Komma igång med prestandainsikter

 

Prestandainsikter är en ny funktion i Android-diagnos som har utformats särskilt för spelutvecklare och andra utvecklare som skapar appar där processorkompilerad kod används. Prestandainsikter drivs av Android Performance Tuner, som är en ny plugin som gör Android-diagnos ännu bättre för spelutvecklare. 

Denna artikel innehåller inledande information om prestandainsikter, var och hur de visas i Play Console och hur du ska tolka dem:

Första användningen

Data börjar samlas in när du publicerar det integrerade spelet på Play och användarna börjar installera och använda det. När datamängden når en lägsta gräns visas den i Play Console (Kvalitet > Android-diagnos > Prestanda > Insikter).

Medan du väntar på att data ska visas:

 • Du får en uppmaning om att ange en önskad bildfrekvens. Du kan ändra den här inställningen när som helst. 
 • Du kan granska kvalitetsnivåerna och återgivningsparametrarna på sidan Översikt eller på någon av sidorna Information genom att välja Granska kvalitetsnivåer

Om du varken ser sidan Översikt eller ett meddelande om att du måste vänta tills tillräckligt med data har samlats in läser du Felsöka problem med Android Performance Tuner och vanliga frågor.

Så här fungerar sidan Översikt

Översiktsmätvärden

Mätvärdena högst upp (Långsamma bildrutor, Totalt antal bildrutor och Totalt antal sessioner) ger en översikt över hur det går för spelet och storleken på den datamängd som används för att generera insikter och mätvärden.

Mätvärdet Långsamma bildrutor i sammanfattningen på sidan Översikt är en absolut siffra:

 • Långsamma bildrutor (%): Antalet långsamma bildrutor dividerat med det totala antalet bildrutor

Det absoluta antalet gör det enklare att förstå och hålla koll på användarupplevelsen över tid. Däremot går det inte att åtgärda de långsamma bildrutorna som mäts med Android Performance Tuner om de inte kan kopplas till ett problem. Du kan läsa mer om långsamma bildrutor och hur beräkningen görs. 

Problem med enhetsmodeller och annoteringar

Med hjälp av problem kan du åtgärda bildrenderingstidens prestanda. Ett problem uppstår om en enhetsmodell eller en annotering regelbundet misslyckas med att nå den önskade bildrenderingstiden. I syfte att identifiera ett problem jämför vi dina bildrenderingstider i den 90:e percentilen med ett förutbestämt tröskelvärde för långsamma bildrutor. Tröskelvärdet hämtas från den önskade bildrenderingstiden. Du kan läsa mer om problem i Förstå Android Performance Tuner bättre.

Om du använder mätvärdet Påverkan för problem kan du se hur stor andel av det totala antalet långsamma bildrutor som är kopplad till det aktuella problemet. Detta kan ses som en uppsättning långsamma bildrutor som du kan vidta åtgärder för (i synnerhet när en potentiell orsak har identifierats). Observera att vissa långsamma bildrutor kan kopplas till både problem med enhetsmodeller och annoteringar, så den totala summan kan vara över 100 %.

Väljare för tidsintervallet

Du kan välja tre tidsintervall som definieras enligt följande:

 • I dag: Från UTC fram till nu (en del av en dag)
 • I går: Från UTC dag 1 till UTC i dag (en hel 24-timmarsperiod)
 • Senaste sju dagarna: Från UTC dag 7 till nu (sex hela dagar plus i dag)

Insikter för enhetsmodell

Insikterna för enhetsmodeller omfattar tre avsnitt:

 • Diagram över enhetsmodeller
 • Tabell med problem efter enhetsmodell
 • Tabell med möjligheter efter enhetsmodell
Diagram över enhetsmodeller

I diagrammet över enhetsmodeller får du en fullständig översikt över bildrenderingstiden för alla enhetsmodeller som rapporterar bildrenderingstid. Tänk på följande när du analyserar diagrammet:

 • Varje enhetsmodell representeras av en separat cirkel i diagrammet på varje kvalitetsnivå. 
 • Cirkelns storlek motsvarar antalet sessioner som räknats på den enhetsmodellen. Skalan är kontinuerlig.
 • Bildrenderingstiden för varje enhetsmodell x kvalitetsnivå visas i diagrammet med hjälp av bildrenderingstiden i 90:e percentilen för den aktuella kombinationen.
 • Den önskade bildrenderingstiden visas som en linje i diagrammet.
 • Det önskade intervallet avgränsas med tröskelvärdet för långsamma bildrutor (till höger) och tröskelvärdet för snabba bildrutor (till vänster). Allt till höger om det skuggade avsnittet är ett problem och allt till vänster är en möjlighet.

Du kan söka efter specifika enhetsmodeller uppe till höger i diagrammet eller bläddra bland enhetsmodeller genom att hålla muspekaren över diagrammet och klicka.

Obs!

 • Mätvärden för enheter sammanställs på variantnivå, vilket är en mer detaljerad nivå än enhetsmodell. En variant uppstår när samma modell kan ha fler än en specifikation (t.ex. RAM eller SoC). Det innebär att fler än en matchning på samma kvalitetsnivå kan returneras när du söker på en enhetsmodell i diagrammet. De underliggande specifikationerna för var och en av enheterna som visas är dock olika, vilket du kan se genom att visa detaljer om enhetsproblemen. 
 • Om en enhetsmodell har sessioner på fler än en kvalitetsnivå kan den visas på fler än en rad i diagrammet. Du hittar mer information om hur detta uppstår på sidan Felsöka problem med Android Performance Tuner och vanliga frågor
Tabell med problem efter enhetsmodell

I tabellen med problem visas den totala påverkan av alla enhetsmodeller med otillräcklig prestanda på varje kvalitetsnivå. Det är en sammanställning av cirklarna i diagrammet Enhetsmodell, vilka är kopplade till enhetsmodeller på den aktuella kvalitetsnivån och som är långsammare än tröskelvärdet för långsamma bildrutor. Varje kvalitetsnivå har en egen rad, såvida det inte finns några enheter med otillräcklig prestanda på den nivån. I så fall visas inga rader.

Det finns två mätvärden för långsamma bildrutor:

 • Långsamma bildrutor: Den absoluta påverkan av enhetsmodeller med otillräcklig prestanda på varje kvalitetsnivå. Kvalitetsnivån med flest långsamma bildrutor är det problem med enhetsmodell som visas högst upp i avsnittet Översikt.
 • Långsamma bildrutor (%): Antalet långsamma bildrutor på enheter med otillräcklig prestanda på den här kvalitetsnivån, dividerat med alla bildrutor på denna kvalitetsnivå. Med detta mätvärde blir det enklare att analysera resultatet för den här nivån som helhet, det vill säga hur stor del av bildrutorna på den här nivån som är långsamma.

Du kan använda båda mätvärdena för prioritering. Du kan till exempel prioritera utifrån det absoluta antalet långsamma bildrutor eller fokusera på Långsamma bildrutor (%) om du förutspår att användarmixen ska ändras med tiden.

Kolumnerna för antalet enhetsmodeller ger en tidig diagnostik av hur problemet ska åtgärdas. Om antalet enhetsmodeller med otillräcklig prestanda är väldigt nära det totala antalet enhetsmodeller på den här kvalitetsnivån betyder detta att kvalitetsnivån som helhet har otillräcklig prestanda. I det här fallet kan det vara bra att granska kvalitetsnivåns återgivningsparametrar eller till och med överväga om just den här kvalitetsnivån ska finnas. Om antalet modeller med otillräcklig prestanda är mycket lägre än det totala antalet är det inte troligt att du vill ändra själva kvalitetsnivån, bara de enhetsmodeller med otillräcklig prestanda.

Du kan visa detaljer om en viss kvalitetsnivå genom att klicka på raden i tabellen och öppna sidan Information om problemet.

Obs! Precis som i diagrammet över enhetsmodeller kan en enhetsmodell finnas på fler än en rad i tabellen om den har sessioner på flera kvalitetsnivåer. Du hittar information om vad som kan orsaka detta i Felsöka problem med Android Performance Tuner och vanliga frågor.

Tabell med möjligheter efter enhetsmodell

Precis som tabellen med problem visar tabellen med möjligheter en summa av de relevanta raderna i diagrammet för de enhetsmodeller som överskred tröskelvärdet för snabba bildrutor. De två första mätvärdena är olika: i stället för långsamma bildrutor visas ett mätvärde för snabba bildrutor. Logiken är densamma, och på samma sätt som i tabellen med problem efter enhetsmodell kan du jämföra de två sista kolumnerna för att avgöra om du ska justera den övergripande kvalitetsnivån eller bara enhetsmodellerna.

Du kan läsa mer om möjligheter i Förstå Android Performance Tuner bättre.

Tips! Du kan visa detaljer om en viss kvalitetsnivå genom att klicka på raden i tabellen och öppna sidan Information om möjligheter.

Annoteringsinsikter

Det finns två avsnitt i Annoteringsinsikter:

 • Diagram över annoteringar
 • Tabell med annoteringsproblem
Diagram över annoteringar

Diagrammet över annoteringar liknar diagrammet över enhetsmodeller. I diagrammet får du en fullständig översikt över bildrenderingstiden för alla annoteringar där bildrenderingstid rapporterades, inklusive problem och möjligheter.

 • Önskad bildrenderingstid och önskad bildfrekvens visas i diagrammet.
 • Varje cirkel i diagrammet motsvarar ett specifikt typ:värde för annoteringar. Annoteringarna definieras och räknas på denna detaljnivå. Cirkelns storlek motsvarar antalet sessioner på det aktuella annoteringsvärdet. 
 • Bildrenderingstiden för varje annotering x kvalitetsnivå visas i diagrammet med bildrenderingstiden i 90:e percentilen för denna kombination.

Du kan söka efter specifika annoteringstyper eller annoteringsvärden uppe till höger i diagrammet eller bläddra bland dem genom att hålla muspekaren över diagrammet och klicka.

Tabell med annoteringsproblem

I tabellen med annoteringsproblem visas den totala påverkan av alla annoteringar med otillräcklig prestanda på varje kvalitetsnivå. Det är en sammanställning av alla cirklar i diagrammet över annoteringar som är kopplade till annoteringar som är långsammare än tröskelvärdet för långsamma bildrutor.

Vad du behöver veta om tabellen med annoteringsproblem.

 • Annoteringsproblem definieras som annoteringens typ:värde x kvalitetsnivåns detaljnivå.
 • Den överordnade raden för varje annotering med otillräcklig prestanda sammanställs för alla kvalitetsnivåer för annoteringen. Expandera den överordnade raden om du vill se en fördelning efter kvalitetsnivå.
 • Långsamma bildrutor: Den absoluta påverkan av annoteringar med otillräcklig prestanda. Annoteringen med flest långsamma bildrutor är samma som det annoteringsproblemet som visas högst upp i översikten.
 • Långsamma bildrutor (%): Antalet långsamma bildrutor på annoteringar med otillräcklig prestanda dividerat med alla bildrutor på annoteringar med otillräcklig prestanda. Med detta mätvärde blir det enklare att analysera resultatet för den här annoteringen som helhet (dvs. hur stor del av bildrutorna i annoteringen som är långsamma).
 • Bildrenderingstid anges för varje annoteringsproblem tillsammans med GPU-tid om du använder en spelmotor som har stöd för det (läs mer om bildrenderingstid). Detta hjälper dig att förstå hur långsam annoteringen var i 90:e percentilen och om den underliggande orsaken berodde på begränsningar i CPU eller GPU.

Du kan läsa mer om möjligheter i Förstå Android Performance Tuner bättre.

Så här fungerar sidorna Information (endast enhetsmodeller)

Information om problemet

På sidan Information om problemet kan du läsa mer om enheter med otillräcklig prestanda på en viss kvalitetsnivå och bestämma vad du ska göra. Du kan se information som hjälper dig att identifiera problem med parametrarna på kvalitetsnivåerna eller med enheterna på kvalitetsnivåerna:

 

Problem

Hur det identifieras

Föreslaget nästa steg

Kvalitetsnivån som helhet fungerar inte så bra.

De flesta/alla enhetsmodeller på en viss kvalitetsnivå har otillräcklig prestanda

(sidan Översikt eller Information om enhetsproblem)

Åtgärder på kvalitetsnivå. Ändra parametrarna för kvalitetsnivån eller ta bort den helt och mappa alla enheter till en ny (lägre) kvalitetsnivå

Vissa enhetsmodeller är på en för hög kvalitetsnivå.

En del enhetsmodeller på en viss kvalitetsnivå har otillräcklig prestanda, men inte alla 

(sidan Översikt eller Information om enhetsproblem)

I slutändan måste kvalitetsnivån för dessa enhetsmodeller förmodligen sänkas, men visa mer information för att förstå det bästa sättet att optimera på

Problemet kan isoleras till specifika enhetsspecifikationer.

Starkt samband mellan vissa specifikationer och problem 

(sidan Information om enhetsproblem)

Åtgärder för enhetsspecifikationer 

Exempel: Testa en specifik grafikprocessor och flytta ned alla enheter med en viss grafikprocessor en kvalitetsnivå.

Problemet kan inte enkelt isoleras till en viss specifikation.

Det finns inget tydligt samband mellan vissa specifikationer och problem

(sidan Information om enhetsproblem)

Åtgärder för enhetsmodeller

 

Sidan Information om problem innehåller tre avsnitt:

 • Sammanfattning
 • Tabellen med fördelning efter enhetsspecifikationer
 • Tabellen med fördelning efter enhetsmodell
Sammanfattning

Den data som visas i problemsammanfattningen ska motsvara den data för kvalitetsnivån på sidan Översikt i tabellen med problem efter enhetsmodell.

Tabellen med fördelning efter enhetsspecifikationer

Om det finns många enhetsmodeller med otillräcklig prestanda kan det vara svårt att felsöka problem med enhetsmodellen. I tabellen med fördelning efter enhetsspecifikationer kan du se om det finns optimeringar bland enhetsspecifikationerna. Den visar fördelningen av enheter med otillräcklig prestanda efter olika enhetsattribut.

 • Påverkan anger hur mycket enheterna med de aktuella specifikationerna med långsamma bildrutor bidrar till det totala antalet långsamma bildrutor från enheter med otillräcklig prestanda på denna kvalitetsnivå. Ju högre siffra, desto fler långsamma bildrutor kan härledas till dessa enheter.
 • Långsamma bildrutor (%) beskriver i sammanställd form hur enhetens specifikationer presterar på denna kvalitetsnivå. 
 • Långsamma bildrutor (%) jämfört med genomsnittlig kvalitetsnivå: Visar hur långsamma bildrutor (%) står sig i jämförelse med den totala procentandelen långsamma bildrutor på den här nivån. Om en specifikation ger bättre resultat än värdet visas en grön stapel till vänster om den. Om en specifikation drar ned detta värde visas en röd stapel till höger om den. 

Viktigt! Kolumnen Påverkan ska inte ensam användas för prioritering på specifikationsnivå. Även om många långsamma bildrutor kan härledas till en viss enhetsspecifikation (hög påverkan) är det inte tillräckligt med information för att dra slutsatsen att själva specifikationen har otillräcklig prestanda, utan att veta hur många bildrutor som fanns totalt i specifikationen. Svaret på den frågan finns i mätvärdena för långsamma bildrutor. Exempel:

 • Om en specifikation har stor påverkan men inte har sämre prestanda än kvalitetsnivån som helhet (låg andel långsamma bildrutor (%)), finns det antagligen inte någon möjlighet att optimera för specifikationen.
 • Om en specifikation ger dåligt resultat (hög andel långsamma bildrutor (%)) kan det vara rimligt att optimera för den direkt även om den inte har störst påverkan.
Tabell med fördelning efter enhetsmodell

I tabellen med fördelning efter enhetsmodell visas alla enheter med otillräcklig prestanda på denna kvalitetsnivå. Du kan ladda ned informationen i den här tabellen. Det nedladdade datasetet innehåller ytterligare enhetsmetadata som inte visas i användargränssnittet.

 • Berörda sessioner är en beräkning av alla sessioner på den här enheten på denna kvalitetsnivå. Alla sessioner registreras i denna beräkning, oavsett hur många långsamma bildrutor de innehöll. Det är möjligt att ett litet antal sessioner innehöll alla långsamma bildrutor.
 • Långsamma bildrutor (%) visar andelen bildrutor på den här enhetsmodellen och den kvalitetsnivå som var långsam. Detta är minst 10 % enligt definitionen av en enhetsmodell med otillräcklig prestanda.
 • Bildrenderingstid anges för varje enhetsmodell tillsammans med GPU-tid om du använder en spelmotor som har stöd för detta. På så sätt kan du se hur långsam den här enhetsmodellen var i 90:e percentilen och om den underliggande orsaken berodde på begränsningar i CPU eller GPU.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
92637
false