Prasības lietotnēm, kas saistītas ar koronavīrusa izraisīto slimību 2019. gadā (Covid-19)

Šis raksts pēdējo reizi tika atjaunināts 2021. gada 17. augustā. Tika atjauninātas tālāk norādītās sadaļas.

 • Sadaļā “Lietotņu prasības” tika pievienota jauna darbība.
  • “1. Lapā “Lietotnes saturs” aizpildiet sadaļu “Covid-19 saskares reģistrēšanas un statusa lietotnes””

Nepieredzētās globālās ārkārtas situācijas dēļ pakalpojumā Play tiek paātrināta pārskatīšana, lai Google Play veikalā tiktu publicētas oficiālas lietotnes, kas paredzētas palīdzības sniegšanai Covid-19 pandēmijas apstākļos. Google ļoti nopietni uztver šo atbildību, un sabiedrības drošības, informācijas integritātes un konfidencialitātes nolūkos Google Play veikalā tiek atļautas tikai konkrētas Covid-19 lietotnes, kas atbilst tālāk norādītajām prasībām.

Uz kādām lietotnēm attiecas Covid-19 ierobežojumi?

Tālāk ir minēti tādu lietotņu piemēri, uz kurām attiecas šīs prasības.

 1. Lietotnes, kurās tiek sniegta medicīniska, ar ārstēšanu, vakcināciju, testēšanu saistīta vai cita informācija, kas attiecas tieši uz slimību Covid-19.
 2. Lietotnes, kas atbalsta Covid-19 palīdzības sniegšanu, vīrusa ierobežošanu, izpēti vai izglītojošus/apmācību centienus.
 3. Lietotnes, kas atbalsta pakalpojumus, kuri īpaši paredzēti Covid-19 palīdzības sniegšanai, piemēram, lietotnes, kas tiek izmantotas sociālā atbalsta sniegšanā (pārtikas kuponi, pabalsti), veselības aprūpē, aizdevumiem utt., konkrēti reaģējot uz Covid-19 apstākļiem.

Piezīme. Tikai šo kategoriju lietotnēm drīkst Google Play veikala nosaukumā un/vai ikonā tieši vai aptuveni lietot vārdus “koronavīruss”, “Covid-19”, “pandēmija” vai saistītus atslēgvārdus.

Citām lietotnēm drīkst lietot ar Covid-19 saistītus vārdus lietotāja saskarnē, aprakstā un ekrānuzņēmumos, bet ne nosaukumā un/vai ikonā. Ar medicīnu nesaistītās lietotnēs atsauces uz Covid-19 drīkst būt ietvertas tikai ar veselību nesaistītā informācijā (piemēram, informācijā par darbalaika izmaiņām, padomos par mājās veicamām darbībām, komentāros par Covid-19 ekonomisko/sociālo ietekmi utt.). Šajās lietotnēs nedrīkst būt ietverti apgalvojumi par veselību (piemēram, profilakses metodēm, ārstēšanu, vakcīnām).

Piemēroto Covid-19 lietotņu kategorijas

Iepriekš norādītās 1.–3. kategorijas lietotnēm ir jāatbilst šādiem piemērotības kritērijiem.

1. Oficiālas valdības lietotnes: piemērotas ar Covid-19 saistīto resursu sadaļām Google Play veikalā

Lai lietotājiem sniegtu autoritatīvu informāciju un pakalpojumus, ar Covid-19 saistīto resursu sadaļās Google Play veikalā ir atļauts piedāvāt tikai oficiālas valsts iestādes publicētas vai pasūtītas Covid-19 lietotnes. Tikai šajā kategorijā drīkst publicēt publiski pieejamas lietotnes saskares reģistrēšanai vai Covid-19 statusa norādīšanai (skatīt tālāk).

2. Verificētas veselības lietotnes: piemērotas ar Covid-19 saistītu virsrakstu, ikonu un mārketinga elementu izmantošanai Google Play veikala ierakstos

Lai nodrošinātu lietotāju aizsardzību, Google Play veikala lietotnes virsrakstā un lietotnes ikonā drīkst izmantot atslēgvārdu “Covid-19” un citus saistītus atslēgvārdus un mārketinga elementus tikai oficiālām valdības lietotnēm un tālāk norādīto kategoriju lietotnēm.

 1. Oficiālas valdības lietotnes, kā noteikts iepriekš 1. sadaļā.
 2. Lietotnes, ko publicējušas tālāk norādītās institūcijas vai kas publicētas tiešā partnerībā ar tām.
  1. Veselības aprūpes sistēma vai veselības aprūpes sniedzējs (piemēram, CVS Health, Lielbritānijas Valsts veselības aprūpes dienests, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, Francijas valsts veselības aprūpes sistēma, Netcare (Dienvidāfrika), One Medical utt.). 
  2. Valstiski atzīta medicīnas vai epidemioloģiskās pētniecības organizācija, kas dziļi pamatota medicīnas pētniecībā (tostarp valstiski atzītas medicīnas mācību iestādes). (Medicīnas vai epidemioloģiskās pētniecības organizācijai vai valdības pētījumiem ir nepieciešams apstiprinājums no reģistrētas pārvaldes institūcijas (piemēram, no ASV Iestāžu uzraudzības padomes vai no Valsts veselības aprūpes dienesta Lielbritānijā). Domstarpību gadījumā ir nepieciešams pašvaldības vai valdības, vai pārbaudāmas veselības aprūpes nevalstiskās organizācijas (NVO) apstiprinājums.) Lietotnes, ko tieši apstiprinājusi oficiāla valsts iestāde. 

* Lūdzu, ņemiet vērā: lai lietotnes atbilstu iepriekš esošās apakšsadaļas (b) kritērijiem, konkrētajai lietotnei ir jābūt kādas institūcijas tieši publicētai vai publicētai tiešā sadarbībā ar to (piemēram, lietotnes nosaukumā, logotipā vai Google Play veikala aprakstā ir jābūt atsaucei uz pilnvarojošo iestādi vai organizāciju). Tikai nevalstiskās organizācijas sniegts apstiprinājums neatbilst kvalifikācijai (piemēram, lietotne, ko apstiprinājuši medicīnas mācību iestādes darbinieki, neatbilstu prasībām, ja šī lietotne nebūtu medicīnas mācību iestādes publicēta vai publicēta tiešā sadarbībā ar to).

Lietotņu prasības

Tālāk norādītajās kategorijās ir atļautas tikai oficiālu valsts iestāžu publicētas, pasūtītas vai tieši apstiprinātas lietotnes. Apstiprinājuma jurisdikcija (piemērojamais ģeogrāfiskais reģions) ir jādeklarē atļaujas pierādīšanas procesā un skaidri jāatklāj lietotnes Play veikala ierakstā.
 1. Publiski pieejamas saskares reģistrēšanas lietotnes, tostarp visas Covid-19 palīdzības sniegšanai vai ietekmes mazināšanai paredzētās lietotnes, kas izseko vai uzrauga personas, kuras ir inficētas vai saskārušās ar inficētām personām.
 2. Publiski pieejamas Covid-19 statusa lietotnes, tostarp visas lietotnes, kas pārbauda personu vakcinācijas statusu, pašreizējo inficēšanās statusu vai inficēšanās vēsturi, piemēram, lai noteiktu personu piemērotību ceļošanai vai publisku vietu apmeklēšanai. Piezīme. Šī prasība neattiecas uz lietotnēm, kurās tikai tiek glabāti personu vakcinācijas vai testu ieraksti, taču kurās šie dati netiek interpretēti un kurās netiek izdarīti secinājumi par veselības aizsardzību. Šādas lietotnes var publicēt jebkura no iepriekš 2. sadaļas 2. punktā minētajām institūcijām, kā arī šādas lietotnes var tikt publicētas partnerībā ar šīm institūcijām.

1. Lapā “Lietotnes saturs” aizpildiet sadaļu “Covid-19 saskares reģistrēšanas un statusa lietotnes”

Rīkā Play Console pārejiet uz lapu Lietotnes saturs (Politika > Lietotnes saturs) un norādiet nepieciešamo informāciju sadaļā “Covid-19 saskares reģistrēšanas un statusa lietotnes”.

2. Iesniedziet piemērotības pierādījumus, izmantojot iepriekšēja paziņojuma veidlapu

Lai paātrinātu pārskatīšanas procesu, pirms piemērotās lietotnes iesniegšanas rīkā Play Console izmantojiet iepriekšēja paziņojuma veidlapu pierādījumu iesniegšanai par lietotnes atbilstību 1. vai 2. sadaļas kritērijiem.

Tālāk ir minēti pietiekamu pierādījumu piemēri.

 • Detalizēts paziņojums, izmantojot attiecīgās valsts iestādes vai organizācijas oficiālās veidlapas, kurā minēts konkrētās lietotnes nosaukums un tās komplekta nosaukums.
 • Gadījumos, kad tas ir piemērojams, jānorāda arī veselības aprūpes organizācijas valsts reģistrācijas numurs, piemēram, NPI (ASV), NIN (Indijā) utt.

3. Konfidencialitātes prasības

Visām Covid-19 lietotnēm ir stingri jāatbilst visām Google Play politikām, tostarp (bet ne tikai) tālāk norādītajām prasībām.

 • Ja jūsu lietotne piekļūst lietotāju personas datiem vai sensitīvajiem datiem vai vāc, izmanto vai kopīgo šādus datus, lietotnei ir jāatbilst mūsu skaidras informēšanas un piekrišanas prasībām, pirms tiek sākta lietotāju personas datu vai sensitīvo datu vākšana vai apstrāde. Par personas datiem vai sensitīvajiem datiem uzskatāma, piemēram, jebkāda funkcionalitāte un dati, ko regulē bīstamas atļaujas vai izpildes atļaujas (tostarp atrašanās vietas, adrešu grāmatas, BSSID, BLE, fotoattēlu, mikrofona vai veselības sensoru atļaujas). Veicot skaidru informēšanu, jānorāda ar Covid-19 saistītie lietojuma veidi, kā arī lietojuma veidi, kas var būt nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību derīgiem tiesiskajiem līdzekļiem.
  • Ja jūsu lietotnes turpmākajās versijās tiek vākti jauna veida lietotāju personas dati vai sensitīvie dati, jums par to ir atkārtoti jāpaziņo lietotājiem, sniedzot jauno datu vākšanas pamatojumu.
 • Lietotnēm ir nepieciešama publiski pieejama konfidencialitātes politika, kurā vispusīgi izskaidrots, kādiem lietotāju personas datiem un sensitīvajiem datiem lietotne piekļūst, kādi dati tiek vākti, izmantoti un kopīgoti. 
 • Lietotnēm, kas izveidotas īpaši Covid-19 palīdzības sniegšanai, nedrīkst būt piekļuve personas datiem un sensitīvajiem datiem, kas nav nepieciešami sabiedrības veselības tiešam atbalstam ārkārtējā situācijā, un tajās ievāktos datus drīkst izmantot tikai, lai atbalstītu ar Covid-19 saistītus pasākumus vai epidemioloģiskos pētījumus vai nodrošinātu atbilstību derīgiem tiesiskajiem līdzekļiem. Lietotnes konfidencialitātes politikā ir jānorāda šis ierobežotais izmantojums. Ja dati var tikt izmantoti vai kopīgoti, lai nodrošinātu atbilstību derīgiem tiesiskajiem līdzekļiem, tas ir skaidri jāatklāj konfidencialitātes politikā kopā ar saiti uz pieejamo informāciju par attiecīgajiem tiesību aktiem un jebkādām lietotāju tiesībām apstrīdēt tiesiskus datu pieprasījumus.
 • Lietotnēs, kas lietotājiem ne tikai sniedz Covid-19 palīdzību, bet nodrošina arī citus pakalpojumus (piemēram, daudzfunkcionālās valdības lietotnēs vai “televeselības” lietotnēs), ar Covid-19 saistītos nolūkos iegūtos datus drīkst izmantot tikai lietotājam paredzētajos lietotnes izmantošanas nolūkos. 
  • Piemēram, lietotāji ir skaidri jāinformē par to, kāda ir saistība starp lietotnes galveno funkcionalitāti un ar Covid-19 saistīto datu vākšanu. 
  • Ja šī prasība šobrīd netiek izpildīta, jums ir jāmaina esošā lietotne, lai tā atbilstu iepriekš minētajai prasībai un ar Covid-19 saistīto datu vākšana un izmantošana nepārprotami būtu daļa no lietotnes pamatmērķa. Šīs izmaiņas pirms datu vākšanas ir skaidri jāpaziņo esošajiem lietotnes lietotājiem, piemēram, lietotnē iekļaujot pamanāmu paziņojumu pirms jauno ar Covid-19 saistīto datu vākšanas. Varat arī izlaist īpaši ar Covid-19 saistītu lietotni.
  • Ar Covid-19 saistīto datu izmantošana ir jāatklāj lietotājiem redzamā lietotņu konfidencialitātes paziņojumā (piemēram, konfidencialitātes politikā un/vai lietotnēs atklātajā informācijā).
 • Visi lietotāju personas dati vai sensitīvie dati ir jāapstrādā drošā veidā, tostarp to pārsūtīšanai ir jāizmanto mūsdienīga kriptogrāfijas metode (piemēram, protokols HTTPS).

4. Lietotņu redzamība un lietotāju informētība

Covid-19 lietotnēm, kurās tiek vākti, iegūti aptaujās, noklausīti vai apstrādāti lietotāju personas dati un sensitīvie dati, ir stingri jāatbilst visām Google Play politiku prasībām, tostarp tālāk norādītajām. 

 • Saskares reģistrēšanas lietotnēm un Covid-19 statusa lietotnēm (skatiet iepriekš norādītās definīcijas) ir skaidri jāatklāj šī funkcionalitāte Play veikala ierakstā. Ja saskares reģistrēšanas vai imunitātes pierādīšanas funkcionalitāte tiek pievienota esošai lietotnei, lietotnei ir jāatbilst iepriekš minētajām lietotņu prasībām, tostarp jāpierāda piemērotība, jānodrošina konfidencialitātes funkcijas un skaidri jāinformē esošie lietotāji par jauno funkcionalitāti.
 • Lietotnes nedrīkst būt bezgalvas lietotnes. Lietotņu panelī lietotnēm ir jāattēlo skaidri identificējama ikona, ierīces lietotņu iestatījumi, paziņojumu ikonas utt.
 • Lietotnēm ir jārāda pastāvīgs ierīces paziņojums lietotājam, izmantojot kādu no divām tālāk norādītajām metodēm atkarībā no tā, vai lietotne darbojas fonā vai priekšplānā.
  1. Lietotnēm, kas vāc informāciju priekšplānā vai izmanto priekšplāna pakalpojumu 
   • Lietotnei ir jārāda lietotājam redzams pastāvīgs ierīces paziņojums, kad lietotne darbojas un spēj automātiski ievākt šo informāciju (piemēram, lietotne uztver BLE izaicinājumrokasspiedienus, lietotne ievāc atrašanās vietu informāciju utt.).
  2. Lietotnēm, kas vāc informāciju, darbojoties kā fona pakalpojums
   • Lietotnei katru dienu ir jāparāda paziņojums, kuru lietotājs var noraidīt, par šīs informācijas vākšanu/aptaujāšanu/apstrādi. 
   • Tā vietā varat arī ļaut lietotājiem izvēlēties iknedēļas paziņojumus (izmantojot izvēles rūtiņu lietotnē vai iestatījumus), tomēr noklusējuma iestatījumam ir jābūt ikdienas paziņojumam. 

5. API prasības

Saskaņā ar Google Play politiku par ierīču un tīkla ļaunprātīgu izmantošanu jūsu lietotne nedrīkst piekļūt saskarnēm API un izmantot tās, pārkāpjot to nosacījumus.‏

6. Redakcijas un kvalitātes prasības

Saskaņā ar Google Play politikām par sensitīviem notikumiem, maldināšanu un maldinošu rīcību nevienā lietotnē, kurā tiek piedāvāts ar Covid-19 saistīts saturs, nedrīkst būt ietvertas vai atbalstītas sazvērestības teorijas, maldinoši apgalvojumi, “brīnumlīdzekļi” vai bīstama ārstēšana, kā arī acīmredzami nepatiesa vai nepārbaudāma informācija par Covid-19 (tostarp iestādes, kas koordinē Covid-19 palīdzības sniegšanu) neatkarīgi no lietotņu kategorijām.

Lietotņu pārskatīšana un redzamība

Ņemot vērā to, ka ar Covid-19 palīdzības sniegšanas centieniem saistīto lietotņu izplatīšana ir ārkārtīgi steidzama un sensitīva, var tikt piemērotas stingrākas prasības saskaņā ar izstrādātāja izplatīšanas līgumu, kā arī piemērošanas politiku, lai nodrošinātu lietotāju un Google Play ekosistēmas drošību. Izstrādātājiem ir jāveic papildu pārbaudes, lai nodrošinātu, ka to lietotnes pilnībā un vienmēr atbilst politikas prasībām.


Mēs pieliksim visas pūles, lai nodrošinātu, ka lietotnes, kas tiek izmantotas Covid-19 palīdzības sniegšanas centieniem, paliek Google Play veikalā, novēršot konfidencialitātes pārkāpumu, dezinformācijas vai kaitējuma risku lietotājiem, kas ir svarīgāk par sabiedrības ieguvumiem. Gadījumos, kad lietotnei tiek konstatēts mazāk nopietns politikas pārkāpums un tā sniedz pārliecinošu ieguvumu sabiedrības veselībai, var tikt atļauta tās turpmāka izplatīšana Google Play veikalā, kamēr pārkāpumi tiek novērsti. Šajā periodā šīm lietotnēm var netikt ļauta reklamēšana pakalpojumā Google Play, tostarp iekļaušana Google Play veikala īpašajās Covid-19 resursu sadaļās.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
92637
false