Thêm người dùng vào tài khoản nhà phát triển và quản lý quyền

Có ba cấp truy cập trong Play Console: chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên và người dùng. Cấp truy cập của bạn sẽ xác định những việc bạn có thể làm và những thông tin bạn có thể truy cập trong Play Console. Khi là quản trị viên, bạn có thể sử dụng công cụ quản lý người dùng để kiểm soát một cách an toàn những phần nào trong Play Console mà nhóm của bạn có thể xem tùy vào vai trò của họ, những dữ liệu họ có quyền truy cập và những chế độ cài đặt họ có thể thay đổi.

Các cấp truy cập vào tài khoản

Loại Mô tả
Chủ sở hữu tài khoản
 • Đăng ký tài khoản lần đầu trên Play Console
 • Có toàn quyền truy cập Play Console
 • Có thể mời và xóa người dùng, cũng như quản lý từng quyền một
 • Là người duy nhất có thể liên kết tài khoản với một hồ sơ thanh toán để bán ứng dụng có tính phí
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin trên trang Cài đặt thanh toán trong Play Console
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin Hồ sơ nhà phát triển trong Play Console
 • Là người duy nhất có thể chỉnh sửa thông tin chi tiết về quyền truy cập API trong Play Console

Quản trị viên

 • Có quyền "Quản trị viên (tất cả quyền)"
 • Có thể được cấp quyền truy cập vào tất cả ứng dụng hoặc một số ứng dụng
 • Có thể mời và xóa người dùng, cũng như quản lý từng quyền một
 • Không cần đóng phí đăng ký $25
Người dùng
 • Có thể có các cấp truy cập khác nhau đối với Play Console
 • Có thể được cấp quyền truy cập vào tất cả ứng dụng hoặc một số ứng dụng
 • Không thể mời người dùng hoặc chỉnh sửa quyền
 • Không cần đóng phí đăng ký $25

Cấp quyền cho người dùng

Bước 1: Quyết định xem người dùng của bạn cần truy cập vào tài khoản hay truy cập vào ứng dụng

Trước khi thiết lập quyền, bạn cần quyết định xem người dùng cần truy cập ở cấp độ tài khoản hay cấp độ ứng dụng: 

 • Tài khoản: Quyền tài khoản cho phép truy cập tất cả ứng dụng trong tài khoản nhà phát triển của bạn.
 • Ứng dụng: Quyền ứng dụng chỉ cho phép truy cập ứng dụng được chọn.

Một số quyền chỉ dành riêng cho người dùng ở cấp ứng dụng hoặc cấp tài khoản. Để biết chi tiết về tác động khác nhau giữa quyền tài khoản và quyền ứng dụng đối với một quyền cụ thể, bạn có thể xem tại phần định nghĩa và sử dụng quyền dưới đây.

Bước 2: Thêm người dùng và bật hoặc tắt quyền

Nếu là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, bạn có thể thêm người dùng vào tài khoản Play Console của mình và quản lý quyền trên tất cả ứng dụng hoặc đối với các ứng dụng cụ thể. Trước khi thêm người dùng và bật hoặc tắt quyền, bạn hãy xem phần định nghĩa và sử dụng quyền dưới đây để đảm bảo bạn hiểu rõ về nội dung này.

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến Người dùng và quyền.
  • Để thêm người dùng mới, hãy truy cập phần Mời người dùng mới.
  • Nếu bạn đang quản lý quyền cho một người dùng sẵn có, hãy nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 3. Nhập địa chỉ email của người dùng, đặt ngày hết hạn truy cập (nếu cần) và bạn sẽ có quyền Quản trị viên (tất cả quyền) ở cấp tài khoản. Xin lưu ý rằng:
  • Người dùng chỉ có thể đăng nhập vào Play Console bằng Tài khoản Google liên kết với địa chỉ email mà bạn gửi lời mời.
  • Nếu bạn không chọn ngày hết hạn quyền truy cập, thì người dùng sẽ có quyền truy cập liên tục vào tài khoản hoặc ứng dụng Play Console.
 4. Chọn quyền cụ thể cho các ứng dụng nhất định bằng thẻ Quyền ở cấp ứng dụng, hoặc quyền cụ thể cho tất cả ứng dụng trong tài khoản nhà phát triển của bạn bằng thẻ Quyền ở cấp tài khoản.
  • Để thêm một ứng dụng vào bảng phân quyền, hãy chọn Thêm ứng dụng dưới thẻ Quyền ở cấp ứng dụng rồi chọn Áp dụng.
 5. Chọn Mời người dùng.

Thu gọn tất cả Mở rộng tất cả

Định nghĩa và sử dụng quyền

Quyền chung

Quản trị viên (tất cả quyền)
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Mời người dùng
 • Quản lý quyền của người dùng khác
 • Xóa người dùng

Quyền này cấp cho người dùng quyền truy cập của quản trị viên. Với quyền này, quản trị viên cũng nhận được tất cả các quyền khác.

 • Nếu quyền này được đặt theo ứng dụng, thì quản trị viên có thể xem tất cả người dùng có quyền truy cập vào cùng một ứng dụng. Quản trị viên theo ứng dụng không thể xóa người dùng có quyền truy cập chung.
 • Nếu bạn đặt quyền này thành quyền chung, thì quản trị viên cũng có thể thay đổi ngày hết hạn quyền truy cập và xem lại các thay đổi trong Play Console qua Nhật ký hoạt động.
Xem thông tin ứng dụng (chỉ có quyền đọc) .

Quyền

Lưu ý về cách sử dụng

 • Quyền chỉ có thể đọc cho phép truy cập tất cả thông tin về ứng dụng, bao gồm mọi dự án liên quan đến Dịch vụ trò chơi của Google Play – ngoại trừ dữ liệu tài chính
Xem thông tin ứng dụng và tải xuống hàng loạt báo cáo (chỉ đọc)

Quyền

Lưu ý về cách sử dụng

 • Quyền chỉ có thể đọc cho phép truy cập tất cả thông tin về ứng dụng, bao gồm mọi dự án liên quan đến Dịch vụ trò chơi của Google Play – ngoại trừ dữ liệu tài chính 
 • Tải hàng loạt báo cáo xuống
 • Người dùng có thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi mới nào mà bạn thêm vào Play Console sau này.
 • Người dùng có thể xem tất cả trò chơi, kể cả những trò chơi không được liên kết với ứng dụng nào.
 • Để người dùng truy cập được vào dữ liệu tài chính, hãy cấp cho người dùng quyền Xem dữ liệu tài chính.
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập cấp “Tài khoản”. Quyền tương đương ở cấp "Ứng dụng" là Xem thông tin ứng dụng (chỉ đọc).
Chỉnh sửa và xóa ứng dụng nháp
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa và xóa các ứng dụng nháp hiện có
 • Quyền này không cho phép người dùng bắt đầu ra mắt bản phát hành. 
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập cấp “Ứng dụng”. Quyền tương đương ở cấp "Tài khoản" là Tạo, chỉnh sửa và xóa ứng dụng nháp.
Tạo, chỉnh sửa và xóa ứng dụng nháp
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo ứng dụng nháp mới
 • Chỉnh sửa và xóa các ứng dụng nháp hiện có
Xem dữ liệu tài chính
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem báo cáo tài chính và báo cáo bán hàng
 • Truy cập vào API giao dịch mua
 • Xem thông tin doanh thu của tất cả dự án liên quan đến dịch vụ trò chơi của Google Play
Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng và phản hồi trong bản khảo sát về quyết định hủy đăng ký
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem báo cáo tài chính, báo cáo bán hàng và đơn đặt hàng
 • Truy cập vào API giao dịch mua
 • Xem thông tin doanh thu của tất cả dự án liên quan đến dịch vụ trò chơi của Google Play
 • Tải xuống các phản hồi bằng văn bản trong bản khảo sát về quyết định hủy đăng ký
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập cấp “Tài khoản”. Quyền tương đương ở cấp "Ứng dụng" là Xem dữ liệu tài chính.
Quản lý đơn đặt hàng và gói đăng ký
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Xem đơn đặt hàng
 • Hoàn tiền cho đơn đặt hàng
 • Hủy gói đăng ký
 • Quyền này không cho phép người dùng xem báo cáo tài chính tổng hợp. Để xem được báo cáo tài chính tổng hợp, người dùng phải có quyền Xem dữ liệu tài chính.
Phát hành phiên bản chính thức, loại trừ thiết bị và sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo, chỉnh sửa và ra mắt các bản phát hành chính thức
 • Ngừng phát hành và phát hành lại ứng dụng
 • Loại trừ thiết bị trong danh mục thiết bị
 • Sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play để ký các tệp APK
 • Quyền này cho phép người dùng phát hành ứng dụng chính thức trên Google Play.
Phát hành ứng dụng lên các kênh thử nghiệm
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tải ứng dụng nháp lên
 • Tạo, chỉnh sửa và ra mắt bản phát hành lên các kênh thử nghiệm
 • Ngừng phát hành và phát hành lại các ứng dụng đã được phát hành trước đó lên kênh thử nghiệm
 • Tải lên và sửa đổi tệp .obb
 • Chỉnh sửa ghi chú phát hành cho các ứng dụng chưa hoạt động trên phiên bản chính thức
 • Tải các APK lên để chia sẻ nội bộ
 • Quyền này không cho phép người dùng phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng lên Google Play.
Quản lý kênh thử nghiệm và chỉnh sửa danh sách người thử nghiệm
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Thay đổi cấu hình thử nghiệm cho các kênh thử nghiệm nội bộ, mở và kín
 • Quản lý danh sách người thử nghiệm và người dùng được liên kết
 • Quyền này không cho phép người dùng phát hành phiên bản chính thức của ứng dụng lên Google Play.
Quản lý sự hiện diện trong cửa hàng
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa thông tin của trang thông tin trên cửa hàng Play (bao gồm văn bản và hình ảnh), và thực hiện các thử nghiệm trên trang thông tin cửa hàng
 • Chỉnh sửa giá, sản phẩm trong ứng dụng và mẫu đặt giá
 • Chỉnh sửa thông tin phân phối, bao gồm cả mức phân loại nội dung
 • Tạo và chỉnh sửa chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá
 • Quản lý bộ lọc thiết bị đã lưu trong danh mục thiết bị
 • Tạo và chỉnh sửa LiveOps
 • Quyền này không cho phép người dùng loại trừ thiết bị trong danh mục thiết bị.
Trả lời bài đánh giá
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Trả lời bài đánh giá trên Google Play
 • Thay đổi thông tin liên hệ dùng trong câu trả lời đề xuất
 • Người dùng không có quyền này vẫn có thể xem điểm xếp hạng và bài đánh giá nhưng sẽ không phản hồi được.

Quyền đối với Managed Google Play

Tạo và phát hành các ứng dụng nội bộ cho tổ chức của bạn
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Tạo, chỉnh sửa và phát hành ứng dụng nội bộ dành riêng cho người dùng thuộc tổ chức của bạn.
 • Quyền này áp dụng với những ứng dụng riêng tư sử dụng Managed Google Play và không cho phép người dùng quản lý kênh thử nghiệm nội bộ hoặc phát hành ứng dụng công khai trên Google Play.
Chọn phát hành ứng dụng công khai hay chỉ phát hành cho tổ chức của bạn
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chọn cung cấp ứng dụng cho mọi người dùng trên Google Play hay chỉ cho người dùng thuộc tổ chức của bạn
 • Quyền này áp dụng đối với các ứng dụng nội bộ được phát hành trên Managed Google Play và không cho phép người dùng quản lý các kênh thử nghiệm nội bộ, hoặc phát hành ứng dụng công khai lên Google Play.

Quyền đối với dịch vụ trò chơi của Google Play

Chỉnh sửa các dự án dịch vụ trò chơi của Google Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Chỉnh sửa các dự án dịch vụ trò chơi của Google Play cho tất cả ứng dụng
Phát hành các dự án dịch vụ trò chơi của Google Play
Quyền Lưu ý về cách sử dụng
 • Phát hành các dự án mới có sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play cho tất cả ứng dụng
 • Ngừng phát hành và phát hành lại các dự án hiện có
 • Quyền này chỉ dành cho người dùng có quyền truy cập cấp "Tài khoản".
 • Người dùng cũng cần có quyền truy cập vào trò chơi trong Google Developers Console.

Quản lý quyền truy cập của người dùng

Yêu cầu về tài khoản đối với người dùng được mời

Khi người dùng được mời truy cập Play Console, họ phải đăng nhập bằng Tài khoản Google sử dụng địa chỉ email mà quản trị viên hoặc chủ tài khoản Play Console đã gửi lời mời. Người dùng có thể tạo Tài khoản Google bằng một địa chỉ Gmail mới (@gmail.com) hoặc bằng địa chỉ email có sẵn, chẳng hạn như địa chỉ email của công ty.

Nếu người dùng được mời cần truy cập Play Console bằng một địa chỉ email khác, thì họ cần liên hệ với quản trị viên và yêu cầu gửi lại lời mời đến địa chỉ email mong muốn.

Nếu người dùng không chấp nhận lời mời và đăng nhập trong vòng 30 ngày, lời mời sẽ hết hạn và quản trị viên cần phải gửi lại lời mời.

Xem lời mời đã gửi

Sau khi bạn gửi lời mời, địa chỉ email của người dùng sẽ được liệt kê với trạng thái "Đã gửi lời mời". Nếu quyền truy cập của người dùng có ngày hết hạn thì ngày đó sẽ được nêu trong thư mời của họ. Khi người dùng chấp nhận lời mời, chủ sở hữu tài khoản sẽ nhận được email xác nhận và trạng thái của người dùng sẽ đổi thành "Hoạt động".

Cập nhật ngày hết hạn tài khoản

Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, thì bạn có thể làm theo cách dưới đây để cập nhật ngày hết hạn truy cập của người dùng:

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến Người dùng và quyền.
 3. Chuyển đến phần Quản lý người dùng ở phía trên cùng bên phải của bảng người dùng và chọn Chọn người dùng mà bạn muốn gia hạn thời gian truy cập từ trình đơn thả xuống.
 4. Trong bảng này, hãy chọn người dùng mà bạn muốn gia hạn thời gian truy cập của họ và nhấp vào Gia hạn truy cập.
 5. Chọn khoảng thời gian bạn muốn gia hạn quyền truy cập và nhấp vào Gia hạn quyền truy cập.
 6. Chọn Xác nhận để lưu các thay đổi của bạn.

Bạn cũng có thể cập nhật ngày hết hạn quyền truy cập cho từng người dùng:

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, nhấp vào Người dùng và quyền.
 3. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 4. Trên trang Thông tin chi tiết về người dùng, hãy chọn hộp bên cạnh "Đặt ngày hết hạn truy cập".
 5. Nhập ngày hết hạn truy cập hoặc chọn một ngày bằng cách sử dụng lịch.
 6. Lưu các thay đổi.
Xóa người dùng

Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, thì bạn có thể xóa quyền truy cập của người dùng theo cách như sau:

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến Người dùng và quyền.
 3. Chọn Quản lý người dùng > Chọn người dùng bạn muốn xóa trên trình đơn thả xuống.
 4. Trong bảng này, hãy chọn người dùng bạn muốn xóa và chọn Xóa.
 5. Lưu các thay đổi.

Bạn cũng có thể xóa quyền truy cập của từng người dùng:

 1. Mở Play Console.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chuyển đến Người dùng và quyền.
 3. Nhấp vào vị trí bất kỳ trên hàng của người dùng đó trong bảng người dùng.
 4. Trên trang Thông tin chi tiết về người dùng, hãy chuyển tới Xóa người dùng.
Lỗi 403

Nếu bạn gặp phải "Lỗi 403" trong Play Console, hãy yêu cầu chủ sở hữu tài khoản cấp cho bạn quyền đối với ứng dụng đó.

Quyền đối với các tính năng tích hợp

Quyền của người dùng đối với Dịch vụ trò chơi của Google Play

Để một người dùng Play Console có thể truy cập vào thông tin về Dịch vụ trò chơi của Google Play thì người dùng này phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Quyền truy cập Yêu cầu
 • Xem một dự án Dịch vụ trò chơi của Google Play
 • Tạo dự án mới sử dụng dịch vụ trò chơi của Google Play, chỉnh sửa trò chơi hoặc liên kết ứng dụng mới
 • Quyền truy cập vào dữ liệu tài chính của dịch vụ trò chơi của Google Play

 

Sau khi tạo dự án dịch vụ trò chơi của Google Play, nếu bạn thêm người dùng vào Play Console hoặc mở rộng quyền của người dùng hiện có trên Play Console để thêm quyền Chỉnh sửa dự án dịch vụ trò chơi của Google Play hoặc Phát hành dự án dịch vụ trò chơi của Google Play, thì cũng bạn phải thêm người dùng đó vào Google Developers Console của bạn.

Để thêm người dùng vào dự án của bạn trên Google Developers Console, hãy thực hiện như sau:

 1. Đăng nhập vào Google Developers Console.
 2. Chọn dự án.
 3. Trên trình đơn bên trái, chọn Quyền.
 4. Gần phía trên cùng màn hình, hãy chọn Thêm thành viên.
 5. Nhập địa chỉ email của người dùng mà bạn đã thêm vào Play Console.
 6. Chọn cấp của quyền.
 7. Chọn Thêm.
Quyền của người dùng đối với Trung tâm thanh toán Google

Để người dùng khác có quyền truy cập vào các báo cáo trong Trung tâm thanh toán của Google, bạn cần thêm người dùng đó trong cài đặt Trung tâm thanh toán của Google. Các quyền đối với Play Console tách biệt với bất kỳ quyền nào được quản lý trong Trung tâm thanh toán của Google.

Cách thêm người dùng vào Trung tâm thanh toán Google:

 1. Đăng nhập vào Trung tâm thanh toán Google.
 2. Trên trình đơn bên trái, chọn Cài đặt Cài đặt.
 3. Trong phần "Người dùng thanh toán", hãy chọn Quản lý người dùng thanh toán > Thêm người dùng mới.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm thông tin theo yêu cầu.
 5. Chọn Mời.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
92637
false