Thêm người dùng vào tài khoản nhà phát triển và quản lý quyền

Có 3 cấp truy cập trong Play Console: chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên và người dùng. Cấp truy cập của bạn xác định những việc bạn có thể làm và những thông tin bạn có thể truy cập trong Play Console. Với vai trò quản trị viên, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý người dùng để kiểm soát thật an toàn những phần nào trong Play Console mà nhóm của bạn có thể xem tuỳ vào vai trò của họ, những dữ liệu họ có quyền truy cập và những chế độ cài đặt họ có thể thay đổi.

Các cấp truy cập vào tài khoản

Loại Mô tả
Chủ sở hữu tài khoản
 • Là tài khoản đầu tiên đăng ký trong Play Console
 • Có toàn quyền truy cập Play Console
 • Có thể mời và xoá người dùng, cũng như quản lý từng quyền
 • Là người duy nhất có thể liên kết tài khoản với một hồ sơ thanh toán để bán ứng dụng có tính phí
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin trên trang Cài đặt thông tin thanh toán trong Play Console
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin hồ sơ nhà phát triển trong Play Console
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết về quyền truy cập API trong Play Console

Quản trị viên

 • Có quyền "Quản trị viên (tất cả quyền)"
 • Có thể được cấp quyền truy cập vào tất cả ứng dụng hoặc một số ứng dụng cụ thể
 • Có thể mời và xoá người dùng, cũng như quản lý từng quyền
 • Không cần đóng phí đăng ký 25 USD
Người dùng
 • Có thể có nhiều cấp truy cập vào Play Console
 • Có thể được cấp quyền truy cập vào tất cả ứng dụng hoặc một số ứng dụng cụ thể
 • Không thể mời người dùng hoặc chỉnh sửa quyền
 • Không cần đóng phí đăng ký 25 USD

Cấp quyền cho người dùng

Bước 1: Quyết định xem người dùng của bạn cần quyền ở cấp tài khoản hay ứng dụng

Trước khi thiết lập quyền, bạn cần quyết định xem người dùng cần quyền truy cập ở cấp tài khoản hay ứng dụng:

 • Tài khoản: Quyền cấp tài khoản cho phép truy cập tất cả ứng dụng trong tài khoản nhà phát triển của bạn.
 • Ứng dụng: Quyền cấp ứng dụng chỉ cho phép truy cập ứng dụng được chọn.

Một số quyền chỉ dành riêng cho người dùng ở cấp ứng dụng hoặc cấp tài khoản. Để biết thông tin về tác động của quyền truy cập cấp tài khoản và cấp ứng dụng đối với một quyền cụ thể, bạn có thể tham khảo phần định nghĩa và cách sử dụng quyền.

Bước 2: Thêm người dùng và bật/tắt quyền

Nếu là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên thì bạn có thể thêm người dùng vào tài khoản Play Console của mình, cũng như quản lý quyền trên tất cả ứng dụng hoặc một số ứng dụng cụ thể. Trước khi thêm người dùng và bật hoặc tắt quyền, hãy tham khảo phần định nghĩa và cách sử dụng quyền dưới đây để đảm bảo bạn hiểu rõ các quyền.

 1. Mở Play Console(Người dùng và quyền > Mời người dùng mới).
 2. Để quản lý quyền cho một người dùng hiện có, hãy nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 3. Để thêm người dùng mới, hãy nhập địa chỉ email của người dùng đó và thiết lập ngày hết hạn truy cập (nếu cần). Đảm bảo rằng bạn có quyền Quản trị viên (tất cả quyền) ở cấp tài khoản.
  Lưu ý: Người dùng được mời chỉ có thể đăng nhập vào Play Console bằng chính địa chỉ email mà bạn cung cấp. Ngoài ra, nếu bạn không chọn ngày hết hạn truy cập, người dùng sẽ có quyền truy cập liên tục vô thời hạn vào tài khoản hoặc ứng dụng của bạn trên Play Console.
 4. Chọn quyền mà bạn muốn áp dụng cho các ứng dụng cụ thể bằng cách sử dụng thẻ Quyền cho ứng dụng. Để chọn quyền mà bạn muốn áp dụng cho tất cả ứng dụng trong tài khoản nhà phát triển của mình, hãy sử dụng thẻ Quyền ở cấp tài khoản.
  • Để thêm ứng dụng vào bảng phân quyền, hãy chọn Thêm ứng dụng trong thẻ Quyền cho ứng dụng, sau đó nhấp vào Áp dụng.
 5. Chọn Mời người dùng.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Định nghĩa và cách sử dụng quyền

Quyền chung

Quản trị viên (tất cả quyền)
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Mời người dùng.
 • Quản lý quyền của người dùng khác.
 • Xoá người dùng.

Quyền này cấp cho người dùng quyền truy cập của quản trị viên. Với quyền này, quản trị viên cũng nhận được mọi quyền khác.

 • Nếu quyền này được thiết lập theo ứng dụng thì quản trị viên có thể xem tất cả người dùng có quyền truy cập vào ứng dụng đó. Quản trị viên cấp ứng dụng không xoá được người dùng có quyền truy cập chung.
 • Nếu bạn thiết lập quyền này thành quyền chung thì quản trị viên cũng có thể thay đổi ngày hết hạn truy cập và xem lại các thay đổi trong Play Console qua Nhật ký hoạt động.
Xem thông tin ứng dụng (chỉ có thể đọc)

Quyền

Lưu ý về cách sử dụng

 • Quyền chỉ có thể đọc cho phép truy cập tất cả thông tin về ứng dụng, bao gồm cả mọi dự án liên quan đến dịch vụ trò chơi của Google Play (ngoại trừ dữ liệu tài chính)
Xem thông tin ứng dụng và tải hàng loạt báo cáo xuống (chỉ có thể đọc)

Quyền

Lưu ý về cách sử dụng

 • Quyền chỉ có thể đọc cho phép truy cập tất cả thông tin về ứng dụng, bao gồm cả mọi dự án liên quan đến dịch vụ trò chơi của Google Play (ngoại trừ dữ liệu tài chính).
 • Tải hàng loạt báo cáo xuống.
 • Người dùng có thể truy cập bất cứ ứng dụng hoặc trò chơi mới nào mà sau này bạn thêm vào Play Console.
 • Người dùng có thể xem tất cả trò chơi, kể cả những trò chơi không được liên kết với ứng dụng nào.
 • Để người dùng truy cập được vào dữ liệu tài chính, hãy cấp cho người dùng quyền Xem dữ liệu tài chính.
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập ở cấp độ "Tài khoản". Quyền tương đương ở cấp "Ứng dụng" là Xem thông tin ứng dụng (chỉ có thể đọc).
Chỉnh sửa và xoá ứng dụng nháp
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa và xoá các ứng dụng nháp hiện tại.
 • Quyền này không cho phép người dùng bắt đầu ra mắt bản phát hành.
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập ở cấp độ "Ứng dụng". Quyền tương đương ở cấp "Tài khoản" là Tạo, chỉnh sửa và xoá ứng dụng nháp.
Tạo, chỉnh sửa và xoá ứng dụng nháp
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo ứng dụng nháp mới.
 • Chỉnh sửa và xoá các ứng dụng nháp hiện tại.
Quản lý nội dung khai báo chính sách
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa và gửi nội dung khai báo về chính sách (ví dụ: mục An toàn dữ liệu và nội dung khai báo quyền).
Xem dữ liệu tài chính
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem báo cáo tài chính và báo cáo bán hàng.
 • Truy cập vào Purchases API
 • Xem thông tin doanh thu của tất cả dự án liên kết với dịch vụ trò chơi của Google Play.
Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng và phản hồi trong bản khảo sát về quyết định huỷ gói thuê bao
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng và đơn đặt hàng.
 • Truy cập vào Purchases API
 • Xem thông tin doanh thu của tất cả dự án liên kết với dịch vụ trò chơi của Google Play.
 • Tải phản hồi bằng văn bản trong bản khảo sát về quyết định huỷ gói thuê bao.
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập ở cấp độ "Tài khoản". Quyền tương đương ở cấp độ "Ứng dụng" là Xem dữ liệu tài chính.
Quản lý đơn đặt hàng và gói thuê bao
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem đơn đặt hàng.
 • Hoàn tiền cho đơn đặt hàng.
 • Huỷ gói thuê bao
 • Quyền này không cho phép người dùng xem báo cáo tài chính tổng hợp. Để xem được báo cáo tài chính tổng hợp, người dùng phải có quyền Xem dữ liệu tài chính.
Phát hành công khai, loại trừ thiết bị và sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo, chỉnh sửa và ra mắt các bản phát hành chính thức.
 • Ngừng phát hành và phát hành lại ứng dụng.
 • Loại trừ thiết bị trong danh mục thiết bị.
 • Sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play để ký tệp APK.
 • Quyền này cho phép người dùng xuất bản ứng dụng công khai lên Google Play.
Phát hành ứng dụng lên các kênh thử nghiệm
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tải ứng dụng nháp lên.
 • Tạo, chỉnh sửa và ra mắt bản phát hành lên kênh kiểm thử.
 • Ngừng phát hành và phát hành lại lên kênh kiểm thử ứng dụng từng phát hành.
 • Tải tệp .obb lên và sửa đổi tệp .obb.
 • Chỉnh sửa ghi chú phát hành cho các ứng dụng chưa hoạt động trên kênh phát hành chính thức.
 • Tải các APK lên để chia sẻ nội bộ.
 • Quyền này không cho phép người dùng xuất bản phiên bản chính thức của ứng dụng lên Google Play.
Quản lý kênh kiểm thử và chỉnh sửa danh sách người kiểm thử
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Thay đổi cấu hình kiểm thử cho kênh nội bộ, công khai và khép kín.
 • Quản lý danh sách người kiểm thử và người dùng được liên kết.
 • Quyền này không cho phép người dùng xuất bản phiên bản chính thức của ứng dụng lên Google Play.
Quản lý sự hiện diện trên cửa hàng
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa thông tin tại trang thông tin trên Cửa hàng Play (bao gồm cả văn bản và hình ảnh) rồi tiến hành thử nghiệm trang thông tin trên Cửa hàng Play.
 • Chỉnh sửa mức giá, sản phẩm trong ứng dụng, cũng như mẫu đặt giá.
 • Chỉnh sửa thông tin phân phối, bao gồm cả mức phân loại nội dung.
 • Tạo và chỉnh sửa chương trình quảng bá hoặc ưu đãi.
 • Quản lý bộ lọc thiết bị đã lưu trong danh mục thiết bị.
 • Tạo và chỉnh sửa nội dung quảng bá.
 • Quyền này không cho phép người dùng loại trừ thiết bị trong danh mục thiết bị.
Trả lời bài đánh giá
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Trả lời bài đánh giá trên Google Play.
 • Thay đổi thông tin liên hệ dùng trong câu trả lời đề xuất.
 • Người dùng không có quyền này vẫn có thể xem điểm xếp hạng và bài đánh giá nhưng sẽ không phản hồi được.

Quyền đối với Managed Google Play

Tạo và phát hành ứng dụng riêng tư cho tổ chức
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo, chỉnh sửa và phát hành ứng dụng riêng tư dành riêng cho người dùng thuộc tổ chức của bạn.
 • Quyền này áp dụng đối với các ứng dụng riêng tư được phát hành trên Managed Google Play và không cho phép người dùng quản lý các kênh kiểm thử nội bộ hoặc phát hành ứng dụng công khai lên Google Play.

Quyền đối với dịch vụ trò chơi của Google Play

Chỉnh sửa các dự án dịch vụ trò chơi của Google Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa các dự án có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play cho tất cả ứng dụng.
Phát hành các dự án dịch vụ trò chơi của Google Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xuất bản dự án mới có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play cho tất cả ứng dụng.
 • Huỷ xuất bản và xuất bản lại các dự án hiện tại
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập ở cấp độ "Tài khoản".
 • Người dùng cũng cần có quyền truy cập vào trò chơi trong Google Developers Console.

Quản lý quyền truy cập của người dùng

Yêu cầu về tài khoản đối với người dùng được mời

Khi người dùng được mời truy cập Play Console, họ phải đăng nhập bằng Tài khoản Google theo địa chỉ email mà quản trị viên hoặc chủ tài khoản Play Console đã gửi lời mời. Người dùng có thể tạo Tài khoản Google bằng một địa chỉ Gmail mới (@gmail.com) hoặc bằng địa chỉ email hiện tại, chẳng hạn như địa chỉ email của công ty.

Nếu người dùng được mời cần truy cập Play Console bằng một địa chỉ email khác, thì họ phải liên hệ với quản trị viên để yêu cầu gửi lại lời mời đến địa chỉ email mong muốn.

Nếu người dùng không chấp nhận lời mời và đăng nhập trong vòng 30 ngày, thì lời mời sẽ hết hạn và quản trị viên phải gửi lại lời mời.

Xem lời mời đã gửi

Sau khi bạn gửi lời mời, địa chỉ email của người dùng sẽ được liệt kê ở trạng thái "Đã gửi lời mời". Nếu quyền truy cập của người dùng có ngày hết hạn thì ngày đó sẽ được nêu trong thư mời của họ. Khi người dùng chấp nhận lời mời, chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được email xác nhận và trạng thái của người dùng sẽ đổi thành "Hoạt động".

Cập nhật ngày hết hạn tài khoản

Nếu là chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể thực hiện các bước sau để cập nhật ngày hết hạn quyền truy cập của người dùng:

 1. Mở Play Console (Người dùng và quyền > Quản lý người dùng).
 2. Chọn người dùng mà bạn muốn gia hạn truy cập trên trình đơn thả xuống.
 3. Trong bảng này, hãy chọn người dùng mà bạn muốn gia hạn truy cập rồi nhấp vào Gia hạn truy cập.
 4. Chọn khoảng thời gian bạn muốn gia hạn truy cập rồi nhấp vào Gia hạn truy cập.
 5. Chọn Xác nhận để lưu các thay đổi của bạn.

Để cập nhật ngày hết hạn truy cập của từng người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console (Người dùng và quyền > Thông tin về người dùng).
 2. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 3. Trên trang Thông tin về người dùng, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Thiết lập ngày hết hạn truy cập".
 4. Nhập ngày hết hạn truy cập hoặc dùng lịch để chọn ngày hết hạn.
 5. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Xoá người dùng

Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, hãy thực hiện các bước sau để xoá quyền truy cập của người dùng:

 1. Mở Play Console (Người dùng và quyền > Quản lý người dùng).
 2. Chọn người dùng bạn muốn xoá trên trình đơn thả xuống.
 3. Trong bảng này, hãy chọn người dùng mà bạn muốn xoá rồi chọn Xoá.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Để xoá từng quyền truy cập của người dùng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Play Console (Người dùng và quyền > Thông tin về người dùng).
 2. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 3. Trên trang Thông tin về người dùng, hãy chọn Xoá người dùng.
Lỗi 403

Nếu bạn gặp "Lỗi 403" trong Play Console, hãy yêu cầu chủ sở hữu tài khoản cấp cho bạn quyền đối với ứng dụng đó.

Quyền đối với các tính năng tích hợp

Quyền của người dùng đối với dịch vụ trò chơi của Google Play

Để truy cập thông tin về dịch vụ trò chơi của Google Play, người dùng Play Console phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Quyền truy cập Yêu cầu
 • Xem một dự án có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play.
 • Tạo dự án mới sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play, chỉnh sửa trò chơi hoặc liên kết ứng dụng mới.
 • Quyền truy cập dữ liệu tài chính liên quan đến Dịch vụ trò chơi của Google Play

 

Nếu muốn thêm người dùng vào dự án của mình sau khi tạo dự án có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play, bạn cần mở rộng quyền trên Play Console của người dùng hiện tại rồi thêm người dùng đó vào Google Developers Console để họ có thể chỉnh sửa và xuất bản dự án có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play.

Sau đây là các bước để thêm người dùng vào dự án của bạn trên Google Developers Console:

 1. Đăng nhập vào Google Developers Console.
 2. Chọn dự án.
 3. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Quyền.
 4. Gần phía trên cùng màn hình, hãy chọn Thêm thành viên.
 5. Nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn đã thêm vào Play Console.
 6. Chọn cấp của quyền.
 7. Chọn Thêm.
Quyền của người dùng đối với Trung tâm thanh toán của Google

Để người dùng khác có quyền truy cập vào các báo cáo trong Trung tâm thanh toán của Google, bạn phải thêm người dùng đó trong phần cài đặt Trung tâm thanh toán của Google. Các quyền trên Play Console tách biệt với mọi quyền được quản lý trong Trung tâm thanh toán của Google.

Sau đây là các bước để thêm một người dùng vào Trung tâm thanh toán của Google:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán của Google.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn biểu tượng Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", hãy chọn Quản lý người dùng thanh toán > Thêm người dùng mới.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm thông tin theo yêu cầu.
 5. Chọn Mời.

Nội dung liên quan

 • Tìm hiểu thêm về cách thêm người dùng và quản lý quyền của người dùng trong Học viện Play.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính