Kiểm soát thời điểm xem xét và phát hành thay đổi đối với ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trang Tổng quan về việc xuất bản để kiểm soát thời điểm các thay đổi nhất định đối với ứng dụng được gửi đi để xem xét và phát hành.

Bạn có thể thấy những thay đổi mình đã thực hiện đối với ứng dụng và gửi một số thay đổi nhất định cho Google xem xét khi bạn sẵn sàng. Bạn cũng có thể bật và tắt tính năng Xuất bản có quản lý. Khi bật tính năng Xuất bản có quản lý, trên trang Tổng quan về việc xuất bản, bạn có thể xem những thay đổi nào mà mình đã gửi hiện đang được xem xét, cũng như những thay đổi nào đã sẵn sàng để phát hành.

Xem thông tin tổng quan về những thay đổi của bạn

Trang Tổng quan về việc xuất bản cung cấp thông tin tổng quan về những thay đổi đối với ứng dụng của bạn, cũng như giúp bạn kiểm soát thời điểm gửi một số thay đổi nhất định để xem xét hoặc phát hành.

Thay đổi nêu tại đây có thể bao gồm cả nội dung cập nhật về cách thức phân phối ứng dụng trên Google Play, chẳng hạn như việc thêm quốc gia/khu vực mới cho bản phát hành công khai của ứng dụng. Thay đổi đó cũng có thể là nội dung bạn đã cung cấp để giúp chúng tôi xem xét ứng dụng, chẳng hạn như bảng câu hỏi phân loại nội dung hoặc thay đổi đối tượng mục tiêu của ứng dụng. Mỗi thay đổi được liệt kê trong một bảng, kèm theo nội dung mô tả tổng quan về thay đổi và một đường liên kết đến chính thay đổi đó.

Khi bật tính năng Xuất bản có quản lý, bạn sẽ kiểm soát được thời điểm phát hành những nội dung cập nhật đã được phê duyệt lên Google Play.

Gửi nội dung thay đổi đi để được xem xét

Phần "Các thay đổi đã sẵn sàng để gửi đi xem xét" cho phép bạn linh hoạt xác định chính xác thời điểm gửi các thay đổi đi để được xem xét. Mỗi khi bạn thực hiện thay đổi đối với ứng dụng và thay đổi đó cần được xem xét, thì thay đổi đó sẽ được thêm vào phần này. Mỗi thay đổi được liệt kê trong một bảng, kèm theo nội dung mô tả tổng quan về thay đổi và một đường liên kết đến chính thay đổi đó. Các mục sẽ không được gửi đi xem xét cho đến khi bạn nhấp vào Gửi để xem xét. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể gộp tất cả thay đổi để gửi cho Google xem xét.

Các thay đổi sẽ được tự động phát hành ngay khi được Google xem xét và phê duyệt, trừ phi bạn bật tính năng Xuất bản có quản lý. Hiện tại, phần "Các thay đổi đang được xem xét" sẽ tiếp tục cho bạn thấy những thay đổi đang trong quá trình xem xét. Nếu các thay đổi đối với ứng dụng hiện chưa được phát hành hoặc đã được liệt kê trong phần "Sẵn sàng để phát hành", thì bạn cũng có thể chọn đưa các thay đổi này trở lại phần "Các thay đổi đã sẵn sàng để gửi đi xem xét". Thao tác này cho phép bạn huỷ bỏ mọi thay đổi không mong muốn đang được xem xét hoặc đã được phê duyệt và sẵn sàng phát hành, đảm bảo rằng những thay đổi đó sẽ không được phát hành trước thời điểm bạn muốn.

Lưu ý: Trong một số trường hợp, cho dù bạn xoá các thay đổi đối với ứng dụng khỏi "Các thay đổi đang được xem xét" hoặc "Các thay đổi đã sẵn sàng để phát hành", thì có thể chúng vẫn được xem xét. Điều này có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát hành của bạn

Sử dụng tính năng Xuất bản có quản lý

Tính năng Xuất bản có quản lý rất hữu ích nếu bạn muốn dễ dàng theo dõi các thay đổi đối với ứng dụng cũng như trạng thái xem xét những thay đổi đó hoặc bạn muốn ra mắt một bản cập nhật ứng dụng vào một thời điểm cụ thể. Tính năng này cũng có thể hỗ trợ bạn khi bạn triển khai một chiến dịch quảng cáo, sự kiện ra mắt hoặc phát hành một phiên bản ứng dụng mới có chứa các thay đổi đối với trang thông tin của ứng dụng trên Cửa hàng Play hoặc đối với quy trình phân phối ứng dụng. 

Tính năng xuất bản có quản lý cũng có thể hữu ích đối với những ứng dụng có thời gian xem xét kéo dài (chẳng hạn như ứng dụng của các tài khoản nhà phát triển mới).

Trước khi bạn bắt đầu: lưu ý quan trọng về tính năng xuất bản có quản lý

Điều kiện tiên quyết

Thử nghiệm

 • Nếu bạn muốn sử dụng chế độ xuất bản có quản lý để ra mắt phiên bản chính thức, bạn nên phát hành ứng dụng của mình qua kênh thử nghiệm kín trước. Để tìm hiểu thêm về hoạt động thử nghiệm, hãy chuyển đến nội dung Thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Lập kế hoạch cho quá trình xem xét và gửi nội dung cập nhật

 • Mọi thay đổi đối với ứng dụng đều phải được xử lý trước khi có thể phát hành. Quá trình xử lý có thể mất vài giờ đến 7 ngày (hoặc lâu hơn trong các trường hợp đặc biệt), tùy thuộc vào thời gian mà chúng tôi cần để xem xét ứng dụng.
  • Mẹo: Bạn nên điều chỉnh kế hoạch để thêm ít nhất 1 tuần vào giữa thời điểm gửi ứng dụng với thời điểm chính thức phát hành.
 • Tùy thuộc vào trạng thái của bản cập nhật ứng dụng, bản cập nhật đó có thể không được tự động gửi đi để xem xét. Ví dụ: Nếu bản cập nhật của bạn bị từ chối và sau đó bạn thay đổi để cố gắng giải quyết vấn đề, thì những thay đổi đó sẽ không được tự động gửi để xem xét. Bạn phải chuyển đến trang Tổng quan về việc xuất bản rồi nhấp vào Gửi đi xem xét để gửi nội dung thay đổi. Để tìm hiểu thêm, hãy chuyển đến phần Trạng thái cập nhật ứng dụng.

Bật/tắt chế độ xuất bản có quản lý

 • Bạn không thể bật hoặc tắt tính năng xuất bản có quản lý khi nội dung thay đổi đang được xem xét và xử lý.

Những thay đổi mà chế độ xuất bản có quản lý không giữ lại

 • Tính năng xuất bản có quản lý giữ lại phần lớn các thay đổi cho đến khi bạn chủ động quyết định phát hành những thay đổi đó. Một vài ví dụ:
  • Bản phát hành đầy đủ và bản phát hành theo giai đoạn (các trường hợp ngoại lệ được liệt kê dưới đây)
  • Ra mắt và cập nhật tính năng đăng ký trước
  • Thay đổi đối với trang thông tin trên Cửa hàng Play, bao gồm cả thay đổi đối với trang thông tin tuỳ chỉnh và thử nghiệm trang thông tin đang diễn ra trên Cửa hàng Play.
  • Thay đổi đối với nội dung ứng dụng
  • Thay đổi đối với danh mục ứng dụng
  • Chế độ cài đặt cho Managed Google Play
 • Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Những ngoại lệ này bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Tăng tỷ lệ phát hành theo giai đoạn cho chế độ hiện có lên 100%
  • Cập nhật phần "Ghi chú phát hành" của ứng dụng
  • Thay đổi đối với quy tắc loại trừ thiết bị
  • Hoạt động quản lý người thử nghiệm
  • Hủy phát hành ứng dụng
  • Thay đổi đối với trang Sản phẩm trong ứng dụng của ứng dụng
  • Thay đổi về giá
  • Ngừng thử nghiệm trang thông tin trên Cửa hàng Play

Phát hành bản cập nhật ứng dụng bằng chế độ xuất bản có quản lý

Bước 1: Bật chế độ xuất bản có quản lý

 1. Mở Play Console rồi chuyển đến trang Tổng quan về việc xuất bản.
 2. Trong mục “Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý”, hãy chuyển đến phần Bật chế độ xuất bản có quản lý
 3. Chọn Lưu.

Sau khi bật chế độ xuất bản có quản lý, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục và thông báo “Đã bật chế độ xuất bản có quản lý” trong mục "Trạng thái của chế độ xuất bản có quản lý" cho đến khi bạn tắt chế độ này.

Sau khi bật chế độ xuất bản có quản lý, hãy tiến hành thay đổi và gửi thông tin thay đổi đối với ứng dụng của bạn như bình thường (truy cập Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành để tìm hiểu thêm). Các thay đổi sẽ không được xuất bản cho đến khi được xem xét, phê duyệt và phát hành trên trang "Xuất bản có quản lý".

Bước 2: Theo dõi và xem xét các thay đổi của bạn

 1. Sau khi thực hiện những nội dung thay đổi cho ứng dụng của mình, bạn hãy chọn Tổng quan về việc xuất bản ở trình đơn bên trái.
 2. Trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", hãy xem lại bảng thông tin:
  • Cột Mục đã thay đổi cho thấy tên mục và khu vực có liên quan trong Play Console (chẳng hạn như "Trang thông tin chính trên cửa hàng Play" hoặc "Nội dung ứng dụng").
  • Cột Mô tả cung cấp thông tin mô tả ngắn về thay đổi đó. 
  • Ở bên phải của bảng, bạn có thể chọn biểu tượng mũi tên phải để chuyển đến phần có liên quan trong Play Console.

Khi các thay đổi của bạn đã được xem xét và phê duyệt, những thay đổi đó sẽ bắt đầu xuất hiện trong phần "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành" trên trang.

Bước 3: Xuất bản bản cập nhật ứng dụng của bạn

Khi mục "Các thay đổi đang được xem xét" còn trống và tất cả thay đổi của bạn được liệt kê trong mục "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành", bạn có thể phát hành bản cập nhật của mình trên Google Play. Nếu bạn vẫn còn các thay đổi trong phần "Các thay đổi đang được xem xét", thì bạn sẽ phải đợi cho đến khi những thay đổi này được phê duyệt.

 1. Trên trình đơn bên trái, chọn Tổng quan về việc xuất bản..
 2. Hãy kiểm tra để đảm bảo tất cả thay đổi của bạn đã được phê duyệt và được liệt kê trong phần "Các thay đổi đã sẵn sàng phát hành".
 3. Chọn Phát hành các thay đổi. Sau khi bạn xác nhận rằng mình muốn phát hành, bản cập nhật của bạn sẽ được phát hành lên Google Play trong vòng vài phút.

Quan trọng: Sau khi bạn chọn Xem lại và phát hành và xác nhận rằng mình muốn phát hành, nội dung thay đổi của bạn sẽ được phát hành và người dùng trên Google Play sẽ thấy những thay đổi đó.

Câu hỏi thường gặp

Việc gửi bổ sung các thay đổi cho ứng dụng của tôi có làm kéo dài thời gian xem xét không?

SLA (thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ hay thời gian xử lý) cho quá trình xem xét được tính từ thời điểm gần nhất bạn gửi một thay đổi cho ứng dụng. Như vậy, nếu bạn gửi một thay đổi trong khi có một số thay đổi khác đang được xem xét, thì ứng dụng của bạn có thể bị đưa trở lại danh sách chờ xem xét ứng dụng. Trong trường hợp này, chế độ Xem lại và phát hành sẽ bị tắt cho đến khi quá trình xem xét ứng dụng hoàn tất.

Chế độ xuất bản có quản lý hoạt động như thế nào khi thử nghiệm nội bộ? Chế độ này có hỗ trợ bản cập nhật thử nghiệm không?

Chế độ xuất bản có quản lý không dùng được trên các kênh thử nghiệm nội bộ. Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn tải một gói ứng dụng lên một kênh thử nghiệm nội bộ, thì thay đổi trong đó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Các bản cập nhật ứng dụng cho kênh thử nghiệm nội bộ không cần trải qua quá trình xem xét. Tuy nhiên, chúng tôi có thể sẽ tiến hành xem xét lại nếu những bản cập nhật đó được phát hành trên Cửa hàng Play.

Bạn cần lưu ý hai điều liên quan đến việc xem xét và các kênh thử nghiệm nội bộ:

 • Nếu bản phát hành đầu tiên của ứng dụng của bạn là dành cho một kênh thử nghiệm nội bộ, thì lần gửi đó phải được xem xét trước khi phát hành. Quá trình xem xét có thể mất vài giờ đến 7 ngày (hoặc lâu hơn trong các trường hợp đặc biệt), tùy thuộc vào thời gian mà chúng tôi cần để xem xét ứng dụng.
 • Nếu bạn từng bị từ chối trong lần gửi trước, thì lần gửi tiếp theo phải được xem xét trước khi phát hành chính thức. Trong trường hợp này, nếu bạn tải một gói ứng dụng lên một kênh thử nghiệm nội bộ, thì thay đổi đó sẽ chưa xuất hiện cho đến khi quá trình xem xét hoàn tất và thay đổi đó được phê duyệt.

Nội dung liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
92637