Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành

Từ tháng 8 năm 2021, tất cả ứng dụng mới đều phải phát hành bằng Android App Bundle trên Google Play. Những ứng dụng mới lớn hơn 150 MB có thể sử dụng chế độ Play Asset Delivery hoặc Play Feature Delivery.

Để biết thêm, hãy đọc bài viết Tương lai của Android App Bundle tại đây trên Blog dành cho nhà phát triển Android.

Với mỗi bản phát hành, bạn có thể quản lý tệp Android App Bundle (hoặc tệp APK đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021), sau đó ra mắt ứng dụng lên một kênh cụ thể.

Bước 1: Tạo bản phát hành

Bản phát hành là sự kết hợp của ít nhất một phiên bản ứng dụng mà bạn sẽ chuẩn bị trước khi phát hành một ứng dụng hoặc ra mắt một bản phát hành ứng dụng. Bạn có thể tạo một bản phát hành trên 3 loại kênh thử nghiệm hoặc phát hành bản chính thức, cụ thể như sau:

 • Thử nghiệm công khai: Bản phát hành thử nghiệm công khai được cung cấp cho toàn bộ người thử nghiệm trên Google Play. Người dùng có thể tham gia thử nghiệm qua trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.
 • Thử nghiệm khép kín: Bản phát hành thử nghiệm khép kín được cung cấp cho một số người thử nghiệm trong giới hạn do bạn chọn, họ có thể thử nghiệm một phiên bản trước khi phát hành của ứng dụng và gửi phản hồi.
 • Thử nghiệm nội bộ: Bản phát hành thử nghiệm nội bộ được cung cấp cho tối đa 100 người thử nghiệm do bạn chọn.
 • Bản chính thức: Bản phát hành chính thức được cung cấp cho toàn bộ người dùng Google Play tại các quốc gia nơi bạn chọn.

Quan trọng: Bạn cần có quyền Phát hành ứng dụng lên các kênh thử nghiệm để có thể tạo một bản phát hành mới.

Để bắt đầu tạo bản phát hành, bạn hãy làm như sau:

 1. Mở Play Console và chuyển đến kênh nơi bạn muốn tạo bản phát hành: 
  • Thử nghiệm công khai (Thử nghiệm > Thử nghiệm công khai)
  • Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín)
   • Lưu ý: Để tạo bản phát hành trên một kênh thử nghiệm khép kín sẵn có, hãy chọn Quản lý kênh. Để tạo bản phát hành trên một kênh mới, hãy chọn Tạo bản phát hành.
  • Thử nghiệm nội bộ (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ)
  • Sản xuất
 2. Ở gần phía trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào Tạo bản phát hành mới.
  • Lưu ý: Khi tắt tùy chọn Tạo bản phát hành mới, bạn có thể cần hoàn thiện một số thao tác thiết lập đang chờ xử lý. Những thao tác đó có thể được nêu trên trang Trang tổng quan.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về quy trình thử nghiệm, vui lòng truy cập vào bài viết thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Bước 2: Chuẩn bị bản phát hành của ứng dụng

 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị bản phát hành:
  • Nếu đây là bản phát hành đầu tiên cho ứng dụng này, hãy làm theo hướng dẫn để định cấu hình Tính năng ký ứng dụng của Play.
  • Thêm các gói ứng dụng.
   • Lưu ý: Đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021, bạn có thể dùng gói ứng dụng hoặc tệp APK để thêm bản cập nhật ứng dụng.
  • Không bắt buộc: Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo bản phát hành, thì bạn có thể thay đổi khóa ký ứng dụng của mình. Trong phần "Tính toàn vẹn của ứng dụng", hãy nhấp vào Thay đổi khóa ký ứng dụng. Trước khi thay đổi khóa, bạn cần lưu ý rằng:
   • Những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trên các kênh khép kín và nội bộ sẽ không nhận được bản cập nhật nữa. Những người dùng này sẽ phải gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng để nhận được bản cập nhật.
   • Bạn sẽ không dùng được mọi phiên bản ứng dụng mà bạn từng tải lên trước đây. Bạn sẽ phải tải các phiên bản ứng dụng lên lại.
  • Đặt tên cho bản phát hành. 
  • Nhập ghi chú phát hành.
  • Để biết thêm thông tin về bất kỳ trường nào trong số những trường này, hãy chọn tiêu đề tương ứng với trường đó trong phần "Chuẩn bị" bên dưới.
 2. Chọn Lưu để lưu những thay đổi mà bạn thực hiện đối với bản phát hành.
 3. Sau khi chuẩn bị xong bản phát hành, hãy chọn Xem lại bản phát hành.

Lưu ý: Sau khi bạn phát hành ứng dụng lên một kênh công khai, khóa của ứng dụng đó sẽ là cố định.

Chuẩn bị

Để biết thêm thông tin, hãy chọn tiêu đề của từng phần dưới đây.

Tính toàn vẹn của ứng dụng

Phần này thể hiện trạng thái của Tính năng ký ứng dụng của Play. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play.

Gói ứng dụng

Trong phần này, bạn có thể tải các gói ứng dụng mới lên hoặc thêm gói ứng dụng lấy từ thư viện. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm để:

 • tải tệp ánh xạ ReTrace (.txt) lên
 • tải biểu tượng gỡ lỗi gốc (.zip) lên
 • tải tệp mở rộng (.obb) lên
 • xóa gói ứng dụng

Lưu ý: Đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021, bạn có thể dùng gói ứng dụng hoặc tệp APK để phát hành.

Để tìm hiểu thêm về lý do bạn nên dùng các tệp ánh xạ ReTrace và tệp gỡ lỗi gốc để tải lên, vui lòng tham khảo nội dung Gỡ rối mã nguồn dấu vết ngăn xếp sự cố.

Đã bao gồm

Trong phần này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những gói ứng dụng của bản phát hành trước mà sẽ được đưa vào bản phát hành lần này.

Bạn có thể xóa những ứng gói ứng dụng đó khỏi bản phát hành lần này bằng cách nhấp vào Xóa. Bạn có thể tìm lại gói ứng dụng hoặc tệp APK trong Trình khám phá gói ứng dụng.

Không được đưa vào

Trong phần này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những gói ứng dụng hoặc tệp APK của bản phát hành trước mà sẽ không được đưa vào bản phát hành lần này.

Bạn có thể thêm những ứng gói ứng dụng đó vào bản phát hành này bằng cách nhấp vào Đưa vào.

Khai báo quyền cho ứng dụng (không bắt buộc)

Các yêu cầu cấp quyền sẽ được đánh giá trong quá trình phát hành sau khi bạn đã thêm các gói ứng dụng hoặc tệp APK. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ: Tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), thì có thể bạn sẽ phải hoàn tất Biểu mẫu khai báo quyền và phải được Google Play phê duyệt.

Tên bản phát hành

Tên bản phát hành chỉ để sử dụng trong Play Console và người dùng sẽ không nhìn thấy.

Chúng tôi sẽ điền sẵn trường này bằng tên phiên bản của tệp APK hoặc gói ứng dụng đầu tiên được thêm vào bản phát hành.

Để dễ dàng hơn trong việc nhận dạng bản phát hành, bạn có thể dùng một tên bản phát hành có ý nghĩa đối với bạn, chẳng hạn như phiên bản bản dựng ("3.2.5-RC2") hoặc tên mã nội bộ ("Banana").

Bản phát hành này có tính năng gì mới?

Tổng quan

Cung cấp cho người dùng thông tin về những nội dung cập nhật gần đây mà bạn thực hiện trong bản phát hành ứng dụng này. Bạn không nên dùng ghi chú phát hành cho mục đích quảng cáo hoặc kêu gọi người dùng hành động.

Thêm ghi chú phát hành và quản lý bản dịch

Thêm mô tả cho bản phát hành của ứng dụng theo các thẻ ngôn ngữ thích hợp. Thẻ ngôn ngữ sẽ hiển thị trong hộp văn bản đối với mỗi ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.

Để thay đổi ngôn ngữ được hỗ trợ của ứng dụng, trước tiên bạn phải thêm bản dịch. Khi bạn quay lại trang Chuẩn bị bản phát hành, nhóm ngôn ngữ mới nhất sẽ hiển thị trong hộp văn bản.

Khi nhập văn bản, hãy đảm bảo thẻ ngôn ngữ nằm trên các dòng riêng biệt với ghi chú phát hành. Định dạng phải tuân thủ yêu cầu sau:

<vi-VN>

Mô tả ghi chú phát hành có thể chiếm nhiều dòng.

<vi-VN>

Sao chép ghi chú của bản phát hành trước

Để sao chép ghi chú phát hành của bản phát hành trước, hãy chọn Sao chép từ bản phát hành trước. Trên màn hình tiếp theo, ghi chú phát hành và tất cả bản dịch của bản phát hành mà bạn chọn sẽ được sao chép vào hộp văn bản để chỉnh sửa thêm. Thao tác này sẽ thay thế mọi ghi chú phát hành hiện có mà bạn có thể đã nhập.

Bước 3: Xem lại và ra mắt bản phát hành

Điều kiện tiên quyết: Trước khi ra mắt bản phát hành, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập trang thông tin trên Cửa hàng Play dành cho ứng dụng, hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét trên trang Nội dung ứng dụng, và đặt giá cho ứng dụng

Khi bạn đã sẵn sàng ra mắt ứng dụng:

 1. Hãy mở Play Console và chuyển đến trang Tổng quan về các bản phát hành.
 2. Bên cạnh bản phát hành mà bạn muốn ra mắt, hãy chọn mũi tên phải để mở trang Chi tiết bản phát hành.
  • Mẹo: Nếu bạn không tìm thấy bản phát hành, hãy sử dụng thanh tìm kiếm.
 3. Trong phần "Tổng quan về bản phát hành", hãy chọn Xem trang tổng quan về bản phát hành.
 4. Chọn thanh Bản phát hành, sau đó chọn Chỉnh sửa.
 5. Xem lại bản phát hành nháp, thực hiện tất cả nội dung thay đổi bổ sung cần thiết và chọn Lưu.
 6. Chọn Xem lại bản phát hành. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình "Kiểm tra lại và phát hành" để đảm bảo không còn vấn đề nào với bản phát hành trước khi ra mắt người dùng.
 7. Nếu bạn thấy tiêu đề "Tóm tắt lỗi" ở đầu trang, hãy nhấp vào Hiển thị thêm để xem xét thông tin chi tiết và giải quyết vấn đề.
  • Lưu ý: Bạn cũng có thể xem giải pháp được đề xuất hoặc được yêu cầu (nếu có). Bạn không thể phát hành ứng dụng cho đến xử lý xong lỗi. Nếu bạn chỉ nhận được cảnh báo, chỉ có vấn đề nhỏ hoặc chỉ có đồng thời hai loại này thì bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng. Tuy nhiên, bạn nên giải quyết những vấn đề này trước khi phát hành ứng dụng.
 8. Nếu bạn đang cập nhật một ứng dụng hiện có, hãy chọn một tỷ lệ phần trăm phát hành.
 9. Chọn Bắt đầu phát hành.
  • Nếu bạn đang ra mắt bản phát hành đầu tiên cho ứng dụng, thì sau khi bạn nhấp vào Bắt đầu phát hành phiên bản chính thức, hệ thống sẽ phát hành ứng dụng cho tất cả người dùng trên Google Play tại những quốc gia mà bạn chọn.

Bước 4: Xem lại thông tin chi tiết về bản phát hành

Sau khi tạo bản phát hành, tại bảng liệt kê trong phần "Bản phát hành mới nhất" trên trang Tổng quan về các bản phát hành, bạn sẽ xem được các thông tin dưới đây cho bản phát hành ứng dụng mới nhất mà bạn đã ra mắt theo từng kênh.

 • Bản phát hành: Tên này chỉ dùng để xác định bản phát hành trong Play Console, chẳng hạn như tên mã nội bộ hoặc phiên bản bản dựng.
 • Kênh: Kênh là nơi mà bản phát hành được ra mắt.
 • Trạng thái phát hành: Trạng thái hiện tại của bản phát hành.
 • Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày và dấu thời gian cho biết sự kiện phát hành gần nhất đối với bản phát hành.
 • Quốc gia/khu vực: Số lượng quốc gia/khu vực nơi bản phát hành gần nhất được phát hành.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết bằng cách chọn mũi tên phải để mở trang Chi tiết bản phát hành của bản phát hành, bao gồm các nội dung:

 • Tổng quan về bản phát hành: Các chỉ số liên quan đến số lượt cài đặt và lượt cập nhật ứng dụng, các vấn đề về hiệu suất và điểm xếp hạng được đo lường dựa trên bản phát hành trước.
 • Gói ứng dụng và APK: Danh sách các gói ứng dụng và APK mới, được giữ lại và đã hủy kích hoạt có liên quan đến bản phát hành.
 • Ghi chú phát hành: Danh sách các ghi chú phát hành trước đây.
 • Lịch sử phát hành: Tiến trình cho biết dấu thời gian mà bản phát hành của ứng dụng bị tạm dừng, được tiếp tục hoặc được phân phát cho tỷ lệ phần trăm người dùng mới.

Theo dõi và quản lý bản phát hành trên trang tổng quan về các bản phát hành

Nếu bạn đã ra mắt nhiều bản phát hành, trang Tổng quan về các bản phát hành (trong phần "Phát hành" ở trình đơn bên trái) sẽ giúp bạn quản lý mọi bản phát hành tại cùng một nơi. Trang tổng quan về các bản phát hành là nơi duy nhất bạn có thể quản lý phạm vi phân phối ứng dụng trên nhiều kênh phát hành, xem các quốc gia/khu vực nơi bản phát hành có mặt và chọn từng bản phát hành cụ thể để xem thông tin chi tiết.

Nội dung liên quan

 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
92637
false
false