Първи стъпки със статистическите данни за ефективността

 

„Статистика за ефективността“ е нова функция в показателите за Android, създадена специално за програмисти на игри и други програмисти на приложения, които използват код с директно изпълнение. Тя се предоставя с помощта на Android Performance Tuner – нова приставка, която прави показателите за Android по-полезни за програмистите на игри.

Тази статия съдържа уводна информация относно статистическите данни за ефективността, къде и как се показват в Play Console и как да бъдат тълкувани:

Първоначална употреба

Събирането на данни започва, когато публикувате интегрираната си игра в Google Play и потребителите започнат да я инсталират и използват. Данните ще бъдат показани в Play Console, след като обемът им достигне минималния праг (Качество > Показатели за Android > Ефективност > Статистика).

Докато чакате данните да бъдат показани:

 • ще получите подкана да зададете целева скорост на кадрите. Можете да я промените по всяко време. 
 • имате възможност да прегледате нивата си на качество и параметрите за детайлност на страницата Общ преглед или на която и да е страница Подробности, като изберете Проверка на нивата на качество

Ако не виждате страницата Общ преглед, нито съобщение, че трябва да изчакате, докато се съберат достатъчно данни, отворете Отстраняване на проблеми в Android Performance Tuner и често задавани въпроси.

Запознаване със страницата „Общ преглед“

Показатели за обобщена информация

Основните показатели (бавни кадри, общ брой кадри и общ брой сесии) предоставят обобщена информация за ефективността на играта ви и размера на набора от данни, използван за генериране на статистиката и показателите.

Показателят „Бавни кадри“ в обобщената информация на страницата Общ преглед представлява абсолютна стойност:

 • Бавни кадри (%): броят бавни кадри, разделен на общия брой кадри.

Това абсолютно число ви помага да разбирате и проследявате практическата работа на потребителите с течение на времето. Нямате възможност обаче да предприемате действия спрямо бавните кадри, отчетени чрез Android Performance Tuner, освен ако не бъдат свързани с даден проблем. Можете да научите повече за бавните кадри и как се изчисляват. 

Проблеми с моделите устройства и анотациите

Проблемите ви дават възможност да предприемате действия въз основа на времето за изобразяване. Проблем възниква, ако модел устройство или анотация редовно не успяват да се вместят в целевото време за изобразяване. За да установим наличието на проблем, сравняваме времената за изобразяване за 90-ия процентил с предварително определен праг за бавни кадри. Този праг се извлича от целевото ви време за изобразяване. Можете да научите повече за проблемите, като посетите страницата Подробна информация за Android Performance Tuner.

Показателят „Въздействие“ посочва каква част от общия брой бавни кадри е свързана с конкретен проблем. Тези данни могат да бъдат разглеждани като набора от бавни кадри, спрямо които можете да предприемате действия (т.е. за които е установена потенциална причина). Имайте предвид, че някои бавни кадри могат да бъдат свързани както с проблеми с модела устройство, така и с проблеми с анотация. Затова общият резултат може да е над 100%.

Инструмент за избор на период от време

Можете да избирате между три периода от време, дефинирани по следните начини:

 • Днес: От часа по Координираното универсално време (UTC) до момента (част от деня).
 • Вчера: От определен час по UTC през вчерашния ден до същия час по UTC днес (пълен 24-часов период от време).
 • Последните 7 дни: От предходните 7 дни по UTC до момента (шест пълни дни плюс днешния).

Статистика за моделите устройства

Статистиката за моделите устройства съдържа три секции:

 • Диаграма с моделите устройства
 • Таблица за проблемите с моделите устройства
 • Таблица за възможностите за моделите устройства.
Диаграма с моделите устройства

Тази диаграма предоставя пълна картина на времето за изобразяване за всички модели устройства, които го отчитат. За правилното тълкуване на диаграмата имайте предвид следните неща:

 • всеки модел устройство е представен в диаграмата посредством отделен кръг за дадено ниво на качество. 
 • размерът на кръга отговаря на броя сесии, отчетени на съответния модел устройство. Скалата е непрекъсната.
 • времето за изобразяване за всеки модел устройство при дадено ниво на качество се представя в графиката, като за тази комбинация се използва съответното време за 90-ия процентил.
 • целевото ви време за изобразяване е представено в диаграмата чрез линия.
 • целевият обхват се определя от прага за бавни кадри (отдясно) и този за бързи кадри (отляво). Всичко вдясно от потъмнената секция представлява проблем, а всичко вляво – възможност.

Можете да търсите конкретни модели устройства в горния десен ъгъл на диаграмата или да ги разглеждате, като задържите курсора на мишката над диаграмата и кликнете върху нея.

Забележки:

 • Показателите за устройствата се обобщават на ниво вариант, което е по-подробно от модел устройство. Вариант възниква, когато даден модел може да има повече от една спецификация (например RAM или SoC). Това означава, че търсенето на определен модел устройство по име в диаграмата може да изведе повече от едно съответствие за едно и също ниво на качество. Основните спецификации на показаните устройства обаче ще бъдат различни. Можете да проверите това, като направите разбивка за проблемите с устройствата.
 • Ако даден модел устройство има сесии при повече от едно ниво на качество, той може да бъде представен на няколко реда в диаграмата. За повече информация относно причините за това посетете страницата Отстраняване на проблеми в Android Performance Tuner и често задавани въпроси.
Таблица за проблемите с моделите устройства

Таблицата „Проблеми“ показва общото въздействие на всички модели устройства с по-ниска ефективност при всяко ниво на качество. Тя съдържа обобщена информация за кръговете в диаграмата „Модел устройство“, свързани с моделите при съответното ниво на качество, които са под прага ви за бавни кадри. Всяко ниво на качество е представено на отделен ред, освен когато за дадено ниво няма устройства с по-ниска ефективност, в който случай не се показва ред.

Има два показателя за бавни кадри:

 • Бавни кадри: Абсолютното въздействие на моделите устройства с по-ниска ефективност при всяко ниво на качество. Нивото на качество с най-голям брой бавни кадри е водещият проблем с даден модел устройство, показан в секцията „Общ преглед“.
 • Бавни кадри (%): Броят бавни кадри на моделите устройства с по-ниска ефективност при съответното ниво на качество, разделен на всички кадри за същото ниво. Този показател ви помага да разберете цялостната ефективност за даденото ниво, т.е. каква част от кадрите са бавни.

И двата показателя могат да бъдат използвани с цел приоритизиране. Имате възможност например да дадете приоритет въз основа на абсолютния брой бавни кадри или да се съсредоточите върху показателя „Бавни кадри (%)“, ако очаквате потребителската ви база да се промени с течение на времето.

Колоните с брой на моделите устройства предоставят ранна диагностика за това как да отстраните проблема. Ако броят на моделите с по-ниска ефективност е много близо до общия брой устройства при дадено ниво на качество, това показва, че съответното ниво е с ниска ефективност като цяло. В такъв случай е добре да прегледате параметрите му за детайлност или да помислите дали това ниво на качество въобще е необходимо. Ако броят на моделите устройства с по-ниска ефективност е много по-малък от общия брой устройства, по-добре е да направите промени само за съответните модели вместо за цялото ниво на качество.

Можете да направите разбивка за дадено ниво, като кликнете върху реда му в таблицата, за да отворите страницата Подробности за проблема.

Забележка: Както при диаграмата с моделите устройства, даден модел може да бъде представен на няколко реда в таблицата, ако има сесии при повече от едно ниво на качество. За да научите каква може да е причината за това, посетете страницата Отстраняване на проблеми в Android Performance Tuner и често задавани въпроси.

Таблица за възможностите за моделите устройства

Таблицата за възможностите, подобно на тази за проблемите, е сбор от редовете на диаграмата за моделите устройства, при които прагът за бързи кадри е надвишен. Първите два показателя са различни: вместо „Бавни кадри“ се показва „Бързи кадри“. Логиката е същата и както при проблемите с моделите устройства, можете да сравните последните две колони, за да решите дали да коригирате общото ниво на качество, или само моделите устройства.

За да научите повече за възможностите, можете да посетите страницата Подробна информация за Android Performance Tuner.

Съвет: Можете да направите разбивка за дадено ниво на качество, като кликнете върху реда му в таблицата, за да отворите страницата Подробности за възможностите.

Статистика за анотациите

Статистиката за анотациите съдържа две секции:

 • Диаграма за анотациите
 • Таблица за проблемите с анотациите.
Диаграма за анотациите

Диаграмата за анотациите е подобна на тази за моделите устройства. Тя предоставя пълна картина на времето за изобразяване за всички анотации, за които то е отчетено, включително проблеми и възможности.

 • Целевите време и диапазон за изобразяване се показват в диаграмата.
 • Всеки кръг в диаграмата съответства на анотация с конкретни тип и стойност. Анотациите се дефинират и отчитат при тази детайлност. Размерът на кръга съответства на броя сесии при съответната стойност на анотацията. 
 • Времето за изобразяване за всяка анотация при дадено ниво на качество се представя в графиката, като за тази комбинация се използва съответното време за 90-ия процентил.

Можете да търсите конкретни типове или стойности на анотациите в горния десен ъгъл на диаграмата или да ги разглеждате, като задържите курсора на мишката над диаграмата и кликнете върху нея.

Таблица за проблемите с анотациите

Таблицата „Проблеми с анотациите“ показва общото въздействие на всички анотации с по-ниска ефективност при отделните нива на качество. Тя съдържа обобщена информация от кръговете, свързани с анотациите в съответната диаграма, които са под прага за бавни кадри.

Ето какво трябва да знаете за таблицата „Проблеми с анотациите“.

 • Проблемите с анотациите се определят за анотация с конкретни тип и стойност при дадено ниво на качество.
 • Основният ред за отделните анотации с по-ниска ефективност обобщава данните от всички нива на качество за съответната анотация. Разгънете основния ред, за да видите разбивка по ниво на качество.
 • Бавни кадри: Абсолютното въздействие на анотациите с по-ниска ефективност. Анотациите с най-голям брой бавни кадри съответстват на водещия проблем, показан на страницата „Общ преглед“.
 • Бавни кадри (%): Броят бавни кадри за анотациите с по-ниска ефективност, разделен на всички кадри за тези анотации. Това ви помага да разберете цялостната ефективност на съответната анотация (т.е. каква част от кадрите ѝ са бавни).
 • За всеки проблем с дадена анотация се предоставя Време за изобразяване и Време на ГП, ако използвате игрови двигател, който поддържа тази опция (научете повече за времето за изобразяване). Това ви помага да разберете колко бавна е била дадена анотация за 90-ия процентил и дали основната причина е свързана с ограничения на централния или графичния процесор.

За да научите повече за възможностите, можете да посетите страницата Подробна информация за Android Performance Tuner.

Запознаване със страниците с подробности (само за модели устройства)

Подробности за проблема

Страницата с подробности за проблема ви помага да научите повече за устройствата с по-ниска ефективност при конкретно ниво на качество и да решите какви действия да предприемете. Тя може да ви помогне да установите проблеми с параметрите на нивата на качество или с устройствата на съответните нива:

 

Проблем

Начин на откриване

Предложена следваща стъпка

Нивото на качество не функционира добре като цяло.

Повечето/всички модели устройства са с по-ниска ефективност при дадено ниво на качество

(страницата Общ преглед или тази за подробности за проблема с устройството)

Предприемете действия за нивото на качество. Променете параметрите за детайлност за него или го премахнете напълно и прехвърлете всички устройства на ново (по-ниско) ниво

Конкретни модели устройства работят при твърде високо ниво на качество.

Подгрупа от модели устройства (но не всички) са с по-ниска ефективност при дадено ниво на качество 

(страницата Общ преглед или тази за подробности за проблема с устройството)

В крайна сметка нивото на качество за тези модели устройства вероятно трябва да се понижи, но препоръчваме да направите по-подробна разбивка, за да разберете кой е най-добрият начин за оптимизиране

Проблемът може да бъде свързан с конкретни спецификации на устройствата.

Тясна връзка между определени спецификации и проблеми 

(страницата с подробности за проблема с устройството)

Предприемете действия спрямо конкретните спецификации на устройствата 

Пример: Тествайте конкретен ГП, като понижите с едно ниво качеството на всички устройства с него.

Проблемът не може лесно да бъде свързан с конкретни спецификации.

Няма ясна връзка между определени спецификации и проблеми

(страницата с подробности за проблема с устройството)

Предприемете действия спрямо конкретни модели устройства

 

Страницата с подробности за проблема съдържа три секции:

 • Обобщена информация
 • Таблица за разбивка на спецификациите на устройствата
 • Таблица за разбивка на моделите устройства.
Обобщена информация

Данните, показани в обобщената информация за проблема, трябва да отговарят на тези за нивото на качество в таблицата Проблеми с модели на устройства на страницата Общ преглед.

Таблица за разбивка на спецификациите на устройствата

Ако има много модели устройства с по-ниска ефективност, отстраняването на проблемите при тях може да бъде трудно. Таблицата за разбивка на спецификациите на устройствата ви помага да определите дали има възможност за оптимизиране на ниво спецификация. Тя ви показва нискоефективните устройства, разпределени по различни техни атрибути.

 • Показателят Въздействие представлява относителният принос на конкретна спецификация на устройствата с бавни кадри към общия брой бавни кадри, изобразени от устройства с по-ниска ефективност при съответното ниво на качество. Колкото по-голям е приносът, толкова по-голям брой бавни кадри са свързани с тези устройства.
 • Показателят Бавни кадри (%) описва обобщената ефективност на конкретна спецификация на устройствата при съответното ниво на качество. 
 • Бавни кадри (%) спрямо средното ниво на качество: Показва съотношението между бавните кадри (%) и общия процент бавни кадри за съответното ниво. Ако дадена спецификация се представя по-добре спрямо тази стойност, вляво от нея ще се покаже зелена лента, а в случай че работи под тази стойност, вдясно от нея ще се покаже червена лента. 

Важно: Колоната за въздействие не трябва да се използва самостоятелно с цел приоритизиране на ниво спецификация. Дори спецификациите на дадено устройство да допринасят за голям брой от бавните кадри (силно въздействие), няма достатъчно информация, за да се заключи, че самата спецификация е с ниска ефективност, ако не е известен общият ѝ брой изобразени кадри. Показателите за бавни кадри дават отговор на този въпрос. Примери:

 • Ако дадена спецификация има силно въздействие, но не се представя значително по-лошо от нивото на качество като цяло (малък брой бавни кадри (%)), е малко вероятно за нея да има възможност за оптимизиране.
 • Съответно, ако дадена спецификация е с по-ниска ефективност (голям брой бавни кадри (%)), може да бъде разумно да я оптимизирате директно, дори тя да не е с най-силно въздействие.
Таблица за разбивка на моделите устройства

Таблицата за разбивка на моделите устройства посочва всички устройства с по-ниска ефективност при съответното ниво на качество. Можете да изтеглите информацията в нея. Изтегленият набор от данни включва допълнителни метаданни за устройствата, които не се показват в потребителския интерфейс.

 • Показателят Засегнати сесии посочва броя на всички сесии на дадено устройство при съответното ниво на качество. Той обхваща всички сесии независимо от броя на бавните кадри в тях. Възможно е в малък брой от сесиите да се съдържат всички бавни кадри.
 • Показателят Бавни кадри (%) посочва каква част от кадрите са били бавни на даден модел устройство и при съответното ниво на качество. По правило за даден модел устройство с по-ниска ефективност тази стойност е поне 10%.
 • За всеки модел устройство се предоставя Време за изобразяване и Време на ГП, ако използвате игрови двигател, който поддържа тази опция. Това ви дава възможност да разберете колко бавен е бил съответният модел на ниво 90-и процентил и дали основната причина е свързана с ограничения на централния или графичния процесор.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
92637
false