Nastavenie otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania

Pomocou služby Play Console môžete testovať svoju aplikáciu v rámci konkrétnych skupín alebo sprístupniť test používateľom služby Google Play.

Testovaním aplikácie získate príležitosť odstrániť technické problémy alebo problémy s dojmom používateľov s minimálnym vplyvom na samotných používateľov, aby ste na Google Play vydali najlepšiu verziu svojej aplikácie.

Než začnete

 • Požiadavky na e‑mailovú adresu: na zapojenie do testovania potrebujú používatelia účet Google (@gmail.com) alebo G Suite.
 • Zmeny speňažovania: ak zmeníte ceny svojej aplikácie, ovplyvní to aktuálne aj budúce verzie vašej aplikácie vo všetkých kanáloch.
 • Zmeny dostupnosti krajiny: ak zmeníte krajiny a oblasti, v ktorých je vaša aplikácia distribuovaná, ovplyvní to aktuálne aj budúce verzie vašej aplikácie vo všetkých kanáloch.
  • Poznámka: V prípade interných testovaní platia určité výnimky týkajúce sa speňažovania a dostupnosti v krajinách. Podrobnosti získate v sekcii o nastavení interného testu.
 • Vydanie:
  • Než aplikáciu vydáte do ostrej verzie, musíte ju otestovať.
  • Po prvom zverejnení otvoreného, uzatvoreného alebo interného testovania môže trvať niekoľko hodín, kým budú mať testeri k dispozícii odkaz na testovanie. Pri zverejnení ďalších zmien môže trvať niekoľko hodín, kým budú testerom dostupné.
 • Pridanie organizácií do testovania:
  • Ak chcete pridať testerov združených s organizáciou, ktorá používa spravovaný obchod Google Play, prejdite na kartu Spravovaný obchod Google Play na stránke Rozšírené nastavenia svojej aplikácie (Nastavenie > Rozšírené nastavenia) a vedľa možnosti Zapnúť začiarknite políčko.
  • Ak je aplikácia súkromná, budete musieť pridať organizáciu spojenú s testom do zacieleného zoznamu.
 • Recenzie: spätná väzba od testujúcich používateľov neovplyvní verejné hodnotenie vašej aplikácie.
 • Platené aplikácie: ak testujete platenú aplikáciu otvoreným alebo uzatvoreným testovaním, testeri si ju budú musieť zakúpiť. Ak testujete platenú aplikáciu interným testovaním, testeri si ju môžu nainštalovať bezplatne.

Aký je rozdiel medzi interným, uzatvoreným a otvoreným testom?

Pred vydaním aplikácie do ostrej verzie môžete vytvoriť vydania v troch testovacích kanáloch. Každá fáza testovania vám pomôže získať spätnú väzbu, ktorú potrebujete na zlepšenie aplikácie počas jej vývoja.

Interné testovanie: ak chcete rýchlo distribuovať svoju aplikáciu maximálne 100 testerom, aby vykonali prvotné kontroly kvality, vytvorte vydanie na interné testovanie. Pred vydaním aplikácie do uzatvoreného alebo otvoreného kanála vám odporúčame vykonať interný test. V prípade potreby môžete vykonávať interné testy rôznych verzií svojej aplikácie súčasne s uzatvorenými a otvorenými testmi.

Uzatvorené testovanie: ak chcete otestovať predbežné verzie svojej aplikácie v rámci väčšej skupiny testerov, aby ste získali cielenejšiu spätnú väzbu, vytvorte uzatvorené testovacie vydanie. Po testovaní v rámci menšej skupiny spolupracovníkov alebo dôveryhodných používateľov môžete testovanie rozšíriť na otvorené vydanie. Na stránke Uzatvorené testovanie bude k dispozícii alfa kanál ako vaše počiatočné uzatvorené testovanie. V prípade potreby môžete vytvoriť a pomenovať ďalšie uzatvorené kanály.

Ak testujete existujúcu aplikáciu, ktorú ste už zverejnili, aktualizáciu vašej uzatvorenej verzie získajú iba používatelia v testovacej skupine.

Otvorené testovanie: ak chcete testovať v rámci veľkej skupiny a sprístupniť testovaciu verziu aplikácie na Google Play, vytvorte otvorené testovacie vydanie. Keď spustíte otvorené testovanie, ktokoľvek sa môže zúčastniť vášho programu aj odoslať súkromnú spätnú väzbu. Pred vybraním tejto možnosti skontrolujte, či sú aplikácia a záznam v obchode pripravené na zviditeľnenie na Google Play.

Zbaliť všetko Rozbaliť všetko

Tipy

Ako mám začať?

Odporúčame začať interným testovaním a následne ho rozšíriť na malú uzatvorenú skupinu testerov.

Prečo spúšťať interné testovanie?

Vytvorením interného testu môžete okamžite vydať svoju aplikáciu interným testerom. Môže vám to pomôcť identifikovať problémy a skôr získať spätnú väzbu v procese vývoja. Interné testovanie je:

 • Rýchle: Aplikácie môžete distribuovať cez interný testovací kanál oveľa rýchlejšie než cez otvorený alebo uzatvorený. Keď do interného testovacieho kanála zverejníte nový balík aplikácie alebo súbor APK, sprístupní sa testerom do niekoľkých minút.
  • Poznámka: Ak zverejňujete aplikáciu prvýkrát, môže trvať až 48 hodín, kým bude interné testovanie vašej aplikácie dostupné.
 • Flexibilné: Interné testy môžete upraviť tak, aby podporovali rôzne fázy testovania, ako sú kontroly kvality a ladenie po uvedení na trh.
 • Bezpečné: Interný testovací kanál slúži na distribúciu vašej testovanej aplikácie používateľom prostredníctvom Obchodu Play.
Môžem súčasne spustiť viacero testovaní rovnakej aplikácie?

Ak chcete spustiť viacero testovaní tej istej aplikácie, pamätajte na nasledovné:

 • Súčasne môžete mať spustených niekoľko uzatvorených testovaní a jedno otvorené testovanie.
 • Ak sa používateľ prihlási do interného testovania aplikácie, nemá oprávnenie na prístup k otvorenému ani uzatvorenému testovaniu. Ak chce znova získať prístup k otvorenému alebo uzatvorenému testovaniu, musí sa odhlásiť z interného testovania a prihlásiť sa späť do otvoreného alebo uzatvoreného testovania.

1. krok: nastavte podrobnosti testovania

Výber spôsobu testovania

Interný test: spravujte až 100 testerov

Môžete vytvoriť zoznam e‑mailových adries interných testerov. Interný test môže mať až 100 testerov na aplikáciu.

Pri nastavovaní interného testovania pamätajte na nasledovné:

 • Distribúcia v krajinách: do svojho interného testu môžete pridať používateľov z ľubovoľného miesta. Ak sa interný tester nachádza v krajine, v ktorej nie je k dispozícii ostrá, otvorená alebo uzatvorená verzia vašej aplikácie, dostane interný test.
 • Platba: testeri si môžu nainštalovať internú testovaciu verziu platených aplikácií zadarmo. Musia platiť za nákupy v aplikácii. Výnimku predstavujú prípady, keď sú pridaní do zoznamu licencovaných testerov.
 • Pravidlá vylúčenia zariadení: pravidlá vylúčenia zariadení neplatia pre interných testerov.
 • Kontroly pravidiel a zabezpečenia: interné testy nepodliehajú obvyklým kontrolám pravidiel a zabezpečenia služby Play.

Vytvorenie interného testu

Vytvorenie distribučného zoznamu testerov

Ak ste už distribučný zoznam vytvorili, prejdite na pokyny na pridanie testerov.

 1.  Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Interné testovanie  (Testovanie > Interné testovanie).
 2. Vyberte kartu Testeri.
 3. V sekcii Testeri vyberte Vytvoriť distribučný zoznam.
 4. Zadajte názov zoznamu. Pomocou tohto zoznamu môžete testovať ľubovoľné aplikácie aj v budúcnosti.
 5. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok. 
  • Poznámka: Ak nahráte súbor CSV, prepíše všetky pridané e‑mailové adresy.
 6. Vyberte Uložiť zmeny a potom Vytvoriť.

Pridanie testerov

 1.  Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Interné testovanie  (Testovanie > Interné testovanie).
 2. Vyberte kartu Testeri.
 3. V tabuľke Testeri vyberte zoznamy používateľov, ktorí majú otestovať vaše vydanie.
 4. Zadajte webovú alebo e‑mailovú adresu na odoslanie spätnej väzby, aby ste mohli zhromaždiť spätnú väzbu od testerov. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 5. Skopírujte odkaz na zdieľanie a zdieľajte vydanie s testermi.
 6. Vyberte Uložiť zmeny.
Uzatvorené testovanie: spravujte testerov podľa e‑mailových adries alebo Skupín Google

V uzatvorenom testovaní môžete vytvoriť zoznam testerov podľa e‑mailových adries. Môžete vytvoriť celkovo 200 zoznamov a každý z nich môže mať až 2 000 používateľov. Môžete vytvoriť až 50 zoznamov na jeden kanál.

Zadajte požadované informácie na prípravu interného testovacieho vydania, uložte zmeny a vyberte Skontrolovať vydanie.

Vytvorenie uzatvoreného testovania

Vytvorenie distribučného zoznamu testerov

Ak ste zoznam testerov už vytvorili, prejdite na pokyny na pridanie testerov.

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Uzatvorené testovanie  (Testovanie > Uzatvorené testovanie).
 2. Vyberte Spravovať kanál
 3. Vyberte kartu Testeri.
 4. V sekcii Testeri vyberte Vytvoriť distribučný zoznam.
 5. Zadajte názov zoznamu. Pomocou tohto zoznamu môžete testovať ľubovoľné aplikácie aj v budúcnosti.
 6. Zadajte e‑mailové adresy oddelené čiarkami alebo kliknite na Nahrať súbor CSV. Ak použijete súbor CSV, zadajte jednotlivé e‑mailové adresy do samostatných riadkov bez čiarok.
  • Poznámka: Ak nahráte súbor CSV, prepíše všetky pridané e‑mailové adresy.
 7. Vyberte Uložiť zmeny a potom Vytvoriť.

Pridanie testerov

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Uzatvorené testovanie  (Testovanie > Uzatvorené testovanie).
 2. Vyberte Spravovať kanál.
 3. Vyberte kartu Testeri.
 4. V sekcii Testeri môžete pridať testerov prostredníctvom e‑mailu alebo Skupín Google:
  • E‑mail: možnosť E‑mail je vybraná automaticky. Ak chcete používať e‑mail, stačí vybrať zoznamy používateľov, ktorí majú testovať vaše vydanie. 
  • Skupiny Google: vyberte Skupiny Google a zadajte e‑mailové adresy skupín Google vo formáte: nazovvasejskupiny@googlegroups.com. Do testovania sa budú môcť zapojiť iba používatelia, ktorí sú členovia príslušných zadaných skupín Google.
 5. Zadajte webovú alebo e‑mailovú adresu na odoslanie spätnej väzby, aby ste mohli zhromaždiť spätnú väzbu od testerov. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.

 6. Skopírujte odkaz na zdieľanie a zdieľajte vydanie s testermi.

 7. Vyberte Uložiť zmeny.
Otvorené testovanie: sprístupnite svoju testovaciu aplikáciu na Google Play

Ak ste vytvorili otvorené testovanie, používatelia budú môcť nájsť vašu testovaciu aplikáciu na Google Play. Pred vybraním tejto možnosti sa uistite, či je aplikácia pripravená na zverejnenie na Google Play.

 • V prípade aplikácií s prednostným prístupom (nové aplikácie, ktoré neboli zverejnené v ostrej verzii): používatelia nájdu vaše otvorené testovanie vyhľadávaním na Google Play. Keď nájdu váš záznam, môžu si vašu aplikáciu nainštalovať a používať.
 • V prípade aplikácií so zverejnenou ostrou verziou: používatelia sa môžu do vášho otvoreného testovania prihlásiť v rámci vášho záznamu v obchode.

Môžete tiež zdieľať odkaz na webovú adresu v rámci webu alebo e‑mailom. Používatelia s týmto odkazom získajú prístup k otvorenému testovaniu.

Spustenie otvoreného testovania

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Otvorené testovanie  (Testovanie > Otvorené testovanie).
 2. Vyberte kartu Testeri.
 3. Rozbaľte sekciu Správa testerov. Ak je táto sekcia prázdna, uistite sa, že ste nahrali balík aplikácie alebo súbor APK.
 4. Vyberte, koľko testerov môže používať vašu aplikáciu:
  • Neobmedzený počet: toto je predvolene vybraná možnosť.
  • Obmedzený počet: môžete určiť limit (musí to byť najmenej 1 000).
 5. Zadajte webovú alebo e‑mailovú adresu na odoslanie spätnej väzby, aby ste mohli zhromaždiť spätnú väzbu od testerov. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 6. Skopírujte odkaz na zdieľanie a zdieľajte vydanie s testermi.
 7. Vyberte Uložiť zmeny.
Vytvorenie ďalších kanálov uzatvoreného testovania pre vývojárske tímy

V niektorých prípadoch môžete potrebovať ďalšie kanály uzatvoreného testovania. Môžete mať napríklad rôzne vývojárske tímy, ktoré potrebujú odstraňovať chyby v rôznych funkciách. Ak si každý tím vytvorí vlastný testovací kanál, všetky môžu pracovať na rôznych funkciách súčasne.

V ďalších testovacích kanáloch môžete vytvoriť zoznam e‑mailových adries testerov alebo ich spravovať pomocou Skupín Google. Veľkosť týchto skupín nie je obmedzená.

Vytvorenie ďalšieho testovacieho kanála

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Uzatvorené testovanie  (Testovanie > Uzatvorené testovanie).
 2. V pravom hornom rohu stránky vyberte Vytvoriť.
 3. Zadajte názov kanála. Názov kanála sa použije v službe Play Console a rozhraní Google Play Developer API ako názov kanála.
 4. Vyberte Vytvoriť kanál.
 5. Vyberte kartu Testeri.
 6. V sekcii Testeri môžete pridať testerov prostredníctvom e‑mailu alebo Skupín Google:
  • E‑mail: možnosť E‑mail je vybraná automaticky. Ak chcete používať e‑mail, stačí vybrať zoznamy používateľov, ktorí majú testovať vaše vydanie. 
  • Skupiny Google: vyberte Skupiny Google a zadajte e‑mailové adresy skupín Google vo formáte: nazovvasejskupiny@googlegroups.com. Do testovania sa budú môcť zapojiť iba používatelia, ktorí sú členovia príslušných zadaných skupín Google.
 7. Zadajte webovú alebo e‑mailovú adresu na odoslanie spätnej väzby, aby ste mohli zhromaždiť spätnú väzbu od testerov. Kanál spätnej väzby vašej aplikácie sa bude používateľom zobrazovať na prihlasovacej stránke pre testerov.
 8. Skopírujte odkaz na zdieľanie a zdieľajte vydanie s testermi.
 9. Vyberte Uložiť.

Tipy na testovanie a podpora

Keď vytvoríte ďalšie uzatvorené kanály, nebudú podporované nasledujúce funkcie:

Správa testerov pre herné služby Google Play

Ak používate herné služby Google Play, skupiny testerov sa automaticky zdieľajú medzi vaším balíkom aplikácie alebo súborom APK a hernými službami Google Play.

Testeri môžu vyskúšať zmeny, ktoré ste uložili vo svojom hernom projekte (napríklad ocenenia a rebríčky), než budú sprístupnené skutočným používateľom. Testerov môžete spravovať jednotlivo pomocou e‑mailových adries alebo môžete opakovane použiť rovnakých testerov vo svojich kanáloch.

Na stránke Herné služby Play > Nastavenie a správa > Testeri môžete prepínačom testerov automaticky zahrnúť všetkých používateľov, ktorí sa prihlásili na testovanie vášho balíka aplikácie alebo súboru APK.

Ak chcete jednotlivých testerov pridať pre herné služby Google Play ručne, postupujte takto:

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku Testeri herných služieb Play (Herné služby Play > Nastavenie a správa > Testeri).
 2. V ponuke vľavo vyberte Herné služby Play > Nastavenie a správa > Testeri.
 3. Zadajte e‑mailové adresy, ktoré chcete pridať. E‑mailové adresy musia byť platné účty Google, ktoré používajú službu Google+.
 4. Vyberte Pridať.

Používatelia, ktorí sa prihlásia do vašej skupiny testerov, sa budú môcť prihlásiť pomocou služby Google+, získavať ocenenia za koncept alebo zverejnenú verziu a uverejňovať príspevky do rebríčkov konceptov alebo zverejnených verzií.

2. krok: vytvorte vydanie

Po nastavení podrobností testu aplikácie môžete pripraviť vydanie a uviesť ho na trh.

Podrobnosti o správe dostupnosti alfa a beta kanálov vašej aplikácie v krajinách nájdete v sekcii Distribúcia vydaní aplikácie do konkrétnych krajín.

3. krok: zdieľajte aplikáciu s testermi

Ak uskutočňujete otvorené alebo uzatvorené testovanie, testeri môžu nájsť testovanú aplikáciu na Google Play pomocou svojho zariadenia. V rámci uzatvoreného testovania bude vaša testovaná aplikácia aj tak k dispozícii iba testerom vo vašom zozname alebo skupine. 

Ak vykonávate interné alebo uzatvorené testovanie pred sprístupnením svoje aplikácie prostredníctvom otvoreného testovania alebo jej zavedením do ostrej verzie, testeri ju nebudú môcť nájsť vyhľadávaním na Google Play. Webová adresu aplikácie v Obchode Play musíte zdieľať s testermi, aby si ju mohli stiahnuť.

Ak testeri z nejakého dôvodu nemôžu nájsť vašu aplikáciu na Google Play, môžete s nimi tiež zdieľať odkaz na prihlásenie. Tu je niekoľko informácií o používaní odkazu na prihlásenie:

 • Odkaz na prihlásenie sa zobrazuje iba vtedy, keď má aplikácia stav Zverejnené. Pri aplikáciách so stavom Koncept alebo Čaká na zverejnenie sa prihlasovací odkaz nezobrazí.
 • Po kliknutí na odkaz na prihlásenie im bude vysvetlené, čo to znamená byť testerom, a následne sa budú môcť prihlásiť. Testeri sa musia prihlásiť pomocou odkazu.
 • Ak vykonávate uzatvorené testovanie v rámci skupiny Google, používatelia sa pred zapojením do testovania musia pripojiť k danej skupine.

4. krok: získajte spätnú väzbu

Keď si testeri nainštalujú aplikáciu, automaticky sa aktualizuje a testovaciu verziu budú môcť použiť do niekoľkých minút.

Testeri nemôžu na Google Play písať verejné recenzie testovanej verzie vašej aplikácie. Odporúčame im poskytnúť kanál na spätnú väzbu alebo im oznámiť, akým spôsobom ju môžu poskytnúť (napríklad e‑mailom, na webe alebo správou vo fóre).

Ak vykonávate otvorené alebo uzatvorené testovanie, testeri vám tiež môžu poskytnúť súkromnú spätnú väzbu na Google Play.

5. krok: ukončite testovanie

Ak chcete odstrániť používateľov z testovania aplikácie, postupujte takto: 

 1. Otvorte službu Play Console a prejdite na stránku s testovaním, ktoré chcete ukončiť:
 2. Nájdite test, ktorý chcete ukončiť, a vyberte Spravovať kanál.
  • Poznámka: Tento krok možno nebudete musieť vykonať. Závisí to od druhu testu, ktorý chcete ukončiť, a počtu vykonávaných testov.
 3. V pravom hornom rohu stránky vyberte Pozastaviť kanál.
 4. Po ukončení testovania nebudú testeri dostávať žiadne aktualizácie, ale aplikácia zostane v ich zariadeniach nainštalovaná.

Kódy verzií a stavy testovacích kanálov

Požiadavky na kódy verzií

Používatelia získajú verziu aplikácie, ktorá: 

 • má kód najvyššej verzie kompatibilnej s ich zariadením;
 • bola zverejnená v kanáli, ktorý môžu získať.

Všetci používatelia môžu vždy získať kanál ostrej verzie. Ak sa v kanáli ostrej verzie zverejní súbor APK s kódom vyššej verzie ako do testovacieho kanála, ktorý si používateľ aktivoval, získa používateľ verziu súboru APK v ostrej verzii.

Používatelia, ktorí môžu získať viacero kanálov, získajú súbor APK s kódom najvyššej verzie zverejnený v daných kanáloch.

Na to, aby mohol používateľ získať testovací kanál, musí:

 • byť zahrnutý do konfigurácie spracovaného kanála,
 • mať aktivovaný zodpovedajúci testovací program.

Všetci používatelia, ktorí majú aktivovaný testovací program, napríklad môžu používať otvorený testovací kanál. Používatelia, ktorí si aktivovali interný testovací program, nemajú nárok na otvorené ani uzavreté testovacie kanály, a to ani vtedy, ak sú zahrnutí do konfigurácie spravovaných testerov. Títo používatelia nezískajú súbory APK s kódom vyššej verzie zverejnené v daných kanáloch.

Ďalšie informácie o spravovaní verzií aplikácií

Stavy testovacích kanálov

Pri uvádzaní vydania sa môžu zobraziť overovacie správy upozorňujúce, že používatelia určitého kanála dostanú súbory APK alebo balíky aplikácie, ktoré boli vydané aj do iného kanála, teda na takzvaný. stav súčasného zavedenia v inom kanáli.  

Zmluvné podmienky stavu súčasného zavedenia a stavy

 • Nahradenie: Jeden súbor APK nahradí iný, keď zahŕňa časť rovnakej konfigurácie zariadenia alebo celú a má vyšší kód verzie.
 • Posunutie: Všetky aktívne súbory APK určitého kanála sú zároveň zahrnuté v aktívnych súboroch APK v inom súčasne zavedenom kanáli (napr. všetky aktívne súbory APK v beta kanáli sú aktívne aj v kanáli ostrej verzie). Môže k tomu dôjsť vtedy, keď súbory APK vydáte najprv do testovacieho kanála a po ich otestovaní ich vydáte do stabilnejšej verzie.
 • Úplné nahradenie: Všetky aktívne súbory APK určitého kanála sú úplne nahradené aktívnymi súbormi APK s vyššími kódmi verzie v inom súčasne zavedenom kanáli. Žiadny zo súborov APK kanála nie je sprístupnený používateľom. Všetci používatelia totiž získajú súbor APK z daného súčasne zavedeného kanála. Znamená to, že testovací program v podobe nahradeného kanála bol opustený.
 • Čiastočné nahradenie: Najmenej jeden aktívny súbor APK určitého kanála je nahradený súborom APK s vyšším kódom verzie v inom súčasne zavedenom kanáli. Niektorí používatelia beta verzie preto získajú súbor APK z beta kanála, zatiaľ čo iní ho môžu získať z ostrej verzie. Dôvodom je pravdepodobne chyba pri priraďovaní kódov verzií.

Súvisiaci obsah

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory