Chuẩn bị và ra mắt bản phát hành

Với mỗi bản phát hành, bạn có thể quản lý tệp Android App Bundle (hoặc tệp APK đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021), sau đó ra mắt ứng dụng lên một kênh cụ thể.

Bước 1: Tạo bản phát hành

Bản phát hành là sự kết hợp của ít nhất một phiên bản ứng dụng mà bạn sẽ chuẩn bị trước khi phát hành một ứng dụng hoặc ra mắt một bản phát hành ứng dụng. Bạn có thể tạo một bản phát hành trên 3 loại kênh thử nghiệm hoặc phát hành công khai, cụ thể như sau:

 • Thử nghiệm công khai: Bản phát hành thử nghiệm công khai được cung cấp cho toàn bộ người thử nghiệm trên Google Play. Người dùng có thể tham gia thử nghiệm qua trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play.
 • Thử nghiệm khép kín: Bản phát hành thử nghiệm khép kín được cung cấp cho một số ít người thử nghiệm do bạn lựa chọn, họ có thể thử nghiệm một phiên bản phát hành trước của ứng dụng và gửi ý kiến phản hồi.
 • Thử nghiệm nội bộ: Bản phát hành thử nghiệm nội bộ được cung cấp cho tối đa 100 người thử nghiệm do bạn chọn.
 • Phát hành công khai: Bản phát hành công khai được cung cấp cho toàn bộ người dùng Google Play tại các quốc gia bạn chọn.

Lưu ý quan trọng:

 • Bạn phải có quyền Phát hành ứng dụng lên kênh kiểm thử để tạo bản phát hành mới.
 • Nhà phát triển có tài khoản cá nhân được tạo sau ngày 13 tháng 11 năm 2023 phải đáp ứng một số yêu cầu cụ thể về kiểm thử thì mới có thể phân phối ứng dụng trên Google Play. Hãy đọc bài viết này trên Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm.
 • Bạn không thể tạo bản phát hành mới khi vẫn còn những bản phát hành chưa xử lý xong. Trước tiên, hãy ra mắt tất cả bản phát hành theo giai đoạn lên đến 100%, hoặc xoá những thay đổi trong trang Tổng quan về việc xuất bản rồi loại bỏ mọi bản phát hành chưa xuất bản.

Để bắt đầu tạo bản phát hành, bạn hãy làm như sau:

 1. Mở Play Console và chuyển đến kênh nơi bạn muốn tạo bản phát hành: 
  • Thử nghiệm công khai (Thử nghiệm > Thử nghiệm công khai)
  • Thử nghiệm khép kín (Thử nghiệm > Thử nghiệm khép kín)
   • Lưu ý: Để tạo bản phát hành trên một kênh thử nghiệm khép kín sẵn có, hãy chọn Quản lý kênh. Để tạo bản phát hành trên một kênh mới, hãy chọn Tạo bản phát hành.
  • Thử nghiệm nội bộ (Thử nghiệm > Thử nghiệm nội bộ)
  • Sản xuất
 2. Ở gần phía trên cùng bên phải của trang, hãy nhấp vào Tạo bản phát hành mới.
  • Lưu ý: Khi tắt tuỳ chọn Tạo bản phát hành mới, bạn có thể cần hoàn thiện một số thao tác thiết lập đang chờ xử lý. Những thao tác đó có thể được nêu tại Trang tổng quan.

Nếu muốn chỉnh sửa bản phát hành sẵn có, bạn có thể chuyển đến trang bản phát hành phù hợp như nêu trong bước 1 ở trên rồi nhấp vào Chỉnh sửa bản phát hành.

Mẹo: Để biết thêm thông tin về quy trình thử nghiệm, vui lòng truy cập vào bài viết thiết lập thử nghiệm công khai, khép kín hoặc nội bộ.

Bước 2: Chuẩn bị bản phát hành của ứng dụng

 1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị bản phát hành:
  • Nếu đây là bản phát hành đầu tiên cho ứng dụng này, hãy làm theo hướng dẫn để định cấu hình Tính năng ký ứng dụng của Play.
  • Thêm các gói ứng dụng.
   • Lưu ý: Đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021, bạn có thể dùng gói ứng dụng hoặc tệp APK để thêm bản cập nhật ứng dụng.
  • Không bắt buộc: Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo bản phát hành, thì bạn có thể thay đổi khoá ký ứng dụng của mình. Trong phần "Tính toàn vẹn của ứng dụng", hãy nhấp vào Thay đổi khoá ký ứng dụng. Trước khi thay đổi khoá, bạn cần lưu ý rằng:
   • Những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn trên các kênh khép kín và nội bộ sẽ không nhận được bản cập nhật nữa. Những người dùng này sẽ phải gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng để nhận được bản cập nhật.
   • Bạn sẽ không dùng được mọi phiên bản ứng dụng mà bạn từng tải lên trước đây. Bạn sẽ phải tải các phiên bản ứng dụng lên lại.
  • Đặt tên cho bản phát hành. 
  • Nhập ghi chú phát hành.
  • Để biết thêm thông tin về bất kỳ trường nào trong số những trường này, hãy chọn tiêu đề tương ứng với trường đó trong phần "Chuẩn bị" bên dưới.
 2. Để lưu mọi thay đổi bạn thực hiện đối với bản phát hành, hãy chọn Lưu dưới dạng bản nháp
 3. Khi đã chuẩn bị xong bản phát hành, hãy chọn Tiếp theo.

Lưu ý: Sau khi bạn phát hành ứng dụng lên một kênh công khai, khoá của ứng dụng đó sẽ là cố định.

Chuẩn bị

Để biết thêm thông tin, hãy chọn tiêu đề của từng phần dưới đây.

Tính toàn vẹn của ứng dụng

Phần này thể hiện trạng thái của Tính năng ký ứng dụng của Play. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play.

Gói ứng dụng

Trong phần này, bạn có thể tải các gói ứng dụng mới lên hoặc thêm gói ứng dụng lấy từ thư viện. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm để:

 • tải tệp ánh xạ ReTrace (.txt) lên
 • tải biểu tượng gỡ lỗi gốc (.zip) lên
 • tải tệp mở rộng (.obb) lên
 • xoá gói ứng dụng

Lưu ý: Đối với ứng dụng tạo trước tháng 8 năm 2021, bạn có thể dùng gói ứng dụng hoặc tệp APK để phát hành.

Để tìm hiểu thêm về lý do bạn nên dùng các tệp ánh xạ ReTrace và tệp gỡ lỗi gốc để tải lên, vui lòng tham khảo nội dung Gỡ rối mã nguồn dấu vết ngăn xếp sự cố.

Đã bao gồm

Trong phần này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những gói ứng dụng của bản phát hành trước mà sẽ được đưa vào bản phát hành lần này.

Bạn có thể xoá những ứng gói ứng dụng đó khỏi bản phát hành lần này bằng cách nhấp vào Xoá. Bạn có thể tìm lại gói ứng dụng hoặc tệp APK trong Trình khám phá gói ứng dụng.

Không được đưa vào

Trong phần này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những gói ứng dụng hoặc tệp APK của bản phát hành trước mà sẽ không được đưa vào bản phát hành lần này.

Bạn có thể thêm những ứng gói ứng dụng đó vào bản phát hành này bằng cách nhấp vào Đưa vào.

Khai báo quyền cho ứng dụng (không bắt buộc)

Các yêu cầu cấp quyền sẽ được đánh giá trong quá trình phát hành sau khi bạn đã thêm các gói ứng dụng hoặc tệp APK. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu sử dụng các quyền nhạy cảm hoặc có mức độ rủi ro cao (ví dụ: Tin nhắn SMS hoặc Nhật ký cuộc gọi), thì có thể bạn sẽ phải hoàn tất Biểu mẫu khai báo quyền và phải được Google Play phê duyệt.

Tên bản phát hành

Tên bản phát hành chỉ để sử dụng trong Play Console và người dùng sẽ không nhìn thấy.

Chúng tôi sẽ điền sẵn trường này bằng tên phiên bản của tệp APK hoặc gói ứng dụng đầu tiên được thêm vào bản phát hành.

Để dễ dàng hơn trong việc nhận dạng bản phát hành, bạn có thể dùng một tên bản phát hành có ý nghĩa đối với bạn, chẳng hạn như phiên bản bản dựng ("3.2.5-RC2") hoặc tên mã nội bộ ("Banana").

Bản phát hành này có tính năng gì mới?

Tổng quan

Cung cấp cho người dùng thông tin về những nội dung cập nhật gần đây mà bạn thực hiện trong bản phát hành ứng dụng này. Bạn không nên dùng ghi chú phát hành cho mục đích quảng cáo hoặc kêu gọi người dùng hành động.

Thêm ghi chú phát hành và quản lý bản dịch

Thêm mô tả cho bản phát hành của ứng dụng theo các thẻ ngôn ngữ thích hợp. Thẻ ngôn ngữ sẽ hiển thị trong hộp văn bản đối với mỗi ngôn ngữ mà ứng dụng của bạn hỗ trợ.

Để thay đổi ngôn ngữ được hỗ trợ của ứng dụng, trước tiên bạn phải thêm bản dịch. Khi bạn quay lại trang Chuẩn bị bản phát hành, nhóm ngôn ngữ mới nhất sẽ hiển thị trong hộp văn bản.

Khi nhập văn bản, hãy đảm bảo thẻ ngôn ngữ nằm trên các dòng riêng biệt với ghi chú phát hành. Định dạng phải tuân thủ yêu cầu sau:

<en-US>

Mô tả ghi chú phát hành có thể chiếm nhiều dòng.

</en-US>

Lưu ý: Bạn có thể nhập tối đa 500 ký tự Unicode trong ghi chú phát hành cho mỗi ngôn ngữ.

Sao chép từ bản phát hành trước

Để sao chép ghi chú phát hành của bản phát hành trước, hãy chọn Sao chép từ bản phát hành trước. Trên màn hình tiếp theo, ghi chú phát hành và tất cả bản dịch của bản phát hành mà bạn chọn sẽ được sao chép vào hộp văn bản để chỉnh sửa thêm. Thao tác này sẽ thay thế mọi ghi chú phát hành hiện có mà bạn có thể đã nhập.

Bước 3: Xem lại và ra mắt bản phát hành

Điều kiện tiên quyết: Trước khi ra mắt bản phát hành, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập trang thông tin trên Cửa hàng Play cho ứng dụng, hoàn thiện ứng dụng để chuẩn bị cho quá trình xem xét trên trang Nội dung ứng dụng, và thiết lập mức giá cho ứng dụng

Lưu ý quan trọng: Khi chuẩn bị bản phát hành, bạn có thể chọn Lưu hoặc Phát hành, tuỳ vào việc bạn có muốn những thay đổi đối với ứng dụng đó được xem xét hay không. Nếu bạn chọn phát hành, các thay đổi sẽ được phát hành ngay lập tức. Nếu bạn chọn lưu, các thay đổi sẽ được thêm vào phần "Thay đổi đã sẵn sàng để gửi đi xem xét" trên trang Tổng quan về việc xuất bản. Tại đây, bạn có thể quyết định thời điểm bạn muốn gửi các thay đổi đi xem xét. Tìm hiểu thêm về cách quản lý thời điểm phát hành nội dung thay đổi.

Khi bạn đã sẵn sàng ra mắt ứng dụng:

 1. Hãy mở Play Console và chuyển đến trang Tổng quan về các bản phát hành.
 2. Bên cạnh bản phát hành mà bạn muốn ra mắt, hãy chọn mũi tên phải để mở trang Chi tiết bản phát hành.
  • Mẹo: Nếu bạn không tìm thấy bản phát hành, hãy sử dụng thanh tìm kiếm.
 3. Trong phần "Tổng quan về bản phát hành", hãy chọn Xem trang tổng quan về bản phát hành.
 4. Chọn thẻ Bản phát hành, sau đó chọn Chỉnh sửa.
 5. Xem lại bản phát hành nháp, thực hiện tất cả thay đổi bổ sung cần thiết rồi chọn Tiếp theo. Bạn sẽ được chuyển đến màn hình "Xem trước và xác nhận". Tại đây, bạn có thể kiểm tra để chắc chắn rằng bản phát hành không có vấn đề gì trước khi ra mắt cho người dùng.
 6. Nếu bạn thấy tiêu đề "Thông tin tóm tắt về lỗi" ở đầu trang, hãy nhấp vào Hiện thêm để xem xét thông tin chi tiết và khắc phục vấn đề. 
  • Lưu ý: Bạn cũng có thể xem giải pháp được đề xuất hoặc được yêu cầu (nếu có). Bạn không thể phát hành ứng dụng cho đến xử lý xong lỗi. Nếu bạn chỉ nhận được cảnh báo, chỉ có vấn đề nhỏ hoặc chỉ có đồng thời hai loại này thì bạn vẫn có thể phát hành ứng dụng. Tuy nhiên, bạn nên giải quyết những vấn đề này trước khi phát hành ứng dụng.
 7. Nếu bạn đang cập nhật một ứng dụng hiện có, hãy chọn một tỷ lệ phần trăm phát hành.
 8. Chọn Bắt đầu phát hành.
  • Nếu đang ra mắt bản phát hành đầu tiên cho ứng dụng, thì sau khi bạn nhấp vào Bắt đầu ra mắt bản phát hành công khai, hệ thống sẽ phát hành ứng dụng cho tất cả người dùng Google Play tại những quốc gia mà bạn chọn.

Bước 4: Xem lại thông tin chi tiết về bản phát hành

Sau khi tạo bản phát hành, tại bảng liệt kê trong phần "Bản phát hành mới nhất" trên trang Tổng quan về các bản phát hành, bạn sẽ xem được các thông tin dưới đây cho bản phát hành ứng dụng mới nhất mà bạn đã ra mắt theo từng kênh.

 • Bản phát hành: Tên này chỉ dùng để xác định bản phát hành trong Play Console, chẳng hạn như tên mã nội bộ hoặc phiên bản bản dựng.
 • Kênh: Kênh là nơi mà bản phát hành được ra mắt.
 • Trạng thái phát hành: Trạng thái hiện tại của bản phát hành.
 • Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày và dấu thời gian cho biết sự kiện ra mắt gần nhất đối với bản phát hành.
 • Quốc gia/khu vực: Số lượng quốc gia/khu vực nơi bản phát hành gần nhất được ra mắt. Sau khi phát hành ứng dụng lên kênh Phát hành công khai, Thử nghiệm công khai hoặc Thử nghiệm khép kín, bạn có thể nhắm mục tiêu cho bản phát hành trên từng kênh đến người dùng ở những quốc gia cụ thể. Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu cách quản lý phạm vi cung cấp ứng dụng ở nhiều quốc gia/khu vực.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết bằng cách chọn mũi tên phải để mở trang Chi tiết bản phát hành của bản phát hành. Trang này bao gồm những nội dung sau:

 • Tổng quan về bản phát hành: Các chỉ số liên quan đến số lượt cài đặt và lượt cập nhật ứng dụng, các vấn đề về hiệu suất và điểm xếp hạng được đo lường dựa trên bản phát hành trước.
 • Gói ứng dụng và APK: Danh sách các gói ứng dụng và APK mới, được giữ lại và đã huỷ kích hoạt có liên quan đến bản phát hành.
 • Ghi chú phát hành: Danh sách các ghi chú phát hành trước đây.
 • Nhật ký phát hành: Tiến trình cho biết dấu thời gian cho những thời điểm mà bản phát hành của ứng dụng bị tạm dừng, được tiếp tục hoặc được phân phát cho tỷ lệ phần trăm người dùng mới.

Không bắt buộc: Loại bỏ một bản phát hành

Trong quá trình thiết lập một bản phát hành, bạn có thể loại bỏ bản phát hành đó nếu không muốn tiếp tục triển khai bản phát hành đó nữa. Quy trình loại bỏ bản phát hành sẽ thay đổi tuỳ theo trạng thái của bản phát hành:

 • Bản nháp: Nhấp vào nút Loại bỏ bản phát hành nháp ở gần phía trên cùng bên phải của trang. Khi bạn nhấp vào đó, những thay đổi bạn đã thực hiện trong bản phát hành này sẽ bị mất.
 • Sẵn sàng để gửi đi xem xét: Nhấp vào Loại bỏ bản phát hành trong phần tóm tắt về bản phát hành. Bản phát hành của bạn sẽ bị xoá bỏ khỏi trang Tổng quan về việc xuất bản và không được đưa vào những thay đổi cần gửi đi xem xét.
 • Đang xem xét hoặc Sẵn sàng để xuất bản: Trước tiên, bạn phải xoá các thay đổi đang được xem xét hoặc đã sẵn sàng để xuất bản trên trang Tổng quan về việc xuất bản. Sau khi xoá thay đổi, bạn có thể nhấp vào Loại bỏ bản phát hành trong phần tóm tắt về bản phát hành.
 • Lưu ý: Bạn chỉ có thể loại bỏ bản phát hành mới nhất trên một kênh, bao gồm cả bản phát hành nháp.

Theo dõi và quản lý bản phát hành trên trang Tổng quan về các bản phát hành

Nếu bạn đã ra mắt nhiều bản phát hành, trang Tổng quan về các bản phát hành (trong phần "Phát hành" ở trình đơn bên trái) sẽ giúp bạn quản lý mọi bản phát hành tại cùng một nơi. Trang Tổng quan về các bản phát hành là nơi duy nhất bạn có thể giám sát phạm vi phân phối ứng dụng trên nhiều kênh phát hành, xem các quốc gia/khu vực nơi bản phát hành được phân phối và chọn từng bản phát hành cụ thể để xem thông tin chi tiết.

Theo dõi và quản lý các thay đổi đối với ứng dụng trên trang Tổng quan về việc xuất bản

Bạn cũng có thể sử dụng trang Tổng quan về việc xuất bản để kiểm soát thời điểm các thay đổi nhất định đối với ứng dụng được gửi đi để xem xét và được xuất bản. Tìm hiểu thêm về trang Tổng quan về việc xuất bản.

Nội dung liên quan

 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

true
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính