Zahtjevi za aplikacije u vezi s koronavirusnom bolešću (COVID-19) 2019.

Ovaj je članak posljednji put ažuriran 17. kolovoza 2021. Ažurirani su sljedeći odjeljci:

 • U odjeljak Zahtjevi za aplikacije dodan je novi korak:
  • "1. Dovršite odjeljak Aplikacije za praćenje kontakata i statusa u vezi s bolešću COVID-19 na stranici Sadržaj aplikacije

Zbog dosad neviđene izvanredne situacije u cijelom svijetu Play ubrzava preglede kako bi se službene aplikacije u vezi s pandemijom bolesti COVID-19 objavile u Trgovini Google Play. Google tu odgovornost shvaća vrlo ozbiljno, a radi javne sigurnosti, integriteta informacija i privatnosti u Trgovini Google Play dopustit će se samo određene aplikacije u vezi s bolešću COVID-19 koje ispunjavaju zahtjeve navedene u nastavku.

Na koje se aplikacije primjenjuju ograničenja u vezi s bolešću COVID-19?

Aplikacije na koje se primjenjuju ti zahtjevi uključuju, među ostalim:

 1. Aplikacije koje pružaju zdravstvene informacije te informacije o terapiji, cjepivu, testiranju ili druge povezane informacije koje se odnose na COVID-19.
 2. Aplikacije koje pomažu u borbi s pandemijom bolesti COVID-19, pri sprječavanju širenja te bolesti, istraživanju ili edukaciji/obuci u vezi s njom.
 3. Aplikacije koje podržavaju usluge koje se pružaju isključivo u vezi s bolešću COVID-19, na primjer aplikacije za socijalnu pomoć (kuponi za hranu, isplate), zdravstvenu zaštitu, zajmove itd.

Napomena: samo aplikacije u tim kategorijama mogu upotrebljavati ili se oslanjati na ključne riječi koronavirus, COVID-19, pandemija ili slične i povezane ključne riječi u naslovu i/ili ikoni u Trgovini Google Play.

Druge aplikacije mogu upotrebljavati izraze povezane s bolešću COVID-19 u aplikaciji, u opisu aplikacije ili na snimkama zaslona aplikacije, ali ne u naslovu i/ili ikoni. Za aplikacije koje nisu povezane s medicinom referencije na COVID-19 ograničene su na informacije koje se ne odnose na zdravlje (npr. promjene radnog vremena, savjeti o aktivnostima kod kuće, komentiranje ekonomskog/društvenog utjecaja bolesti COVID-19 itd.). Te aplikacije ne smiju sadržavati tvrdnje o zdravlju (npr. preventivne metode, liječenje, cjepiva).

Kategorije aplikacija koje ispunjavaju kriterije kao aplikacije u vezi s bolešću COVID-19

Aplikacije u prethodno navedene tri kategorije moraju ispunjavati sljedeće kriterije prihvatljivosti:

1. Službene aplikacije državnih tijela: ispunjavaju kriterije za resurse Trgovine Google Play namijenjene situaciji u vezi s bolešću COVID-19

U svrhu povezivanja korisnika s mjerodavnim informacijama i uslugama u resursima Trgovine Google Play namijenjenim situaciji u vezi s bolešću COVID-19 dopuštene su samo aplikacije u vezi s bolešću COVID-19 koje su objavila ili naručila službena državna tijela. Samo aplikacije u toj kategoriji ispunjavaju kriterije za objavljivanje javno dostupnih aplikacija za praćenje kontakata ili aplikacija za status u vezi s bolešću COVID-19 (pogledajte u nastavku).

2. Potvrđene zdravstvene aplikacije: ispunjavaju kriterije za upotrebu naslova, ikona i marketinga povezanih s bolešću COVID-19 u unosima u Trgovini Google Play

Radi zaštite sigurnosti korisnika samo službene aplikacije državnih tijela i sljedeće kategorije aplikacija ispunjavaju kriterije za upotrebu ključnih riječi u vezi s bolešću COVID-19 ili drugih povezanih ključnih riječi i marketinga u naslovu i ikoni aplikacije u Trgovini Google Play:

 1. Službene aplikacije državnih tijela definirane u prethodno navedenom odjeljku 1. ili
 2. Aplikacije koje objavljuju sljedeće organizacije ili koje su izravno povezane sa sljedećim organizacijama:
  1. zdravstvenim sustavom ili davateljem zdravstvenih usluga (npr. CVS Health, UK National Health Service, UnitedHealth Group, Kaiser Permanente, Francuski nacionalni zdravstveni sustav, Netcare (Južnoafrička Republika), One Medical itd.) 
  2. nacionalno priznata organizacija za medicinska ili epidemiološka istraživanja s ekstenzivnim iskustvom u istraživačkom radu (uključujući nacionalno priznate medicinske obrazovne ustanove). (Medicinska ili epidemiološka istraživačka organizacija ili državno istraživačko tijelo trebaju imati odobrenje registriranog tijela za upravljanje (na primjer Institutional Review Board u SAD-u ili National Health Service (NHS) u Ujedinjenom Kraljevstvu). U slučaju spora tražit će se potpora lokalnih ili nacionalnih tijela vlasti ili zdravstvene nevladine organizacije (NVO) koju je moguće provjeriti.) ili aplikacije koje izravno podržava službeno državno tijelo. 

* Da bi aplikacije zadovoljile kriterije u prethodno navedenom stavku (b), napominjemo da ih mora izravno objaviti jedan od navedenih entiteta ili moraju biti objavljene u izravnom partnerstvu s jednim od tih entiteta (npr. institucija ili organizacija koja daje ovlaštenje navedena je, uz sva dopuštenja, u naslovu, logotipu ili opisu aplikacije u Trgovini Google Play). Ako potporu pruža samo nevladin entitet, kriteriji nisu zadovoljeni. (Na primjer, aplikacija koju podržava osoblje medicinske obrazovne ustanove ne zadovoljava kriterije ako je nije objavila ta medicinska obrazovna ustanova ili netko drugi u izravnom partnerstvu s tom ustanovom).

Zahtjevi za aplikacije

Službena državna tijela moraju objaviti, naručiti ili izravno podržati sljedeće kategorije aplikacija. Nadležnost (primjenjiva geografska regija) za tu podršku mora se navesti u izjavi tijekom postupka pružanja dokaza o dopuštenju i biti uočljiva u otkrivajućoj objavi u unosu aplikacije u Trgovini Play:
 1. Javno dostupne aplikacije za praćenje kontakata, uključujući sve aplikacije koje prate ili nadziru zaražene ili izložene osobe u svrhu djelovanja u vezi s bolešću COVID-19 ili sprječavanja njezinog širenja.
 2. Javno dostupne aplikacije za status u vezi s bolešću COVID-19, uključujući sve aplikacije koje potvrđuju status cijepljenja, trenutačne zaraženosti ili povijesti zaraženosti pojedine osobe, npr. radi utvrđivanja ispunjavanja kriterija za putovanje ili za ulazak u javne prostore. Napomena: aplikacije koje samo pohranjuju dokumentaciju o cijepljenju ili testiranju pojedine osobe, no ne tumače te podatke i ne objavljuju zaključke o javnom zdravlju ne podliježu tom zahtjevu i bilo koji entitet iz prethodno navedenog odjeljka 2. stavka (2) može ih objaviti ili surađivati na njima.

1. Dovršite odjeljak Aplikacije za praćenje kontakata i statusa u vezi s bolešću COVID-19 na stranici Sadržaj aplikacije

Otvorite stranicu Sadržaj aplikacije (Pravila > Sadržaj aplikacije) na Play konzoli i unesite potrebne podatke u odjeljak Aplikacije za praćenje kontakata i statusa u vezi s bolešću COVID-19.

2. Dostavite dokaz o ispunjavanju kriterija putem obrasca za najavu

Da biste ubrzali postupak pregleda, prije nego što na Play konzoli pošaljete aplikaciju koja ispunjava kriterije, putem obrasca za najavu pošaljite dokaz da vaša aplikacija zadovoljava kriterije iz prethodno navedenih odjeljaka 1. i 2.

Primjeri zadovoljavajućeg dokaza uključuju sljedeće:

 • Detaljnu obavijest, na službenom memorandumu relevantnog državnog tijela ili organizacije, koja uključuje točan naslov i naziv paketa aplikacije.
 • Ako je primjenjivo, zdravstvene organizacije trebaju navesti i svoj nacionalni registracijski broj kao što je NPI (u SAD-u), NIN (u Indiji) itd.

2. Zahtjevi u vezi s privatnošću

Sve aplikacije u vezi s bolešću COVID-19 moraju se strogo pridržavati svih pravila Google Playa, uključujući, među ostalim, sljedeće zahtjeve:

 • Ako vaša aplikacija pristupa osobnim ili osjetljivim korisničkim podacima, uključujući sve podatke u vezi s funkcijama ili podatke kojima upravljaju opasna dopuštenja ili dopuštenja tražena u vrijeme izvođenja (uključujući lokaciju, adresar, BSSID, BLE, fotografije, mikrofon i zdravstvene senzore) te ako aplikacija prikuplja, koristi ili dijeli te podatke, mora zadovoljavati naše zahtjeve o isticanju otkrivajuće objave i pristanku, prije nego što počne prikupljati ili obrađivati osobne ili osjetljive korisničke podatke. Ta otkrivajuća objava treba uključivati upotrebe u vezi s bolešću COVID-19, kao i upotrebe koje su potrebne radi usklađivanja s valjanim pravnim postupkom.
  • Ako naknadne verzije aplikacije prikupljaju nove vrste osobnih ili osjetljivih korisničkih podataka, korisnicima morate ponovo prikazati obavijest o prikupljanju podataka i navesti razloge prikupljanja novih vrsta podataka.
 • Aplikacije moraju imati javno dostupna pravila o privatnosti koja sveobuhvatno otkrivaju pristup osobnim i osjetljivim korisničkim podacima te njihovo prikupljanje, upotrebu i dijeljenje. 
 • Aplikacije izrađene isključivo u vezi s bolešću COVID-19 ne smiju pristupati osobnim i osjetljivim podacima koji nisu potrebni za izravnu potporu u toj izvanrednoj javnozdravstvenoj situaciji i smiju upotrebljavati samo podatke prikupljene u svrhu pružanja potpore ili epidemioloških istraživanja u vezi s bolešću COVID-19 ili usklađivanja s valjanim pravnim postupkom. Pravila o privatnosti aplikacije moraju odražavati tu ograničenu upotrebu. Ako se podaci mogu koristiti ili dijeliti u svrhu usklađivanja s valjanim pravnim postupkom, to mora biti jasno navedeno u pravilima o privatnosti, uz vezu na dostupne informacije o relevantnom zakonu i korisničkim pravima na osporavanje pravnih zahtjeva za podatke.
 • Aplikacije koje uz potrebe u vezi s bolešću COVID-19 obuhvaćaju i druge potrebe korisnika (na primjer višenamjenske aplikacije tijela vlasti ili aplikacije za daljinsko pružanje zdravstvenih usluga) smiju upotrebljavati podatke prikupljene u svrhe povezane s bolešću COVID-19 samo u vezi sa svrhama koje su predstavljene korisnicima.
  • Na primjer, korisniku bi trebala biti jasna veza između osnovne funkcije aplikacije i prikupljanja podataka povezanih s bolešću COVID-19. 
  • Ako taj zahtjev trenutačno nije zadovoljen, morate izmijeniti postojeću aplikaciju tako da zadovoljava prethodno navedeni zahtjev kako bi bilo jasno da su prikupljanje i upotreba podataka povezanih s bolešću COVID-19 dio osnovne svrhe aplikacije i o toj promjeni morate jasno obavijestiti postojeće korisnike aplikacije prije nego što se podaci počnu prikupljati, primjerice uključivanjem istaknute otkrivajuće objave u aplikaciju prije prikupljanja novih podataka u vezi s bolešću COVID-19. Možete i izdati namjensku aplikaciju u vezi s bolešću COVID-19.
  • Upotrebu podataka povezanih s bolešću COVID-19 morate otkriti u otkrivajućim objavama o privatnosti (npr. pravila o privatnosti i/ili otkrivajuće objave u aplikaciji) na korisničkom sučelju svojih aplikacija.
 • Svim osobnim ili osjetljivim korisničkim podacima aplikacije moraju rukovati sigurno, uključujući prijenos podataka pomoću suvremenih kriptografskih metoda (na primjer putem HTTPS-a).

3. Vidljivost aplikacije i korisnička informiranost

Aplikacije u vezi s bolešću COVID-19 koje prikupljaju, osluškuju ili obrađuju osobne i osjetljive korisničke podatke ili anketiraju korisnike u svrhu dobivanja tih podataka moraju se strogo pridržavati svih zahtjeva pravila Google Playa, uključujući sljedeće: 

 • Aplikacije za praćenje kontakata i aplikacije za status u vezi s bolešću COVID-19 (pogledajte prethodno navedene definicije) moraju jasno navesti tu funkciju u svojem unosu u Trgovini Play. Aplikacije koje postojećoj aplikaciji dodaju mogućnost praćenja kontakata ili prikaza potvrde o stečenom imunitetu moraju zadovoljiti prethodno navedene zahtjeve za aplikacije, uključujući dokaz o ispunjavanju kriterija, značajke privatnosti i istaknuto otkrivanje nove funkcije postojećim korisnicima.
 • Aplikacije ne smiju biti bez grafičkog korisničkog sučelja. Aplikacije moraju prikazivati jasno prepoznatljivu ikonu na traci aplikacija, u postavkama aplikacija na uređaju, ikonama obavijesti itd.
 • Aplikacije moraju korisniku prikazivati trajnu obavijest na uređaju na jedan od sljedeća dva načina, ovisno o tome izvodi li se aplikacija u pozadini ili prednjem planu:
  1. Za aplikacije koje prikupljaju podatke u prednjem planu ili upotrebljavaju uslugu u prednjem planu:
   • Aplikacija korisnicima mora prikazivati trajnu obavijest na uređaju kad se izvodi i može automatski prikupljati podatke (npr. aplikacija osluškuje BLE rukovanja, aplikacija prikuplja podatke o lokaciji itd.).
  2. Za aplikacije koje prikupljaju podatke kad se izvode kao usluga u pozadini:
   • Aplikacija mora prikazivati dnevnu obavijest koju korisnik može odbaciti, a kojom se korisnika obavještava o prikupljanju i obradi tih podataka ili anketiranju korisnika u svrhu njihovog prikupljanja. 
   • Korisnicima možete omogućiti uključivanje tjednih obavijesti (putem potvrdnog okvira u aplikaciji ili postavki), no zadana postavka mora biti dnevna obavijest. 

4. Zahtjevi za API-je

U skladu s pravilima o zloupotrebi uređaja i mreže Google Playa vaša aplikacija ne smije pristupati API-jima koji krše njihove uvjete niti smije upotrebljavati takve API-je.

5. Zahtjevi za uređivanje i kvalitetu

U skladu s pravilima Google Playa koja se odnose na osjetljive događaje, obmanjivanje i obmanjujuće ponašanje, nijedna aplikacija koja nudi sadržaj povezan s bolešću COVID-19 ne smije sadržavati niti prenositi teorije zavjere, obmanjujuće tvrdnje, "čudotvorne lijekove" ili opasne terapije ili očigledno lažne ili neprovjerljive informacije koje se odnose na COVID-19 (uključujući tijela vlasti koja koordiniraju djelovanje u vezi s bolešću COVID-19), bez obzira na kategorizaciju aplikacije.

Pregled i vidljivost aplikacije

Zbog iznimno hitne i osjetljive prirode distribucije aplikacija namijenjenih za djelovanje u vezi s bolešću COVID-19 može doći do povećanja razine provedbe pravila u skladu s odredbama Ugovora o distribuciji za razvojne programere, kao i Provedbenih pravila kako bismo osigurali sigurnost korisnika i ekosustava Google Playa. Razvojni programeri odgovorni su za provođenje dodatne dubinske provjere kako bi njihove aplikacije bile u potpunosti u skladu s pravilima u svakom trenutku.


Učinit ćemo sve što je u našoj moći da aplikacije koje se upotrebljavaju u vezi s bolešću COVID-19 ostanu u Trgovini Google Play, osim ako je rizik od ugrožavanja privatnosti, dezinformiranja ili štete za korisnike veći od javnog interesa. Ako se utvrdi da je razina kršenja pravila aplikacije manje ozbiljna te da je od značajnog interesa za javno zdravstvo, može se dopustiti njezina daljnja distribucija u Trgovini Google Play dok se kršenja pravila ne riješe. Tijekom tog razdoblja ta aplikacija možda neće ispunjavati kriterije za promociju na Google Playu, uključujući uključivanje u posebne resurse u vezi s bolešću COVID-19 u Trgovini Google Play.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
92637
false