het risico met betrekking tot privacy, desinformatie of schade voor gebruikers groter is dan het algemeen nut. In gevallen waarin een minder ernstige beleidsschending wordt vastgesteld voor een app en de app een overtuigend voordeel voor de volksgezondheid biedt, kan de app worden gedistribueerd via de Google Play Store terwijl de schendingen worden verholpen. Tijdens deze periode komen dergelijke apps mogelijk niet in aanmerking voor promotie op Google Play, waaronder opname in speciale gedeelten met bronnen over COVID-19 van de Google Play Store.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
false
false
true
92637
false
false