Pierwsze kroki w korzystaniu ze statystyk wydajności

 

Statystyki dotyczące wydajności to nowa funkcja Android Vitals, opracowana specjalnie dla deweloperów gier i innych deweloperów, których aplikacje wykorzystują kod natywny. Statystyki wydajności są dostarczane za pomocą nowej wtyczki Android Performance Tuner, która pozwala deweloperom gier w pełni wykorzystać możliwości funkcji Android Vitals.

W tym artykule znajdziesz podstawowe informacje o statystykach dotyczących wydajności, miejscu i sposobie ich wyświetlania w Konsoli Play oraz o tym, jak należy je interpretować:

Pierwsze użycie

Zbieranie danych rozpocznie się, gdy opublikujesz zintegrowaną grę w Google Play, a użytkownicy zaczną ją instalować i uruchamiać. Gdy ilość danych osiągnie minimalny próg, wyświetlimy je w Konsoli Play (Jakość > Android Vitals > Wydajność > Statystyki).

Zanim dane się pojawią:

 • Otrzymasz prośbę o ustawienie docelowej liczby klatek. Możesz ją zmienić w każdej chwili.
 • Możesz przeglądać poziomy i parametry jakości na stronie Podsumowanie lub na dowolnej stronie Szczegóły, klikając Sprawdź poziomy jakości.
  • Uwaga: w Konsoli Play nie można edytować parametrów wierności ani poziomów jakości. Dowiedz się więcej o ich ustawianiu i używaniu.

Jeśli nie widzisz strony Podsumowanie ani komunikatu z informacją, że musisz poczekać na zebranie wystarczającej ilości danych, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z narzędziem Android Performance Tuner i najczęstsze pytania na jego temat.

Zawartość strony Podsumowanie

Podsumowanie danych

Najważniejsze dane (spowolnione klatki, łączna liczba klatek i łączna liczba sesji) podsumowują działanie gry oraz podają wielkość zbioru danych użytego do wygenerowania statystyk i informacji.

Dane „Spowolnione klatki” na stronie Podsumowanie podają liczbę bezwzględną:

 • Spowolnione klatki (%): liczba spowolnionych klatek podzielona przez łączną liczbę klatek.

Ta liczba bezwzględna pomaga Ci poznawać i monitorować wrażenia użytkowników na przestrzeni czasu. Liczba spowolnionych klatek zmierzona za pomocą narzędzia Android Performance Tuner jednak na wiele się nie przyda, jeśli nie powiąże się jej z konkretnym problemem. Dowiedz się więcej o spowolnionych klatkach i sposobie ich obliczania.

Problemy dotyczące modelu urządzenia i adnotacji

Wykryte problemy są podstawą do podejmowania działań związanych z długością czasu renderowania klatki. Problem występuje wtedy, gdy dany model urządzenia lub dana adnotacja nie osiąga z wymaganą regularnością docelowego czasu renderowania. Aby wykryć źródło problemu, porównujemy 90. percentyl czasów renderowania klatki z wartością progową wyznaczoną dla spowolnionych klatek. Ta wartość progowa jest określana na podstawie docelowego czasu renderowania klatki. Bardziej szczegółowe wiadomości o problemach znajdziesz w artykule Więcej informacji o wtyczce Android Performance Tuner.

Dane „Wpływ” w przypadku poszczególnych problemów wskazują, za jaką część wszystkich spowolnionych klatek odpowiada dany problem. Wartość tę można traktować jako wskazanie wielkości zbioru spowolnionych klatek, które mogą być podstawą do podjęcia działania naprawczego (szczególnie jeśli znana jest ich potencjalna przyczyna). Pamiętaj, że niektóre spowolnione klatki mogą być powiązane zarówno z problemami dotyczącymi modelu urządzenia, jak i z problemami dotyczącymi adnotacji, więc ich łączna suma może przekraczać 100%.

Wybór okresu

Masz do wyboru 3 okresy:

 • Dzisiaj: od północy UTC do chwili obecnej (część dnia).
 • Wczoraj: od północy UTC wczoraj do północy UTC dzisiaj (pełny okres 24-godzinny).
 • Ostatnie 7 dni: od północy UTC 7 dnia, licząc wstecz, do chwili obecnej (6 pełnych dni plus okres „Dzisiaj”).

Statystyki dotyczące modelu urządzenia

Statystyki dotyczące modelu urządzenia obejmują 3 sekcje:

 • wykres modeli urządzeń,
 • tabelę problemów dotyczących modeli urządzeń,
 • tabelę możliwości dotyczących modeli urządzeń.
Wykres modeli urządzeń

Wykres modeli urządzeń zawiera pełny obraz czasu renderowania klatki na wszystkich modelach urządzeń, które go podają. Aby właściwie interpretować ten wykres, pamiętaj o tych kwestiach:

 • Każdy model urządzenia jest reprezentowany na wykresie przez osobny okrąg na danym poziomie jakości.
 • Wielkość okręgu odpowiada liczbie sesji zarejestrowanych na danym modelu urządzenia. Skala jest ciągła.
 • Czas renderowania klatki na każdym modelu urządzenia pomnożony przez poziom jakości jest przedstawiany na wykresie na podstawie 90. percentyla czasu renderowania dla danej kombinacji.
 • Docelowy czas renderowania klatki jest widoczny na wykresie w formie linii.
 • Zakres docelowy jest ograniczony po prawej stronie przez wartość progową spowolnionych klatek, a po lewej – przez wartość progową szybko wyrenderowanych klatek. Każdy punkt po prawej stronie zacienionego obszaru wskazuje na problem, a po lewej – na możliwość.

W prawym górnym rogu wykresu możesz wyszukiwać konkretne modele urządzeń lub przeglądać je, najeżdżając kursorem na wykres i klikając go.

Uwagi:

 • Dane o urządzeniach są agregowane aż do poziomu wariantu, czyli bardziej szczegółowego niż poziom modelu urządzenia. Wariant występuje wtedy, gdy ten sam model może mieć więcej niż jedną konfigurację (np. różne ilości pamięci RAM lub różne układy SOC). Oznacza to, że wyszukiwanie modelu urządzenia na wykresie według nazwy może dać więcej niż jeden wynik na tym samym poziomie jakości. Konfiguracje poszczególnych wyświetlonych urządzeń będą się jednak różnić, co możesz zobaczyć, analizując szczegółowo problemy dotyczące urządzenia.
 • Jeśli model urządzenia ma zarejestrowane sesje na więcej niż jednym poziomie jakości, może występować w więcej niż jednym wierszu na wykresie. Jak może do tego dojść, dowiesz się z artykułu Rozwiązywanie problemów z narzędziem Android Performance Tuner i najczęstsze pytania na jego temat.
Tabela problemów dotyczących modeli urządzeń

Tabela problemów podaje łączny wpływ wszystkich modeli urządzeń o niskiej wydajności na poszczególne poziomy jakości. Zawiera ona okręgi z wykresu „Model urządzenia” powiązane z modelami urządzeń na danym poziomie jakości, które są wolniejsze niż wynosi wartość progowa liczby spowolnionych klatek. Każdy poziom jakości ma własny wiersz, chyba że na danym poziomie nie ma żadnych urządzeń o niskiej wydajności. W takim przypadku wiersz nie jest wyświetlany.

Do spowolnionych klatek odnoszą się 2 rodzaje danych:

 • Spowolnione klatki: bezwzględna wartość wpływu, jaki mają modele urządzeń o niskiej wydajności na poszczególne poziomy jakości. Na poziomie jakości z największą liczbą spowolnionych klatek występuje najpoważniejszy problem z modelem urządzenia widoczny w sekcji „Podsumowanie”.
 • Spowolnione klatki (%): liczba spowolnionych klatek na modelach urządzeń o niskiej wydajności na danym poziomie jakości podzielona przez łączną liczbę klatek na tym poziomie. Wartość ta pomaga poznać ogólną wydajność na tym poziomie, czyli odsetek występujących na nim „spowolnionych klatek”.

Do ustalania priorytetów możesz używać obu tych rodzajów danych. Priorytet możesz określić np. na podstawie bezwzględnej liczby spowolnionych klatek lub skupić się na ich odsetku, jeśli przewidujesz, że z czasem struktura użytkowników ulegnie zmianie.

Kolumny z liczbą modeli urządzeń stanowią wstępną wskazówkę, jak rozwiązać problem. Jeśli liczba modeli urządzeń o niskiej wydajności jest bardzo zbliżona do łącznej liczby modeli urządzeń na danym poziomie jakości, oznacza to, że ogólna wydajność na tym poziomie jest zbyt niska. W takim przypadku warto sprawdzić parametry jakości na tym poziomie, a nawet zastanowić się, czy nie zrezygnować z tego poziomu. Jeśli liczba modeli urządzeń o niskiej wydajności jest znacznie mniejsza niż łączna liczba modeli urządzeń, nie należy korygować samego poziomu jakości, tylko zająć się poszczególnymi modelami.

Aby przejść do danego poziomu jakości, kliknij jego wiersz w tabeli. Spowoduje to otwarcie strony Informacje o problemie.

Uwaga: tak jak w przypadku wykresu modeli urządzeń, model może pojawiać się w więcej niż jednym wierszu tabeli, jeśli ma zarejestrowane sesje na więcej niż jednym poziomie jakości. Co może być tego przyczyną, dowiesz się z artykułu Rozwiązywanie problemów z narzędziem Android Performance Tuner i najczęstsze pytania na jego temat.

Tabela możliwości dotyczących modeli urządzeń

Tabela możliwości, podobnie jak tabela problemów, podaje sumę z odpowiednich wierszy na wykresie, ale dotyczy modeli urządzeń, które przekroczyły wartość progową szybko wyrenderowanych klatek. Pierwsze 2 rodzaje danych różnią się od siebie: zamiast danych „Spowolnione klatki” wyświetlane są dane „Szybko wyrenderowane klatki”. Zasady są analogiczne, czyli tak jak w przypadku problemów dotyczących modelu urządzenia możesz porównywać 2 ostatnie kolumny, by zdecydować, czy chcesz korygować ogólny poziom jakości czy zająć się tylko poszczególnymi modelami.

Więcej informacji o możliwościach znajdziesz w artykule Więcej informacji o wtyczce Android Performance Tuner.

Wskazówka: aby przejść do danego poziomu jakości, kliknij jego wiersz w tabeli. Spowoduje to otwarcie strony Możliwości – szczegóły.

Statystyki dotyczące adnotacji

Statystyki dotyczące adnotacji obejmują 2 sekcje:

 • wykres adnotacji,
 • tabelę problemów dotyczących adnotacji.
Wykres adnotacji

Wykres adnotacji jest bardzo podobny do wykresu modeli urządzeń. Ukazuje pełny obraz czasu renderowania klatki w przypadku wszystkich adnotacji, które go podawały, w tym problemy i możliwości.

 • Na wykresie podane są: docelowy czas renderowania klatki i zakres liczby klatek.
 • Każdy okrąg na wykresie odpowiada konkretnej kombinacji „typ:wartość” adnotacji. Adnotacje są definiowane i zliczane na tym poziomie szczegółowości. Wielkość okręgu odpowiada liczbie sesji, w których występowała dana wartość adnotacji.
 • Czas renderowania klatki w przypadku poszczególnych adnotacji pomnożony przez poziom jakości jest przedstawiany na wykresie na podstawie 90. percentyla czasu renderowania dla danej kombinacji.

W prawym górnym rogu wykresu możesz wyszukiwać konkretne typy i wartości adnotacji lub przeglądać je na wykresie, najeżdżając na nie kursorem i klikając je.

Tabela problemów dotyczących adnotacji

Tabela problemów dotyczących adnotacji podaje łączny wpływ wszystkich adnotacji o niskiej wydajności na poszczególne poziomy jakości. Zawiera ona okręgi z wykresu adnotacji powiązane z adnotacjami, które są wolniejsze niż wynosi wartość progowa spowolnionych klatek.

Oto, co należy wiedzieć o tabeli problemów dotyczących adnotacji.

 • Problemy dotyczące adnotacji są wskazywane z dokładnością wyznaczoną wzorem: typ:wartość adnotacji x poziom jakości.
 • Wiersz nadrzędny każdej adnotacji o niskiej wydajności podaje sumę ze wszystkich poziomów jakości danej adnotacji. Rozwijając wiersz nadrzędny, możesz zobaczyć podział według poziomu jakości.
 • Spowolnione klatki: bezwzględna wartość wpływu adnotacji o niskiej wydajności. Adnotacja o największej liczbie spowolnionych klatek jest taka sama jak najpoważniejszy problem dotyczący adnotacji wskazywany w sekcji „Podsumowanie”.
 • Spowolnione klatki (%): liczba spowolnionych klatek w adnotacjach o niskiej wydajności podzielona przez łączną liczbę klatek w takich adnotacjach. Wartość ta pomaga poznać ogólną wydajność danej adnotacji, czyli odsetek występujących w niej „spowolnionych klatek”.
 • Czas renderowania klatki w przypadku poszczególnych problemów dotyczących adnotacji jest podawany razem z czasem przetwarzania przez GPU, jeśli używasz silnika gry, który go obsługuje (dowiedz się więcej o czasie renderowania klatki). Dzięki temu dowiesz się, jak powolna była adnotacja przy 90. percentylu i czy przyczyną problemu były ograniczenia CPU czy GPU.

Więcej informacji o możliwościach znajdziesz w artykule Więcej informacji o wtyczce Android Performance Tuner.

Zawartość stron „Szczegóły” (dotyczy tylko modeli urządzeń)

Informacje o problemie

Na stronie Informacje o problemie dowiesz się więcej o urządzeniach wykazujących się niską wydajnością na określonym poziomie jakości. Pomoże Ci to podjąć odpowiednie działania dzięki identyfikacji problemów na podstawie parametrów lub urządzeń na poszczególnych poziomach jakości:

 

Problem

Sposób identyfikacji

Sugerowany następny krok

Problemy występują na całym poziomie jakości.

Na danym poziomie jakości wszystkie modele urządzeń (lub przynajmniej ich większość) mają niską wydajność.

(strona Podsumowanie lub Szczegóły problemu dotyczącego urządzenia)

Zajmij się tym poziomem jakości. Zmień na nim parametry jakości lub całkowicie go usuń i przypisz wszystkie urządzenia do nowego (niższego) poziomu.

Konkretne modele urządzeń mają ustawiony zbyt wysoki poziom jakości.

Pewna część modeli urządzeń na danym poziomie jakości ma zbyt małą wydajność, ale nie wszystkie.

(strona Podsumowanie lub Szczegóły problemu dotyczącego urządzenia)

Ostatecznie prawdopodobnie będzie trzeba obniżyć poziom jakości w przypadku tych modeli urządzeń, ale przeanalizuj jeszcze dokładniej dane, by wybrać najlepszy sposób optymalizacji.

Problem można przypisać do konkretnych konfiguracji urządzeń.

Silna korelacja między konkretnymi konfiguracjami i problemami.

(strona Szczegóły problemu dotyczącego urządzenia)

Zajmij się poziomem konfiguracji urządzenia.

Przykład: przetestuj konkretny układ graficzny (GPU), a wszystkie wyposażone w niego urządzenia przenieś w dół o jeden poziom jakości.

Problemu nie można łatwo przypisać do konkretnej konfiguracji.

Brak wyraźnej korelacji między konkretnymi konfiguracjami i problemami.

(strona Szczegóły problemu dotyczącego urządzenia)

Zajmij się poziomem modelu urządzenia.

 

Na stronie Informacje o problemie znajdują się 3 sekcje:

 • podsumowanie,
 • tabela z podziałem według konfiguracji urządzenia,
 • tabela z podziałem według modelu urządzenia.
Podsumowanie

Dane widoczne w podsumowaniu problemu powinny odpowiadać informacjom o tym poziomie jakości na stronie Podsumowanie w tabeli problemów dotyczących modelu urządzenia.

Tabela z podziałem według konfiguracji urządzenia

Jeśli występuje wiele modeli urządzeń o niskiej wydajności, rozwiązywanie dotyczących ich problemów może być trudne. W tabeli z podziałem według konfiguracji urządzenia możesz sprawdzać, czy są możliwe jakieś optymalizacje na poziomie konfiguracji. Tabela ta zawiera podział urządzeń o niskiej wydajności według ich różnych atrybutów.

 • Wpływ podaje, za jaką część spowolnionych klatek pochodzących z urządzeń o niskiej wydajności na tym poziomie jakości odpowiadają urządzenia o danej konfiguracji. Im większa wartość wpływu, tym więcej spowolnionych klatek wystąpiło na tych urządzeniach.
 • Dane Spowolnione klatki (%) wskazują ogólną wydajność konkretnej konfiguracji urządzenia na danym poziomie jakości.
 • Spowolnione klatki (%) a średnia na poziomie jakości podaje, jak odsetek spowolnionych klatek wypada w porównaniu z ogólnym odsetkiem spowolnionych klatek na danym poziomie jakości. Jeśli jakaś konfiguracja ma lepszą wartość od podanej tutaj, po lewej stronie jej nazwy pojawi się zielony pasek. Jeśli konfiguracja ma gorszą wartość, po prawej stronie jej nazwy pojawi się czerwony pasek.

Ważne: kolumny „Wpływ” nie należy używać w oderwaniu od pozostałych do nadawania priorytetów na poziomie konfiguracji. Nawet wtedy, gdy konfiguracja urządzenia ma duży udział w liczbie spowolnionych klatek (czyli duży wpływ), nie jest to wystarczająca przesłanka do uznania jej za mało wydajną, jeśli nie wiesz, ile ogółem odnotowano na niej spowolnionych klatek. Możesz się tego dowiedzieć z danych „Spowolnione klatki”. Przykłady:

 • Jeśli dana konfiguracja ma duży udział w liczbie spowolnionych klatek, ale nie jest wyraźnie gorsza pod względem wydajności niż reszta konfiguracji na danym poziomie jakości (czyli ma niski odsetek spowolnionych klatek), prawdopodobnie nie będzie możliwości jej optymalizacji.
 • I odwrotnie: jeśli konfiguracja ma niską wydajność (wysoki odsetek spowolnionych klatek), warto przeprowadzić optymalizację bezpośrednio pod jej kątem nawet wtedy, gdy to nie ona ma największy wpływ.
Tabela z podziałem według modelu urządzenia

Tabela z podziałem według modelu urządzenia zawiera listę wszystkich urządzeń o niskiej wydajności na danym poziomie jakości. Informacje z tej tabeli możesz pobrać. Pobrany zbiór danych będzie zawierać dodatkowe metadane urządzenia, które nie są wyświetlane w interfejsie.

 • Sesje, których dotyczy problem to liczba wszystkich sesji na danym urządzeniu na wybranym poziomie jakości. Ta wartość uwzględnia wszystkie sesje niezależnie od liczby występujących w nich spowolnionych klatek. Może się zdarzyć, że niewielka liczba sesji obejmuje wszystkie spowolnione klatki.
 • Dane Spowolnione klatki (%) wskazują udział procentowy spowolnionych klatek na tym modelu urządzenia w ogólnej liczbie spowolnionych klatek na wybranym poziomie jakości. Z definicji modelu urządzenia o niskiej wydajności wynika, że jest to co najmniej 10%.
 • Czas renderowania klatki jest podawany dla każdego modelu urządzenia razem z czasem przetwarzania przez GPU, jeśli używasz silnika gry, który go obsługuje. Dzięki temu możesz dowiedzieć się, jak powolny był dany model urządzenia przy 90 percentylu i czy przyczyną problemu były ograniczenia CPU czy GPU.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
92637
false
false